Tebliğ

                Kamu İhale Kurumundan:

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ

   4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54-57 nci maddeleri ile 24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikteki hükümlerin uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermek üzere aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları

İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması zorunlu olup, idarece alınan kararların uygun bulunmaması ya da başvurudan itibaren otuz gün içerisinde idarece bir karar alınmaması durumunda Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. Ayrıca  4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerde mevzuata aykırılıklar bulunduğu iddiasıyla şikayet ehliyeti bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından Kuruma iddiaların incelenmesi talebiyle başvurulabilir.

A. İdareye şikayet başvurusu

İdarenin ihale sürecine ilişkin her türlü eylem ve işlemine karşı şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhale sürecinin, ihale yetkilisinin ihale onayından sözleşmesinin imzalanmasına kadar olan süreci ifade ettiği dikkate alındığında, aday, istekli ya da istekli olabilecekler ancak bu süreçte idarece gerçekleştirilen işlem ve eylemlere karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. İhalenin idarece iptali işlemi ihale süreci içerisinde tesis edilen ve ihale sürecine ilişkin bir işlem olduğundan, bu işleme karşı da şikayet başvurusu yapılabilir.

1) Şikayet başvurusunda bulunabilecekler

İhale işlemleriyle ilgili bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekliler ile istekli olabilecekler şikayet yoluna başvurabilirler. Aday veya istekliler, ön yeterlik başvurusunda bulunmuş veya teklif vermiş olduklarından ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak şikayet başvurusunda bulunabilirken, istekli olabilecekler ihale ilanında ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ile bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir.

2) Başvuru süresi

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.

Tatil günleri sürelere dahil olup, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzayacaktır.

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. Tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir.

Bununla beraber teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilere KİK022.0/M-H-Y ve KİK024.0/D nolu standart formlara uygun yapılan bildirimlerde belirtilen teklifin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin isteklilerce yeterli görülmesi halinde, bu isteklilerce açıklama talebinde bulunulmadan doğrudan idareye şikayet başvurusu yapılabilecektir. Bu durumda sürenin hesabında ihale kararının bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Kanunun 41 inci maddesi uyarınca idareden açıklama istenilmesi idareye yapılacak şikayet öncesi tüketilmesi zorunlu bir yol olmadığından, isteklilerce ihale kararının tebliğinden sonra idareden açıklama  talebinde bulunulmadan doğrudan idareye şikayet başvurusunda bulunulması da mümkün bulunmaktadır. Ancak bu durumda, başvuru dilekçesinde şikayete konu durumun farkına varıldığı tarih ihale kararının bildirim tarihinden farklı ise bu tarihi de belirtmek kaydıyla, onbeş gün içinde başvurulması gerekmektedir.

Uygulamada idareler tarafından sürelerin hesaplanmasına esas teşkil eden tebligatların, iadeli taahhütlü mektup veya hazırda bulunan isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilmesi yerine adi posta yolu veya faks v.b. ile yapıldığı görülmektedir. İdareler tarafından yapılacak bildirimlerin 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen şekilde iadeli taahhütlü mektup veya isteklilere imza karşılığı elden tebliği suretiyle yapılması gerekmektedir. İadeli taahhütlü mektup ile tebliğin yapılması halinde mektubun postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Ancak, tebliğ daha önce yapılmış ise tebliğ tarihi esas alınır.

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.

Dilekçeler idareye yapılacak şikayetlerde ihaleyi yapan idareye, Kuruma yapılacak itirazen şikayetlerde ise Kuruma verilir. Şikayetçinin ikametgahı yurt dışında ise  şikayet ve itirazen şikayet dilekçeleri Türk konsolosluklarına verilebilir. Bu yerler dışındaki idari birimlere yapılan başvuruların, bu birimler tarafından muhatap idareye veya Kuruma gönderilmesi zorunludur. Bu durumda idareye yapılacak başvurularda idare kayıtlarına girdiği, Kuruma yapılacak başvurularda ise Kurum kayıtlarına alındığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve otuz günlük karar verme süresi beklenilmeden  doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvuruların ilgili idareye gönderilmesinde de şikayet tarihi dilekçenin idare kaydına alındığı tarih olarak kabul edilecek ve süre buna göre hesaplanacaktır. Ancak, aynı iddialarla hem idareye hem de Kuruma yapılan başvurularda, hangi şikayet başvurusu idare kayıtlarına daha önce girmiş ise, süreler o şikayet dilekçesinin idare kayıtlarına girdiği tarihten itibaren hesaplanacaktır.

3) Başvurularda aranılacak şekil unsurları

Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre, başvuruların idareye veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılması, dilekçelerde başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi, başvuruya konu ihale, ihaleyi yapan idare ve adresi, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterilmesi gerekmektedir.

Başvuru dilekçelerine adına başvuru yapılan tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair tüzel kişiliği temsile yetkili olanları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgeler ile bu kişi yada kişilerin imza sirkülerinin noter onaylı suretleri eklenmelidir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların vekalet verdikleri gerçek kişi başvuru sahiplerinin noter onaylı vekaletnameleri ile imza beyannamelerini, avukatların aslının aynı olduğu beyanı ile imzalı ve baro pulu yapıştırılmış vekaletnamelerini başvuru dilekçeleri ekinde vermeleri gerekmektedir.

Şikayetçi tarafından avukat aracılığı ile başvurulması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde “Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. On gün içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz.” hükmü gereğince  avukatlar tarafından Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde de bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır. 

 Ayrıca, ihale dokümanı satın alındığı veya ihaleye teklif verildiğine ilişkin belgeler de şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine eklenir.

Ortak girişimlerde, pilot ortak ya da koordinatör ortak veya bunların yetki verdiği kişiler tarafından şikayet başvurusunda bulunulabileceği gibi, ortak girişimi oluşturan tüm ortaklar tarafından birlikte başvuruda bulunulabilir.

İstekli sıfatıyla ihaleye teklif verenler tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulması durumunda ise, isteklinin teklif zarfı içerisinde yukarıda sayılan belgelerinin bulunması durumunda, idarece başvurunun usulüne uygun  bir başvuru olduğu dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Ancak ihaleye teklif veren istekli veya temsilcisi dışında yetki verilmiş bir başka temsilci tarafından istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Bir ihaleye ilişkin olarak, birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulabilecektir. Ancak, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle veya aynı ihaleye yönelik olarak birden fazla istekli tarafından aynı dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulamaz. Bu nedenle dilekçelerde bir başka ihaleden söz edilmesi durumunda, şikayetin hangi ihaleye ilişkin olduğu ve hangi konunun şikayet edildiği açıkça gösterilmelidir.

Uygulamada başvuru sahiplerinin dilekçelerinde yukarıda belirtilen bazı bilgilere yer verilmediği görüldüğünden, ilgililerin yararlanmasına yönelik olarak hazırlanan dilekçe örnekleri ile açıklama talebine ilişkin başvuru dilekçesi örneğine bu Tebliğin ekinde yer verilmiş olup;  ilgililerin durumlarına uygun dilekçe örneklerini kullanmaları, başvurularının zamanında ve doğru olarak sonuçlandırılması bakımından önem arz etmektedir (EK:1,2,3,4). İlgililer, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şekil unsurlarını taşıması kaydıyla bu örnekler dışındaki dilekçeler ile de başvuruda bulunabilir.

4) İdarece yapılacak işlemler ve inceleme

İdareler bir şikayet dilekçesini aldıklarında derhal kaydını yaparak kayıt tarihi ve sayısını dilekçenin üzerine yazacak, elden yapılan başvurularda ise başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verecektir.

Türk konsolosluklarına verilen dilekçeler de kayda alınıp, alındı belgesi verildikten sonra, en geç izleyen iş günü içinde ilgili idareye veya Kuruma taahhütlü olarak gönderilmelidir. Konsolosluklara yapılan şikayetlerde dilekçenin verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilirken, posta yoluyla yapılan şikayetlerde başvuru dilekçesinin idare kaydına alındığı tarih şikayet tarihi olarak esas alınacaktır.

Yapılan başvuruların Kanunun 41 inci maddesinde yer verilen yazılı açıklama talebi ya da idareye şikayet başvurusu olup olmadığının da idareler tarafında tespit edilmesi gerekmektedir. Dilekçenin açıklama talebine ilişkin olması durumunda isteklinin teklifinin neden değerlendirme dışı bırakıldığı veya uygun bulunmadığı hususlarının açıklanması yeterlidir. İdareler  başvuru dilekçeleri üzerine yapacakları ön inceleme sonrasında başvuruyu ehliyet veya süre yönünden reddedebileceklerdir. Ancak başvuru dilekçesinde şekil unsurları bakımından rastlanılacak aykırılıkların doğrudan başvurunun reddi nedeni yapılmaması, kıyasen Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öncelikle eksikliklerin giderilmesi için başvuranlara süre tanınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekecektir.

İhaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilecektir.

Ayrıca, şikayet sunulduktan sonra ihale yetkilisince ihale konusu işin ivediliği ve gerçekleşmesinde kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecinin devamına karar verildiği hallerde, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi günlük sürenin dolmasını müteakip sözleşme imzalanabilecektir. Ancak, bu karara karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurumca itiraz sonuçlandırılıp karar bildirilinceye kadar sözleşme imzalanamayacaktır.

Bu nedenle, idareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, idarelerin sözleşme imzalamadan önce bu başvuruya ilişkin almış oldukları kararın başvuru sahibine tebliğini müteakip Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığını Kurumun www.kik.gov.tr adresinden “şikayet sorgulama” bölümünden öğrenmeleri gerekmektedir.

a) Şikayetin Sonuçlandırılması

İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisince sonuçlandırılması gerektiğinden, başvuru konusu hususlara ilişkin ihale komisyonunun ihale yetkilisi yerine karar alması mümkün bulunmamaktadır.

Şikayet dilekçelerinde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak ihale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre görevlendireceği bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre kararını verir.

Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince ihale yetkilisi tarafından;

- Şikayet konusunun düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine,

- Şikayet konusunun ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilmesi mümkün bulunmayan aykırılıklara ilişkin olması durumunda ihale işlemlerinin iptaline,

- İleri sürülen iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılırsa şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilir.

İhale yetkilisinin şikayet başvurusu üzerine aldığı kararın ihale komisyonunun yeniden karar almasını gerektirmesi halinde, komisyonun ihale yetkilisinin kararına uyması zorunludur.

İdareye şikayet başvurusu üzerine, ihale yetkilisi tarafından verilen kararların uygulanmasına yönelik işlemlere ilişkin olarak da başvuruda bulunulması mümkündür. Bu durumda öncelikle idareye şikayet başvurusunda bulunulması, başvuru üzerine idarece verilen kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde idarece bir karar verilmemesi halinde  Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Alınan kararlar başvuru sahiplerine imza karşılığı elden ya da iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.Gerek elden ve gerekse mektup yoluyla yapılan bildirimlere ilişkin tebellüğ belgelerinin ihale işlem dosyasında muhafaza edilmesi ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde bu belgelerin Kurum tarafından istenilen ihale işlem dosyası kapsamında  gönderilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunda şikayet başvurularının otuz günlük süre içinde sonuçlandırılması esası getirildiğinden, bu süre içinde idarece bir karar alınmaması durumunda başvuru zımnen reddedilmiş sayılacağından başvuru sahipleri otuz günlük sürenin bitimini takip eden onbeş günlük itirazen şikayet süresi içinde  Kuruma başvuruda bulunabilirler.

b) İhale İşlemlerine Devam Edilmesi Kararı

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece“ivedilik ve kamu yararı bulunduğu” şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, idarenin gerekçelerini kararda açık olarak belirtmesi ve gerekçeli olarak alınan bu kararın başvuru sahibine tebliğ edilmesi gerekmektedir.

İhale yetkilisi yukarıda belirtildiği gibi, şikayetin sonuçlandırılmasından önce ihale sürecinin devamına dair gerekçeli karar alabilecektir.

Ancak, Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildiğinden, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde aynı kararda veya nihai karar verildikten sonra başka bir kararla ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ihale sürecinin devamına ilişkin karar usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilemeyecektir.

Başvuru sahibi, sürece devam kararına karşı, kararın tebliğini izleyen üç gün içinde Kuruma Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. İhale yetkilisinin aldığı ihale sürecinin devamına ilişkin karar geçici tedbir niteliğinde olup, buna itiraz edilip edilmemesi, başvuruyu sonuçlandıran karara karşı veya otuz gün içinde bir karar alınmaması üzerine Kuruma yapılacak başvuruyu etkilemez. İhale sürecinin devamına ilişkin kararlara karşı Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bu husus açıkça vurgulanmalı, alınan kararın hangi yönlerden mevzuata uygun olmadığı belirtilmeli, şikayetin esasına dair idarece bir karar verilmediği hallerde, dilekçelerde buna ilişkin iddialara yer verilmemelidir.

İdarelerce, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınması halinde, bu kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren yedi gün geçmedikçe sözleşme imzalanması mümkün bulunmamaktadır. Bu süreye uyulmadan veya usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşmenin imzalanması durumunda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasının açık hükmü nedeniyle bu sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu nedenle idarelerin işin ivediliği ve kamu yararı bulunması durumunda başvurabilecekleri bu yolu kullanırken, kararların gerekçeli ve somut olayda nasıl gerçekleştiğinin açıkça belirtilmesi ve alınan kararların bildiriminde yukarıdaki hususlara uygun davranmaları önem taşımaktadır.

B. Kamu İhale Kurumuna Yapılacak Başvurular

İhale sürecinde yapılan işlem ve eylemlere karşı Kuruma yapılacak idari başvurular  Yönetmelikte iki başlıkta toplanmıştır. Bunlar; itirazen şikayet ve iddiaların incelenmesi başvurularıdır.

1- İtirazen Şikayet Başvurusu

İtirazen şikayet başvurusu, ihale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların tebliğ ya da bildirim tarihinden, otuz günlük cevap verme süresi içinde bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde Kuruma yapılacak başvurudur. Ayrıca, ihale yetkilisinin şikayet başvurusu üzerine, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yolunda aldığı kararlara karşı tebliğ ya da bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Kuruma yapılan başvurular da itirazen şikayet başvurusu niteliğindedir.

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı mı, yoksa ihale sürecinin devamına ilişkin olarak ihale yetkilisince alınan karara karşı mı olduğu hususunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, itirazen şikayet başvurularının incelenebilmesi için idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmış olması gerekmektedir. Ancak, Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, sözleşmelerin notere tescil ettirilmesi ve onaylattırılması ihale dokümanında öngörülmüşse, sözleşme onay veya tescil ile tekemmül edecektir.

Kesinleşen ihale kararının, Kanunun 41 inci maddesi uyarınca bildirilmesi üzerine, isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesi istemiyle yaptıkları açıklama talebi bir şikayet başvurusu olmadığından, bu talebe idarece verilen açıklamalara karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamaz. İstekliler açıklama talebinde bulunmadan idareye şikayet başvurusunda bulunabileceklerinden, yapılan başvurunun açıklama talebi mi, şikayet başvurusu mu olduğu başvuru dilekçesinde açıkça belirtilmeli, idarelerce verilen cevaplarda da, bunun açıklama talebinin cevabı mı yoksa şikayet üzerine alınan karar mı olduğu tereddüde yol açmayacak biçimde gösterilmelidir. Açıklama talebinde bulunan isteklilerin idareden gönderilen açıklama yazısının bildiriminden itibaren süresi içinde öncelikle idareye şikayet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. İdareye yapılan açıklama talebine verilen cevaba karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, bu başvurular Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince doğrudan Kuruma yapılmış başvuru olarak değerlendirilerek, dilekçeler ilgili idareye gönderilecektir.

a) İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler

İhale işlemleriyle ilgili bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekliler ile istekli olabilecekler, idareye şikayet başvurusunda bulunduktan sonra süresi içinde itirazen şikayet yoluna başvurabilirler. Aday veya istekliler, ön yeterlik başvurusunda bulunmuş veya teklif vermiş olduklarından ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak başvuruda bulunabilirken, istekli olabilecekler ihale ilanında ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ile bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabileceklerdir.

İdareye şikayet başvurusunda bulunmayan aday veya istekliler, şikayet başvurusu üzerine idarenin aldığı karar kendilerine de bildirildiğinden, bu kararlardan bir hak kaybına veya zarara uğradığı veya zarara uğramasının muhtemel olduğu iddiasıyla ve şikayet başvurusuna ilişkin olarak verilen kararda belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

b) İtirazen Şikayet Başvurusunun Süresi

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu, idarenin şikayet üzerine aldığı kararın tebliğ tarihini, idarenin başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde bir karar almaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen onbeş gün içinde yapılmalıdır. İhale sürecinin devamına ilişkin kararlara karşı yapılan ve Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde itirazen şikayet başvurusu olduğu belirtilen başvurular ise, bildirim tarihini izleyen üç gün içinde yapılmalıdır.

Sürelerin hesabı, başka idari birimlere yapılan başvurular ve başvuru tarihinin tespiti ile ilgili yukarıda belirtilen genel esaslar itirazen şikayet başvuruları için de geçerlidir.

İdareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini ihya etmez.

c) Başvurularda Aranılacak Şekil Unsurları

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde hem idareye şikayet, hem de Kuruma itirazen şikayet başvurularında aranan şekil unsurları düzenlenmiştir. Yukarıda idareye yapılacak şikayet başvurusuna ilişkin açıklamalar Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için de geçerlidir. Ancak, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusunda bu açıklamalarda sayılan belgelerin yanısıra; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinde öngörülen ve Kurumca güncellenen tutarda başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belge ile idare tarafından verilen kararın bir örneğinin eklenmesi ve dilekçede idareye yapılan şikayet başvurusunun tarihi ve idare tarafından verilen kararın tebliğ tarihinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun mahiyetinin tespiti açısından idareye verilen şikayet başvuru dilekçesinin bir örneğinin eklenmesi önem arz etmektedir.

d) Kurum Tarafından Yapılacak İşlemler ve İnceleme

Posta yoluyla veya bizzat yapılan başvurular Kurumun genel evrak birimi tarafından kayda alınarak kayıt tarihi ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır, elden yapılan başvurularda ise başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verilir.

İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve otuz günlük karar verme süresi beklenilmeden  doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma başvurulması halinde, itirazen şikayet başvuru konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle başvuru aynı işlemlere tabi tutulacaktır. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, dilekçe tekrar idareye gönderilmeyecek, ancak idareye şikayet başvurusunda yer almayan başvuru konuları iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilecektir.

Başvuru, öncelikle Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ön inceleme konuları yönünden incelenir: 

1- Yapılan inceleme sonucunda başvurunun şekil unsurlarına aykırı olduğu tespit edildiğinde, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi gerektiği başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği adrese tebliğ edilir. Adres değişikliklerinin Kuruma bildirilmemesi durumunda, Tebligat Kanununun 35 inci maddesi uyarınca dilekçede belirtilen adrese tebligat yapılacaktır. Bu yönde bir bildirim alan başvuru sahiplerinin, onbeş günlük Kuruma başvuru sürelerinin dolmasına üç günden fazla bir süre kalmışsa bu sürenin sonuna kadar; Kuruma başvuru süreleri, başvuru tarihinden sonra dolmuş veya üç günden daha az bir süreleri kalmışsa, bildirim yazısının tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde Kurum kayıtlarına girecek şekilde, belirtilen eksiklikleri tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin aykırılıkları giderdikleri dilekçelerde, buna ilişkin bildirimin hangi tarihte kendilerine tebliğ edildiğini de mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

2- Yapılan inceleme sonucunda başvurunun şekil unsurlarına aykırı olmadığının tespit edilmesi durumunda, şikayetin esasının incelenmesine geçilerek idareden ihale işlem dosyası istenir. Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendindeki “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.” hükmü gereğince idareler ihale işlem dosyasının ihale yetkilisi veya görevlendireceği memur tarafından “aslı gibidir” onaylı ve imzalı suretlerini dizi pusulasıyla birlikte belirtilen süre içinde Kuruma göndermek  zorundadır.

Uygulamada idareler tarafından ihale işlem dosyalarının asıllarının gönderildiği görülmekte olup, ihale işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve ihale işlem dosyasının bir nüshasının Kurumda saklanmasını teminen belge asılları yerine onaylı suretlerin gönderilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

3- Başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ön inceleme konuları yönünden incelenmesi sonucunda başvurunun esasının incelenmesine engel teşkil edecek aykırılık tespit edildiğinde, itirazen şikayet başvurusunun reddi kararıyla birlikte, iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceği kararı da verilir. Bu tür durumlarda başvuru itirazen şikayet niteliğini kaybettiğinden idarenin başvuruya ilişkin nihai kararı beklemeden sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır.

Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde;

- Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur.

- Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalayamaz.

İhale yetkilisince verilen ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki karara yönelik itiraz Kurum tarafından beş gün içinde sonuçlandırılıp idareye ve şikayette bulunana bildirilir.Kurumca itiraz sonuçlandırılıp karar bildirilinceye kadar idarece sözleşme imzalanmaz.

Esas inceleme sonucunda Kanunun 56 ncı ve Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince Kurul tarafından;

- İtirazen şikayet konusunun idare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemin belirlenmesine,

- İtirazen şikayet konusunun ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilmeyecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tesbit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptaline,

- İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

karar verilir.

Kurul gerekli gördüğü takdirde, ayrıca tespit edilen aykırılıklarla ilgili olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere belirleyeceği idarelerin bilgilendirilmesine ve/veya Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verebilir.

İhalelere karşı yapılan itirazen şikayet başvurularının incelenmesinde, Kurulca gerekli görülen durumlarda tarafların ve gerekli görülecek diğer ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. Taraf veya ilgililerin dinleme hususundaki taleplerinin kabulü Kurulun kararına bağlıdır.  Bu hususta dinlemeye karar verilen durumlarda Kurulca belli bir gün tayin edilir. Belirlenen tarih en az üç gün öncesinde taraflara ve ilgililere bildirilecektir.

2- İddiaların İncelenmesi

İddiaların incelenmesi, idarelerce yapılan ihalelerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarıyla Kuruma ulaşan yazılı başvurular ile başkanlık istemleri üzerine yapılan incelemeleri ifade eder. Ayrıca, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ön inceleme konuları yönünden incelenmesi sonucunda başvurunun esasının incelenmesine engel teşkil edecek aykırılık tespit edildiğinde, itirazen şikayet başvurusunun reddiyle birlikte, iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi halinde bu başvuru da yazılı başvuru niteliğinde iddiaların incelenmesi kapsamında incelenir.

a) Başkanlık İstemi

Başkanlık istemi; Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan ciddi ve somut nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddialarından Başkanlık tarafından gerekli görülenlerin incelenmesidir.

b) Yazılı Başvurular

Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak ihale mevzuatına aykırılık iddialarıyla Kuruma yapılan yazılı başvurulardır. Yazılı başvuruların, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir. Bu koşulları taşımayan yazılı başvurular ile faks ve e-mail yoluyla Kuruma gelen başvurular başkanlık istemi kapsamında değerlendirilerek Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre işlem yapılır.

c) İddiaların İncelenmesinin Kabul Koşulları

Yönetmeliğin 28 inci maddesinde, iddiaların incelenmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için sırasıyla;

-Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi,

-Başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması,

-Aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması,

-İhale süreci tamamlanmış ve aynı konuda bir şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olmamışsa; iddiaların niteliği ve konusuna göre, yapılacak idari denetimden elde edilecek kamu yararının ihale edilen işin sürdürülüp tamamlanmasıyla sağlanacak yarardan daha yüksek olması,

koşulları aranır.

d) İddiaların İncelenmesine Geçilmesi ve Alınacak Kararlar

Kurulca iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği takdirde;

- Başvuruya konu ihaleyi yapan idarenin başvuru konusu iddialarla ilgili irade beyanı bulunuyor ise inceleme doğrudan Kurumca yapılır. Bu durumda idareden iddialara ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı bir örneği istenir.

- Başvuruya konu ihaleyi yapan idarenin irade beyanı bulunmuyor ise, Kurul Kararı ve varsa başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneği ihaleyi yapan idareye gönderilir. Kurul Kararında incelenmesine gerek görülen her iddia ile ilgili olarak ihale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre görevlendireceği bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre sözkonusu iddialara ilişkin kararını Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre verir. Karar hem taraflara bildirilir ve hem de bildirime çıkarıldığı gün iddialara ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı bir örneği ile birlikte Kuruma gönderilir. 

Gerek idarece alınan karar üzerine gerekse doğrudan Kurum tarafından yapılan inceleme üzerine Yönetmeliğin 31 inci maddesi gereğince;

-İddiaların yerinde bulunmadığına,

-İnceleme sonucunda iddialar yerinde bulunmuş ise mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ilgili idareye ve/veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine,

 karar verilir.

II- Kararlara Karşı Yapılacak Başvuru Yolları ve Yapılacak İşlemler

A. Başvuru Yolları

1- Açıklama

İdareler ve Kurumca verilen kararlar yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilecektir. 

Açıklama yapılması veya aykırılığın kaldırılması, ancak karar gereğinin yerine getirilmesine kadar istenebilecektir.

2- Yanlışlıkların Düzeltilmesi

 Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki maddi hataların düzeltilmesi taraflarca istenebilecektir.

B. Yapılacak İşlemler

Açıklama talebine ilişkin olarak, kararı vermiş olan idare veya Kurum, işi inceleyecek ve gerek görürse dilekçenin bir örneğini, belirleyeceği süre içinde cevap vermek üzere taraflara tebliğ edecektir.

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse, düzeltme, bildirime çıkarılan bütün  kararlar istenerek bu kararların altına yazılacaktır.

Yukarıda belirtilen koşulları taşımayan, isteklilerce ve idarece kararın yeniden değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi, veyahut şikayet konusunun yeniden incelenmesi ve benzeri şekilde yapılan başvurular, Kurum Başkanlığınca değerlendirilerek cevaplandırılacaktır.

Kurumun nihai kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde, Kanunun 57 nci maddesinde belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava açılabilecektir.

C. İtiraz Süresi

İdareye şikayet başvurusu üzerine verilen karara karşı, Yönetmeliğin 36 ve 37 nci maddeleri uyarınca yapılan açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi başvurusunda bulunulması durumunda; idare tarafından alınan kararın ilk karardan farklı ve itiraz edilebilecek unsurları taşıması durumunda, itirazen şikayet başvuru süresi yeni kararın bildiriminden itibaren yeniden işlemeye başlamakla birlikte, başvuru sonucunda ilk karardan farklı bir karar alınmaması durumunda ilk kararın tebliğ tarihi dikkate alınarak Kuruma başvurulması gerekmektedir.

III- Kurul Kararlarının İdareler Tarafından Uygulanması

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince, Kamu İhale Kurumu, anılan Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanmasını sağlamak, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak konularında görevli ve yetkilidir. Kurumun, gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları inceleyerek sonuçlandıracağı da aynı maddede hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde ve Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde, itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi sonucunda, Kurulun;

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlemlerin belirlenmesi,

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptali,

c) İtirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığı,

Kararlarından birini vereceği hükmü yer almaktadır. Ayrıca Yönetmeliğin anılan maddesinde Kurulun gerekli gördüğü takdirde, tespit edilen aykırılıklarla ilgili olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere belirleyeceği idarelerin bilgilendirilmesine ve/veya Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verebileceği hükmü bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin 31 inci maddesinde de, iddiaların incelenmesi sonucunda, Kurulca;

a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

b) İnceleme sonucunda iddialar yerinde bulunmuş ise mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ilgili idareye ve/veya Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi,

kararlarından birinin verileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede;

1- İtirazen şikayet başvuruları üzerine verilen kararlar

Kurul tarafından ihale sürecine ilişkin olarak itirazen şikayet incelenmesi sonucunda verilen ve hukuki durumda değişiklik yaratan nihai kararların gerektirdiği işlem ve eylemlerin, ilgili idarece, ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ancak, Yönetmeliğin 35 inci maddesinin son fıkrasında, “İlgililer, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü yer aldığından, itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulca alınan kararların uygulanmadığı veya eksik ya da yanlış uygulandığı iddiasıyla, yeniden itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde inceleme yapılacaktır.

2- İddiaların incelenmesi kapsamında verilen kararlar

İddiaların incelenmesi sonucunda incelenen ihaleye ilişkin olarak mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi halinde Kurul tarafından; “İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu tespit edilen hususların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturma yapılmak üzere ilgili idareye veya idarenin bağlı olduğu Bakanlığa  bildirilmesine” karar verilmektedir. Ancak uygulamada idarelerce Kurulca mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların yeniden incelenerek mevzuata aykırılığın irdelendiği görülmektedir. İdarelerin iddiaların incelenmesi kapsamında Kurulca tespit edilen ve değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere ilgili idareye veya idarenin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakanlığa bildirilen mevzuata aykırılıklar konusunda, mevzuata aykırı işlem veya eylem yapan ilgililer hakkında değerlendirme yapıldıktan sonra gerekiyorsa idari ve adli işlemleri başlatmak suretiyle ilgili Kurul Kararının gereğini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bildirimde bulunulan İdarelerce yapılacak değerlendirme, mevzuata aykırı olduğu Kurulca belirtilen hususların mevzuata  aykırı olup olmadığının yeniden incelenmesi şeklinde değil, bu aykırılıklara neden olan ilgililerin sorumluluğu hakkında  inceleme yapılması şeklinde olacaktır.

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak Kurul tarafından iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından; iddiaların incelenmesi sonucunda Kurulca mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi halinde, ilgili idarelerin alınan Kurul kararı doğrultusunda bu aykırılıkların giderilmesi için gereken işlemleri yapması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

EK-1: Teklifi Değerlendirmeye Alınmayan veya Uygun Görülmeyenlerin Açıklama Talebine İlişkin Dilekçe Örneği

 

_ _ / _ _ /200 _

 

(………………………………………İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI)

(İDARENİN BULUNDUĞU İLÇE/İL)

 

Başvuru sahibi

(Adı-soyadı/Ticaret unvanı, adresi)

Vekili/Temsilcisi

(Adı-soyadı, adresi)

Başvuru konusu ihalenin adı

 

İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

Kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarih

 

 

Teklifimin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre bildirilmesini arz ederim.

 

Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2: İhaleyi Yapan İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği

_ _ / _ _ /200 _

(………………………………………İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI)

(İDARENİN BULUNDUĞU İLÇE/İL)

 

Başvuru sahibi

(Adı-soyadı/Ticaret unvanı, adresi)

Vekili/Temsilcisi

(Adı-soyadı, adresi)

Başvuru konusu ihalenin adı

 

İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

Varsa tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin açıklanması talebiyle idareye yapılan başvurunun tarihi (biliniyor ise)

 

Varsa tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin açıklanması talebine ilişkin olarak idarece verilen cevabın tebliğ edildiği tarih

 

Şikayet konusu işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih

 

Şikayet konusu işlem ve şikayet nedenleri

(Bu bölümde şikayet konusu işlemlerin hangi yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.)

                Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik uyarınca şikayet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.

 

Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)

İmza

EKLER                :

I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDUĞUNA DAİR BELGELER

a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:

1- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi/sirküleri

2- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda:

1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküleri

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

II- VARSA ŞİKAYET KONUSU İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİ VE BELGELER

 

_________________________________________________________

NOT:

1- Teklif veya başvurusu kapsamında idareye verilen ve yukarıda belirtilen hususları içeren belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

2- 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme nedenlerinin açıklanmasına ilişkin olarak idareye yaptıkları başvuru, şikayet başvurusu niteliğinde değildir.

3- Aynı kişi, bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamaz. Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.

 

EK-3: Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği

_ _ / _ _ /200 _

KAMU İHALE KURUMUNA

ANKARA

 

Başvuru sahibi

(Adı- soyadı /Ticaret unvanı, adresi)

Vekili/Temsilcisi

(Adı- soyadı, adresi)

İhaleyi yapan idare ve adresi

 

İtirazen şikayet konusu ihalenin adı

 

İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

İhale dokümanı satın alındığı tarih

 

İtirazen şikayet konusu olan ve idareye şikayet edilen işlemin /durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih

 

İdareye şikayet başvurusu tarihi

(4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusunun tarihi yazılacaktır. Teklifin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesi istemiyle idareye yapılan başvurular şikayet niteliğinde olmadığından bu başvurunun tarihi yazılmayacaktır)

İdarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği kararın bildirim tarihi

(İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin verdiği kararın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih yazılacaktır. İdarece cevap verilmemiş ise bu durum belirtilerek başvurudan itibaren 30 günlük sürenin bitimini izleyen 15 gün içinde Kuruma başvurulmalıdır)

İtirazen şikayet konusu işlem ve şikayet nedenleri:

(Bu bölümde itirazen şikayet konusu işlemlerin hangi yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.)

                Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik uyarınca, Kurumunuzun nihai kararı üzerine yargıya başvuru hakkımız saklı olmak kaydıyla, itirazen şikayet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.

Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)

İmza

 

 

EKLER                :

I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDUĞUNA DAİR BELGELER

a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:

1- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi/sirküleri

2- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: itirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda:

1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküleri

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

II- ŞİKAYET SAHİBİNİN BAŞVURU EHLİYETİNİ HAİZ OLDUĞUNA DAİR BELGELER

(Adayların ön yeterlik başvurusunda bulunmuş, isteklilerin teklifini sunmuş, istekli olabileceklerin ise ihale dokümanını satın almış olmaları ve buna ilişkin belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesi zorunludur.)

 

III- İDAREYE VERİLEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN BİR ÖRNEĞİ[1]

 

IV- ŞİKAYET ÜZERİNE İDARECE VERİLEN KARARIN BİR ÖRNEĞİ

 

V- BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

(1/2/2005 tarihinden 31/1/2006 tarihine kadar geçerli olan başvuru bedeli 245 YTL’ dir. Başvuru bedelinin Kamu İhale Kurumunun Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki kurumsal hesabına yatırıldığına dair banka dekontu başvuru dilekçesine eklenecektir.)

 

VI- ŞİKAYET KONUSU İLE İLGİLİ VARSA DİĞER BİLGİ VE BELGELER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:

Aynı kişi, bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamaz. Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.

 

EK- 4: İdarenin “İvedilik ve Kamu Yararı Bulunması Nedeniyle İhale Sürecine Devam Edilerek Sözleşmenin İmzalanması” Kararına Karşı Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği

 

_ _ / _ _ /200 _

 

KAMU İHALE KURUMUNA

ANKARA

 

Başvuru sahibi

(Adı-soyadı/Ticaret unvanı, adresi)

Vekili/Temsilcisi

(Adı-soyadı, adresi)

İhaleyi yapan idare ve adresi

 

İtirazen şikayet konusu ihalenin adı

 

İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

İdareye şikayet konusu işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih

 

İdareye şikayet başvurusu tarihi

(4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye yapılan şikayet başvurusunun tarihi yazılacaktır.)

İdarenin “ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam edilerek sözleşmenin imzalanması” kararının bildirim tarihi

(Kararın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih yazılacaktır.)

İtirazen şikayet nedenleri:

(Bu bölümde ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanacağına ilişkin kararın hangi yönlerden ihale mevzuatına aykırı olduğu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.)

                Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik uyarınca, Kurumunuzun kararı üzerine yargıya başvuru hakkımız saklı olmak kaydıyla, ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan ivedilik ve kamu yararı kararı hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.

Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)

İmza

 

EKLER[2]              :

I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDUĞUNA DAİR BELGELER

a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:

1- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi/sirküleri

2- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: itirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda:

1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküleri

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

II- ŞİKAYET SAHİBİNİN BAŞVURU EHLİYETİNİ HAİZ OLDUĞUNA DAİR BELGELER

(Adayların ön yeterlik başvurusunda bulunmuş, isteklilerin teklifini sunmuş, istekli olabileceklerin ise ihale dokümanını satın almış olmaları ve buna ilişkin belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesi zorunludur.)

 

III- İDAREYE VERİLEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN BİR ÖRNEĞİ[3]

 

IV- ŞİKAYET ÜZERİNE İDARECE VERİLEN KARARIN BİR ÖRNEĞİ

 

V- BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

(1/2/2005 tarihinden 31/1/2006 tarihine kadar geçerli olan başvuru bedeli 245 YTL’ dir. Başvuru bedelinin Kamu İhale Kurumunun Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki kurumsal hesabına yatırıldığına dair banka dekontu başvuru dilekçesine eklenecektir.)

 

VI- ŞİKAYET KONUSU İLE İLGİLİ VARSA DİĞER BİLGİ VE BELGELER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:

1-Bu dilekçe örneği, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, idarece şikayet sonuçlandırılmadan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararı alınması ve alınan bu karara karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulması durumunda kullanılacaktır.

 

2-Aynı kişi, bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamaz. Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.

 

 [1] Şikayet dilekçesinin bir örneğinin eklenmesi zorunlu olmamakla birlikte, incelemenin sağlıklı olarak yapılabilmesi için eklenmesinde yarar bulunmaktadır.

 

[2] İhale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı kararına karşı başvuruların 3 gün içinde yapılması gerektiği, Kurum tarafından 5 gün içinde karar alınacağı, idarenin ivedilik ve kamu yararı kararının tebliğinden itibaren 7 gün geçtikten sonra sözleşme imzalayabileceği, başvurunun şekil unsurlarına aykırı olması halinde aykırılıklar giderilinceye kadar geçecek sürede sözleşmenin imzalanabileceği  dikkate alınarak, başvuruların süresinde ve şekil unsurlarına uygun eklerle yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

[3] Şikayet dilekçesinin bir örneğinin eklenmesi zorunlu olmamakla birlikte, incelemenin sağlıklı olarak yapılabilmesi için eklenmesinde yarar bulunmaktadır.