Yönetmelik

 

          Telekomünikasyon Kurumundan:

Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 23/5/2003 tarihli ve 25116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesinde geçen "İş birimlerinin uzun dönem artan maliyetleri ve" ibaresi ile altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde geçen  "mali yılın bitiminden itibaren dört ay içerisinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

             "Hesap ayrımı uygulamasına yönelik olarak Kurum tarafından ayrıca geçiş dönemi öngörülebilir."

             "Bu madde ile 18 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.