Yönetmelik

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 20 — Sisteme girilmiş ve henüz işleme dönüşmemiş emirlerin üyeler tarafından düzeltilmesi ve iptal edilmesine ilişkin usul ve esaslar Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve SPK onayı ile yürürlüğe girer."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.