Yönetmelik

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 24/6/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 13 üncü ve 16 ncı maddelerinin son fıkralarında yer alan "yıllık toptan eşya fiyatları genel endeksinde" ibaresi "yıllık üretici fiyatları genel endeksinde" şeklinde değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.