Yönetmelik

Maliye Bakanlığından:

T.C. Emekli Sandığı Yoklama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 11/9/1990 tarihli ve 20632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Emekli Sandığı Yoklama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan "aylıkları veli, vasi, kayyum veya vekillerine" ibaresi "aylıkları kendisi alanlar ile veli, vasi, kayyım ya da vekillerine" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yurt dışında ikamet ederek aylıklarını yurt içindeki veya yurt dışındaki bankalardan kendisi veya veli, vasi, vekil, kayyım aracılığıyla alanlar, ikamet ettikleri yabancı ülkelerde ikametgahlarına en yakın yetkili Büyükelçilik veya Konsolosluklardan alacakları hayatta olduklarına dair bir belgeyi, yılda bir defa birinci dönem aylık veya üç aylıklarının ödeme tarihleri esas alınmak suretiyle verilen yoklama belgelerine eklemeleri gerekir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü, 7 nci, 8 inci, 10 uncu ve 11 inci maddelerinde ve eki Yoklama Belgesi Formunda geçen "kayyum" ibaresi, "kayyım" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.