Tebliğ

 

                Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol

Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve

Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ

             MADDE 1 — 21/4/2005 tarihli ve 25793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.