Yönetmelik

          Gazi Üniversitesinden:

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 16/11/1998 tarihli ve 23525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 2 — Bu Yönetmelik, dört yıllık lisans öğretimine dayalı yüksek lisans, yüksek lisansa dayalı doktora ve sanatta yeterlik programlarının gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü öğretimi kapsar."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin  7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Özel öğrencilerin, iki takvim yılını geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programın kredi toplamının üçte birini geçmemek şartı ile anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 9 — Lisansüstü programların yürütülmesi için ders vermek ve tez danışmanlığı yapmak üzere öğretim elemanları ilgili anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından görevlendirilir. Zorunlu hallerde doktoralı öğretim görevlileri de görev alabilirler. Gazi Üniversitesi bünyesinde aynı mahiyette eğitim-öğretim görevi yapan anabilim dallarının mevcut olması halinde, söz konusu anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler de ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan görevlendirme yapılabilir. Dersin niteliği gereği yükseköğretim kurumları dışından da görevlendirme yapılabilir."

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 11 — Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için, resmi bir sağlık kurumundan veya özel bir sağlık kurumundan (Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından onaylı) aldıkları sağlık raporlarının Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, doğal afet; anne, baba, eş, kardeş ve çocuğunun ölümü ve benzeri hususların belgelendirilmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir. Öğrenciler mazeretlerini, raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç on gün içerisinde Enstitüye bildirirler. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazeret devam şartını ortadan kaldırmaz. Yönetim kurulunca kabul edilmiş raporu ya da mazereti olan öğrenciler bu süre içerisinde sınava giremezler. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Mazereti kabul edilen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde sınava alınırlar."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı  maddesinin birinci fıkrasının (b ) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             "b)  Programlara müracaat eden adaylardan mülakat imtihanına alınacaklar, ilgili bilim dalı kontenjanının üç katı ile sınırlandırılır. Sıralama, adayların LES puanının %50 si, mezuniyet not ortalamasının %10 u ve yabancı dil sınavından alacağı notun %15 inin toplamı ile bulunacak puanların en yükseğinden aşağıya doğru yazılmasıyla yapılır."

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci  maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Yabancı dil sınavı, açılacak tüm programlar için  merkezi olarak yapılır."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "d) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili anabilim dalı tarafından lisans öğrencileri için uygulanan yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yapılır."

             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 25 — Yüksek lisans programının ikinci yarıyılında alınan seminer dersine devam mecburiyeti vardır. Seminer raporunun yazılmasında Enstitünün belirlediği tez yazım yönergesine uyulur. Hazırlanan çalışma, ilgili anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği gün, yer ve saatte dinleyicilere açık olarak sunulur. Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir nüshası, semineri değerlendiren öğretim üyesinin imzası ve değerlendirme sonucu ile birlikte Enstitüye teslim edilir."

             MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 27— Öğrencilerin devam ettikleri programın her döneminde en az bir dersten başarılı olmaları şarttır. Bu şartı yerine getiremeyen öğrencinin kaydı silinir."

             MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 28 — Başarısız olunan dersler programın üçüncü yarıyılında tekrarlanır. Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları mecburidir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Tekrar edilen veya başarısız olunan seçmeli ders yerine seçilen bir dersten başarısız olunması halinde öğrencinin kaydı silinir. Ancak üçüncü yarıyılın sonunda, tekrar edilen seçmeli ders sayısının bire indirilmesi halinde, öğrencinin yazılı talebi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu dersin ikinci kez tekrarına karar verebilir. Bir dersin ikinci kez tekrar talebinin, Enstitü tarafından yarıyıl sonu sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren onbeş  gün içerisinde yapılması gerekir."

             MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Tez öğrencisi; ikinci yarıyılın bitim tarihini takip eden üç ay içerisinde, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez ve Eser Projesi Hazırlama Yönergesi uyarınca tez   danışmanının denetiminde bir tez önerisi hazırlar. Hazırlanan öneri Enstitü Müdürlüğüne verilir. Tez önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez projesinin kesinleşmesi bu müddeti geçerse, tez yazımı için ek süre talep edilmesi halinde, bu süre verilebilecek ek süreden düşülür."

             MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Tezsiz yüksek lisans programında kredisiz "dönem projesi" dersi açılır. Son yarıyılda alınacak bu ders mecburidir. Öğrenci, dönem projesini, Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak rapor halinde yazarak danışmanına teslim eder. Danışman dönem projesini inceleyerek başarılı veya başarısız olarak değerlendirdikten sonra Enstitüye teslim eder. Dönem projesi dersinden ikinci kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir."

             MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "d) Son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya  Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış olduklarını başvuru sırasında belgelendiren adaylar bu  fıkranın (c) bendindeki yabancı dil sınavından muaf tutulur."

             MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 52 — Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Tekrar edilen veya başarısız olunan seçmeli ders yerine seçilen bir dersten başarısız olunması halinde öğrencinin kaydı silinir. Ancak üçüncü yarıyılın sonunda, tekrar edilen seçmeli ders sayısının bire indirilmesi halinde, öğrencinin yazılı talebi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu dersin ikinci kez tekrarına karar verebilir. Bir dersin ikinci kez tekrar talebinin, Enstitü tarafından yarıyıl sonu sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren onbeş  gün içerisinde yapılması gerekir."

             MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Yeterlik sınavları Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır."

             MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin "III-DOKTORA PROGRAMI" başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere "IV-SANATTA YETERLİK PROGRAMI" başlıklı bölüm ve bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki maddeler eklenmiş ve diğer maddeleri buna göre teselsül ettirilmiştir.

"IV - SANATTA YETERLİK PROGRAMI

             Amaç

             Madde 62 — Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

             Giriş Sınavına Kabul İçin Ön Şartlar

             Madde 63 — Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda açılacak olan sanatta yeterlik programları için ön şartlar şunlardır:

             a) Katılmak istenilen sanatta yeterlik programının anasanat dalından yüksek lisans diploması almış olmak. Müracaat edilecek anasanat dalına yakın bir yüksek lisans programından mezun olanların kabulü ise, ilgili anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Yüksek lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.

             b) Yüksek lisans mezuniyet notunun; 100 tam puan üzerinden en az 70 puan, 4’lü ya da harfli sistemdeki değerlendirmelerde ise not bareminin yüzlük sisteme çevirtilerek en az 70 olduğunu belgelemek.

             c) ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES), ilgili anasanat dalı başkanlığınca belirlenen LES puanı türünden en az 45 puan almış olmak.

             Aday öğrenciler, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre Enstitü Yönetim Kurulunca belirtilen süre içerisinde ve  istenilen belgelerle birlikte Enstitü’ye şahsen başvururlar.

             Giriş Sınavı ve Başarı Notunun Hesaplanması

             Madde 64 — Sanatta yeterlik giriş sınavı, yabancı dil sınavı ile mülâkat/uygulama sınavından oluşur.Yabancı dil sınavları Almanca, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç dilde açılır. Bunların dışındaki dillerde yabancı dil sınavı açmak Enstitü Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

             Yabancı dil sınavı, tüm programlar için, Enstitü tarafından merkezi şekilde yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Bu sınavlarda adayın sanat dalı göz önünde tutulmayabilir. Yabancı dil sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması şarttır. Yabancı dil sınavı baraj olup, bu sınavda başarılı olamayan adaylar diğer sınavlara alınmazlar.

             Son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış olduklarını başvuru sırasında belgelendiren adaylar bu maddenin birinci fıkrasındaki yabancı dil sınavından muaf tutulabilir.

             Enstitü tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olan adaylar ile yabancı dil sınavından muaf tutulan adaylar mülakat/uygulama sınavına alınırlar. Başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna % 10, Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) sonucuna % 50, yabancı dil sınavı sonucuna % 15, mülakat sonucuna % 25 ağırlık verilir. Başarılı sayılabilmek için başarı notunun ve mülakat notunun ayrı ayrı tam notun en az % 50’si olması gerekir.

             Giriş sınavları Enstitü’nün gözetim ve denetiminde yapılır.

             Dersler ve Krediler

             Madde 65 — Sanatta yeterlik programında her birinin kredi değeri üç olan sekiz ders yer alır. Ancak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı en çok on derse kadar çıkartılabilir. 24 kredilik sekiz ders aşağıdaki şekilde dağılır:

             a) Alan bilgisi ile ilgili üç ders,

             b) Alanın eğitim ve öğretimi ile ilgili üç ders,

             c) Eğitim bilimleri bölümünden eğitime yönelik iki ders.

             Dersler zorunlu ve seçmeli olarak alınır. Hangi derslerin zorunlu, hangi derslerin seçmeli olacağı anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

             Bu derslerden en çok üçünün diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan sanatta yeterlik programlarından ya da Enstitüde yürütülen diğer sanatta yeterlik programlarından seçilmesi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür.

             Sanatta yeterlik programında yer alan derslerinden başarılı olan öğrenciler tez, sergi veya proje çalışması döneminde "Gelişim ve Öğrenme" ile "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" derslerini almak zorundadır. Bu dersler sanatta yeterlik programındaki derslere dahil değildir. Sanatta yeterlik çalışması sınavına girebilmek için bu derslerden başarılı olmak ön şarttır.

             Öğrenim Süresi

             Madde 66 — Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği belirtilen süreden önce de kesilebilir.

             Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Kredili derslerini başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje ve benzeri çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sanatta yeterlik çalışması sınavına giremeyen bir öğrenciye; ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Danışman Atanması

             Madde 67 — İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı; bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki esasları da dikkate alarak, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, en geç programın ikinci yarıyılının sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Danışman önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

             Sanatta yeterlik çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman da atanabilir.

             Sanatta yeterlik çalışması danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci danışman da en az sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlisi olmalıdır.

             Danışman atanmasını takiben en geç otuz gün içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için danışmanı tarafından bildirilen sanatta yeterlik çalışma konusunu Enstitü’ye önerir. Çalışma konuları Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanarak kesinleşir.

             Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması

             Madde 68 — Sanatta yeterlik çalışmasının değerlendirilmesi için, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış olması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olması gerekir. Yabancı uyruklular, anadillerinden bu sınava giremezler, diğer bir yabancı dilden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Türkçe sınavı, Enstitü Yönetim Kurulunca en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulucak üç kişilik bir jüri tarafından yapılır.

             Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan sanatta yeterlik öğrencileri, esasları Enstitü tarafından belirlenen yabancı dil hazırlık programına kaydedilirler. Bu programın süresi en fazla bir takvim yılıdır. Bu sürenin sonunda söz konusu sınavda başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. Enstitü tarafından yabancı dil hazırlık programının açılmaması veya öğrencinin yabancı dil eksikliğini kendi imkanları ile gidermek istemesi hallerinde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciye bir takvim yılı süre tanınabilir. Bunun için öğrencinin, derslerin başarı ile tamamlandığı tarihten sonra açılan ilk Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihi izleyen onbeş gün içerisinde, varsa sonuç belgesi ile birlikte, yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyen öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Yabancı dil eksikliğinin giderilmesi için tanınan bir takvim yılı sonunda öğrenci, söz konusu yabancı dil sınavından belirtilen puanı alamamış ise kaydı silinir. Yabancı dil eksikliğinin giderilmesi için verilen süre öğrenim süresinin dışında tutulur.

             Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Enstitünün tez yazımı ile ilgili yönergesine uygun olarak yazmak ve ayrıca tez, sergi veya projesini yeterlik jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             Tez Jürisi

             Madde 69 — Tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayan öğrencinin sanatta yeterlik sınavını yapmak üzere sanatta yeterlik jürisi oluşturulur.

             Sanatta yeterlik jürisi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile seçilir. Jüri en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

             Yeterlik Sınavı

             Madde 70 — Jüri üyeleri sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde öğrenciyi sanatta yeterlik sınavına alırlar.

             Sanatta yeterlik sınavı 60 dakikadan az ve 90 dakikadan fazla olmamak şartıyla sözlü veya sözlü ve uygulamalı yapılır.

             Sanatta yeterlik sınavı ilgili çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

             Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Jürinin kararı sanatta yeterlik sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci kendisine yazılı bir tebligat yapılmaksızın, en geç üç ay içinde gereğini yaparak çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda çalışması kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

             Sanatta Yeterlik Diploması

             Madde 71 — Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da yerine getirmek kaydıyla, Rektör ile Enstitü müdürünün imzasını taşıyan sanatta yeterlik diploması öğrenciye verilir.

             Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

             Sanatta Yeterlik Programıyla İlgili Hususlar              

             Madde 72 — Sanatta yeterlik programı bölümünde yer almayan hususlarla ilgili "III-DOKTORA PROGRAMI" bölümündeki hükümler uygulanır."

             MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin "IV- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER" başlığı "V- ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER" olarak  değiştirilmiştir.

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.