Tebliğ

             Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

             TARİH      :   4.7.2005

             SAYI         :   2005/79

             KONU       :   TEDAŞ'a ait muhtelif taşınmazların

                                   kamu kurum ve kuruluşlarına devri

             Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca,

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 27.6.2005 tarih ve 8559 sayılı yazısına istinaden, Kurulumuzun 2.4.2004 tarih, 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve özelleştirme çalışmaları devam eden Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (TEDAŞ) ait;

             1 — Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Tuzcumurat Mahallesi, Talimhane Mevkiinde bulunan 249 ada, 4 parsel no'lu 3459,12 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 86.500.-YTL bedel mukabilinde, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi çerçevesinde Edremit Belediyesine devredilmesine, devir bedelinin 22.000.-YTL'sinin peşin, bakiye tutarın ise peşinatın ödendiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere aylık 21.500 YTL'lik üç eşit taksitte ödenmesine,

             Elazığ İli, Merkez İlçesi, Nailbey Mahallesinde bulunan 69 ada, 9 parsel nolu 127 m2 yüzölçümlü trafo binası ve arsasından, atıl durumda olan 20 m2 lik kısmının, ifrazı ilgili Belediyece yapılmak üzere 1.080.-YTL bedelle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi çerçevesinde Elazığ Belediyesine devredilmesine,

             Siirt İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesinde bulunan 259 ada, 8 parsel no'lu 10122,13 m2 yüzölçümlü atıl durumdaki taşınmazın, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi çerçevesinde, halen ilköğretim okulu ve sahası olarak kullanılan 7863,75 m2 lik kısmının 15.727,50 YTL bedelle Siirt Valiliğine, geriye kalan 2258,38 m2 lik kısmının 4.539,35 YTL bedelle Siirt Belediyesine devredilmesine,

             Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Baldöktü Mahallesinde bulunan 255 ada, 8, 15, 19, 21 parsel nolu toplam 3323 m2 yüzölçümlü arsaların 830.750.- YTL bedel mukabilinde ve 21 nolu parsel üzerinde bulunan (ve belediye tarafından yıkılmış olan) bina ve eklentilerinin ise 616.166,68.- YTL bedel mukabilinde olmak üzere toplam 1.446.916,68.-YTL bedelle, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesine devredilmesine,

             Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Alibeyli Kasabasında bulunan 2473 parsel no'lu 200 m2'lik atıl durumdaki taşınmazın Belediye hizmet binası alanı olarak kamu yararına kullanılmak üzere 1.500,00-YTL bedelle, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre Alibeyli Belediyesine devredilmesine, devir bedelinin, devir kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tahsil edilmesi ve tapu devir işleminin devir bedelinin tahsilinden sonra gerçekleştirilmesine,

             Tekirdağ İli, Merkez İlçe, Yavuz Mahallesinde bulunan tapunun 568 ada, 49 parsel no'lu, 2.681,50 m2'lik atıl durumdaki taşınmaz kamu yararı dikkate alınarak, 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi çerçevesinde; üzerinde bugüne kadar yapılan harcamalar ve yüklenici firmaya ödenebilecek fark bedellerinin ödenmesi koşuluyla bedelsiz olarak Tekirdağ Belediyesine devredilmesine, tapu devir işleminin söz konusu Belediyece ödenecek bedellerin tahsilinden sonra yapılmasına,

             Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeniyurt Köyü, 1941 ve 1942 parsellerde yer alan ve Kurulumuzun 3.8.2004 tarih 2004/64 nolu kararı ile bedeli mukabilinde Mustafa Kemal Üniversitesine devri onaylanan, 60 adet apartman dairesi vasfındaki taşınmazın, Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından devir alınmasından vazgeçilmesi nedeniyle, devire ilişkin 3.8.2004 tarih 2004/64 nolu Kurul Kararının iptaline,

             2 — Taşınmazların devir işlemlerinin lüzum görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasını müteakiben TEDAŞ tarafından yerine getirilmesine ve tarafların lüzum gördükleri sair konuları, düzenleyecekleri bir protokol ile tespit etmelerine,

             karar verilmiştir.