Tebliğ

             Devlet Bakanlığından:

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk

Sigortası Tarife ve Talimatı

             14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Kararnamenin eki Karara göre yapılacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

             A. TARİFE

             1. Asgari teminat tutarları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

Asgari Teminatlar (Bin YTL)

A- Maddi

B- Tedavi Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

 Kişi Başına

 Kaza Başına

 Kişi Başına

 Kaza Başına

1- Tehlikeli maddelerin üretim, depolama ve toptan satışı ile uğraşan işyerleri.                                                                              Satış hasılatı (*):

 

 

 

 

 

a) 325 bin YTL'ye kadar olanlar

10

50

200

50

200

b) 325 bin-1,3 milyon YTL olanlar

20

50

400

50

400

c) 1,3 –6,5 milyon YTL olanlar

40

50

800

50

800

d) 6,5 milyon – 40 milyon YTL olanlar

100

50

1.200

50

1.200

e) 40 milyon Y TL’den fazla olanlar

300

50

2.400

50

2.400

2-   Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

30

50

 

 

 

400

50

 

 

 

400

3-   Tehlikeli maddelerin taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

100

50

800

50

800

b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

 

300

50

1.200

50

1.200

 

 

             2. Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir.

             B. TALİMAT

             1. Sigorta şirketleri sigorta primlerini aşağıdaki esaslara göre tespit ederler:

             a) Tehlikeli maddelerin üretim, depolama ve toptan veya perakende satışı ile uğraşan işyerleri için sigorta primi, sigortalanacak işyerinin tahmini satış hasılatı, konumu ve mevcut güvenlik önlemleri dikkate alınarak belirlenir.

             b) Tehlikeli maddelerin taşımacılık ve/veya dağıtım işlerinin demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşıtları ile gerçekleştirilmesi halinde sigorta primi, araç bazında veya sigorta dönemi süresince araç ile taşınacak tahmini miktar üzerinden belirlenir. Taşımacılık ve/veya dağıtım işlerinin boru hattı ile gerçekleştirilmesi halinde ise tahmini taşıma miktarı, (m3xkm) veya (tonxkm) kıstası esas alınarak hesaplanır. Taşımacılık ve/veya dağıtım işlerinin prim hesabında, taşımanın izleyeceği güzergah ve bu taşımacılıkla ilgili mevcut güvenlik önlemleri de dikkate alınır.

             2. Tahmini satış hasılatı veya tahmini taşıma miktarı, sigortacı ve sigorta ettiren tarafından satış hasılatını tespite yarayacak defter ve kayıtlar üzerinden hesaplanır. Sigortacı, tahmini satış hasılatı veya tahmini taşıma miktarlarının tespiti bakımından firma kayıtlarını incelemeye yetkili olup, sigorta ettiren bu incelemenin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Belirlenecek satış hasılatı veya taşıma miktarı hiçbir şekilde bir önceki yılın gerçekleşen satış hasılatından veya taşıma miktarından düşük olamaz.

             Sigorta ettirenin işyerinde bu sigorta kapsamı dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirler, satış hasılatı veya taşıma miktarının tespitinde dikkate alınmaz.

             3. Bu Tarife ve Talimat kapsamına giren maddeleri üreten ve/veya tüpleyen firmalar, dilerlerse, nakliyecilerin, depocuların ve bayilerin tek tek yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasını "Grup  Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası" yaptırarak tek bir poliçe altında toplayabilirler. Bu takdirde poliçede, nakliyeciler için aracın plakası, ruhsat numarası, işletenin isim ve ticari unvanı, depocu ve bayiler için ise, bunların isim veya ticari unvanı ve işyerleri birden fazla ise işyerleri tek tek belirtilir.

             4. Sigorta şirketleri, satış hasılatına veya taşıma miktarına hangi oranda prim tahakkuk ettireceklerini ve işyerinin konumu, mevcut güvenlik önlemleri, taşımanın izleyeceği güzergah ve taşımacılık ile ilgili mevcut güvenlik önlemlerine göre ne oranda prim artırımı veya indirimi uygulayacaklarını gösteren tarifeler ile poliçe örneklerini uygulamaya başlamadan en geç 15 gün önce Hazine Müsteşarlığına göndermek zorundadırlar.

             5. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

             C. YÜRÜRLÜK

                Bu Tarife ve Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.