Tebliğ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Mezbaha ve Kombinalarda Sağlıklı Üretimi Teşvik Amacıyla Çalışacak

Veteriner Hekimlerin Desteklenmesine Dair Uygulama

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/41)

             MADDE 1 — 25/5/2005 tarih ve 25825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezbaha ve Kombinalarda Sağlıklı Üretimi Teşvik Amacıyla Çalışacak Veteriner Hekimlerin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliği'nin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 8 — Akredite veteriner hekimlerin çalışacağı işletmelerin bulunduğu ilin gelişme durumu, mezbaha ve kombinaların sınıfları, çalışacak veteriner hekim sayısı göz önüne alınarak veteriner hekimlere ödenecek prim miktarı Bakanlık tarafından belirlenir."

             MADDE 2 — Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde, (f) bendinde geçen "Ek-1" ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             "d) Sözleşme yapan veteriner hekim mezbaha veya kombinanın günlük çalışma süresi içerisinde burada bulunmak zorundadır."

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek-1:

 

SIRA

NO

AKREDİTE

VETERİNER

HEKİMİN ADI

SOYADI

KESİM TARİHLERİ

/..../.200 ...ile .../../.200

arası

MUAYENE EDİLEN HAYVAN

SAYISI

BANKA HESAP

NO

T.C. KİMLİK

NO

VERGİ

NO

PRİME ESAS ÖDEME

TUTARI

B.BAŞ

K.BAŞ

KANATLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ/İLÇE VETERİNER HEKİMİ

İL MUDURÜ/IL MÜDÜR YARDIMCISI/İLÇE MÜDÜRÜ

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

İMZA:

İMZA-MÜHÜR:

TARİH::

TARİH: