Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2005/9085

             2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak katsayı hakkındaki Karar’ın eki cetvellerde değişiklik yapılmasına ilişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A.GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

F. N.ÖZAK

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

27/6/2005 Tarihli ve 2005/9085 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

             Madde 1 — 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak katsayı hakkındaki Karar’ın eki “Yurtdışı Aylıklarına Esas Olacak Ülke Grupları” cetvelinin 15 inci grubunda yer alan “Ukrayna” ibaresinden sonra gelmek üzere “Letonya” ibaresi eklenmiştir.

             Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.