Tebliğ

             Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

             TARİH      :   4.7.2005

             SAYI         :   2005/78

             KONU       :   TEKEL'e ait Uşak İli Eşme İlçesindeki taşınmazların devri.

             Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, 24/6/2005 tarihli ve 8475 sayılı yazısına istinaden, özelleştirme kapsam ve programındaki Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL)'ne ait olan Uşak İli, Eşme İlçesi, Elvanlar Mahallesi, Yaylak Mevkiinde bulunan ve tapunun;

             - 221 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı 10.000 m2 yüzölçümlü,

             - 222 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 4.600 m2 yüzölçümlü,

             - 304 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 13.600 m2 yüzölçümlü,

taşınmazların 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesine istinaden;

             1 — Mülkiyetlerinin 949.968,34.- YTL (Dokuzyüzkırkdokuzbindokuzyüzaltmışsekizliraotuzdörtkuruş) bedelle Uşak İli, Eşme Belediyesine devredilmesine, bedelin 199.968,34.- YTL (Yüzdoksandokuzbindokuz yüzaltmışsekizliraotuzdörtkuruş)'sının Kararımızın adı geçen Belediye Başkanlığı'na tebliğ edilme tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içerisinde peşin, bakiye 750.000,00.- YTL (Yediyüzellibin)'sının 5 (beş) yılda eşit taksitler halinde ödenmesine, vade başlangıç tarihinin peşin ödeme tarihini takip eden yıllar itibariyle olmasına, borcun vadeye bağlanan kısmına yıllık %2 (Yüzdeiki) basit faiz uygulanmasına, bakiye anapara borcunun bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farkıyla birlikte ödenmesine,

             2 — Teslim tarihi itibariyle depolarda tütün bulunması halinde, tütünlerin her türlü taşıma giderlerinin adı geçen Belediye tarafından üstlenilerek TEKEL tarafından gösterilecek depolara bedelsiz olarak adı geçen  Belediye tarafından taşınmasına, tütünlerin taşınmasına kadar geçecek süre içinde depoların TEKEL tarafından bedelsiz olarak kullanılmaya devam edilmesine, TEKEL'in Uşak İli, Üçeylül Mahallesinde bulunan tesislerinin bakım ve onarımının da adı geçen Belediye tarafından üstlenilmesine,

             3 — Devre konu taşınmazlardan, 221 ada, 8 parsel numarasındaki taşınmazın yukarıda belirtilen taşıma işlemlerinin tekemmülünü müteakiben, 222 ada, 1 parsel ve 304 ada, 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların ise peşinatın yatırılmasını müteakiben yapılmasına, devir işlemlerinin TEKEL tarafından yerine getirilmesine,

             4 — Tarafların devir için gereken işlemleri düzenleyecekleri protokol/ protokoller ile tespit etmelerine, karar verilmiştir.