Tebliğ

Sağlık Bakanlığından:

Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar İle Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğ
(Tebliğ No: TSHGM 2005/5)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Tebliğin amacı ve kapsamı; deterjan, mekanik temizleme tozu ve çamaşır sularından numune alınırken uyulacak kurallar ile numune alma işlemlerine ilişkin  hususları belirlemektir.

 

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 655 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 -Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Deterjan, çamaşır suları ve mekanik temizleme tozu ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmekten sorumlu olan; Temel Sağlık  Hizmetleri Genel  Müdürlüğünü, 

c) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Deterjan: İçerisinde yüzey aktif maddeler, yoğunlaştırıcılar, dolgu malzemeleri ve diğer yardımcı maddeler bulunan ve sıvı, toz, krem, bar, granül, tablet ve benzeri şekillerde olan; evlerde, işyerlerinde ve sanayide genel temizlik, çamaşır ve bulaşık yıkama ve sair temizleme işlerinde kullanılan preparatlar ile çamaşırların ıslatılmasında, durulanmasında yada beyazlatılmasında kullanılan yardımcı yıkama preparatları ve çamaşır yumuşatıcılarını,

e) Mekanik temizleme tozu: Emaye, fayans, madensel eşya satıhlarının mekanik temizleme işleminde kullanılarak geldepar, dolamit,kalsit vb. minerallerin tozlarını,

f) Çamaşır suyu: Nebati maddelerden yapılmış çamaşırları temizlemek ve beyazlatmak için kullanılan ve alkali hipoklorit halinde aktif klorü, bazen de sodyum perboratı ihtiva eden solüsyonları,

g) Şahit numune: Test ve muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere denetçi tarafından alınan numuneyi,

h) Duyusal inceleme: Ürünün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, denetçinin  duyularını kullanarak yapacağı incelemeyi,

i) Denetçi: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Bakanlıkça ve İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilen işin niteliğine uygun  personeli,

j) Tutanak: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 19/4/2004 tarihli ve 25438 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/24 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekindeki Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağını,

ifade eder.

 

İKİNCİ  BÖLÜM

Numune Alma İşlemleri

 

Numune alma

Madde 4- Denetçi, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan denetim el kitabı doğrultusunda, ürün ile ilgili olarak yapacağı duyusal inceleme neticesinde, test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde, her türlü testi yaptırmak üzere denetlenen ürünlerden numune alabilir.

Numuneler, özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde denetçi tarafından firma yetkilisi ile birlikte mühürlenir ve üzerlerine, tutanak ile bağlantılarını açık olarak gösteren ve tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan etiketler konulur.

 

Numune miktarı

Madde 5- Her halükarda, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, şahit numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, numuneler, biri şahit numune olmak üzere üç takımı geçmeyecek şekilde alınır.

Alınan numunelerin bir takımı ile birlikte Numune Alma Tutanağının bir nüshası firma yetkilisine, test ve muayene yapılması için bir takımı ile birlikte tutanağın diğer bir nüshası İl Sağlık Müdürlüğü kanalı ile Genel Müdürlüğe, bir takımı  da şahit numune olarak numune alma tutanağının bir nüshası ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında üç takım olarak belirtilen numunelerin tamamının aynı özelliği yansıtmaları gerekir.

Numune alınırken;

a) 20 kg veya 20 lt veya daha büyük ambalajlı ürünlerde; ürün homojen hale getirildikten sonra ayrılacak 1 kg veya 1 lt üründen 100 gr veya 100 ml numune, su ve aside dayanıklı kaplarda alınır ve etiket bilgileri tam olarak tutanağa yazılır.

b) 20 kg veya 20 lt’den küçük ambalajlı ürünlerde numune miktarı, 100 gr veya 100 ml’den az olmamak kaydıyla orijinal ambalajında alınır.

c) Rutubet miktarı tayini için alınacak numunelerin, rutubet geçirmez kaplara konularak, ağızları hava sızdırmayacak şekilde kapatılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tutanak ve Sonucun Bildirimi

 

Piyasa gözetimi ve denetimi tutanağı

Madde 6- Denetçi tarafından deterjanın, piyasaya arz veya dağıtım aşamasında veya deterjan piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi sırasında kullanılacak olan tutanak, 19/4/2004 tarihli ve 25438 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/24 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine göre düzenlenir. Özel açıklamalar gerektirebilecek durumlarda tutanağa form eklenmesi mümkündür. Eklenen formun da, tutanaktaki gibi denetçi/denetçiler ve firma yetkilisi tarafından imzalanması ve üzerinde imzalanma tarihinin de bulunması gerekir.

 

Sonucun bildirimi

Madde 7- Test ve muayene sonucunda, ürünün teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu husus üreticiye Genel Müdürlük tarafından bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cezaî Müeyyide ve Son Hükümler

 

Cezaî müeyyide

Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile fiilin niteliğine göre diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.