Tebliğ

             Adalet Bakanlığından:

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi

Hakkında Tebliğ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İflâs İdaresi Ücreti

             Amaç

             Madde 1 — Bu Tebliğin amacı; İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları uyarınca, iflas idarelerine ödenecek ücret tarifesini ve ücretin ödeme şeklini belirlemektedir.

             Kapsam

             Madde 2 — Tarifede yazılı iflas idaresi ücreti, iflas tasfiyesi sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün hizmetlerin karşılığıdır. Ücretin belirlenmesinde iflas idaresi memurlarının emeği, çabası, işin önemi ve niteliği göz önünde tutulur.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Tebliğ, İcra ve İflas Kanununun  223 üncü maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları uyarınca hazırlanmıştır.

             Ücretin ödenmesi

             Madde 4 — Ödeme, iflas idaresinin seçildiği tarihte yürürlükte bulunan Tarife hükümlerine göre yapılır. Tarife gereğince takdir olunacak ücret, iflas idare memurlarının her birine ayrı ayrı ve eşit oranda ödenir.

             Ücret ödeme zamanı ve avans ödenmesi

             Madde 5 — İflas idaresinin ücreti, tasfiyenin sonunda ödenir. Ancak iflas idaresinin talebi üzerine icra hâkimi, gerektiğinde iflas dairesinin görüşünü de alarak, ücrete mahsuben makul ölçüde bir miktar avans ödenmesine karar verebilir.

             Ücret miktarı

             Madde 6 — İfa edecekleri hizmetler karşılığı olarak iflas idaresine; nihai hesapta adi alacaklılara ödenmesi öngörülen toplam alacak miktarı üzerinden aşağıda yazılı olan nispetler nazara alınarak ücret ödenir.

             1- İlk ( 1.500 ) YTL için                                                                               %10

             2- Sonra gelen ( 2.250 ) YTL için                                                                 %8

             3- Sonra gelen ( 3.750 ) YTL için                                                                 %6

             4- Sonra gelen ( 7.500 ) YTL için                                                                 %4

             5- Sonra gelen ( 15.000 ) YTL için                                                               %2

             6- Sonra gelen ( 30.000 ) YTL için                                                               %1

             7- ( 60.000 ) YTL’den, ( 90.000 ) YTL’ye kadar                                        binde 6

             8- ( 90.000 ) YTL’den, ( 400.000 ) YTL’ye kadar                                      binde 2

             9- ( 400.000 ) YTL’den yukarısı için                                                           binde 1

             Rehinli alacağın paraya çevrilmesine ilişkin hizmetler için de, (sarf edilen mesai ve gayret göz önünde tutularak) tasfiye idaresine ek ücret ödenebilir. Ancak bu surette ödenecek ek ücret, rehinli alacak miktarı üzerinden yukarıdaki nispetlere göre bulunacak miktarın %25 ini geçemez.

             İcra Mahkemesince ücret takdiri

             Madde 7 — İcra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarın üç katına kadar ücret takdir edebilir.

             İcra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarların altında ücret takdir edebileceği gibi, haklı sebeplerin mevcut olması halinde ücret ödenmemesine de karar verebilir.

             İstifa, azil ve ölüm gibi hallerde ücret

             Madde 8 — İflas idare memurunun istifası, azli, ölümü gibi hallerde ücret, o zamana kadar sarf ettiği emek ve mesaisi, işin önemi ve niteliği nazara alınarak icra hâkimince takdir olunur.

             Yukarıdaki fıkrada anılan boşalma hallerinde iflas idaresinde görev alanlara, idareye katılma zamanından sonraki emek ve mesaileri nazara alınarak, yerlerine kaim oldukları şahsın bakiye ücretinden ödeme yapılır.

             Konkordato halinde ücret

             Madde 9 — Konkordato nedeniyle masa müflise intikal ettiğinde, iflas idare memurlarının o zamana kadar yukarıdaki esaslar dairesinde icra mahkemesince belirlenecek ücretleri, müflis tarafından peşinen iflas dairesine yatırılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Masraf ve Tebligat Ücreti

             Masraf ve tebligat ücreti

             Madde 10 — İflas idaresi, İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kendilerine tebligat yapılmasını isteyen alacaklılardan, tasfiye sonunda mahsup ve iade edilmek üzere tahmini tebligat sayısı nazara alınarak hesaplanacak yazı ve normal tebligat masrafı toplamının üç misli kadar avansı, iflas dairesine yatırmasını ister.

             Yürürlük

             Madde 11 — Bu Tebliğ 15/7/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.