Yönetmelik

             İçişleri Bakanlığından:

Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 —  6/4/1998 tarihli ve 23309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "g) Sağlık Yönetmeliği: 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini;"

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c)  İlköğretim okulunu üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak, lise ve dengi okulların hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler için mülâkat sınavı tarihi itibarıyla hazırlık sınıfını başarıyla bitirmiş olmak,"

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonucunda başarılı adayların kimlik bilgileri ve adresleri, Polis Koleji Müdürlüğünce ilgili İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir. İl Emniyet Müdürlüklerinde kurulacak kayıt bürolarınca, Kolejde yapılacak sınavın tarihi, yeri ve saati adaylara tebliğ edilir. Tebligat sonuçları ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce, Kolej Müdürlüğüne bildirilir. İl Emniyet Müdürlüklerince Polis Koleji Giriş Sınavına katılacak adaylar hakkında gerekli arşiv araştırması yaptırılarak neticeleri, Polis Koleji Giriş Sınavından önce Polis Koleji Müdürlüğüne bildirilir. Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonucunun açıklanma tarihi ile Polis Koleji Giriş Sınavının başlama tarihi arasındaki sürenin kısa olması durumunda adayların arşiv araştırmaları Polis Koleji Müdürlüğü tarafından merkezde Bakanlık veya Genel Müdürlüğe yaptırılır."

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Polis Kolejine Giriş Yazılı sınav sonuçları Polis Koleji Müdürlüğünde herkes tarafından görülebilecek bir panoya asılarak ve Polis Koleji ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitelerinden yayınlanarak ilanen tebliğ edilir. Kesin aday listelerinin ilanını takip eden 48 saat içerisinde bu listelere ilişkin itirazlar Polis Koleji Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 24 saat içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir.

             "Bunda da eşitlik olması halinde yaşları küçük olanlar tercih edilir. Yine de eşitlik olması halinde kur’a ile belirlenir."

             "Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda sınavı kazanan adayların kolejlere yerleştirilme işlemleri Sınav Değerlendirme Komisyonunca sağlık raporlarının sonuçlarına göre intibak eğitiminin son günü yapılır. Yerleştirme işlemi adayların Polis Kolejinde yapılan sınav sonucu düzenlenen başarı listesindeki sıraları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılır. İntibak eğitiminden sonra kendisine sıra gelen yedek adaylar tercihlerine bakılmaksızın kontenjanı boş kalan koleje yerleştirilir."

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Sınav evrakı Polis Koleji Müdürlüğünce bir yıl süre ile saklanır."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin  değişik 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 25 — Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görevli iken şehit olanların, eceli ile vefat edenlerin veya vazife malullerinin çocuklarına Polis Kolejine Giriş Yazılı Sınavında aldıkları puanın % 5’i oranında puan eklenerek oluşan puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir."

             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Ek Madde 1 — Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda; sınav için ön hazırlık çalışmalarının yapılması, alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi, Polis Koleji Giriş Sınavı için adayların çağrılması, sınavın gerçekleştirilmesi, değerlendirmenin yapılması, intibak eğitiminin düzenlenmesi, aday öğrencilerin raporlarının aldırılması, adayların kolejlere yerleştirilmesi ve gerektiğinde yedek adayların çağrılması Ankara Polis Koleji Müdürlüğünün görev ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir."

             Yürürlük

             MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.