Tebliğ

             Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

             TARİH      :   4.7.2005

             SAYI         :   2005/80

             KONU       :   Kuşadası Tatil Köyünün özelleştirilmesi.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 30/6/2005 tarih, 8731 sayılı yazısına istinaden; 5228 sayılı Kanunun 57. maddesi ile değiştirilen 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 20. maddesi çerçevesinde, Kurulumuzun 31.1.2005 tarih, 2005/16 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Kuşadası Tatil Köyünün (arsa, bina, tesis, müştemilat, demirbaş ve sair malzemeler dahil), "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan ihalede alınan nihai teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek;

             - Kuşadası Tatil Köyünün; 34.500.000.- (otuzdörtmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Global Altyapı Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş.- Boğaziçi Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubuna İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Global Altyapı Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş.-Boğaziçi Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 34.350.000.- (otuzdörtmilyonüçyüzellibin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Serhat Feribot İşletmeciliği ve Turizm A.Ş.'ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Serhat Feribot İşletmeciliği ve Turizm A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 29.600.000.-

(yirmidokuzmilyonaltıyüzbin) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Diana Turizm Otelcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Diana Turizm  Otelcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             - Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

             karar verilmiştir.