Yönetmelik

          İçişleri Bakanlığından:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 14/8/1992 tarihli ve 21315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesinin (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             "r) Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı veya ilgili bakanlığın talebi üzerine mütekabiliyet esaslarına göre bu madde kapsamındaki görevleri ifa eden veya unvana sahip yabancı devlet adamları,

             s) Haklarında Dışişleri Bakanlığının mütekabiliyet, siyasi, terör veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği gibi durumları açık gerekçeleri ile belirtilen yabancı devlet temsilcileri,

             t) Dışişleri Bakanlığından mütekabiliyet esaslarına göre görüş alındıktan sonra haklarında diğer bakanlıkların yazılı talebi bulunan yabancı devlet temsilcileri."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.