Tebliğ

             Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

             TARİH      :   4.7.2005

             SAYI         :   2005/81

             KONU       :   Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ye ait gayrimenkulun devri.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/6/2005 tarih ve 8754 sayılı yazısına istinaden,

             Bakanlar Kurulu'nun 20/5/1992 tarih ve 92/3088 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden özelleştirme programına alınmış sayılan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. (Şirket)'ye, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

             1 — İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 296 pafta, 3324 ada, 120 no'lu parselde kayıtlı bulunan 2.065  m2 yüzölçümlü taşınmaz malın 1.400.000.-(birmilyondörtyüzbin) YTL bedelle  Toros Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satışının yapılmasına,

             2 — Satış bedelinin şartname hükümlerine göre tahsil edilmesine,

             3 — Alıcının satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatlarının Şirket tarafından irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

             4 — Satış sözleşmelerinin imzalanması ve taşınmazın alıcıya devri hususunda Şirketin yetkili kılınmasına,

             karar verilmiştir.