Yönetmelik

                Kadir Has Üniversitesinden:

Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulan Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

             Merkezin amacı

             Madde 4 — Merkezin amacı; ulusal ve uluslar arası alanda, Uluslar arası Olimpiyat Komitesi ile Uluslar arası Paralimpik Komitesi, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşların, uluslar arası spor federasyonlarının ve bunların bölgesel ve evrensel birliklerinin, devletlerin spor teşkilatlarının, ulusal olimpiyat komitelerinin, ulusal spor federasyonlarının, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının ve benzeri kuruluşların mevzuatlarını ve uygulamalarını, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi ve diğer her düzey ve nitelikteki yargı mercilerinin spora ait ve sporu etkileyen kararlarını incelemek, ülkemizdeki spor teşkilatlanması, spor kuralları ve diğer uygulamaları irdelemek, gelişmiş ülkelerde bağımsız bir hukuk dalı olarak benimsenmiş olan, lisans ve lisans üstü eğitimi bulunan spor hukukunun bir bilim alanı olarak ülkemizde de yerleşmesi ve gelişmesi için gerekli her türlü araştırma, inceleme, uygulamada bulunmak, eğitimine katkı sağlamak, spor kişi ve kuruluşlarına danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermektir.

             Merkezin görevleri

             Madde 5 — Merkez; 4 üncü maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür:

             a) Spor hukuku alanındaki uluslar arası gelişmeleri izleyerek, ülkemizin zamanında ve eksiksiz olarak bilgilenmesini sağlayacak çalışmaları yapmak,

             b) Spor hukuku alanında ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, kollokyum, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak, gerektiğinde ilgili bakanlık, genel müdürlük, federasyonlar ve diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği yapmak,

             c) Spor hukuku alanına giren mevzuat, yargı kararları ve diğer yazılı ve görsel belgeleri toplamak, gerekli görülenleri Türkçe’ye çevirmek, yapılmış olan çevirilerin spor hukuku terminolojisine uygunluklarını kontrol etmek, spor hukuku konularında Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

             d) Spor hukuku ve ilgili diğer bilim dalları ve uygulamalarıyla uğraşan, bu alanda etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarıyla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki spor hukuku araştırma – uygulama - eğitim merkezleri, enstitüleri ve benzeri kurumlarla ilişki kurmak ve işbirliğinde bulunmak,

             e) Spor hukuku ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane, sinematek, videotek ve diğer bilgi ve uygulama tesislerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak,

             f) Spor hukuku alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak,

             g) Spor alanında faaliyet gösteren devlet kuruluşları, federasyonlar, kulüpler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yönetici ve personelinin spor hukuku alanında bilgilenme ve olgunlaşmalarını sağlamak, hukuk mesleğinde faaliyet gösteren hakim, savcı ve avukatların meslek içi eğitimlerinde spor hukuku alanına da eğilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak,

             h) Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde "spor hukuku" dersinin okutulması için girişimlerde bulunmak; bu dersi okutacak / okutan Hukuk Fakültelerine müfredat, öğretim elemanı ve diğer bilimsel yardımlarda bulunmak; beden eğitimi ve spor yüksek okullarında okutulan "spor hukuku" dersinin daha yaygın ve uyumlu hale gelmesi için gerekli müfredat, öğretim elemanı ve diğer bilimsel katkılarda bulunmak,

             ı) Spor hukuku ile yakın ilişki ve etkileşim içinde olan spor ekonomisi, spor işletmeciliği, spor sosyolojisi gibi uzmanlık alanlarının da ülkemizde yerleşmesi ve gelişmesi için gereğinde bu konularda da ilgililere bilimsel yardımda bulunmak,

             j) Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde hukuksal danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

             k) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             Madde 6 — Merkezin organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

             Merkez müdürü

             Madde 7 —  Merkez Müdürü; Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından veya uygun nitelikteki üniversite dışı kişiler arasından Hukuk Fakültesi Dekanının teklifi üzerine Üniversite Rektörünce görevlendirilir. Merkez Müdürü’nün hukukçu olması, spor hukuku alanındaki bilgisinin sahip olduğu sıfat ve uzmanlıklarla belgelenebilir olması, çok iyi yabancı dil bilmesi şarttır.

             Merkez Müdürü; Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunun oy hakkı bulunan doğal üyesidir. Görev süresi üç yıl olup, yeniden görevlendirilebilir.

             Merkez Müdürü, Merkezin verimli çalışması için gerekli gördüğü idari kadroyu Merkez Yönetim Kurulunun kararı ve Hukuk Fakültesi Dekanının olumlu görüşü, Rektörün onayı ile oluşturur.

             Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

             Madde 8 — Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

             a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirlenmiş olan Merkezin amacı ve görevlerinin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayacak çalışmaları yürütmek, yönetmek ve gerekli kararları almak.

             b) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte veya yalnız temsil etmek.

             c) Merkez Yönetim Kurulu’nun gündemiyle ilgili önerilerde bulunmak ve Merkez Yönetim Kurulu başkanının talimatları çerçevesinde bu gündemi hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak.

             d) Gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Danışma Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Merkez Yönetim Kurulu Başkanına önermek.

             e) Merkez’in yıllık faaliyet raporu ile gelecek yıla ait faaliyet programını hazırlayarak, bunların Merkez Yönetim Kurulunca görüşülüp karara bağlanması sonrasında Hukuk Fakültesi Dekanının görüşüne ve Üniversite Rektörü’nün onayına sunmak.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu;Yönetim Kurulu Başkanı, Merkez Müdürü ve beş üyeden olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu başkanı ve üyeler, hukuk ve/veya spor alanında öğrenim veren öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve öğretim üye yardımcıları arasından Hukuk Fakültesi Dekanının önerisi, Rektörün onayı ile Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre için görevlendirilirler.

             Merkez Yönetim Kurulunun görevi; bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak ve Hukuk Fakültesi Dekanının olumlu görüşünü alarak Üniversite Rektörü’nün onayına sunmak, araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar oluşturarak katkıda bulunmaktır.

             Merkez Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Merkez Müdürü’nün önerisi ve Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine olağanüstü toplanır.

             Merkez danışma kurulu

             Madde 10 — Merkez Danışma Kurulu; spor hukuku alanında bilgisi bulunan yönetici, öğretim üyesi veya görevlilerinden Merkezin çalışmalarına bilgi ve uzmanlığı ile katkıda bulunabilecek kişiler arasından, Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Hukuk Fakültesi Dekanının teklifi üzerine Üniversite Rektörünce görevlendirilen on kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Danışma Kuruluna da başkanlık eder. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkez Müdürü danışma kurulu toplantılarına da katılırlar. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

             Merkez Danışma Kurulu, yılda iki kez olağan olarak, Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu durumlarda da olağanüstü olarak toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.