Tebliğ

             Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH      :   4.7.2005

             SAYI         :   2005/ÖİB-K-18

             KONU       :   Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ye ait gayrimenkullerin devri.

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

             Bakanlar Kurulu'nun 20/5/1992 tarih ve 92/3088 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden özelleştirme programına alınmış sayılan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. (Şirket)'ye, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilen ihaleler sonucunda;

             1 —Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Sinanköy Köyü, Gavurdere Mevkii, 8 pafta, 108 ada, 310 no'lu parselde kayıtlı bulunan 16.400 m2 arsanın 30.000.-(otuzbin) YTL bedelle, 311 no'lu parselde kayıtlı bulunan 8.600 m2 arsanın 15.500.-(onbeşbinbeşyüz) YTL bedelle, 111 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan 11.000 m2 arsanın 20.000.-(yirmibin) YTL bedelle, 8-9 pafta, 108 ada, 148 no'lu parselde kayıtlı bulunan 16.400 m2 arsanın 30.000.-(otuzbin) YTL bedelle, 9 pafta, 108 ada, 157 no'lu parselde kayıtlı bulunan 21.700 m2 arsanın 40,000.-(kırkbin) YTL bedelle Lalapaşa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'ye satışının yapılmasına,

             2 — Satış bedellerinin şartname hükümlerine göre tahsil edilmesine,

             3 — Alıcıların satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatlarının Şirket tarafından irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

             4 — Satış sözleşmelerinin imzalanması ve taşınmazların alıcılara devri hususunda Şirketin yetkili kılınmasına,

             karar verilmiştir.