Yönetmelik

Akdeniz Üniversitesinden:

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birim

(Lise Devresi) Eğitim-Öğretim Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 3/7/2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birim (Lise Devresi) Eğitim-Öğretim Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 28 — Konservatuvarın 9 uncu sınıfına alınan öğrenciler, alan derslerinden birinci yılın sonunda eleme sınavına alınırlar. Eleme sınavı, yıl sonu sınavları sırasında müdürlükçe ilan edilen gün ve saatlerde, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonca yapılır. Öğrenciler, belirtilen gün ve saatlerde sınavlara girmek zorundadırlar. Eleme sınavında, alan derslerinin birinden başarılı olamayan öğrenci, not yükseltme sınavına alınır. Eleme sınavında iki veya daha fazla alan dersinden başarısız olan öğrencinin Konservatuvar ile ilişkisi kesilir. Eleme sınavında alan dersleri başarı puanı, 100 tam puan üzerinden 70 puandır."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 29 — Not yükseltme sınavı, yıl sonu sınavlarını izleyen en erken on beş gün içinde müdürlükçe belirtilen tarihte yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı sayılabilmesi için, başarısız olduğu alan ve seçmeli derslerinden en az 70 puan alması zorunludur. Eleme sınavında başarısız olduğu alan dersinden, not yükseltme sınavında da başarısız olan öğrencinin Konservatuvarla ilişiği kesilir. Bu sınavlara özürsüz olarak girmeyen öğrenciye sıfır (0) puan verilir."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 46 — Her dönem sonunda öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere başarı, gelişme ve devam durumlarını gösteren karne verilir. Karneler, yönetimce düzenlenir ve Konservatuvar müdürü ile müdür yardımcısı tarafından imzalanır."

             Yürürlük

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.