Tebliğ

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan

Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin

Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği

(Tebliğ No: 2005/34 )

 

Amaç

Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin gıdaya migrasyonuna ilişkin analizler için gerekli olan kuralları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Tebliğ, son hali ile gıda maddeleri ile temasta bulunan; sadece plastik olan veya her biri sadece plastik olan ve iki veya daha fazla katmandan oluşan, yapıştırılarak veya başka şekilde birleştirilen madde veya malzemeleri kapsar.

Madde ve malzemeler iki veya daha fazla katmandan oluşuyor ve bu katmanlardan bir veya birden fazlası plastik değilse, gıda maddeleri  ile direkt temasta bulunan katmanı sadece plastik olsa dahi bu Tebliğ kapsamına dahil değildir.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Tebliğde geçen;

a) Plastik: Polimerizasyon, kondensasyon polimerizasyonu, katılım polimerizasyonu veya diğer benzer işlemlerle düşük molekül ağırlıklı moleküler bileşikleri ya da doğal makromoleküllerin kimyasal değişimi ile elde edilen organik makromoleküler bileşikleri ifade eder. Silikonlar ve diğer benzer makromoleküler bileşikler de plastik olarak kabul edilmektedir. Diğer bileşikler veya maddeler bu tür makromoleküler bileşiklere eklenebilir.

b) Plastik olarak değerlendirilmeyen madde ve malzemeler: Verniklenmiş veya verniklenmemiş rejenere selüloz film, elastomerler ile doğal ve sentetik kauçuklar, plastiklerin eklenmesi ile modifiye edilmiş veya edilmemiş kağıt ve mukavva, mikrokristal vakslar ve/veya sentetik parafin vakslar dahil olmak üzere parafin vakslar ve bu vaksların birbirleri ile ve/veya plastiklerle oluşturdukları vaks karışımlarından elde edilen yüzey kaplamaları plastik olarak değerlendirilmez.

Temel Kurallar

Madde 5 - Madde veya malzemelerin bileşenlerinin gıda maddelerine veya gıda benzerlerine toplam ve spesifik migrasyon limiti, herhangi bir özel Tebliğde veya “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” nde belirtilen limitleri aşmamalıdır. Gıda maddelerinde migrasyonun, migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması, gerçek kullanımda öngörülen en aşırı süre ve sıcaklık koşullarında gerçekleştirilmelidir. Gıda benzerlerinde migrasyonun, migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması, bu Tebliğ’ in ekinde yer alan temel kuralları verilen genel migrasyon testleri ile yapılır.

                Avrupa Birliğine Uyum

                Madde 6 - Bu Tebliğ, 82/711/ECC sayılı “Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar” Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici Madde 1 - Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan kuralları kullanan laboratuvarlar 6 ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 7 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme