Yönetmelik

            Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Türk Kültürü Araştırma

ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Türk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Türk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

             Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Türk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             Müdür: Merkezin Müdürünü,

             Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,

             Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

             Merkezin faaliyetleri

             Madde 5 — Merkezin faaliyetleri şunlardır;

             a) Türk kültürünün çeşitli yönlerini, bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda incelemek,

             b) Türk kültürü alanında araştırma yapacaklara yardımcı olmak,

             c) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak,

             d) Türk kültürü açısından belge ve bilgilerin teminini sağlamak, dokümantasyon ve kitaplık oluşturmak,

             e) Erzurum ve çevresi başta olmak üzere, Diyalektoloji (Lehçe Bilimi) ve Etnoloji (Budun Bilimi) çalışmalarını plânlamak ve yürütmek,

             f) Türk kültürünün maddî yanını oluşturan Etnoğrafik (Budun Bilimsel) malzemeyi, Türk süsleme ve el sanatlarını belirleyerek bu konularda çalışmalar yapmak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak, yurt içi ve yurt dışı sergiler açmak,

             g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili sempozyum, panel, kongre, konferans, sergi ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

             Merkezin organları

             Madde 6 —  Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Genel Kurul,

             c) Yönetim Kurulu,

             d) Danışma Kurulu.

             Müdür ve görevleri

             Madde 7 — Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine bir müdür yardımcısı Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

             Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Görevden ayrılma ve vekalet süresi altı ayı aşamaz.

             Genel kurul ve görevleri

             Madde 8 — Genel Kurul; Üniversiteye bağlı ilgili fakülte ve yüksekokulların her birinden iki yıl için seçilen ikişer üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcısı Genel Kurulun doğal üyesidir.

             Genel Kurul; her öğretim yılı başında Rektörün onayı alındıktan sonra Müdürün daveti üzerine toplanır ve yapılmış çalışmaları görüşerek, yapılacak etkinlikleri planlayıp, sonuçlandırır. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerini yapar.

             Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Genel Kurul toplantılarına Rektör ya da rektör yardımcılarından biri başkanlık eder. Onların bulunmaması durumunda Genel Kurul üyeleri arasından gizli oyla bir başkan seçilir.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             Madde 9 — Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önereceği altı kişi arasından Rektörün onaylayacağı üç ve Genel Kurulun kendi üyeleri içinden seçeceği üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

             Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Ayda en az bir kez toplanır ve Müdür tarafından sunulan önerileri görüşür ve karara bağlar.

             Danışma kurulu

             Madde 10 — Danışma Kurulu; Genel Kurulun Türk kültürü konusunda yayınları ile tanınmış araştırmacılar arasından seçeceği ve Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda bir kez toplanır ve Merkezin çalışmaları ile ilgili tavsiye niteliğinde kararlar alır.

             Danışma Kurulunun başkanı Müdürdür.

             Personel ihtiyacı

             Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.