Yönetmelik

          Sağlık Bakanlığından:

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "30/6/2005" ibaresi ile "Yürürlük" başlıklı 31 inci maddesindeki "30/6/2005" ibaresi "30/12/2005" olarak değiştirilmiştir. 

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik  hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.