Yönetmelik

             Gaziantep Üniversitesinden:

Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile

Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarındaki (Tıp Fakültesi hariç) önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesinin Tıp Fakültesi dışındaki Fakülte ve Yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin, önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

             Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,

             Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

             Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

             TMDK: Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını,

             Birim: İlgili Fakülte veya Yüksekokulu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

             Eğitim-öğretim yılı

             Madde 5 — Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere onaltışar haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu süreye yarıyıl sonu sınav süreleri dahil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini değiştirebilir, yaz dönemi açabilir. Yaz dönemi ile ilgili esaslar Senato kararı ile belirlenir.

             Öğretim dili

             Madde 6 — Gaziantep Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokullarında yabancı dil hazırlık eğitimi veya yabancı dilde eğitim-öğretim yaptırılması ya da ders açılması hususu, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

             Hazırlık eğitimi, öğretim süresi ve şekli

             Madde 7 — İngilizce Hazırlık ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı hazırlık eğitimi, öğretim süresi ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Ortak hususlar: Hazırlık sınıfında öğrenim süresi iki yarıyıl olup bu sınıflarda, İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren önlisans ve lisans programına kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi, TMDK lisans öğrenimine kabul edilen öğrencilere ise, TMDK lisans bölümlerine hazırlayıcı temel eğitim uygulanır.

             İngilizce hazırlık eğitimi bulunan bir programa kabul edilen öğrencilerin, yabancı dil bilgisini tespit için kriterler Üniversite Senatosunca belirlenir. Belirlenen bu kriterlere göre başarılı olan öğrenciler bunu belgelemeleri halinde, kabul edildikleri önlisans ve lisans programına doğrudan kayıt yaptırırlar.

             Öğrenciler dilerlerse, eğitim-öğretim yılı başında verilen yeterlik sınavına da girebilirler. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, kabul edildikleri önlisans ve lisans programına doğrudan kayıt yaptırırlar.

             b) İngilizce hazırlık eğitimi: Yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına kayıt olurlar. Hazırlık sınıfı sonunda başarılı olan öğrenciler kabul edildikleri önlisans ve lisans programlarına kayıt hakkını kazanırlar.

             Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, belirtilen koşulları sağlamış olmaları kaydıyla, 6-8 hafta süreli yaz okuluna devam edebilirler. Ancak, yaz okuluna katılmak zorunlu değildir. Yaz okulunun açılıp açılmayacağına ve süresine, Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine, Üniversite Senatosu tarafından karar verilir. Yaz okulu sonunda, sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler için yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler, kabul edildikleri lisans programlarına kayıt hakkını kazanırlar.

             Yaz okuluna katılmayan veya katılıp da başarısız olan öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyenler veya girip de başarısız olan öğrenciler, destek eğitimine devam ederler. Destek eğitiminin süresi iki yarıyıldır. İngilizce hazırlık eğitimi olan önlisans öğrencileri ile Tıp Fakültesi öğrencileri destek eğitimine katılmak zorunda değillerdir. Bunlar doğrudan birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler. Ancak öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olmak zorundadırlar.

             Destek eğitimine devam eden öğrencilerin lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri için iki yarıyıl sonunda yapılacak değerlendirmelerde başarılı olmaları gerekir. Başarısız olanlar, yaz okuluna katılabilirler. Yaz okulunda başarısız olan öğrenciler Üniversiteye yeni kayıt yaptıranlarla birlikte son bir kez yeterlik sınavına girerler. Bu yeterlik sınavında da başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

             Hazırlık sınıfı, destek eğitimi, yeterlik sınavı ve yaz okulu sonunda yapılan sınavda başarı notu, 100 puan üzerinden en az 60 puandır. Bu not öğrencinin yıl içi sınav ve değerlendirmeleri ile yıl sonu sınavı dikkate alınarak verilir. Yıl içi ve yıl sonu sınav ağırlıkları Yabancı Diller Yüksekokulunca belirlenir.

             İngilizce hazırlık sınıfı, destek eğitimi ve yaz okulunda öğrenciler ders ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Ders ve laboratuvarların % 20’den fazlasına, mazeretli dahi olsa katılmayan öğrenciler, o ders ve laboratuvarlardan başarısız sayılırlar. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan veya yıl sonunda notu 100 puan üzerinden 40 puanın altında olan öğrenciler yaz okuluna katılamazlar.

             c) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) hazırlık eğitimi: TMDK yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler, TMDK hazırlık sınıfına kayıt olurlar. Hazırlık sınıfı sonunda başarılı olan öğrenciler, kabul edildikleri lisans programlarına kayıt hakkını kazanırlar.

             Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınava girmeyenler veya girip de başarısız olan öğrenciler, destek eğitimine devam ederler. Destek eğitiminin süresi iki yarıyıldır.

             Destek eğitimine devam eden öğrencilerin lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri için, iki yarıyıl sonunda yapılacak değerlendirmelerde başarılı olmaları gerekir. Başarısız olanlar, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte, son bir kez yeterlik sınavına girerler. Bu yeterlik sınavında da başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

             TMDK hazırlık sınıfı ve yeterlik sınavında başarı notu, 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu not öğrencinin yıl içi sınav ve değerlendirmeleri ile yıl sonu sınavı dikkate alınarak verilir. Yıl içi ve yıl sonu sınav ağırlıkları TMDK Kurulunca belirlenir.

             TMDK  hazırlık  sınıfı  ve  destek  eğitiminde  öğrenciler,  ders  ve   uygulamaların % 85’ine devam etmek zorundadırlar. Ders ve uygulamaların % 15’den fazlasına, mazeretli dahi olsa katılmayan öğrenciler, o ders ve uygulamadan başarısız sayılırlar. Devam şartını yerine getirmeyen veya yıl sonu başarı notu % 70’in altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar.

             Öğretim programları

             Madde 8 — Önlisans ve lisans öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları ve programlardaki derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili Bölüm Kurulunun önerisi, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

             Eğitim ve öğretim programı; teorik ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

             Öğrencilere, kayıtlı olduğu bölümün Bölüm Başkanınca öğretim üyeleri arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman; bu Yönetmelik hükümlerini göz önünde tutarak, öğrencinin her yarıyılda izleyeceği derslerin belirlenmesinde, bunlarda yapılabilecek değişikliklerde, öğrencinin kaydının yapılmasında öğrenciye yardımcı olur ve akademik durumunu izler.

             Zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler

             Madde 9 — Her öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu olmak üzere üç gruba ayrılır. Zorunlu ve seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm Kurulunca kararlaştırılır. Seçmeli derslere kayıt yapılırken öğrencinin isteği de göz önünde tutulur. Ortak zorunlu dersler, Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü derslerdir. Öğrenciler, ortak zorunlu dersleri de almakla yükümlüdürler.

             Üniversite Senatosunca belirtilen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tutulan derslere ait değerlendirme esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

             Zorunlu ve/veya seçmeli bir dersin alınabilmesi için, daha önceden alınmış ve başarılmış olması gereken derse ön şart dersi denir. Ön şartlı dersler ve ön şartları, dersi veren Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı ile kesinleşir.

             Dersler ve kredi değerleri

             Madde 10 — Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile haftalık laboratuvar, uygulama veya atölye saatlerinin yarısının (Sağlık Yüksekokullarında uygulama saatlerinin dörtte birinin) toplamından oluşur. Önlisans programlarında krediler hesaplanırken yarımlar tam sayıya tamamlanır.

             Önlisans/lisans eğitim-öğretim programlarındaki dersler, bu derslerin içerikleri ve kredi değerleri ile ilgili değişiklikler, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu kararı ile belirlenir. Lisans eğitim-öğretim programlarında her yarıyılda yer alan derslerin kredi değeri toplamı, yirmiiki (önlisansda yirmisekiz) kredi saati geçemez. Lisans programında bu kredi saat toplamına, ortak zorunlu dersler ile Türkçe eğitim yapan birimlerde yabancı dil dersleri dahil değildir. Önlisans programında kredi saat toplamına, ortak zorunlu dersler ile yabancı dil dersleri dahildir. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için, kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

             Herhangi bir dersin yarıyılı dışında açılmasına Fakülte/Yüksekokul Kurulu karar verir.

             Ders yükü

             Madde 11 — Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü; bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre tespit edilecek yarıyılına ait derslerin kredi değerleri toplamıdır. Önlisans programları dışında, bu ders yüküne ortak zorunlu dersler ile Türkçe eğitim yapan birimlerdeki yabancı dil dersleri dahil değildir. Öğrenciler ders yüklerini öncelikle alt yarıyıl derslerinden tamamlamak zorundadırlar.

             Öğrencinin ders yükleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

             a) Genel not ortalamaları en az 2.50 olan öğrencilerin ders yükleri, danışmanlarının önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile en fazla iki ders arttırılabilir. 

             b) Genel not ortalamaları 2.50’den az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılamaz.

             c) Normal programlarından geri kalmış derslerini tamamlamak isteyen veya not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2.00 olması koşuluyla, danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile en fazla bir ders arttırılabilir. Bu ders üst yarıyıl derslerinden olamaz.

             d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami eğitim-öğretim sürelerinin son yarıyılında bulunan öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarına bakılmaksızın, Bölüm Başkanının onayı ile en fazla üç ders arttırılabilir.

             e) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde, genel not ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ise istekleri halinde, ilgili Bölüm Başkanının kararı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu takdirde, öğrenci bırakılan dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

             Stajlar

             Madde 12 — Eğitim programlarına göre staj yapma mecburiyeti olan Fakülte veya Yüksekokullarda stajlar, Fakülte/Yüksekokul Kurullarınca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajların, 2547 sayılı Kanunda belirlenen azami eğitim ve öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik yaptığı veya stajda başarısız olduğu görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

             Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu

             Madde 13 — Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve sınavlara devam etmek zorundadırlar.

             Mazeretleri ne olursa olsun, öğrenciler teorik derslerin %30’una, uygulama ve laboratuvarların %20’sinden daha fazlasına katılmazlarsa devamsız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmazlar ve kendilerine bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen NA notu verilir.

             Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara devam yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin esasları Fakülte/Yüksekokul Kurullarınca belirlenir.

             Öğrencilerin devam durumları, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

             Sınavlar ve değerlendirme

             Madde 14 — Öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarından başka, bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl sonu sınavının ders notuna katkısı %40’dan az, %50’den fazla olmamak üzere ilgili Fakülte/Yüksekokul Kurullarınca belirlenir. Her yarıyılda, her ders için iki ara sınavdan az olmamak kaydıyla yapılacak olan ara sınav sayısı, ilgili Fakülte/Yüksekokul Kurulunca belirlenir. Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, bölüm başkanlıklarınca yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, Bölüm Başkanının onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında, yarıyıl içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavı, Üniversite Senatosu tarafından saptanan takvim uyarınca ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

             Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri veya 13/7/2004 tarihli ve 25521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinde sözü edilen geçerli raporu olan öğrencilere, giremediği ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler kısa süreli sınavlardan muaf tutulurlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı verilmez. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları dışındaki hiçbir sınava mazeret sınavı verilmez. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul Kurulunca belirlenir. Bu derslerde yarıyıl ders notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir, bu derslere bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ek sınav hakkı verilmez.

             Notlar

             Madde 15 — Bir öğrenciye laboratuvar, uygulama, proje, ödev ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ile ara sınav sonuçları, yarıyıl sonu sınav sonuçları ve devam durumu dikkate alınarak, Fakülte/Yüksekokul Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl ders notu olarak takdir edilir.

             Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

                      Yarıyıl                   Harf Notlarının                   Katsayının 100 Puan

                   Ders Notu                    Katsayısı                         Üzerinden Karşılığı

                         AA                               4.0                                 90-100

                         BA                               3.5                                 85-89

                         BB                                3.0                                 80-84

                         CB                                2.5                                 75-79

                         CC                                2.0                                 70-74

                         DC                               1.5                                 60-69

                         DD                               1.0                                 50-59

                         FD                                0.5                                 40-49

                         FF                                 0                                   39 ve aşağısı

             Ayrıca;

             a) (I) eksik, (S)yeterli, (U) yetersiz, (NA) devamsızlık nedeni ile başarısız olarak ifade edilir.

             b) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir.

             Öğrenci herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde; yarıyıl ders notlarının Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notu haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, Bölüm Başkanlığının önerisi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

             c) (S) notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. (S) notu ayrıca Üniversite dışından nakil yoluyla gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen dersler için de verilir.

             d) (U) notu, kredisiz dersler ile staj çalışmasında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

             e) (I), (S) ve (U) notu, not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

             f) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

             g) Yarıyıl ders notları, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve ancak bu Daire tarafından açıklanır.

             Notlarda maddi hata

             Madde 16 — Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hata yapılmış olması halinde düzeltme istemi; öğrencinin veya öğretim elamanının, dersin verildiği Bölüm Başkanlığına yazılı başvurusu üzerine, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Notlarla ilgili maddi hataların, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde başvurulmuş olması kaydıyla, ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir.

             Not ortalaması ve yarıyıl tespiti

             Madde 17 — Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencinin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde gösterilen yarıyıl harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

Herhangi bir yarıyılın yarıyıl sonu not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır. Genel not ortalaması ise, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl sonu ve gerekse genel not ortalamasında, (AA)’ dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

             Bir öğrencinin hangi yarıyıl öğrencisi olduğu tespit edilirken, Yarıyıl sonu not ortalamasına bakılır. Yarıyıl sonu not ortalaması en az 1.75 olan bir öğrenci, bir sonraki yarıyılın öğrencisi sayılır ve normal ders yükü o yarıyılın ders yüküdür. Yarıyıl sonu not ortalaması 1.75’in altında olan öğrenciler, yarıyıl sonu not ortalamalarını en az 1.75’e yükseltinceye kadar, bulundukları yarıyıl öğrencisi sayılırlar ve normal ders yükleri o yarıyılın ders yüküdür.

             Başarı veya başarısızlık durumu 

             Madde 18 — Bu Yönetmeliğin uygulanacağı fakülte ve yüksekokullarda başarı veya başarısızlık durumu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

             a) Genel not ortalaması ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan önlisans/lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden; bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın yarıyıl sonu not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin, o yarıyıldaki kredisiz derslerde de başarılı olmaları şarttır.

             Şeref ve yüksek şeref öğrenci listeleri, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca belirlenir ve ilgili birimlerce ilan edilir.

             b) Genel not ortalaması ve/veya dönem not ortalaması 2.00’nin altında olan önlisans/lisans öğrencileri başarısız sayılırlar.

             Başarısız öğrencilerden dördüncü ve daha üst dönem öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için, kayıtlı bulundukları dönem sonu itibarı ile genel not ortalamalarının en az 1.75 olması gerekir. Kayıtlı bulunduğu dönem sonunda genel not ortalaması 1.75’den daha düşük olan dördüncü ve daha üst dönemdeki bir öğrencinin daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için, genel not ortalamasını 1.75 veya üstüne çıkarması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkarıncaya kadar, daha önce aldıkları dersleri tekrarlar ve hiç almadıkları dersleri alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki ders yükü azaltma sınırı uygulanmayabilir. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

             c) Dikey geçiş yolu ile gelen bir öğrencinin intibak programında başarılı sayılabilmesi için intibak programı sonunda (FF), (FD), (NA) veya (U) notunun bulunmaması ve intibak programı sonundaki genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İntibak programı sonunda başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Ders tekrarı ile ilgili esaslar

             Madde 19 — Bir dersten (FF), (FD), (NA) veya (U) notu alan veya bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu derse tekrar verildiği ilk yarıyılda kayıt olmak zorundadırlar. Bu dersler, seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine kayıtlı olduğu bölümün Bölüm Kurulunca uygun görülen dersleri alırlar.

Öğrenciler not yükseltmek amacıyla, önlisans/lisans öğrenimi süresince aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

             Son dönemde başarısız öğrenciler

             Madde 20 — Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır. Kayıtlı olduğu bu dönemdeki dersler dışında alamadığı veya (FF), (FD), (NA) veya (U) notlu dersi bulunan öğrenciler son dönem öğrencisi sayılmaz.

             Son dönemde not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere, sadece bu derslere ilişkin eksikliklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi dönem başına kadar ek bir süre verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavda alınan not dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

             Son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde genel not ortalamaları 2.00’nin altına düşen öğrencilere, üçüncü ve dördüncü (önlisans da ikinci) sınıf derslerinden (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek süre ve ek sınav hakkı verilebilir.

             Son dönemde ortalamaya katılan en çok bir dersten FF / FD notu alan öğrencilere; bu FF, FD’li ders ile birlikte DD, DC ve CC notu olan 3 üncü ve 4 üncü (önlisansta 2 nci) sınıf derslerinden olmak üzere, en çok iki dersten ek süre ve ek sınav hakkı verilir.

             Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra üç gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra ilgili birimlere hangi derslerden ek süre tanındığını bildirir. Öğrencilere NA notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

             Ek süre ve ek sınav aldıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bu öğrencilerden azami eğitim-öğretim süresini tamamlamış olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

             Bu maddede öngörülen ek süre ve ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Çift ana dal lisans programları

             Madde 21 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, başka bir bölümün lisans programını aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa çift anadal lisans programı denir. Çift anadal programlarına ait hususlar Üniversite Senatosunun çıkaracağı bir yönerge ile belirlenir.

             Yan dal programları

             Madde 22 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere kendi lisans programına ek olarak bir yan dal programını izleme izni verilebilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yan dal programlarına ait hususlar Üniversite Senatosunun çıkaracağı bir yönerge ile belirlenir.

             Ders muafiyetleri

             Madde 23 — Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir önlisans veya lisans programına kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına girerek tekrar Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile herhangi bir Üniversitenin lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarıyla tamamlayarak önlisans diploması alan ve ÖSYM sınavı ile tekrar lisans programına başlayan öğrenciler; kabul edildikleri programdaki derslerden, daha önce en az (CC) veya buna eş değer not almış olmaları, ortak zorunlu derslerden ise en az (DD) veya 100 tam not üzerinden 50 almaları ve bu derslerin denkliklerinin de Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş olması halinde muaf tutulurlar. Öğrencinin muaf tutulduğu dersler, öğrencinin not belgesinde (S) notu ile gösterilir.

             Bu madde kapsamına giren öğrencilerin öğrenim görebilecekleri azami süre, kayıtlı oldukları programda muaf tutuldukları derslerin toplam kredi değerinin yarıyıl karşılığının kanuni azami öğretim süresinden düşülmesi suretiyle Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

             Önlisans/lisans diploması verilme şartları

             Madde 24 — Önlisans/Lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün önlisans/lisans programını, programda belirtilen tüm ders ve stajların her birinden en az (DD) ve/veya (S) notu alarak tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00 veya üstünde bulunması gerekir.

             Genel not ortalaması 3.00-3.49’a kadar olan öğrenciler "Şeref"; 3.50 ve daha yukarı olan öğrenciler "Yüksek Şeref" listesine geçerek mezun olurlar. Şeref ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

             Başka bir Üniversiteden nakil yolu ile gelen öğrencilerin önlisans/lisans diploması alabilmeleri için, en az son iki yarıyıl Gaziantep Üniversitesinde öğrenim görmüş olmaları şarttır.

             Lisans öğrenimini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya Meslek Yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. Önlisans diploması verilebilmesi için, ilk dört yarıyıl programındaki tüm ders ve stajların her birinden en az (DD) ve/veya (S) notu alarak tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

             Eğitim fakültesinin beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programları

             Madde 25 — Eğitim Fakültesinin beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programlarının müfredatına dair asgari müşterek ders ve uygulamalar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Bu programları başarı ile tamamlayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu maddede belirtilen diplomaya ve müfredat belirlemeye ilişkin hususlar dışında; bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde yer alan tüm hükümler "lisans öğrenimi" yerine "beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği öğrenimi", "lisans programı" yerine "beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programı", "lisans öğrencileri" yerine "beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programları öğrencileri" ve "lisans diploması" yerine "tezsiz yüksek lisans diploması" olarak değerlendirilir ve Eğitim Fakültesinin beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programları ve öğrencileri için de uygulanır.

             Öğrenim süresi

             Madde 26 — Lisans öğreniminin normal süresi dört, önlisans öğreniminin normal süresi iki öğrenim yılıdır. Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça öğrenciler; normal eğitim öğretim süresi iki yıl olan programları dört, dört yıl olan programları yedi yılda ve beş yıl olan programları ise sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık ve destek programlarında geçirilen süreler bu sürenin dışındadır. Bu süreler içinde mezun olamayanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

             Ancak bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, mezun olmak için beş dersten fazla dersi kalanlara daha önce alıp başarısız oldukları dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda; başarısız ve hiç almadığı ders sayısını dört veya beş derse indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört yarıyıl, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek ders notları yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçları göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

             Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00’den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere de, not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız ek süre tanınır.

             Ek süre hakkı kazananlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci katkı payını ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Sınırsız ek süre hakkı kazanıp, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılına kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdığı halde sınavlara hiç girmeyen öğrenciler ek süre hakkını kaybeder.

             Bu madde ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlarda Üniversite Senatosunca belirlenen esaslar geçerlidir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             Madde 27 — 21/7/1999 tarihli ve 23762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Gaziantep Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile 8/8/1999 tarihli ve 23780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan eski Yönetmeliklere göre; daha önce ek sınav hakkı kullanmış olan öğrenciler de, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki ek süre ve ek sınav hakkından, bu maddedeki koşulları sağlamaları kaydı ile yararlanırlar.

             Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 2005-2006 eğitim öğretim yılı başından itibaren dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 28 — Bu Yönetmelik 2005-2006 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.