Tebliğ

Devlet Bakanlığından:

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

 

             14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Kararnamenin eki Karara göre yapılacak Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

             A. TARİFE

             1. Asgari teminat tutarları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Maddi zararlar

Kaza başına 10 bin YTL

Tedavi giderleri

Kişi başına 50 bin YTL

Kaza başına 200 bin YTL

Daimi sakatlık ve ölüm

Kişi başına 50 bin YTL

Kaza başına 200 bin YTL

 

             2. Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir.

             B. TALİMAT

             1. Sigorta primi, sigortalanacak işyerinin tahmini satış hasılatı, konumu ve mevcut güvenlik önlemleri dikkate alınarak belirlenir.

             2. Tahmini satış hasılatı, sigortacı ve sigorta ettiren tarafından satış hasılatını tespite yarayacak defter ve kayıtlar üzerinden hesaplanır. Sigortacı, tahmini satış hasılatı miktarının tespiti bakımından firma kayıtlarını incelemeye yetkili olup, sigorta ettiren bu incelemenin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Belirlenecek satış hasılatı hiçbir şekilde bir önceki yılın gerçekleşen satış hasılatından düşük olamaz.

             Sigorta ettirenin işyerinde bu sigorta kapsamı dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirler, satış hasılatı tespitinde dikkate alınmaz.

             3. Sigorta şirketleri, satış hasılatına hangi oranda prim tahakkuk ettireceklerini ve işyerinin konumu ve mevcut güvenlik önlemlerine göre ne oranda prim artırımı veya indirimi uygulayacaklarını gösteren tarifelerini uygulamaya başlamadan en geç 15 gün önce Hazine Müsteşarlığına göndermek zorundadırlar.

             4. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

             C. YÜRÜRLÜK

             Bu Tarife ve Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.