Tebliğ

             Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

             TARİH      :   4.7.2005

             SAYI         :   2005/77

             KONU       :   TEKEL'e ait Giresun İlindeki taşınmazın devri.

            Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, 21.6.2005 tarihli ve 8308 sayılı yazısına istinaden, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL)'nin mülkiyetindeki taşınmazlardan,

             1 — Giresun İli, Merkez İlçesi, Tayyaredüzü Mahallesinde bulunan ve tapunun 26-28-A pafta, 803 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 5.211 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki muhdesatı ile birlikte, Giresun Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü kapatılıncaya veya özelleştirilinceye kadar pazarlama ve dağıtım hizmetlerinin aksamadan yürütülebileceği yerin temin edilerek bedelsiz olarak kullanımının sağlanması kaydıyla, 4046 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin (i) bendine istinaden, 5335 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde belirlenecek bedel üzerinden TEKEL'in vergi borçlarına mahsup edilmek üzere Maliye Hazinesine devredilmesine,

             2 — Devir işlemlerinin TEKEL tarafından yerine getirilmesine,

             3 — Tarafların devir için gereken işlemleri düzenleyecekleri protokol/protokoller ile tespit etmelerine,

             karar verilmiştir.