Yönetmelik

             Devlet Bakanlığından:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde çalışan personelin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde çalışan personeli kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Disiplin amirleri

             Madde 4 — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde çalışan tüm personelin en üst disiplin amiridir. Genel Müdür, haiz olduğu yetkilerini her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

             Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde çalışan personelin disiplin amirleri bu Yönetmeliğin EK-1 inde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             Madde 5 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

Personel

Disiplin Amiri

1) Genel Müdür

 

Genel Müdürlüğün bağlı bulundu Bakan

2) Genel Müdür Yardımcısı

 

Genel Müdür

3) 1.Hukuk Müşaviri

 

Genel Müdür

4) Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri 

5) Daire Başkanı

Genel Müdüre Bağlı olan

 

Genel Müdür 

6) Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısına bağlı olan 

  

Genel Müdür Yardımcısı

7) Sosyal Yardım Uzmanı ve Uzman Yardımcısı

 

Daire Başkanı

8) Müdür

Daire Başkanı Genel Müdüre Bağlı Olan

 

Daire Başkanı

9) Müdür

Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısına bağlı olan

 

Daire Başkanı 

10) Diğer Personel

Müdür bulunmayan ve Daire Başkanı Genel Müdüre Bağlı olan

 

Daire Başkanı

11) Diğer Personel

Müdür bulunan ve Daire Başkanı Genel Müdüre Bağlı olan

 

Müdür

12) Diğer Personel

Müdür bulunmayan ve Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısına Bağlı olan

Daire Başkanı

13) Diğer Personel

Müdürü bulunan ve Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısına Bağlı olan

Müdür