Tebliğ

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

             TARİH      :   4.7.2005

             SAYI         :   2005/76

             KONU       : Emekli Sandığı'na ait bazı taşınmazların özelleştirme

                                   kapsam ve programına alınması

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 16.6.2005 tarih ve 8156 sayılı yazısına istinaden;

             1 — 5228 sayılı Kanunun 57. maddesi ile değiştirilen 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 20. maddesi çerçevesinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne ait; Büyük Ankara Oteli, Büyük Tarabya Oteli, Büyük Efes Oteli ve Çelik Palas Bursa Oteli'nin kullanımlarında bulunan tüm taşınmazlarla birlikte özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

             2 — Söz konusu taşınmazların satış yöntemi ile özelleştirilmelerine ve satışın, varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

             3 — Özelleştirme işlemlerinin bir yıl içerisinde tamamlanmasına,

             karar verilmiştir.