Yönetmelik

             Devlet Bakanlığından:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

Sicil Amirleri Yönetmeliği

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarının sicil raporlarını dolduracak sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil amirleri

             Madde 4 — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri bu Yönetmeliğin EK-1 inde gösterilmiştir.

             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             Madde 5 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile  8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

Sicil Raporu Doldurulacak Personel

Birinci Sicil Amiri

İkinci Sicil Amiri

Üçüncü Sicil Amiri

 

1) Genel Müdür

 

Genel Müdürlüğün bağlı bulundu Bakan

 

 

 

 

2) Genel Müdür Yardımcısı

 

Genel Müdür

Devlet Bakanı

 

 

3) 1.Hukuk Müşaviri

 

 

Genel Müdür

 

Devlet Bakanı

 

4) Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri 

Genel Müdür 

Devlet Bakanı

 

5) Daire Başkanı

Genel Müdüre Bağlı olan 

Genel Müdür 

Devlet Bakanı

 

 

6) Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısına bağlı olan   

Genel Müdür

Yardımcısı

Genel Müdür

Devlet Bakanı 

 

7) Sosyal Yardım Uzmanı ve Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür

Yardımcısı

Genel Müdür 

 

8) Müdür

Daire Başkanı Genel Müdüre Bağlı Olan

Daire Başkanı

Genel Müdür

Yardımcısı

Genel Müdür

 

9) Müdür

Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısına bağlı olan

Daire Başkanı 

Genel Müdür

Yardımcısı

Genel Müdür

 

10) Diğer Memurlar

Müdür bulunmayan ve Daire Başkanı Genel Müdüre Bağlı olan

Daire Başkanı

Genel Müdür

Yardımcısı

Genel Müdür

 

11) Diğer Memurlar

Müdür bulunan ve Daire Başkanı Genel Müdüre Bağlı olan

Müdür

Daire Başkanı

Genel Müdür 

12) Diğer Memurlar

Müdür bulunmayan ve Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısına Bağlı olan

Daire Başkanı

Genel Müdür

Yardımcısı

Genel Müdür 

 

13) Diğer Memurlar

Müdürü bulunan ve Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısına Bağlı olan

Müdür

Daire Başkanı

Genel Müdür

Yardımcısı