Kanun

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

             Kanun No. 5381                                                                                                 Kabul Tarihi : 2.7.2005

             MADDE 1. — 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılmış ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.

             MADDE 2. — 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 Temmuz 2005