Yönetmelik

 

            Adalet Bakanlığından:

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

                MADDE 1 — 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği ekinde yeralan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Ödeme Emrine dair Örnek No: 9, Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağına dair Örnek No: 26 ve Taşınmazın Açık Artırma İlânına dair Örnek No: 27 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

                Yürürlük

                MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

 

               T.C.        

                                                                                                                                                                    Örnek No : 9*

...................... İcra Dairesi

Dosya No : ........................

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE

ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa  kanuni temsilcisinin  ve                         ....................................................................................................

    vekilinin  adı,  soyadı, vergi  kimlik numarası                    ....................................................................................................

    ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı                    ....................................................................................................

    ülkede  oturuyorsa  Türkiye’de  göstereceği                      ....................................................................................................

    yerleşim yerindeki adresi                                                  : ....................................................................................................

 

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin  adı,                     ....................................................................................................

    soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı                    ....................................................................................................

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası                     : ....................................................................................................

 

3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla                 ....................................................................................................

    tutarı  ve  faizli  alacaklarda  faizin  miktarı  ile                   ....................................................................................................

    işlemeye  başladığı  gün;  alacak veya  teminat                    ....................................................................................................

    yabancı  para  ise  alacağın hangi tarihteki  kur                   ....................................................................................................

    üzerinden talep edildiği ve faizi                                         : ....................................................................................................

 

4- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,                  ....................................................................................................

    soyadı, yerleşim yerindeki adresleri                                  : ....................................................................................................

 

5- İpotek belgesi ve tarihi (ipotek bir cari hesap                     ....................................................................................................

    veya   işlemeyecek   kredi   vesaire  gibi  bir                       ....................................................................................................

    mukavelenin teminatı olarak verilmişse tarih                      ....................................................................................................

    ve numarası)                                                                      : ....................................................................................................

 

6- Rehnedilenin ne olduğu                                                     : ....................................................................................................

7- Rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından  verilmiş                 ....................................................................................................

    veya  mülkiyeti  üçüncü   şahıslara  geçmiş   ise                 ....................................................................................................

    onun  ve daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin                  ....................................................................................................

    adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi                               : ....................................................................................................

                İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz; borca karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak (ipotek hakkına itiraz edilemez mad. 150) icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkâr ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; süresi içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.149/b)

 

 

......./......../..........

  İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 152’ye karşılık gelmektedir.

 

 

 

                          T.C.

 

  ...................................İcra Dairesi                                                                                                   Örnek No : 26*

 

   Dosya No :....................................

 

 

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

 

 

 

1 – Alacaklının adı ve soyadı ..........................  ..........................  .....................  .............................

 

2 – Borçlunun adı ve soyadı .............................  .........................  .....................  .............................

 

3 – Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat ...........  .........................  ....................  .............................

 

4 – Şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün ..... ........................  ....................  ............................

                Birinci Artırma : ....../....../........  günü saat ... ....................  ....................  ............................

 

5 – Artırma tarihi

                İkinci Artırma : ......../....../......... günü saat ...  ...................  ......................  ..........................

 

6 –Taşınmazın  tapu kaydı ve niteliği :

...................  ...................  ...................  ..........................  ...................    ........................  ................

...................  ...................  ...................  ..........................  ....................  .........................  ................

...................  ...................  ...................  ..........................  ....................  .........................  ................

...................  ...................  ...................  ..........................  .....................  .........................  ...............

...................  ...................  ...................  ..........................  .....................  .........................  ...............

...................  ...................  ...................  ..........................  .....................  .........................  ...............

...................  ...................  ...................  ..........................  .....................  .........................  ...............

...................  ...................  ...................  ..........................  .....................  .........................  ...............

...................  ...................  ...................  ..........................  .....................  .........................  ...............

 

7 – Tapu sicilindeki diğer bilgiler................................  ...................  ....................  .........................

 

8 – Taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler ..................  ..................  ......................  ..........................

........................  ......................  ..............................  ............................  ......................  ....................

 

9 – Takdir olunan değer  ......................................  ...........................  ........................  ....................

 

10 – Artırmaya iştirak için alınan teminatın nev’i ve miktarı ..............  ........................  .................

.........................  .....................  ................................  ...........................  ........................  .................

11 –Taşınmazın son imar durumu ...........................  ...........................  ........................  .................

 

12 – Başkaca lüzumlu izahat ...........................  ..............................  ..............................  ................

               

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 62’ye karşılık gelmektedir.

 

 

 

A – Artırmaya iştirâk edenlerin taşınmazın yukarıda yazılı tahmini değerinin yüzde yirmisi olan .............. lira ............ kuruş pey akçesi veya bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri lâzımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı veya ilgiliden artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nisbet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

 

B – Taşınmaz üzerindeki ........... ile birlikte satılacak borçlunun mezkur taşınmaz ile temin edilmiş şahsi ........... borcu alıcıya intikal eyliyecektir. İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olup bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmiş olmasına bağlıdır. (Türk Medeni Kanunu madde: 888 Taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir.)

 

C – Tâyin edilen zamanda taşınmaz, üç defa bağrıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel ................... lira ..............kuruşu geçmek şartiyle en çok artırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma (10) gün daha uzatılarak 10 uncu günü aynı saatte yapılacak artırmada taşınmaz en çok artırana verilen en yüksek bedel ile ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması (*) (ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması) ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Mecmuu olan  ......... lira ............. kuruşu mezkur taşınmaz ile temin edilmiş alacakları böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve alıcı taahhütlerinden kurtulur.

 

D – Artırma için teklif muayyen para olmalıdır. Şart ve kayıt kabul olunmaz. Teklifler yazı ile veya şifahen olur. Yazı ile yazılan teklif artırmadan en az bir gün evvel yapılır. Bu teklif artırma günü artırmaya başlamazdan evvel hazır olanlara söylenebilir. Alıcı artırma bedeli haricinde olarak ferağ harcını vermeye mecburdur. Bundan başka alıcıya ait alacak giderler ve hususlar:

....................  .....................  .........................  ......................  ...................  .........................

E – Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen (7) gün müddetle artırmaya çıkarılır. En çok artırana ihale edilir ve iki ihale arasındaki fark ve temerrüt faizi ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (X)

 ........../........./.........

 

 

 

 

                                                                                                                                             İcra Müdürü

                                                                                                                                             Mühür ve İmza

 

 

(*) Satış isteyene rüçhanı olan böyle alacaklı mevcut değilse parantez içindeki kısım çizilir.

 

(X) (İİK m.124, 125)

 

 

 

1. AÇIK ARTIRMA

 

 

 

                  Açık artırmaya saat ........................................      de ....................................     başlandı.

 

                Teklif edilen                                                                                       ARTIRANLARIN

 

      Lira             Kuruş                  Adı                             Soyadı                              İmzası     

 

.................      ..................              ................................................................                .....................

 

................       .................               ................................................................                .....................

 

................       .................               ................................................................                .....................

 

................      ...................               ...............................................................                .....................

 

................      ...................               ...............................................................                .....................

 

................      ....................              ...............................................................                .....................

 

................      ....................              ...............................................................                .....................

 

................       ...................              ...............................................................                .....................

 

................       ...................              ...............................................................                .....................

 

                Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamıştır.

 

                Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan en çok fiyat veren ................... ............................  ....................  ........................  ......................... a ............. ihale olunmuştur.

                                                                                                                             ......./......... Saat .........  dakika .......

 

 

               

 

                     İcra Müdürü                                    Tellâl                                                                      Alıcısı

 

                ....../....../.......                       Tellâl        ................  .................  ................  .............. 

 

                     İcra Müdürü                                                   ......./......./.........                        Tellâl        

 

                Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere .............................................. gün mehil verildi.

 

                     İcra Müdürü                                                    ...../...../.........                                            Alıcı

 

 

 

2. AÇIK ARTIRMA

 

 

 

                Açık artırmaya saat ........................................      de ....................................     başlandı.

 

                Teklif edilen                                                                                                       ARTIRANLARIN

 

     Lira            Kuruş                  Adı                            Soyadı                               İmzası                                

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

.................      ................              ..........................................................              ...............................

 

 

                Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamıştır

 

                Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan en çok fiyat veren ...................                                                                                                                                                                     ......................... a ............. ihale olunmuştur.

                                                                                                                                              ......./......... Saat .........  dakika .......

               

 

                      İcra Müdürü                                                  Tellâl                                                    Alıcısı

 

                İhale olunmamışsa sebebi .............................  ......................  ..................  ...................

 

                      İcra Müdürü                                                  ......./......./.........                    Tellâl             

 

                Alıcıya  ihale bedelini ödemek üzere .............................................. gün süre verildi.

 

                      İcra Müdürü                                                  ...../...../.........                                          Alıcı

 

 

 

 

                  T.C.

...................................İcra Dairesi                                                                                      Örnek No : 27*

Dosya No :....................................

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

                Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,  önemli özellikleri:

............................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................

 

Satış şartları:

1 – Satış ...../..../........ günü saat .....................den ......................................... e kadar .................

...............da; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle  ...../...../..........  günü ...............................de saat ...............................de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

 

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar  banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellâliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

 

3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 

4 – İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

 

5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

 

6 – Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin .......................... sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.

 

(İİK m.126)                                                                                                                                         ......../....../..........

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

                                                                                                                                                              İcra Müdürü

                                                                                                                                                              Mühür ve İmza

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.