Yönetmelik

             Devlet Bakanlığından:

Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Yardım

Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları ve Sosyal Yardım Uzmanlarının mesleğe alınma, atanma, yetiştirilme, yarışma sınavı, tez hazırlama, yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek Sosyal Yardım Uzmanları ile Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu yönetmelikte geçen;

             Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünü,

             Genel Müdür: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürünü,

             Vakıf: İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını,

             Uzman: Sosyal Yardım Uzmanını,

             Uzman Yardımcısı: Sosyal Yardım Uzman Yardımcısını,

             ÖSYM Başkanlığı: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

             KPSS (A): (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları belirleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

             KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             Giriş Sınavı: Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavını,

             Sınav Kurulu: Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı Sınav Kurulunu,

             Yeterlik Sınav Komisyonu: Sosyal Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınav Komisyonunu

             Tez: Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

             Yeterlik sınavı: Sosyal Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

             Uzman yardımcılığı giriş sınavı ve zamanı

             Madde 5 — Uzman Yardımcığı için, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek zamanlarda Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanının onayı ile sınav açılır.

             Giriş sınavına katılabilmek için, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre yapılmış olan KPSS (A)’ya katılmış olmak şarttır.

             Giriş sınavı duyurusu

             Madde 6 — Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınava kaç kişinin çağrılacağı, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar, üniversitelerin mezuniyet dönemleri dikkate alınarak, sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı yüksek ilk beş gazeteden en az birinde bir defa ve Genel Müdürlüğün www.sydtf.gov.tr adresinde ilân edilir.

             Başvuru şartları

             Madde 7 — Giriş Sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında  belirtilen genel şartları taşımak,

             b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve iletişim fakülteleri, sosyoloji, psikoloji ve istatistik bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,      

             c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

             d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yahut tecilli ya da muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli örneği,

             e) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış, ÖSYM tarafından yapılan KPSS (A)’dan, başvuru ilânında belirtilen asgarî puanı almış olmak,

             f) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az ( C ) düzeyinde başarılı olmak,

             g) Genel Müdürlük tarafından ilân edilen diğer şartları taşımak.

             Başvuruda istenen belgeler

             Madde 8 — Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan;

             a) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük web sayfasından temin ederek dolduracakları iş talep formu,

             b) Son 3 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

             c) Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınan sabıkasızlık kaydı belgesinin aslı,

             d) Nüfus hüviyet cüzdanının onaylı sureti,

             e) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya noterli veya resmi onaylı sureti,

             f) KPSS (A) sonuç belgesinin aslı veya tasdikli örneği,

             g) KPDS  sınavının sonuç belgesinin aslı veya tasdikli örneği,

             h) Adayın kısa öz geçmişi,       

             ı) Erkek adaylardan Askerlik durum belgesinin aslı veya tasdikli örneği

             istenir.

             İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             Başvuru şekli ve yeri

             Madde 9 — Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması gereklidir.

             İstenen belgelerin Genel Müdürlük evrak birimine en geç, giriş sınavı ilanında belirtilen son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

             Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları

             Madde 10 — Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları, Genel Müdür tarafından görevlendirilecek üç kişiden oluşan Giriş Sınavı Hazırlık Komisyonu tarafından yapılır.

             Komisyon, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSS (A)’dan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek ve son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere, ilanda belirlenen sayıda aday tutanakla belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilir.

             Giriş sınavına çağrı

             Madde 11 — Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday, son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere giriş sınavına çağrılır.

             İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

             Giriş sınavı Ankara’da yapılır.

             Giriş sınav kurulu

             Madde 12 — Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Giriş Sınav Kurulu tarafından yapılır.

             Giriş Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkanlığında, daire başkanları, sosyal yardım uzmanları ve gerekli görüldüğü takdirde diğer kamu kurumlarından veya ilgili yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanları arasından seçilir. Kurul, Başkan dahil toplam beş üyeden oluşur. Giriş Sınav Kurulu, Bakanın onayı ile teşekkül eder. Ayrıca Kurul için iki yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

             Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

             Giriş sınav aşamaları

             Madde 13 — Giriş Sınav Kurulu tarafından alınacak karara göre, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir.  Yazılı sınav, klasik ve/veya test şeklinde uygulanabilir.

             Yazılı sınav ve konuları

             Madde 14 — Yazılı sınav yapılması halinde, sınav alan bilgisi ile genel kültür ve genel yetenek konularını içerir.

             Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Genel Müdür tarafından giriş sınavının tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar ile üniversiteler tarafından yapılmasına karar verilebilir. Bu durumda, sınava ilişkin hususlar Genel Müdürlük ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

             Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

             a) Genel Kültür ve Yetenek:

             Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi,

             b) Alan bilgisi:

             1) Hukuk grubu

             Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,

             Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku),

             İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı)

             Ceza Hukuku ( Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

             Borçlar Hukuku,

             2) İktisat grubu

             Mikro ve makro iktisat,

             Uluslar arası iktisat,

             Türkiye ekonomisi,

             3) Maliye grubu,

             Kamu maliyesi,

             Maliye politikası,

             Bütçe,

             Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi,

             4) İşletme ve Muhasebe grubu 

             İşletme Temel Kavramlar,

             Genel muhasebe,

             Mali tablolar analizi,

             İşletme iktisadı,

             5) Kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler grubu

             Siyaset Bilimi,

             Yönetim Bilimleri,

             Yönetim Hukuku,

             Türk dış politikası,

             6) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Grubu

             Sosyal Politikalar,

             İş Hukuku,

             Çalışma Ekonomisi,

             Sosyal Güvenlik Hukuku,

             7) İletişim grubu

             İletişim Süreçleri ve Modelleri,

             Kitle İletişim Kuramları,

             Halkla İlişkiler,

             8) İstatistik Grubu

             Olasılık- Matematiksel İstatistik,

             Uygulamalı İstatistik,

             Örnekleme (Araştırma Teknikleri, Anket düzenleme dahil),

             9) Sosyoloji Grubu

             Sosyolojiye Giriş,

             Kent Sosyolojisi,

             Metodoloji,

             Toplumsal Yapı ve Değişim Sosyolojisi

             10) Psikoloji Grubu

             Psikolojiye Giriş,

             Sosyal Psikoloji,

             Gelişim Psikolojisi.

             Bu konulara aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:

             Alan bilgisi                             : % 60

             Genel Kültür ve yetenek        : % 40

             Yazılı sınavın Genel Müdürlük tarafından yapılması halinde, sınav soruları Giriş Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması için gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Giriş Sınav Kurulunca seçilen sınav sorularını, sınav süresini ve puanlarını gösterir tutanak, Kurul Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

             Yazılı sınav,  İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Kurul üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

             Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır. Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Giriş Sınav Kuruluna teslim edilir. Yazılı sınav notu Giriş Sınav Kurulu tarafından, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

             Sınav sonuçları, Genel Müdürlük ilan panosunda ve web sayfasında otuz gün içinde ilan edilir. Ayrıca sınavda başarılı olanların adreslerine yazılı olarak bildirilir. Başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki (2) ay içinde istekleri üzerine başvurma belgeleri iade edilir.

             Sözlü sınav

             Madde 15 — Yazılı sınav yapılması halinde, yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan ve son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar olan adaylar, sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az onbeş (15) gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı olarak bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

             Giriş Sınav Kurulu üyeleri, sözlü sınavda, adayların alanlarındaki bilgi düzeyleri, zeka ve kavrayış, anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yetenekleri gibi hususları göz önüne alarak her bir aday için ayrı ayrı değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için aritmetik ortalama olarak yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

             Sadece sözlü sınav yapılması halinde, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türüne göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olandan başlayarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday, son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılır.

             Giriş Sınav Kurulu yazılı sınav yapıldığı takdirde yazılı ve sözlü sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını, yazılı sınav yapılmadığı takdirde başvuruda esas alınan KPSS- A ve sözlü sınavı puanlarının ortalaması esas alınarak puanı en yüksek adaydan başlayarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Başarı sırasına göre bunları takip eden aynı sayıda aday, yedek listeye alınır. Giriş sınavı sonucu, sözlü sınavın bitimini takip eden onbeş (15) iş günü içinde ilan edilir ve kazananlara daha sonra yazılı olarak da bildirilir.

             Giriş Sınav Kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Ataması ve  Yetiştirilmesi

             Uzman yardımcılığına atanma

             Madde 16 —  Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde;

             a) İkametgah ilmühaberi,

             b) Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka belgesinin aslı,

             c) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yahut tecilli ya da muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli örneği,

             d) Sağlam olduklarına dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

             e) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

             f) Mal bildirimi

             ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, Genel Müdürlük tarafından durumlarına uygun olan kadrolara atamaları yapılır.

             Uzman yardımcısı kadrosuna atamalarda, atamanın yapıldığının ilgiliye tebliği işlemleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Uzman yardımcılığı döneminde askerlik tecil işlemleri Genel Müdürlük tarafından yapılır.

             Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle atanabilir.

             Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorlayıcı nedenler dışında, on beş gün içinde göreve başlamayanlar ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenlerle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

             Uzman yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri

             Madde 17 — Uzman yardımcısı olarak atananlar Genel Müdür tarafından uygun görülen ana hizmet birimlerinde ilgili daire başkanlarının emrinde görevlendirilirler. Bu kadroda bulundukları sürece Sosyal Yardım uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, Genel Müdürlükçe verilecek görevlerin yanısıra, birer yıllık birinci, ikinci ve üçüncü dönem çalışmalarından geçirilir. Bu süreç;

             a) Genel Müdürlüğün teşkilat yapısı ve vakıfların yapısı, görevleri ve çalışma düzeninin tanıtılmasını,

             b) Genel Müdürlüğün ve vakıfların görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

             c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

             d) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

             e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

             f) Genel Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

             g) Genel Müdürlüğün ve vakıfların görev alanı ile benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda, staj, eğitim,  inceleme ve araştırma yapılmasını,

             h) Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar doğrultusunda vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırma, inceleme, izleme ve denetleme konularında bilgi ve becerilerin kazandırılmasını, 

             sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

             Uzman yardımcılarının, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak, Daire Başkanının teklifi üzerine, Genel Müdür tarafından kabul edilecek, üç dönem çalışmalarını da kapsayacak şekilde hazırlanacak, üç yıllık ayrıntılı bir program çerçevesinde yetiştirilmeleri sağlanır. Uzman yardımcıları, bu dönemde görevlendirildikleri birim dışında da Genel Müdürce uygun görülen ana hizmet birimlerinde ikişer aylık rotasyona tabi tutulabilirler.

             Uzman yardımcılarının başarı durumları, alacakları sicil notları, sınav sonuçları ve ilgili daire başkanlıklarınca düzenlenecek raporlarla değerlendirilir.

             Değerlendirilmesi yetersiz bulunanlara Genel Müdürün onayı ile birden fazla olmamak üzere dönem tekrarı yaptırılır.

             Birinci dönem çalışmaları

             Madde 18 — Birinci dönem çalışmalarında, uzman yardımcıları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak aday memurluk eğitiminin yanı sıra, mesleğin gerektirdiği temel bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan bir eğitime tabi tutulurlar.

             Bu dönemde uzman yardımcılarının; inceleme, araştırma ve denetlemeler ile diğer çalışmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurt içinde düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmaları sağlanır.

             İkinci dönem çalışmaları

             Madde 19 — Birinci dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayan uzman yardımcılarının, bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin inceleme, araştırma, yazışma ve raporlama teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir. Uzman yardımcılarına, mesleki konularda bilimsel çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması yanı sıra yabancı dil bilgisini geliştirmesi için de gerekli koşullar sağlanır.

             Üçüncü dönem çalışmaları

             Madde 20 — Bu dönem çalışmaları, tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerini kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı, Sınav Komisyonu, Uzmanlık Tezi, Uzmanlığa Atanma

             Yeterlik sınavı

             Madde 21 — Ücretsiz izinler ve askerlikte geçen süreler hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak çalışan, bu süre içerisinde olumlu sicil alan ve tezini süresi içinde tamamlayarak teslim eden uzman yardımcıları yeterlik sınavına katılma hakkına sahiptir.

             Yeterlik sınavı, sırası ile tez değerlendirmesi ile tez savunması ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşur.

             Yeterlik sınav komisyonu

             Madde 22 — Uzman yardımcılarının Uzmanlık Yeterlik Sınavları, Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Sınav Komisyonu, Genel Müdürün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının ya da bir daire başkanının başkanlığında bir başkan, dört asil ve iki yedek üyeden oluşur. Tez danışmanları danışmanı oldukları tezin değerlendirilmesi ve savunulmasının yapıldığı komisyonun toplantılarına Sınav Komisyonu üyesi olarak katılırlar. Komisyonun diğer üyeleri ana hizmet birimlerinin daire başkanları, Genel Müdürlük uzmanları veya üniversite öğretim üyeleri arasından Genel Müdür tarafından seçilir Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

             Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

             Tez danışmanı ve tez konusunun belirlenmesi

             Madde 23 — Genel Müdürlük uzman yardımcılarına, Yeterlik Sınav Komisyonuna seçilme yeterliği olanlar arasından, uzman yardımcılarının adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık sürelerinin tamamlanmasından itibaren iki ay içinde birer tez danışmanı görevlendirir. Uzman yardımcıları tezlerini tez danışmanları rehberliğinde hazırlarlar.

             Uzman yardımcıları, tez danışmanının görevlendirilmesinden itibaren bir (1) ay içinde tez önerisi verirler. Birim amirleri, verilen tez önerilerini İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına beş gün içerisinde yazılı olarak bildirirler. Tez önerileri anılan Başkanlık tarafından beş (5) gün içerisinde Genel Müdürün onayına sunulur. Uygun bulunan tez önerileri,  onbeş (15) gün içerisinde uzman yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

             Genel Müdürün tez önerisini uygun bulmaması halinde, uzman yardımcısından onbeş (15) gün içerisinde yeni bir tez önerisi hazırlaması istenir. İkinci kez de tez önerisinin Genel Müdür tarafından uygun görülmemesi halinde onbeş (15) günlük süre içinde tez önerisi vermesi için uzman yardımcısına son bir hak daha verilir. Yine uygun görülmeme halinde tez konusu yedi (7) gün içinde resen belirlenir.

             Tezin hazırlanmasına ilişkin esaslar

             Madde 24 — Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

             Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

             Madde 25 — Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırladığı tezini ilgili birim amirinin aracılığıyla, Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır. Geçerli görülecek bir mazeret sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi üzerine, Genel Müdürün onayı ile zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir.

             Tez danışmanı aynı süre içinde, rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini içeren raporunu birim amirine sunar. Birim amirlerine teslim edilen tezler ve danışman raporları, iki (2) iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir.

             Genel Müdürlük tezlerin en geç teslim edilme tarihini takip eden on beş gün içerisinde Yeterlik Sınav Komisyonunu oluşturur. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğün onayı ile uzman yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını Yeterlik Sınav Komisyonuna teslim eder.

             Tez değerlendirme ve tez savunması ve mülakat

             Madde 26 — Yeterlik sınavının ilk aşaması olan tez değerlendirme aşamasında Yeterlik Sınav Komisyonu tezleri yazılı metin üzerinden değerlendirerek tezlerin yeterli olup olmadığına karar verir. Yeterlik Sınav Komisyonu tezlerin komisyona tesliminden sonra en geç iki (2) ay içinde değerlendirmelerini tamamlar.

             Yeterlik sınavının ikinci aşaması olan tez savunması ve mülakata tez değerlendirmesinde tezleri yeterli görülen uzman yardımcıları çağrılır. Bu çağrı sözlü savunma tarihinden en az onbeş (15) gün önce yazılı olarak yapılır.

             Tez savunması ve mülakatta uzman yardımcısından öncelikle tezini sözlü olarak savunması istenir. Yeterlik Sınav Komisyonu üyeleri ayrıca uzman yardımcısına uzman olarak çalışacağı Genel Müdürlüğün çalışma alanına giren konulardaki bilgisini ölçmeye yönelik sorular da yöneltirler. Yeterlik değerlendirmeleri uzman yardımcısının her iki konudaki başarısına göre yapılır.

             Sonuçlar beş (5) iş günü içerisinde ilan edilir. Sınav Komisyonu sınavın her iki aşamasında da değerlendirme raporu hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunar. Yetersiz görülen tezler için gerekçe gösterilir. Sınav komisyonu kararlarını yeterli veya yetersiz şeklinde oy çokluğu ile alır.

             Sınav Komisyonu yeterlik sınavının her iki aşamasında da aşağıdaki esaslara göre karar verir:

             a) Kurul Üyelerinin Başkan dahil oyları eşittir.

             b) Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır.

             c) Yeterliğin tespitinde oy çokluğu esastır.

             Başarısız olma ve yeni sınav hakkı

             Madde 27 — İki aşamadan oluşan yeterlik sınavının her hangi bir aşamasında başarısız olan uzman yardımcılarına başarısız oldukları her bir aşama için yeni bir sınav hakkı verilir.

             Sınavın ilk aşamasında tezi yeterli bulunmayarak başarısız sayılan uzman yardımcısı,  daha önceden hazırlamış olduğu tezini, sonuçların ilanından itibaren altı ay içerisinde, Sınav Komisyonunun yetersiz bulma gerekçelerini de dikkate alarak, düzeltme hakkını kullanabileceği gibi başka bir konuda yeni bir tez hazırlamak için bir yıllık süre de talep edebilir. Uzman yardımcısı sınavın ilk aşamasıyla ilgili ikinci hakkını ne şekilde kullanacağını sınav sonuçlarının ilanını takip eden 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir.

             Sınavın ikinci aşaması olan tez savunması ve mülakatta başarısız olan uzman yardımcılarına altı aylık bir süre verilerek bu sürenin sonunda tekrar tez savunması ve mülakata girme hakkı verilir.

             Sınavın her hangi bir aşamasında başarısız olup yeni bir hak verilen uzman yardımcılarına ikinci hakları bu Yöneltmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen usul çerçevesinde kullandırılır.

             Uzmanlığa atanma

             Madde 28 — Uzman olarak atanabilmek için;

             a) Süresi üç ayı geçmeyen ücretsiz izinler dahil olmak üzere uzman yardımcısı olarak üç yıl çalışmış olmak,

             b) Uzman yardımcısı olarak çalışılan dönemde olumlu sicil almış olmak,

             c) Yeterlik sınavında başarılı olmak

             gerekir.

             Bu şartları yerine getiren uzman yardımcıları uzman kadrosuna atanır.

             Başarısızlık hali

             Madde 29 — Geçerli bir mazereti olmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde, Uzmanlık Yeterlik Sınavına katılmayan, süresinde tezini teslim etmeyen veya sınava katıldığı halde başarısız olan uzman yardımcıları, uzmanlığa atanma haklarını tamamen kaybederler.

             Uzman yardımcısı unvanını kaybetme

             Madde 30 — Uzmanlığa atanma haklarını tamamen kaybeden uzman yardımcıları, uzman yardımcısı unvanını da kaybederler. Uzman yardımcısı unvanını kaybedenler, Genel Müdürlükte durumlarına uygun başka bir kadroya atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

             Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri

             Madde 31 — 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer mevzuatlarla Genel Müdürlüğe verilen aşağıdaki görevler uzman ve uzman yardımcıları tarafından yerine getirilir.

             a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak araştırma yapmak,     yeni stratejiler geliştirmek, yeni sosyal yardım programları üretmek, sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, yoksulluk ve işsizlik ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, yoksulluğu ve işsizliği engelleyecek projeler hazırlamak, hazırlanan projelere destek sağlamak, Genel Müdürlüğün ve Vakıfların hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hazırlamak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak,

             b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

             c) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak, ulusal ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla uyum çalışmalarını ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, düzenlemelerde, istişarelerde bulunmak, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,

             d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konular hakkında uygulamaya yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek eğitim çalışmalarında görev almak,

             e) Genel Müdürlüğün ve Vakıfların görev alanında vatandaşların karşılaştıkları engellemeleri izlemek, araştırmak ve gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak,

             f) Kanun ve yönetmeliklere uygun olmadığına dair Genel Müdürlüğe intikal eden her türlü şikayet, ihbar ve iddiaları usul ve esastan incelemek,  bu konularda her türlü bilgi ve belgeyi içeren rapor düzenlemek ve konuyu sonuçlandırmak, gerektiğinde kesin karar verilinceye kadar sürecin durdurulmasını sağlayarak ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak,

             g) Sosyal Yardımlar konusundaki uygulamayı yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla her türlü düzenleyici işlemlerin hazırlık çalışmasını yapmak veya yapılan çalışmalara katılmak, gerektiğinde konferans, seminer ve toplantılar düzenleyerek uygun tartışma platformları oluşturmak,

             h) Genel Müdürlüğün görev ve yetkilerine giren, denetimlerde suç unsuru bulunması halinde yasal işlem yapılabilmesi için durumu yetkili makamlara iletilmek üzere amirlerine bildirmek,

             i) Yapılan denetim ve kontrollerle ilgili konular itibarıyla istatistikler oluşturmak ve yayımlamak,

             j) Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

             Uzman ve uzman yardımcılarının yetkileri

             Madde 32 — Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine Genel Müdürlük tarafından verilen görevler çerçevesinde;

             a) Kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmeliklerle, Genel Müdürlüğe görev veren hükümlerinin uygulanmasını sağlamaya,

             b) Görevlerini yerine getirmeleri sırasında resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş istemeye,

             c) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek esaslar doğrultusunda 3294 sayılı Kanunla kurulan il ve ilçe vakıflarında, görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine,

             yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Sosyal Yardım Uzman ve Uzman Yardımcılarının Çalışma Usul ve Esasları

             Temel usul ve esaslar

             Madde 33 — Uzman ve uzman yardımcıları; görevlerini, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bilimsel esas ve yöntemleri kullanarak, Genel Müdürlük ilke ve stratejileri doğrultusunda yerine getirir.

             Uzman ve uzman yardımcılarının, görevlerini yerine getirirken, ilgili kişi ve kuruluş çalışanlarına karşı, görevin gerektirdiği vakar ve ciddiyet içinde davranmaları esastır. Ayrıca, incelemelerde ve denetlemelerde tespit edilen hususlar hakkında ilgililerle görüşmelerde veya bilgi isteme taleplerinde, Kurum ciddiyetine yakışır bir şekilde davranılması, uyarıcı, yol gösterici, öğretici ve yapıcı olunması gerekmektedir.

             Görevlerde süre ve sorumluluk

             Madde 34 — Uzman ve uzman yardımcılarının, verilen görevleri söz konusu görevin gerektirdiği sürede bitirmeleri esastır. Süresinde tamamlanamayacağı öngörülen görevler hakkında gerekçeli bilgi verilir.

             Verilen işlerden, uzman ve uzman yardımcısı ilgili amirle ve/veya amirlerle birlikte sorumludur.

             Görevin yürütülmesinde yöntem

             Madde 35 — Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine intikal eden yazılardan cevaplandırılması gerekenlerin cevaplarını hazırlamak ve amirine sunmak suretiyle işlemin tekemmül ettirilmesini sağlamak zorundadır.

             Çalışma grupları oluşturulması

             Madde 36 — Yapılacak işin niteliği, hacmi ve süresinin birden fazla uzman ve uzman yardımcısının birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde ilgili Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayıyla süreli çalışma grupları oluşturulabilir.

             Çalışma grubunun yaptığı çalışma sonucu, ortak bir raporda toplanır ve çalışmaya katılanlar tarafından imzalanır. Çalışmaya katılanlardan karşı görüşü bulunanlar, raporun ekine görüşlerin dayanağını belirtmek suretiyle kayıt koyarlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             Madde 37 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 38 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.