Yönetmelik

             Dokuz Eylül Üniversitesinden:

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama,

Yönetişim, Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İZİSYÖM)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte adı geçen;

             Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

             Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İZİSYÖM)’ni,

             Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

             Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

             Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amaçları şunlardır:

             a) İzmir İlinde uzun dönemli sürdürülebilirlik eylem planlarının hazırlanmasından sorumlu yerel ilgi gruplarının (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Üniversite, sivil toplum kuruluşları ve benzeri) planlama sürecindeki çalışmalarına katılarak eşgüdüm ve politika geliştirme amaçlı çalışmak,

             b) Eylem planları geliştirme, sorunların ve önceliklerinin belirlenmesi, ortak düşünce ve yaklaşımın oluşturulmasında kent konseyleri bütünlüğünde; toplumsal gruplar, sivil toplum örgütleri, özel ve kamusal kurum ve kuruluşlar ve üniversitelerle yapıcı iletişim ve diyalog ortamı sağlamak,

             c) Yerel, sosyal, ekonomik ve çevresel konular ile gereksinimlerin ele alınmasında katılımcı yaklaşımlar geliştirmek,

             d) Yerel yönetimler (il özel idaresi, belediyeler) ihtisas komisyonlarına yasal düzenlemelerin oluşturduğu normatif alanda, üniversitenin görüşünü bildirmek,

             e) Eylem planlarında ortaya konan amaç ve hedeflere ulaşabilmek için sorumlu kamu, özel, sivil kişi ve kuruluşlarla bir araya gelerek görüşmeler sonucunda katılımcı yöntemlerle, çalışma alanları çerçevesinde yapılması gerekenleri planlamak,

             f) Eylem planlarının uygulanması, uygulamaların izlenmesi, yerel göstergelerle birlikte değerlendirilmesi ve ilgili grupların sorumluluklarının açık ve net olarak belirlenmesine yardımcı olmak.

             Faaliyet alanları

             Madde 6 — Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları çerçevesinde ve İzmir İlinde esnaf, kardeş kentler-sınır ötesi işbirliği, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, plan ve bütçe, eğitim, kültür, gençlik ve spor, ulaşım, bütçe-kesin hesap, hukuk, yerel gündem 21, sosyal hizmetler, şirketlerle ilgili konularda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Ulusal ve uluslar arası boyutta araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde resmi ve özel  kurum ve kuruluşlardan gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,

             b) Eğitim, araştırma, çalışma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerel, ulusal ve uluslararası, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, Merkezde çalışacak ekibi oluşturarak geliştirmek,

             c) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu konularda yapılan çalışmalara destek sağlamak,

             d) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak,

             e) Yurt içi ve yurt dışından gelecek istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim, seminer, kurs, yaz okulu ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

             f) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanları ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek,

             g) Kent güvenliği açısından coğrafi bilgi sistemleri programlarına veri tabanı teşkil etmek üzere araştırmalar yapmak,

             h) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

             Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırmaları bulunan öğretim elemanlarından birisi, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcısını vekil olarak bırakır.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek,

             c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

             d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

             e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,             Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

             Yönetim kurulu

             Madde 10 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, birisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kamu yönetimi bölümünden olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

             Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üç ayda bir, en az bir defa toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu; üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile karar alır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             Madde 11 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında kararlar almak ve Rektörün bilgisine sunmak,

             b) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak,

             c) Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin konularda kararlar almak.

             Danışma kurulu

             Madde 12 — Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok yirmi üyeden oluşur. Danışma kurulunda görevlendirilen üye sayısı içinde, Dokuz Eylül Üniversitesi mensubu öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla olamaz.

             Rektör ve Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir raportör görevlendirirler. Merkez Müdürü, Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

             Danışma kurulunun görevleri

             Madde 13 — Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

             Çalışma grupları

             Madde 14 — Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacıyla sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, ilgili fakülte dekanlarının veya enstitü müdürlerinin görüşleri alınarak, Merkez Müdürü tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilmeleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilirler. Merkez Müdürü çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler.

             Çalışma grupları ve görev alanları şunlardır:

             a) Yerleşim ve Kent (Planlama ve Uygulamada Katılım ve Denetim, Fiziksel Çevre ve Kent, Kentleşme Jeolojik Yapı, Toplu Konut Politikaları, Yasa Dışı Yapılaşma (Gecekondu), Fiziki Planlama ve Uygulama, Kentsel Estetik),

             b) Katılım ve Kentlilik Bilinci (Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci, Kültür ve Sanat, Kent Tuvaletleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Kentte Suçluluk ve Kent Suçu, Emekliler ve Kent, Mahalle Birimlerini Etkinleştirme ve Muhtarlar, Sendikalar, Aile ve Toplum Sağlığı Çalışmaları, Aile Planlaması, Aile İçi Şiddet, Geriatri, Sokak Çocukları, Kadın Sığınma Evleri),

             c) Kriz Yönetimi (Doğal Afetler ve Kent, Göç Yönetimi, Göç ve İnsan Sağlığı),

             d) Kıyı Alanları Yönetimi (İzmir Körfez Kullanımı, Körfez Kirliliği, İzmir Kuş Cenneti),

             e) Çiftçilik ve Kırsal Kalkınma,

             f) Toprak Kullanımı ve Verimli Tarım Alanlarının Korunması,

             g) Toprak ve Toprak Erezyonu,

             h) Ulaşım, Otopark ve Trafik,

             i) Kent, Orman ve Yeşil Alan Kullanımı (Kent ve Orman, Yeşil Alanlar, Spor ve Spor Yerleri),

             j) İzmir Ekonomisi (İzmir Ekonomi Grubu, Turizm),

             k) Gençler ve Yönetimle İlişkileri,

             l) Eğitim (Eğitim, Eğitim ve Çevre),

             m) Engelliler,

             n) Tanıtım ve Sınır Ötesi İşbirliği (Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı, Sınır Ötesi İşbirliği (Kardeş Kentler İlişkisi)),

             o) Coğrafi Bilgi Sistemleri,

             p) Su Kaynakları Yönetimi (Su Kirliliği, İçme ve Kullanma Suyu Temini, Su Havzalarının Korunması),

             r) Hava Kirliliği ve Enerji (Hava Kirliliği, Enerji, Enerji Tasarrufu, Rüzgar Enerjisi),

             s) Çevre Sağlığı ve Yönetimi (İzmir’de Gürültü Sorunu, Çevre ve Sağlık, Yüksek Gerilim ve Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığı ve Günlük Yaşama Etkileri, Kentsel Toplum Beslenmesi ve Gıda Tüketimi),

             t) Bütünleşik Katı Atık Yönetimi,

             u) Canlı Türlerinin Korunması,

             v) Kent Güvenliği.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.