Yönetmelik

          Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Reklam Kurulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (y) bendi eklenmiş ve bu bentten sonra gelen satırda yer alan  "yirmi beş" ibaresi "yirmi dokuz" olarak değiştirilmiştir.

             "y) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ikişer üye"

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Toplantı Gündemi ve Görüşmenin Yenilenmesi

             Madde 12 — Kurulun toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir.

             Aynı toplantıda karara bağlanmış bir konuya ilişkin görüşme yeniden yapılabilir. Görüşmenin yenilenmesi önerisi, toplantıda hazır bulunan en az  beş üyenin isteği üzerine Kurul kararı ile yapılır.

             Önerinin kabul edilmesi durumunda, konu yeniden görüşmeye açılır ve karara bağlanır."

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.