Yönetmelik

          Sağlık Bakanlığından:

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış

Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 14 üncü maddesindeki “30/6/2005” ibaresi “30/12/2005” olarak değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik  hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.