Tebliğ

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı

(Seri No:2005/1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Yasal Dayanak

Madde 1 - Bu Talimat, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Makamının 31.1.2005 tarihli Olurlarına dayanılarak İlaç Komisyonu tarafından hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu'nun 10.3.2005 günlü, XVII/257 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Tanımlar

Madde 2 - Bu Talimatta yer alan;

a) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nı,

b) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü,

c) Sigortalı: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanlar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimseleri,

d) Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığına bağlı olup, sigortalılara sağlık hizmeti veren hastane, sanatoryum, prevantoryum, dispanser, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı merkezi v.b. sağlık kuruluşlarını,

e) Üniversite Hastanesi:- Üniversitelere bağlı tıp fakülteleri hastanelerini,

- Anılan kuruluşlarca oluşturulan vakıflara ait hastaneleri,

- Yüksek Öğretim Kurumu tarafından üniversite olarak tescil edilen vakıf hastanelerini,

f) Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Eğitim hizmeti veren Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler,

g) Sözleşmeli Kişi: Kurum ile kendi uzman tabiplik veya uğraşı dallarında sağlık hizmeti sunumu için sözleşme veya protokol imzalamış bulunan;

- Hastane

- Tanı ve Tedavi Merkezi

- Laboratuvar

- Klinik-Poliklinik

- Serbest Tabip ve Diş Tabibi

- Eczane,

v.b. özel hukuk özel kişilerini,

h) Sözleşmeli Kuruluş: Kurum ile kendi uzman tabiplik veya uğraşı dallarında sağlık hizmeti sunumu için sözleşme veya protokol imzalamış bulunan;

- Hastane

- Tanı ve Tedavi Merkezi

- Laboratuvar

- Klinik-Poliklinik

- Eczane

v.b.özel hukuk tüzel kişilerini,

ı) Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları:  Sağlık Bakanlığı, Üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşları ile 5283 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen, Kurumun sağlık hizmeti satın aldığı kuruluşları,

j) İşyeri Hekimi: 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre işverenlerce çalıştırılan ve Kurum tarafından yetkilendirilen tabip ve uzman tabipleri,

k) Birim Amiri: Sağlık Bakanlığı'na, Üniversitelere, Resmi Kurum ve Kuruluşlara bağlı yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarının baştabipleri veya bu yetkiye sahip diğer görevlileri,

l) Eşdeğer İlaç: Aynı etkin maddeyi aynı doz ve aynı farmasötik formda içeren, diğer bir deyişle farmasötik açıdan eşdeğer olan ilacı,

 m) En Ucuz İlaç: Eşdeğer ilaçlardan en ucuz olanını,

ifade eder.

Kapsam

Madde 3 - Bu Talimat hükümleri Kurum sağlık yardımından yararlanma hakkı bulunan  sigortalılar ile  işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimselere uygulanır.

Yükümlülük ve Sorumluluk

Madde 4 - Bu Talimat hükümleri;

a) Sözleşmeli kişi ve kuruluşlar ile bunların birim amiri ve ilgili çalışanlarını,

b) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını, üniversite hastanelerini ve bunların birim amiri ve ilgili diğer çalışanlarını,

c) Diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların birim amirlerini ve ilgili diğer çalışanlarını,

d) İşyeri tabiplerini,

bağlar.

e) Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, Resmi sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanmak ve Genel Müdürlükce uygun görülmek  kaydıyla bu hükmün dışındadır.

Bu Talimat hükümlerine uyulmaması durumunda Kurum' un uğrayacağı zarar, ilgililerin alacağından mahsup veya mümkün olmaması durumunda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil ve tazmin edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Reçete Yazım ve İlaç Kullanım İlkeleri

 

İlaç kullanımında aşağıda belirtilen konular temel alınacaktır.

Tüm reçetelere mutlaka tanı yazılacaktır. Tanısı yazılmayan reçeteler eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir.

Reçetelerde reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi, kaşede Kurumun adı, tabibin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka bulunacaktır.

Madde 5 - Ayaktan yapılan tedavilerde; bu Talimatın 7. maddesinde belirtilen durumlar dışında; reçetelere en fazla dört kalemi ve beş günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır. İlacın beş günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu da belirtilecektir.

Ancak, tedaviyi yapan tabip tarafından tedavinin 5 günü aşan sürede devam edeceğine karar verilen hastalıklarda kullanılacak ilaçlar, tanı ve tedavi süresi tabibin el yazısı ile reçetede belirtilmek koşuluyla en fazla 1 aylık doza kadar yazılabilecektir.

İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, 5 günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir.

Madde 6 -  Sağlık tesislerinde yatarak tedavi edilen sigortalılar için gerekli olan ve bu hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilecektir.

Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, 5 günlük tedavi dozunu aşan ilaç  eczaneler tarafından kesinlikle verilmeyecektir.

Bu Talimatta özel kullanım koşulları (kültür antibiyogram, rapor gibi) belirtilen ilaçlarda bu koşullara da aynen uyulacaktır.

Ancak, sağlık tesislerinde uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda ilaç verilebilecektir (İlaç verilmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nca yapılan düzenlemelere uyulacaktır).

Bu talimattaki özel düzenlemeler saklıdır.

Madde 7 - Bu Talimata ekli “Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesi”nde yer alan hastalıklarda  kullanılacak ilaçlar sağlık kurulu raporuna (bu talimattaki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) istinaden reçeteye en  fazla 3 aylık miktarda, diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir.

Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar Listesinde bulunan hastalıklarda rapora istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmamaktadır.

Menopozda ve disfonksiyonel uterin kanamalarında kullanılan ilaçlar ise rapor koşulu aranmaksızın en fazla 3 aylık süreli ihtiyaç miktarında yazılabilecektir. 

Bu konuda Talimatta belirtilen özel düzenlemeler saklıdır.

Madde 8 - Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve noniyonik radyoopak maddelerden katkı payı alınmayacaktır.

Radyoopak maddelerden katkı payı alınmaması için ayrıca rapor düzenlenmeyecek, reçeteye hastalığın tanısı, ilgili tabipçe yazılıp imzalanacaktır.

Ayaktan yapılan intravenöz pyelografi (I.V.P.) ve histerosalfingografi (HSG) tetkiklerinde kullanılacak noniyonik radyoopak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca ilgili tabipçe reçete düzenlenecek, reçeteye radyoopak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda noniyonik radyoopak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma nedeni ilgili uzman tabip tarafından reçeteye yazılacaktır.

Madde 9 Bu Talimattaki ilkelere uyulmaksızın düzenlenmiş reçeteler sözleşmeli eczanelere geldiğinde ilaçlar verilmeyecek, gerekli düzeltmeler yapılmak üzere reçete ilgili tabibe geri gönderilecektir.

Madde 10 - Şahsi tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye 3 aylık doza kadar yazılabilecektir.

Bu konuda Genel Yazı ve Genelgelerle duyurulan gerekliliklere de aynen uyulacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

 

Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç kullanımına İlişkin Düzenlemeler

 

Madde 11 - Altın Preparatları,  Biyolojik Ajanlar, Leflunomid Kullanım İlkeleri:

a) Altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumu, c maddesinde, adı geçen uzman tabiplik dallarından birinin bulunduğu Resmi sağlık kurulu raporunda; tanı, daha önce uygulanan tedavi, klinik bulgular, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi, ayrıntılı tedavi şeması detaylı olarak belirtilmek koşuluyla, bu ilaçlar reçeteye yazılabilecektir.

Tedavinin devamı gerektiğinde; bugüne kadar yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten bir rapor daha düzenlenecektir.

b) Romatolojide biyolojik ajanlardan Anti TNF İlaçların (İnfliksimab, Etanarsept, Adalimumab gibi) kullanım ilkeleri;

- En az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru DAS 28 > 5.1) veya yan etki nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı resmi sağlık kurulu raporunda belirtilen romatoid artritli hastalarda,

- Biri maximum doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maximum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin veya metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda  (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi BASDAİ > 4, Visual Analog Skoru VAS 0-10cm) ,

- Hastalık modifiye edici ajanlardan en az ikisi (tek tek veya kombinasyon şeklinde) standart dozda en az altı ay kullanılmışsa ve yanıt alınmamışsa (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) veya toksisiteden dolayı altı aydan daha kısa sürede yukarıdaki ilaçlar kesilmek zorunda kalmışsa psöriatik artrit tedavisinde,

Anti TNF ilaçlar kullanılabilecektir.

c) Yukarıda a ve b maddesinde belirtilen ilaçlar;

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Erişkin ve Pediyatrik Romatoloji, İmmunoloji Uzman tabiplerinin en az birinin bulunduğu Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde ve Immunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu Resmi sağlık kurumlarında düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak,  bu uzman tabiplerden biri tarafından reçete edilebilecektir.

Intravenöz formları, mutlaka ilacın başlandığı Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya İmmunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde uygulanacaktır.

Subkütan formlarının ilk dozları ilacın başlandığı Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya İmmunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde tabip gözetiminde yapılacak, uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman tabip uygun gördüğü taktirde hastane dışında uygulanmak üzere iki aylık dozlar halinde reçete edilebilecektir.

Hastalar iki ayda bir Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Immunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde muayene edilecek, ilk ilaç etkinliği üç ay sonunda değerlendirilecek, yeterli cevap alınamamışsa (Romatoid Artrit için, DAS 28’de 0.6 puandan, Ankilozan Spondilit için, BASDAİ’de 2 birimden daha az düzelme olması, psöriatik artrit için, psöriatik artrit yanıt kriterlerine “PSARC” göre yanıt alınamaması durumunda) ilaca devam edilmeyecektir.

d) Psoriyazis Vulgariste Üniversite hastaneleri ve Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Cilt Hastalıkları Uzman Tabibinin yer aldığı diğer hastalık modifiye edici ilaçlara  dirençli olduğunu, kullanılacak ilacın miktar ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak Cilt Hastalıkları Uzman Tabiplerince yazılabilecektir. 

e) Yalnızca Sağlık Bakanlığı’nca onay verilmiş endikasyonlarda kullanılacaktır.

f) Crohn hastalığında; diğer tedavilere yanıt vermeyen fistülize vakalarda hastalığın tanı, kullanılan ilacın ismi, günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten Gastroenteroloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak Resmi sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanacaktır.

g) Leflunomid Kullanım İlkeleri;

Metotreksat kullanımını tolere edemediği ve diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı belgelenmiş romatoid artritli hastalarda Fizik Tedavi ve rehabilitasyon , Romatoloji veya Immunoloji Uzman tabiplerinden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında reçete bu uzman tabipler tarafından düzenlenecektir.

Reçetelere en fazla üç aylık tedaviye yetecek miktarda ilaç yazılabilecektir.

h) Tedavinin devamı yukarıdaki hastanelerde yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şeması düzenlenen bir yıllık raporda belirtilecek yukarıdaki sağlık tesislerinde reçetelenecektir.

Madde 12 - Amfoterisin-B ve Kaspofungin Verilme İlkeleri:

Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik Amfoterisin-B veya Fluconazol’dür.

Klasik Amfoterisin-B'ye allerjik reaksiyon gösterdiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ya da hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuvar verileri ile bozuk olduğunun klinik olarak  belgelenmesi hallerinde  raporda belirtilen Lipozomal veya Lipid kompleks Amfoterisin-B kullanılabilecektir.

Kaspofungin Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonuna göre kullanılabilir.

Kaspofungin, Lipozomal ve Lipid Kompleks Amfoterisin-B EHU onayı ile  mutlak surette yatarak tedavide kullanılabilecektir.

Madde 13 - Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların Kullanım İlkeleri:

13-1 Antidepresanlar, Psikiyatri (Erişkin ve Çocuk) veya Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından yazılacaktır.

Resmi kurumların sağlık tesislerinde, en az bir Psikiyatri uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir.

Trisiklik ve tetrasiklik Antidepresan ilaçlar diğer tabiplerce de,  yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın, yazılabilecektir.

13-2 Yeni nesil (Atipik) Antipsikotiklerle (Klozapin, Olanzapin, Risperidon, Amisülpirid, Ketiapin, Ziprasidon) tedaviye mutlaka psikiyatri uzman tabibince başlanacaktır. Resmi sağlık tesislerinde, en az bir Psikiyatri Uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir.

Yeni nesil (atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar diğer tabiplerce de yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilecektir.

13-3 Psikiyatri kliniği dışında yatan hastalara, klinikte tedavi eden tabiplerce başlanmış olan antidepresan ilaçlar, tedavinin idamesi için, psikiyatri dışındaki diğer uzman tabipler tarafından da hasta taburcu olduğu tarihten itibaren en fazla iki aylık dozda reçete edilebilecektir. Tedavinin iki aydan daha uzun devamı gerektiğinde mutlaka psikiyatri veya nöroloji uzman tabipleri tarafından yazılacaktır.

13-4 Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri veya nöroloji uzman tabibi tarafından veya bu tabiplerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer  tabiplerce yazılacaktır.

13-5 Antidepresanlar ve Antipsikotikler için düzenlenecek raporda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; jenerik ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre belirtilecektir. En fazla 12 ay süreli olarak düzenlenecek olan bu raporun yalnızca resimli ilk nüshası sigortalıya verilecek ve yeniden reçete edilmesi durumunda raporun arkasında bu amaçla hazırlanmış sütunlara tabip tarafından yazılacak, imzalanarak kaşe basılacaktır. Eczane tarafından da ilacın verildiğine dair raporun arkasına kaşe basılarak imzalanacaktır. Bir defada verilecek ilaç miktarı 2 aylık dozu aşamayacaktır.

Madde 14 - Anti Rh Kullanım İlkeleri:

a) Doğum Sonu Kullanım;

Doğum belgesi, anne-bebek kan grubu belgesi, Direkt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ve Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.

b) Düşük veya küretaj sonrası kullanımı;

Resmi ve anlaşmalı sağlık tesisinde annenin ve babanın kan grubu belgesi, düşük veya küretaj olduğuna dair bir sağlık kuruluşunun belgeleri ekinde Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.

c) Antenatal Kullanım;

Anne-baba kan grubu belgeleri ve İndirekt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ile sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilecektir.

d) Idiopatik (İmmun) Trombositopeni’de Kullanımı:

İntravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda resmi sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilebilir. Reçeteler Hematoloji uzman tabibince düzenlenecektir.

Madde 15 - Antitrombin III Kullanım İlkeleri:

Hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda verilebilecektir. Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.

Madde 16 - Aşı Uygulaması:

Koruyucu nitelikteki aşılar (Grip, kabakulak, kızamıkçık v.b) liste dışı olup Kurumca karşılanmayacaktır.

Ancak, tedavi edici içerikli olan ve hastalığın ölümcül sonuç doğurması nedeniyle kullanımında mutlak zorunluluk bulunan aşıların kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Allerji Aşıları

Kurumca yalnızca enjektabl yolla kullanılan alerji aşıları verilecektir.

Allerjik hastalıklarda aşı uygulanmasına başlanılması için aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

1) Aşılanması düşünülen hastalar en az bir yıl hastanın bulunduğu yerdeki resmi sağlık tesisinde çocuk, kulak-burun-boğaz, göğüs hastalıkları veya bulunmaması durumunda iç hastalıkları uzman tabiplerince izlenecek, bu süre içersinde allerjenden kaçınma konusunda bilgilendirilecek ve medikal tedavi uygulanacaktır.

Hastanın durumunun izlenmesi için, medikal tedavi uygulayan uzman tabipçe bir dosya açılacak ve tedavi ile ilgili tüm bilgiler bu dosyada toplanacaktır. Dosyalar sağlık tesisinde izleyen uzman tabip tarafından korunacak ve izin, hastalık, nakil, istifa v.b. durumlarda birim amiri tarafından görevlendirilecek bir diğer uzman  tabibe devredilecektir.

Bu süre sonunda aşıya başlanması düşünülüyorsa, hasta, Çocuk veya Erişkin Alerji Uzmanı tabiplerince değerlendirilecek ve bu uzmanın yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile aşı tedavisi başlanabilecektir. İlk tedaviden sonraki reçeteler bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak Çocuk hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları,  veya Göğüs Hastalıkları Uzman Tabibinin bulunmadığı yerlerde Dahiliye uzman tabiplerince yazılabilecektir.

2) Aşı Uygulanmasına Başlama Kıstasları

2.1) Çocuk Hastalar İçin

2.1.1) Sadece doğal inhalan allerjenlere karşı duyarlılığı olan bronşiyal astım,allerjik rinit ve arı venom allerjisi tanılarında aşı tedavisi uygulanabilecektir.

İnhalan allerji tedavisine başlanabilmesi için deri testi veya spesifik IgE tayini yapılması gereklidir.

2.1.2) Hasta üç yaşın üzerinde olmalıdır.

2.1.3) Bronşiyal astım tanısı olan hastalarda yedi yaş ve üzerindekilerin solunum fonksiyon testi yapılarak FEV1 değerinin o yaş için beklenen değerin % 70' inden düşük olmaması, reversibilitenin pozitif olması gereklidir.

2.1.4) Hastanın kronik ve sistemik başka bir hastalığı olmamalıdır.

2.2) Erişkin Hastalar İçin

2.2.1) Sadece doğal inhalan allerjenlere karşı duyarlılığı olan bronşiyal astım, allerjik rinit ve arı venom allerjisi tanılarında aşı tedavisi uygulanabilecektir.

İnhalan allerji tedavisine başlanabilmesi için deri testi ve spesifik IgE tayini yapılması gereklidir.

2.2.2) Hastanın kronik ve sistemik başka bir hastalığı olmamalıdır.

2.3) Uygulama Kıstasları

   Uygulama, yukarıdaki başlama kıstaslarının  açıkça belirtildiği resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılacaktır.

2.3.1) Aşı uygulaması tam teşekküllü resmi sağlık tesisinde ve öncelikle hastayı allerji yönünden izleyen uzman tabibin kontrol ve sorumluluğunda, bu tabibin bulunmaması durumunda yukarıda belirtilen branş uzmanlarından biri tarafından yapılacaktır.

2.3.2) Allerji aşılarından arı venom alerjisi dışındakilerden katkı payı alınacaktır.

2.4) Sonlandırma Kıstasları

2.4.1) Aşı uygulamasından 18 ayda tedaviye cevap alınamazsa tedavi sonlandırılacaktır.

2.4.2) Aşı uygulaması arı venom allerjisi dışında en fazla 5 yıl sürebilecektir.

Uygulamalar birim amirliklerince denetlenecektir.

b) Hepatit B, Kuduz , Tetanoz  Aşıları

 Hepatit-B, kuduz, tetanoz aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiğinden Kurum tarafından verilmeyecek, bu konuda yayımlanmış Genel Yazı esaslarına göre İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecektir.

c) Hepatit A Aşısı

Kronik karaciğer hastalığı olduğu laboratuvar verileriyle saptanan kişilere Anti HAV IgG negatif ise Hepatit-A aşısı uygulanabilecektir.

d) Pnömokok, Meningokok ve H.İnfluenza Bakteri Aşıları

Splenektomiden önce, sonra, organ transplantasyonu yapılanlara, immun yetmezliği olan hastalara, tekrarlayan pnömokoksik menenjitlerde, astım, KOAH (Kronik Obstrüktiv Akciğer Hastalığı), kronik kor pulmonale hastalıklarında gerekli durumlarda verilecektir.

e) Suçiçeği Aşısı ve Hiperimmun Globulini

- Onkoloji

- Organ transplantasyonu

- İmmunosupresif tedavi alan hastalar

- Kronik böbrek yetmezliği hastaları

- Kollagen doku hastalığı

- İmmun yetmezlikli hastalar

- Bronşiyal astım hastaları,

- AIDS hastaları

- Kronik solunum, endokrin, kardiyovasküler hastalığı olanlara ilgili

uzman tabibin imzası ile verilebilir.

- Doğuma bir haftadan daha kısa süre kaldığında suçiçeği geçiren annenin bebeğine VZIG İmmunglobin İM uygulanacaktır.

Madde 17 - Botulismus Antitoksini:

Botulismus zehirlenmelerinde Botulismus antitoksini aşağıda belirtilen kurallara göre kullanılacaktır.

a) Botulismus hastalığının tedavisine başlamadaki gecikmenin hayati tehlike doğurabileceği gözönüne alınarak elde mevcut belgelerle ilacın temini işlemlerine başlanacak, bedeli firmaya ödenmeden önce aşağıda (b) alt bendinde belirtilen rapor ve belgelerin eksiksiz olmasına dikkat edilecektir.

b) Botulismus antitoksini Anestezi, Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Tabiplerince bunların bulunmadığı yerlerde İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Uzman Tabiplerince kullanılacaktır.

Botulismus hastalığının tedavisinde Botulismus antitoksini için belirlenen maksimum tedavi dozu (literatürde belirtilen doz) 250 ml lik serumlardan 2 adettir.

Bu nedenle;

- Tedavi için 2 kutu veya daha az serum kullanılacak ise hasta adına düzenlenecek sağlık kurulu raporunda kullanılacak ilacın dozu ve tedavi süresi mutlaka belirtilecektir.

- Tedavi için 2 kutuyu aşan miktarda serum gerektiği takdirde bu kez mutlaka hasta adına hangi nedenle 2 kutuyu aşan  serumun gerekli olduğunu açıklayan resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve raporda kullanılacak ilacın tedavi süresi ve dozu belirtilmiş olacaktır.

-  Kullanılan serumun miktarına bakılmaksızın, hasta tabelası ile günlük hasta izleme formlarının baştabiplikçe onaylı birer örneği hasta faturasına eklenecektir.

Madde 18 - Botulismus Toksini Tip A

a) Uygulama Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde aşağıda b maddesinde belirtilen uzman tabipler tarafından klinik koşullarda yapılacaktır.

b) Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen vakalarda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,  Nöroloji veya Göz Hastalıkları uzman  tabipleri tarafından reçeteye yazılabilecektir.

- Göz adelesi felçleri

- Blefarospazm

- Hemifasiyal spazm

- Servikal distoni (spazmodik tortikollis)

- EMG esnasında uygulanacak fokal distoni ve erişkinlerde inme sonrası fokal spastisite

vakalarında kullanılabilecektir.

c) Pediyatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı

-  Yalnızca Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pediyatrik nörolog tarafından tanısı konulmuş hastalarda,

-  10 yaşa kadar sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst kontroktür olmayan hastalarda, en fazla iki adeleye uygulanmak üzere,

-  Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Nöroloji uzman  tabiplerinin  katılımıyla oluşturulacak  resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak uygulanarak,

-  Tedaviden yarar görüp tekrarı düşünülen hastalarda altı ay sonra yeni bir resmi sağlık kurulu raporu düzenlenerek en fazla iki uygulama,

-  Tek seansta Botox için  toplam 300 üniteyi, Dysport için 1000 üniteyi aşmamak üzere,

yapılacaktır.

Madde 19- Büyüme Hormonu Kullanım Esasları

A) Çocuklarda;

Boy sapması patolojik olan hastanın (-2.5 SD’den daha negatif) en az altı ay veya olayın özelliğine göre bir yıl büyüme hızı izlendikten sonra, tanı kriterlerine dayanılarak resmi sağlık tesislerinde Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibi tarafından büyüme hormonu eksikliği tanısı konularak tedaviye başlanacak ve yine aşağıda belirtilen kriterlere göre tedavi sonlandırılacaktır.

a) Tanı Kriterleri (Büyüme Geriliği Olan Çocuklarda Büyüme Hormonu Uygulanmasına Başlama)

1) Büyüme Hormonu, büyümeyi etkileyen sistemik bir hastalığı olmayan bu bölümde yer alan uygulama kıstaslarına uygun ve malnutrisyon saptanmayan hastalara verilebilecektir.

2) Yıllık büyüme hızı;

- 0-4 yaş 6 cm.nin altında,

- 4 yaş-puberte 4, 5 cm.nin altında,

- Pubertede; izleme süresi ve büyüme hızı hastanın diğer bulgularına göre Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibi tarafından değerlendirilecektir,

3) Kemik yaşı;

- Puberte öncesi için kronolojik yaşa göre en az 2 yıl geri olacaktır.

- Pubertal dönem için sadece epifizler açık olacaktır.

4) Ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine (laboratuvarın kriterlerine göre) yetersiz yanıt alınarak büyüme hormonu eksikliği tanısı konmalıdır.

5) Hastanın yaş grubu ve pubertal bulguları gerektiriyorsa büyüme hormonu testleri yapılmadan mutlaka priming yapılmalıdır.

6) Boy sapması patolojik olan (yani -2, 5 SD'den daha kötü), yıllık uzama hızı yetersiz olan, kemik yaşı takvim yaşına göre 2 yıldan daha fazla geri olan, ancak yapılan iki farmakolojik uyarı testine yeterli yanıt alınan hastalara uyku esnasında büyüme hormonu profili çıkartılmalı ve hastada büyüme hormonu eksikliği olmamasına rağmen eğer büyüme hormonu salınımında bir bozukluk sözkonusu ise, yani nörosekretuar disfonksiyon söz konusu ise hasta büyüme hormonu tedavisi alabilecektir.

b) Puberte Kriterleri

Erkeklerde Gonadarj (testis hacimlerinin) 4 ml. ve üzerine çıkması, kızlarda T2 düzeyinde telarşın olması, kızlarda kemik yaşının 8'in, erkeklerde 10'un üzerine çıkması, pubertenin başlangıcı olarak kabul edilecektir.

c) Uygulama Kriterleri

1) Hastanelerde kemik yaşı ve büyüme hızı tetkikleri yapılarak “Büyüme Hormonu Eksikliği” öntanısı konan hastalar, kesin tanı ve tedavisinin sağlanması için, Pediyatrik endokrinoloji uzman tabibi bulunan resmi sağlık tesisine gerekli belgelerle birlikte gönderilecektir.

2) Büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalarda içinde Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak başlanabilecektir. Rapora hastanın tanı ve tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır. Bu rapor en fazla bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

Hastanın tedavisi bu rapora dayanılarak ve tedavi şemasına göre resmi sağlık tesislerinde görevli Pediyatrik endokrinoloji uzman tabibince yapılacaktır.

3)  Hasta zorunlu haller dışında; 3 aylık aralıklarla tedavinin başlandığı merkeze kontrole gelecek, tedavi altında büyüme hızı altı ay aralıklarla değerlendirilecek, tedavinin devamı ya da sonlandırılması belirtilen kriterlere göre Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibince değerlendirilecektir.

4) Bu hastalara en fazla 3 aylık ilaç verilebilecektir.

5) Uygulama kriterleri hastanın aktif ilaç kullandığı süre esas alınarak değerlendirilecektir.

d) Sonlandırma Kriterleri

1) Epifiz hattı kapandığında,

2) Yıllık büyüme hızı 5 cm. ve altında olduğunda,

3) Boy uzunluğu kızlarda 1, 55 m.ye erkeklerde 1, 65 m.ye ulaştığında,

tedavi sonlandırılacaktır.

4) Tedavi esnasında boy 25. percentile ulaştığında tedavi sonlandırılacaktır.

e) Reçeteler Pediyatrik  Endokrinoloji uzman tabibince yazılacaktır.

B) Erişkinlerde;

1) Epifiz hatları açık olan erişkin yaştaki hastaların büyüme hormonu kullanım esasları, çocuk yaş grubu ile aynıdır.

2) Epifiz hatları kapalı olan hastalarda:

a) Çocukluk yaş grubunda büyüme hormonu eksikliği tanısı konulup, büyüme hormonu tedavisi verilen ve epifizleri kapandığı için tedavisi kesilen hastalarda tekrarlanan iki adet  büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa(kontrendikasyon yoksa testlerden biri İnsülin Tolerans Testi olarak tercih edilmelidir.) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir.

 b) Erişkin yaş grubunda hipotalamohipofizer hastalıklara bağlı büyüme hormonu eksikliği düşünülen hastalarda, 2 adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa(kontrendikasyon yoksa testlerden biri İnsülin Tolerans Testi olarak tercih edilmelidir.) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir

3) Hipofiz hormonlarından(Prolaktin ve büyüme hormonu dışında) bir veya daha fazla ek ön hipofiz hormonu eksikliği varsa, bir adet büyüme hormonu uyarı testi (kontrendikasyon yoksa İnsülin Tolerans Testi tercih edilmelidir.) tanı için yeterlidir.

4) İnsülin tolerans testine göre büyüme hormonu eksikliği tanısı için pik büyüme hormonu cevabının 3mcg/L’den küçük olması gereklidir.

5)  Büyüme hormonu, büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalara, Üniversite Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Endokrinoloji Bölümleri ile Endokrinoloji kliniği olan ihtisas hastanelerince hazırlanan resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak başlanabilecektir. Rapora hastanın tanı ve tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır. Bu rapor en fazla bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

6)  Reçeteler Erişkin Endokrinoloji uzman tabibince yazılacaktır.

Madde 20 -Demans Hastalığında İlaçların Kullanım İlkeleri:

Demans İlaçları, kısa kognitif muayene ile demans saptanan hastalarda bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilebilecektir.

Madde 21 - Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri:

Hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman  tabiplerce yazılacaktır.

Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir. Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın bu ilaçlar diğer tabiplerce de kullanılabilecektir.

Madde 22 - Enteral ve Paranteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkeleri:

Enteral beslenme ürünleri, normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak üzere  ayaktan tedavide malnütrisyonu olan veya oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken tüm hastalara resmi sağlık kurulu raporuyla kullanılabilir.

Parenteral beslenme ürünleri yatan hastalar dışında Resmi sağlık tesislerinde düzenlenmiş resmi sağlık kurulu raporu ile malign hastalara, kısa barsak sendromuna, oral veya tüple beslenemeyen hastalara  verilebilir.

Raporda, hastalığın tanısı, kullanılacak beslenme ürününün Talimatta belirtildiği şekilde grubu veya ticari ismi, beden kitle indeksi, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça yazılacaktır.

Bu raporlarda kullanım süresi belirtilecek, ancak rapor en fazla 6 ay süreli olabilecektir Kronik nörolojik hastalıklarda ürün kullanımı için verilen rapor süresi 1 yıl olabilecektir. İlaçlar en fazla  iki aylık miktarda verilecektir.

Metabolik ve Enzim bozukluğu olan hastalara verilen mamalar bu hüküm dışında olup, bu bölümün 31. maddesine göre verilecektir.

Madde 23 - Eritropoietin ve Türevi Preparatların Kullanım İlkeleri:

a) Eritropoietin ve Türevi içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören hastalara kullanımı ve reçeteye yazımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1) Eritropoietin tedavisinin başlangıcında ve idamesinde; hastanın resmi sağlık tesislerinde  Serum Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi, Hemoglobin, Hemotokrit tetkikleri yapıldıktan sonra, varsa Erişkin veya Çocuk Nefroloji Uzman tabibinin,  bulunmadığı taktirde İç Hastalıkları veya Çocuk Hastalıkları Uzman Tabiplerinden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Hastanın reçetesi bu rapora göre düzenlenecek ve raporun bir örneği reçeteye eklenecektir. Reçeteler uzman tabiplerce yazılacaktır. Eritropoietin reçetelerine hastaların kiloları (kuru ağırlık) yazılacak kg başına uygulanacak Eritropoietin miktarı ve hastanın Hemoglobin ve Hemotokrit değerleri reçetede belirtilecektir.

Hemotokrit değeri % 27 (yirmi yedi)’nin üstünde olan hastalara Eritropoietin tedavisine başlanmayacaktır. Bu değer Hemoglobin için 9 (dokuz) gr/dl ’nin üstünde olacaktır. Başlangıç tedavisi olarak iskemik kalp hastalığı bulunan hastalarda Htc değeri 30’un altına düştüğünde Erişkin veya Çocuk  Nefroloji uzman tabibinin kararı ile Eritropoietin tedavisi başlanabilir.

Tedaviye başlangıç dozu:

Eritropoietin için, 50-150 IU/kg/hafta,

Darbopoietin  için, 0.25-0.75 mcg/kg/haftadır.

2) Hemotokrit değeri % 30 (otuz)'a ve Hemoglobin değeri de 10 (on) gr/dl ’ye ulaşan hastalarda değerlerin bu seviyede tutulmasına yönelik hemoglobin değeri 11 (onbir) gr/dl'yi ve hemotokrit değeri % 33 (otuzüç)’ü aşmamak üzere idame tedavisine devam edilecektir.

İdame dozu:

Eritropoietin için, 25-75  IU/kg/hafta,

Darbopoietin  için, 0.13-0.35 mcg/kg/haftadır.

3) Hastanın tedavi öncesi yapılan muayenesinde aşağıdaki belirtilerin saptanması durumunda hastaya Eritropoietin uygulanmayacaktır.

- Demir eksikliği (TSAT <%20 ve/veya ferritin <100 µg/L)

- Kan kaybı

- Hemoliz

- Kronik enfeksiyon

- Alüminyum toksisitesi

- Sekonder hiperparatiroidi

- Ciddi tıkayıcı periferik arter hastalığı

- Regüle edilemeyen hipertansiyon

- Arterio-venöz fistül trombozu

- Konvülsiyon

- Kemik iliğini infiltre eden durumlar

4) İlaç uygulaması sigortalının tedavi ve izlem gördüğü merkezde yapılacak ve gerekli kayıtlar, ilgili merkezce tutulan dosyalara işlenecektir.

5) Eritropoietin direnci (3 ay boyunca tedavide kullanılan Eritropoietin dozu 150 U/kg olduğu halde kan değerlerinde değişme olmaması Eritropoietin direnci olduğunu gösterir) durumunda tedaviye devam edilmeyecektir.

6) Eritropoietin kullanan hastalara, ilacın takibinin yapılabilmesi için resimli bir karne verilecektir.

Bu karnede hastanın; tanısı, hematokrit, hemoglobin, serum demir ve demir bağlama bulguları, kullanılacak ilacın adı, birim dozu, kullanma süresi ve kullanım dozu ile her defasında verilen Eritropoietin preparatının adı ve miktarı ilgili tabip tarafından yazılarak imzalanacaktır.

7) İlaç yalnızca subkutan uygulanacaktır.

b) Eritropoietin ve Türevlerini İçeren İlaçların Kronik Böbrek Yetmezliğinin Dışında Kullanımı;

1) Eritropoietin ve Türevleri İçeren İlaçların Kronik Böbrek Yetmezliği dışında Sağlık Bakanlığınca belirlenen endikasyonlarında ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallarla resmi sağlık tesislerinde düzenlenen Erişkin veya Çocuk  Hematoloji veya Onkoloji uzman tabiplerinden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak  kullanılacaktır.

2) Yeni doğanda eritropoietin kullanımı: resmi sağlık tesislerinde düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, doğum ağırlığı 1500 gr.’ın altında ve 32 gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 İU/kg hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir.

c) Eritropoietin ve türevlerinden katkı payı alınmaması için düzenlenen raporların süresi en fazla 6 aylık olabilecektir.

Bir defada en fazla 1 aylık ilaç verilebilecektir.

d) Eritropoietin ve türevleri endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Madde 24 - Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları:

a)     Tanı Kriterleri;

Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidaze) belirlenerek, enzimatik tanı konulacak veya  Mutasyon analizi  yurt içinde resmi bir sağlık kurumunda yapılacaktır.

b)     Enzim tedavisine başlama kriterleri;

1 - Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri

-  Tip I (Non Nöronopatik Form)

-  Tip III (Kronik Nöronopatik Form) dür.

-  Tip II (Akut Nöronopatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.

2 - Hastalığın tanısı, Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde,  Çocuk veya Erişkin  Gastroenteroloji veya Metabolizma uzman tabiplerinin de yer aldığı bir  Sağlık Kurulu tarafından konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren  resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

c)      Tedavi Kriterleri;

1-     Hastanın tedavisi Çocuk veya Erişkin  Gastroenteroloji veya Metabolizma uzman tabiplerinin  yer aldığı resmi sağlık kurulu tarafından düzenlenecek  rapor esasları doğrultusunda, hastayı sevk eden birim tarafından yapılacaktır. Tip I ve Tip III için aşağıdaki kriterlerden herhangi biri  mevcut olan hastalar:

1.1   Tanısı 5 yaş altında konulan hastalar (Tip II hariç)

1.2   Hepatosplenomegali ile birlikte hipersplenizm bulguları olan hastalar (Hb<9 gm, BK<3000, Plt<50000) veya Karaciğer Fonksiyon Testi  bozukluğu

1.3   Semptomatik anemi (diğer nedenler ekarte edilip)

1.4   Kemik tutulumu (X-Ray, MRI veya CT ile gösterilmiş lezyon veya akut ağrı krizi)

1.5   Akciğer tutulumu

1.6   Ağır büyüme geriliği

1.7   Moleküler tanı yapılabilirse: Ağır genotipi (N370S/N370S dışında) olan hastalarda yukarıdaki bulgular daha hafif olsa da verilebilir (asemptomatik olmayacak)

2. Tip II (Akut Nöronopatik Form)  ve Nörolojik bulgusu olanlarda Alfa Galactosidase tedavisi uygun değildir.

3. Enzim preparatı reçeteye Çocuk ve Erişkin Metabolizma veya Gastroenteroloji Uzman Tabiplerince 3 ayı aşmayacak miktarda ve hastanın tedavisini yürüten merkez tarafından yazılacak ve ilaçlar hastaya 1’er aylık miktarda verilecektir.

4. Kullanım dozu iki haftada bir 30-60 U/kg olup, bu tedavi klinik koşullarda uygulanacaktır.

d)     Tedavinin Kesilmesi;

1 - Hasta 3 ayda bir tanı ve tedavi aldığı merkezde kontrol edilecektir. İzlemde karaciğer-dalak boyutlarının değerlendirilmesi ve tam kan sayımı ile karaciğer enzimlerinin tayini, eğer gerek görülür ise 1 yıllık periyotlar ile karaciğer-dalak boyutlarının volumetrik, kemik lezyonlarının takibi uygundur.

2 - Hastanın tedavisinin yapıldığı resmi sağlık tesisinde hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.

3 - Tanıyı koyan resmi sağlık tesisi tarafından hastanın tedaviye başlama öncesi kriter/kriterlerindeki düzelme durumu dökümante edilecektir.

4 - Halen tedavi almakta olan hastaların tedaviye devam edip etmeyecekleri Talimatta  yer alan tedavi kriterlerine göre  değerlendirilecektir.

5 - Tedaviye cevap alınamadığı belirlenen durumlarda tedavi kesilecektir (İzleme parametrelerinde tedavi başlandıktan en az 6 ay sonra hiçbir düzelme meydana gelmez ise).

Madde 25 - Glokom İlaçları:

Glokom ilaçları ile tedaviye Göz Hastalıkları Uzman tabibi tarafından başlanacaktır. Göz Hastalıkları uzman tabibinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir.

Madde 26 - Hiperimmun Gamaglobulinler ve RSV immunglobulini:

a) Resmi ve sözleşmeli sağlık tesislerinde yatan hastalara hastalığın tanısı ve kullanılan Hiperimmunglobulinin dozu ve ne kadar süre kullanılacağını belirten resmi sağlık kurulu raporu ile verilebilecektir.

Hepatit B, Tetanoz, Kuduz immun serumları, hayati önemi haiz olduğundan enfeksiyon hastalıkları uzman tabibi veya bunun bulunmadığı durumlarda tedaviyi yapan tabip tarafından birim amiri onayıyla  verilebilecektir.

b) Palivizumab etken maddesini içeren ilaçlar, 35 haftanın altında doğan ve bronkopulmoner displazi tanısı almış 12 aylıktan küçük bebeklere Yeni doğan uzman tabibi bulunan resmi sağlık kurumlarında bu tabibin yer aldığı ve ilacın dozu, süresi ve  kullanım aralığını belirten rapora dayanılarak,

Ekim-Mart ayları arasında, ayda bir kez ve en fazla 2 yaşına kadar kullanılabilir. Reçeteler Yeni Doğan veya Çocuk Hastalıkları Uzman tabiplerince düzenlenir.

Madde 27 - Human Albumin Verilme İlkeleri:

Resmi sağlık tesislerinde yatarak tedavi gören sigortalılara Human Albumin preparatları albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman tabip imzasıyla verilebilir. Hastane eczanesinde bulunmadığı durumlarda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 (üç) günlük dozda verilecektir.

Dializ tedavisi gören hastalarda Human Albumin preparatları doz, tedavi  ve kan albümin seviyesinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak klinik koşullarda uygulanacaktır.

Madde 28 - İnterferon Kullanım İlkeleri:

a) Kronik Viral Hepatitlerde Alfa İnterferon Kullanım İlkeleri;

1)  Kronik viral hepatitlerde Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman tabibi bulunan  resmi sağlık tesislerinde bu uzman tabiplerden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak aşağıda belirtilen kriterlere göre uygulanacaktır.

2) Kronik Hepatit B'de 3-6 aydan fazla süredir ALT düzeyleri normalin en az 1,5 katından fazla, HBV DNA pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan kompanse kronik Hepatit-B’li hastalara uygulanır.

Tedavi süresi  6 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.

3) Kronik Hepatit C’de ALT düzeyleri normalin en az 1,5 katından fazla, Anti HCV ve HCV RNA’sı pozitif histolojik olarak kronik hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara Ribavirinle kombine uygulanır.

Ancak Ribavirin kontrendikasyonu var ise interferon monoterapisi uygulanacaktır.

Gerek monoterapide gerekse Ribavirin + İnterferon kombine tedavisinin 3. - 4. ayında tedaviye cevap alınamaması halinde tedavi sonlandırılacaktır.

Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 18 milyon üniteyi geçemez.

4) Hepatit-D’de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyi normalin en az 1,5 katından fazla, Anti deltası pozitif olan histolojik olarak kronik Hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara uygulanır.

Tedavi süresi 24 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.

5) Pegile İnterferonların kullanım ilkeleri;

3.maddede belirtilen Kronik Hepatit C tedavisine başlama kriterlerine uygun olarak yalnız 18 yaşın üzerindeki hastalarda, naive kronik Hepatit-C vakalarında ve interferon tedavisinde nüks hastalarda kullanılacaktır.

Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir. 3. - 4. ayda tedaviye yanıt alınamaması durumunda tedavi kesilecektir.

Madde 29 - Kanser İlaçları Verilme İlkeleri:

a) Resmi sağlık tesislerinde kemoterapi yapılacak kanserli hastalara Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda, kür tedavisi uygulanıyor ise kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi uygulanmayanlarda ise en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilir.

Ancak; Hormonlar ve Hormon Antagonistleri ile Maligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar, sağlık kurulu raporu ile 3 aylık dozlarda verilebilir.

b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği endikasyonlarda kullanılacaktır. Bu nedenle resmi sağlık kurulu raporunda ilk tedavi veya rekürrent hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir.

Bir kanser ilacının endikasyonu dışında talep edilmesi halinde Talimatın 4-e Maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

c) Bu ilaçlar hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarı ve süresini gösteren resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır.

Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir.

Madde 30-  Klopidogrel kullanım ilkeleri:

Klopidogrel içeren ilaçlar yalnızca aşağıda belirlenen durumlarda  kullanılabilir.

a)     Koroner veya periferik stent uygulanan hastalarda toplam 6 ayı geçmemek üzere, kullanım süresinin belirtildiği, resmi sağlık kurulu raporu ile, Kardiyoloji, İç hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir.

b)     Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dokümante edilmiş olan miyokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında  resmi sağlık tesislerinde düzenlenen ve ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve en fazla toplam 9 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği, resmi sağlık kurulu raporu ile, Kardiyoloji, İç hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir. Nüks vakalarda ilaç kullanım süresi yeniden başlatılabilir.

c)     Asetilsalisilik asit alerjisi veya major gastrointestinal intolerans nedeniyle asetilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun gastroenteroloji uzman tabibince belirlenmesi ve Resmi Sağlık Tesislerinde düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporunda diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesi ile birlikte belirtilmesi halinde ve en fazla 1 yılı geçmemek üzere kullanım süresi belirtilerek; kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı (iskemik inme) tespit ve dokümante edilen yüksek riskli hastalarda ve Kardiyoloji, İç hastalıkları, Nöroloji ve Kalp Damar Cerrahisi ve Hematoloji Uzman  tabipleri tarafından kullanılabilir.

d)     Yatan hastalarda rapor şartı aranmadan ilgili uzman tabip tarafından yazılabilecektir.

Madde 31 - Doğuştan Metabolik Hastalıklar ve Malabsorbsiyona Neden Olan Diğer Hastalıklar:

a) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle listeye dahil edilmemiştir. Ancak; Doğuştan metabolik hastalığı olan hastaların kullandıkları özel mamalar ile bu hastalık nedeniyle besleme desteği alınması gereken modüler ürünler,

Enzim bozukluğu olan kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona  neden olan  bir hastalığı olan hastaların  kullandıkları özel mamalar,

İki yaşına kadar inek sütü alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel (başlangıç ve devam)  mamaları,

Resmi sağlık tesislerince düzenlenen, tanı ve tedaviye ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren resmi sağlık kurulu raporu alınması koşuluyla verilebilir.

Metabolik enzim bozukluğu olan hastalıklarda tanı metabolizma uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde konulacak ve hastalığın tanısı, kullanılacak ilaçların cins, kullanım dozu ve süresi metabolizma uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilecektir. Tedavinin devamı bu rapora dayanılarak mahallinde Çocuk ve İç Hastalıkları Uzman Tabiplerince  yapılabilecektir.

Tanıya ait Metabolizma Uzman Tabibinin yer aldığı rapor hasta tarafından muhafaza edilecek, rapor süresinin bitiminde yeni rapor bu rapora dayanılarak Çocuk ve İç Hastalıkları Uzman Tabiplerince de düzenlenebilecektir.Hasta istenildiği zaman tanıyı belgeleyen bu raporu ibraz etmek zorundadır.  

Bu tür mamaları kullanan hastalara resimli bir mama karnesi verilecek ve bu karneye de tanıya ait raporun tarih, sayısı ve verildiği sağlık tesisinin adı yazılacaktır. Her mama alışı karneye işlenecektir.

Bu grup hastaların tedavisi için gereken unlar da mamalarda olduğu gibi aynı şekilde verilecek ve karneye işlenecektir. Ancak, mamul ürünler (makarna, bisküvi v.b) bu kapsamın dışındadır.

b) Çölyak Hastalığında; özel formüllü unlar ve mamul ürünler, Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecektir. Tedavinin devamı için özel formüllü unlar ve mamul ürünler, bu uzmanlar veya  Çocuk ve İç hastalıkları Uzman tabiplerince de ayda en fazla 5 kg (5 kg’ın en fazla 2 kg’ı mamul ürün olabilecektir) hesabıyla reçeteye yazılabilecek ve katkı payı alınarak verilecektir.

Madde 32 -  Multiple Skleroz Hastalığında Beta interferon ve Copolimer-I Kullanım İlkeleri:

Hastalarının seçiminde uygulanacak kriterler:

a) Hastaya klinik ve laboratuvar olarak kesin Multipl Skleroz tanısı konulmuş olması,

b) Disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0-5,5 arasında olması, hastanın yardımsız olarak en az 100 m. yürüyebilmesi,

c) Olguların Remitting-Relapsing veya sekonder progresif  türü olması, 

d) Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkikinde altı ay içerisinde plakların volümü veya sayısında artışın belirlenmesi,

e) İki yıl içerisinde en az iki atak geçirmesi, yeni vak'alarda ise bir yıl içerisinde iki atak geçirmiş olması,

gerekmektedir.

İlaç Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Nöroloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak  verilecektir. Reçeteler Nöroloji uzman tabibi tarafından yazılacaktır.

Tedavi için gerekli ilaçların Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde uygulanması esas olmakla birlikte gerekli durumlarda hastaya uygulama ile ilgili eğitim verildikten sonra ilaçlar bir aylık dozu aşmayacak şekilde verilebilir.

Madde 33 - Osteoporoz ilaçlarının kullanım ilkeleri:

Aşağıdaki hasta gruplarında Osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçlarının kullanımında (calsitonin, raloksifen v.b.) resmi kuruluşlarca sağlık kurulu raporu düzenlenecek, düzenlenen raporda tedavi süresi belirtilecek, DEXA yöntemiyle belirlenmiş kemik mineral yoğunluk değerini gösteren belge rapora eklenecektir.

a)     Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T”değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,

b)     Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total   L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

c)     Osteoporozla veya kırık oluşumu ile ilgili diğer risk faktörleri bulunan lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -1,5 ile -2,5 arasında olduğu hastalarda,

d)     DEXA yöntemi ile belirlenmiş KMY değeri yok ise, Total KMY ölçümü esas alınarak ölçümde “T” değerinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

kullanılacaktır.

e)     KMY ölçümleri Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları veya sözleşmeli kuruluşlarda yapılacaktır. Ayrıca, hastanın kendi olanakları ile yaptırdığı ve bir ayı aşmamış DEXA yöntemiyle yapılmış KMY ölçümleri de değerlendirmeye alınacaktır.

f)      Osteoporoz tedavisinde kullanılan Bifosfonatlar ve diğer osteoporoz ilaçları, Resmi Sağlık Tesislerince düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına göre uzman tabiplerce yazılacak ve rapor süresi bir yıl olacaktır.

Madde 34 - Primer ve Sekonder İnfertilite, Anovulasyon ve Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanılan Parenteral İlaçların Kullanılma İlkeleri:

Yukarıda belirtilen hastalıklarda, Ovulasyon indüksiyonu, ayaktan tetkikleri tamamlandıktan sonra (Hormon profili, Spermogram, Histerosalpingografi ve/veya Laporoskopi) aşağıda belirtilen koşullarda yapılacaktır. İlaç kullanımı en az folikülometri ve/veya E2 takibi ile olacaktır.

a) Resmi Sağlık Tesislerinde:

1)  Bu grup hastaların takibi için “Ovülasyon İndüksiyonu Ünitesi ve Ovulasyon İndüksiyonu Konseyi” kurulacaktır.

Ovülasyon İndüksiyonu Konseyi;

1.1) Eğitim hizmeti veren Resmi Sağlık Tesislerinde l Profesör veya klinik şefi veya Doçent ile 2 kadın hastalıkları ve doğum uzman tabiplerinden,

1.2) Eğitim hizmeti vermeyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının bulunduğu Resmi Sağlık Tesislerinde baştabip yardımcısı ve 1 kadın hastalıkları ve doğum uzman tabibinden oluşacaktır.

2) Bu konsey tarafından hastalığın tanısı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilacın cinsi ve başlangıç dozu en fazla 3 siklus  süreli sağlık kurulu raporu ile belirlenecektir. Eğitim hizmeti vermeyen Resmi Sağlık Tesislerinde 3 siklusta cevap alınamazsa, hasta eğitim hizmeti veren Resmi Sağlık Tesislerine sevk edilecektir.

3) Tedavinin takibi Ovülasyon İndüksiyonu ünitesinde bir kadın hastalıkları ve doğum uzman tabibi tarafından yapılacaktır.

Hastanın her başvurusunda bir tedavi için gereken parenteral ilaç miktarı  reçeteye yazılacaktır.

4) Ovülasyon İndüksiyonu Ünitesinde her hasta için dosya açılacak, tedavi ve ilaç uygulaması ile ilgili her türlü bilgi dosyada bulundurulacaktır.

5) Tedavi en fazla 6 siklus sürecektir.

b) Katkı Payı Alınması;

Paranteral ilaçlar mutlaka ayaktan tedavide verilecek ve ilaç katkı  payı ödenecektir.

Madde 35 - Solunum Sistemi İlaçları Kullanım İlkeleri:

Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.

a)     Astım  tedavisinde;

Formeterol, Salmeterol ve kombinasyonları, reçeteye Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Alerji, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi  sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

Montelukast, Zafirlukast, reçeteye Göğüs Hastalıkları, Alerji, Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

b)     KOAH tedavisinde;

Formeterol, Salmeterol ve Tiotropium, reçeteye Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi , İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

Formeterol ve Salmeterol’ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, reçeteye Göğüs Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabibin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce  de yapılabilecektir.

c) Alerjik Rinit tedavisinde ;

Montelukast ve Zafirlukast KBB, Göğüs Hastalıkları, Alerji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve İç Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından reçeteye yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden  birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

Madde 36 - Tüberküloz Hastalığı:

Tüberküloz tedavisi tedaviyi düzenleyen tabipler tarafından hazırlanan şemaya göre yürütülecektir.

Reçetelere tedavi şemasının düzenlendiği sağlık tesisinin adı ve şemayı düzenleyen tabibin adı veya varsa sağlık kurulu raporunun gün ve sayısı, reçeteyi düzenleyen tabip tarafından yazılacaktır.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kurumca duyurulan mevzuat hükümlerine aynen uyulacaktır.

Madde 37 - Epilepside  Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri:

Gabapentin, Lamotrigin, Topiramat, Vigabatrin, Levatiresetam ile tedaviye Nöroloji uzman tabibi veya Pediatrik Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından başlanacaktır. Bu uzman tabiplerden birinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir.

Madde 38 - Levosimendan Kullanım İlkeleri:

Akut kalp yetmezliği , dekompanse kalp yetmezliğinin akut döneminde yatan hastalara;

- Hastane eczanesinden temin edilerek (reçeteye yazılarak hastaya hariç eczanelerden aldırıldığı taktirde, reçete bedeli hastane faturasından düşülecektir.),

- İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde ve hastaya kullanılacak ilacın miktar ve süresinin belirtildiği kardiyoloji ve/veya kalp damar cerrahisi uzman tabiplerinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak,

- Sadece kardiyoloji ve/veya kalp damar cerrahisi uzman tabipleri tarafından,

kullanılabilecektir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İlaç Kullanımına İlişkin Özel Düzenlemeler

Madde 39 -

a) Tabloda yanında “A” kaydı bulunan antibiyotikler, yatan hastalara kullanılacaktır. Ayakta yapılan tedavilerde, reçeteye yazılmayacaktır.

Ancak;

- Kanser hastalarında,

- Tüberküloz hastalarında,

- Bronşektazide, pnömonide,

- Diyaliz tedavisi gören ve kronik böbrek hastalarında, Nefrotik Sendromda,

- Osteomiyelitte,

- Tromboflebitte,

- Kistik fibroziste,

- Antibiyotik kullanımı gerektiren immun bozukluğu olan hastalarda,

- Kronik karaciğer hastalıklarında,

- Diyabetli hastalarda,

- Bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda,

- Orbital Sellülitte

- Yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde,

kültür ve antibiyogram aranmaksızın reçeteye yazılacak, tanı, doz ve kullanım süresi ilgili branş uzman tabibin elyazısı ile reçetede belirtilecektir.

b) Antibiyotiklerden yanında (AA) işareti bulunanlar, yatarak tedavide, kültür antibiyogram sonucu yalnızca bu antibiyotiklere duyarlı olduğunun belirlenmesi durumunda yazılabilecek ve duyarlı antibiyotikler içinde tedavi maliyeti en düşük olan antibiyotik seçilecektir. Kültür antibiyogram sonucu tabelaya eklenecektir. Antibiyogram yapılması mümkün olmayan kapalı enfeksiyonlarda ilgili uzman tabibinin el yazısı ile tabelaya vereceği ön tanı ve lokalizasyon belirtilerek “kapalı enfeksiyondur” ibaresine dayanılarak yazılabilecektir.

Kapalı enfeksiyon: Kültür dışı tanı yöntemleriyle enfeksiyonun yeri ve varlığı saptanmış ancak, etkeni saptamak için kültür örneği alınması olanaksız olan veya invazif girişim gerektiren lokalize enfeksiyonlardır.

Ancak; yanında (AA) işareti bulunan bu antibiyotiklerin oral ve intramusküler formları yukarıda belirtilen hastalıklarda ayaktan tedavide uzman tabip tarafından verilebilecektir. Bu grup antibiyotiklerin intravenöz formları ayaktan tedavide yukarıda belirtilen hastalıklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde verilmeyecektir.

Yatan hastalarda antibiyogram sonucu gelinceye kadar olan dönemde ampirik olarak başlanan antibiyotiğin diski antibiyograma ilave edilecek ve bu durum antibiyogram talep formunda bildirilecektir.

Yanında (AA) işareti bulunan antibiyotikler profilaktik olarak kullanılmayacaktır.

Madde 40 - EHU (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı):

Bu antibiyotikler, Çocuk veya erişkin enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) İlgili branş uzman tabibi tarafından başlanabilir. Ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından, EHU’nun olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzman tabibi tarafından onaylanması zorunludur.

Madde 41 - APAT (Ayaktan Parenteral  Antibiyotik Uygulaması):

Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.

APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:

a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz  Seftriakson 2 gr. KY

b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’nun da içinde bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu ile KY

Madde 42 - Tabloda “KY” kaydı bulunan antibiyotikler herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilecektir.

Madde 43 - Listede yanında “E” kaydı bulunan ilaçların kullanımında uygulama hakkındaki genel yazıda belirtilen gereklilikler de yerine getirilecektir.

Madde 44 - Listede yanında “F” kaydı bulunan ilaçlar yatarak ve ayaktan tedavide; Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten  resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen  Hematoloji Uzman tabibinin imzasının bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak;

a) Akut kanaması olduğu durumlarda ya da cerrahi girişimler öncesi,

b) Faktör düzeyi % l'in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan hastalarda  proflaksi endikasyonu konulduktan sonra haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçmediği taktirde Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen  Hemofili İzlem Karnesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen  hastaya özel Hemofili İzlem Karnesine yazılarak verilecektir.

Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda ayrıca  bu  durumu belirten yeni bir  sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

Acil müracaatlarda; hastanın tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarına başvurması halinde, Hemofili Kimlik Kartı ve Hemofili İzlem Karnesinin mevcut olmaması veya bu belgeler mevcut, ancak ilaçta doz arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde, ilk mesai gününde raporun çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun tabibin el yazısı ile belirtilmesi koşuluyla, hastanın tedavisi sağlanacaktır.

Hastanın acil durumda sağlık tesislerine başvurması halinde en fazla bir günlük dozda ilaç yazılarak hasta hematoloji uzman tabibinin bulunduğu tam teşekküllü bir resmi sağlık tesisine sevkedilecektir.

Madde 45 - Listede yanında “H” kaydı bulunan ilaçlar ventilatör cihazı olan ve kan gazları ölçülebilen kliniklerde laboratuvar verileri doz ve kullanım süresini gösteren resmi sağlık kurumlarında ise en az beş uzman  tabipten oluşan sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılacaktır.

Madde 46 - Listede yanında “K” kaydı bulunan ilaçlar ayakta tedavi gören hastalara reçete ile verilemeyecek, yalnızca yatan hastalara kullanılacaktır.

Ancak listede yanında “klinik koşullarda uygulanacaktır” kaydı bulunan ilaçlar hastalara sağlık tesislerinde uygulanacak,hasta tedavi yapan tabibin uygun gördüğü sürede gözlem altında tutulacaktır.Bu tedavi için hastaya yatış işlemi yapılması zorunlu bulunmamaktadır.

Madde 47 - Listede yanında “Ke” kaydı bulunan ilaçlar kemoterapi ve radyoterapi gören hastalara resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen günlük doz ve kullanım süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılacaktır.

Madde 48 - Listede yanında “R” kaydı bulunan ilaçlar hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren resmi sağlık Kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır.

Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir.

İlgili branş uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesislerinde yatarak tedavide rapor koşulu aranmayacak, tabelaya ilaç  ilgili uzman tabipce yazılacaktır.

Bu konuda Talimattaki özel düzenlemeler saklıdır.

Madde 49 - Listede yanında “U” kaydı bulunan ilaçlar ayaktan tedavide uzman  tabiplerce reçeteye yazılacaktır.

Ancak, sözkonusu ilaçların kullanımı resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenmiş  resmi sağlık kurulu raporu ile öngörülmüş ise tedavinin devamı için gereken ilaçlar; reçetenin arkasına resmi sağlık kurulu raporunu düzenleyen birimin adı ile rapor gün ve sayısının, reçeteyi düzenleyen tabip tarafından yazılması koşuluyla; diğer tabiplerce de verilebilecektir.

Madde 50 - Listede yanında “Z” kaydı bulunan ilaçlar, aşağıda belirtilen kriterlerin bulunması halinde Endokrinoloji uzman tabibinin de bulunduğu resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla 3 aylık süreli resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılabilecek, raporun fotokopisi reçeteye eklenecektir. Bu rapora dayanılarak İç Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından da reçete edilebilecektir.

- Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı olmalıdır.

- Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI) >30 kg/m2 olmalıdır.

- Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır.

İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır.İlaçlar birer aylık verilecektir.

Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücut ağırlığının en az %5'ini kaybetmesi halinde tedavinin devamına karar verilirse, yeni bir rapor daha düzenlenerek tedavi üçer aylık sürelerle uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az %5’inin kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir.

Madde 51 - Listede yanında “*” işareti bulunan ilaçlar, uyuşturucu madde içerdiği için reçeteye yazımında Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen doz aşılmayacaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Diğer Düzenlemeler

 

Madde 52 - Test Amacıyla Kullanılan İlaçların Verilme İlkeleri:

Bir hastalığın tanısına yönelik test amacıyla kullanılacak ilaçlar reçeteye uzman  tabiplerce yazılacak ve hangi nedenle yazıldığı reçetede belirtilecektir. İlacın yanında özel bir kullanım koşulu (“R” vb) varsa bu koşul aranmaksızın verilecektir.

Madde 53 - Pansuman Malzemesi Verilme İlkeleri:

Pansuman malzemesi ayaktan tedavi edilen hastalara verilemez. Ancak yatalak hastalarla sağlık tesislerine ulaşım olanakları kısıtlı kronik fistülize vak'alarda resmi sağlık kurulu raporlarına dayanılarak antiseptik solüsyon, serum fizyolojik, flaster, gazlı bez gerekli miktarda yazılabilir.

Madde 54 - Proflaktik Antibiyotik Kullanımı:

Proflaktik antibiyotik kullanımı esasları ünitenin koşulları ve tıbbi gereklilikler göz önüne alınarak, İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı doğrultusunda düzenlenir.

Profilaktik antibiyotik kullanımı tercihen 24 saat uygulanır. Özellikli ve süresi uzayan ameliyatlar ile immunosupresif alan hastalarda bu süre 72 saate kadar uzatılabilir.

Madde 55 - İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar

“İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar Listesi” bu Talimata eklenmiştir. (Ek:5)

Sözkonusu listede kayıtlı ilaçlar, Kurum mevzuatına uygun Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde düzenlenmiş resmi sağlık kurulu raporuna dayalı olarak, katkı payı alınmaksızın sigortalılara verilecek ve bu Talimatın İkinci Bölüm, Madde 7’de yer alan hükümlerine göre reçeteye yazılabilecektir.

Bu konudaki özel düzenlemeler saklıdır.

Madde 56 - Sağlık Bakanlığı tarafından ara ürün kapsamına alınan ürünler reçetelere yazıldığında da verilebilecektir. Talimatta bu ürünler için bir koşul belirlenmiş ise kullanımda bu koşula aynen uyulacaktır.

 

 

ALTINCI  BÖLÜM

 

Yeni Ruhsat Alan İlaçlara

İlişkin İlkeler

 

Madde 57 - Bu Talimatın Jenerik ve Genel ile Ticari İsimle Listeye Giren İlaçlar ile Enteral Beslenme ürünleri bölümünde yeralan ürünler ruhsat tarihi Talimatın yayım tarihinden önce olmak koşuluyla; bu Talimat kapsamındadır.

Bu Talimatın yayım tarihinden sonra ruhsat veya Sağlık Bakanlığından ithal izni almış olup bu Talimatta yer alan ilaçların eşdeğerlileri ve Kurumca şahsi tedavi için yurtdışından ithal edilen ilaçların yurt içinde piyasaya verilmesi durumunda firma Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvurur ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü firmaya yazılı olarak bildirildikten sonra ilaç Liste dahili olur.

Ancak Talimatta eşdeğerlisi bulunmayan ilaçlara ve Talimatta yer alan ilaçların efervesan formlarına ilişkin işlemler, Genel Müdürlükçe yürütülür.

Kanser ve HIV Enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ve bu Talimatta bulunmayan ilaçlar  Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce geçici olarak Talimat kapsamına alınabilir.

Hayati öneme haiz olduğu resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve bu Talimat kapsamında bulunmayan ilaçlar şahsi tedavi için yurtdışından getirilebilir.

Madde 58 - Genel Hükümler

a) İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı

1) Jenerik ve Genel isim altında toplanan ilaçlar (Ek: 1),

2) Antibiyotik tablosu (Ek:2)

3) Ticari ismi ile yer alan ilaçlar (Ek: 3),

4) Enteral Beslenme Ürünleri  (Ek:4),

5) İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar (Ek: 5),

olmak üzere beş bölüm halinde düzenlenmiştir.

b) Listede gerek jenerik ve genel isimle ve gerekse ticari isimle yeralan ilaçların yanında bir kayıt yoksa bütün farmasötik şekilleri ile C, Plus, Forte, SRO, Suractive v.b. formları listeye girmiş sayılır.

Yürürlük

Madde 59 - Bu Talimat hükümleri yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 60 - Bu Talimat hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

Ek: 1

 

JENERİK VE GENEL İSİMLERİYLE LİSTEYE GİREN İLAÇLAR

 

   1.     A.C.T.H. (Tabii ve Sentetik)

   2.     Adrenalin ve Noradrenalin

   3.     Allopurinol

   4.     Amonyum Klorür

   5.     Anabolizanlar

   6.     Analjezikler, Nonsteroid Antiinflamatuvar ve Antiromatizmal İlaçlar

  (Topik formları dahil)

6.1.           Salisilatlar

6.1.1.       Asetil Salsilik Asit

- Değişik tuzları, tampon maddeler ve Kafein ile kombine şekli dahildir.

C Vitamini ile Kombine Efervesan şekilleri yalnızca çocuklarda Akut Romatizmal Ateş vakalarında rapora dayanılarak verilebilecektir.

6.1.2.       Sodyum salisilat

6.2.           Paranaminofenol türevleri

6.2.1.       Asetaminofen (Parasetamol)

           - Kafeinle kombine şekilleri dahil,  diğer kombine ve efervesan şekilleri hariçtir.

6.2.2.       Diflunisal

6.2.3.       Propasetamol

6.3.           Pirazolon türevi ilaçlar

6.3.1.       Aminoprin

6.3.2.       Fenilbutazon

6.3.3.       Metamizol sodyum (Dipiron) (Kombine şekilleri hariç)

6.3.4.       Oksifenbutazon

6.3.5.       Propifenazon (Parasetamol ve kafein kombinasyonları dahil)

6.4.           Profenler (Fenil propionik asit türevleri)

6.4.1.      Deksketoprofen

6.4.2.       Fenbufen

6.4.3.       Flurbiprofen

6.4.4.       İbuprofen

6.4.5.       Ketoprofen

6.4.6.       Naproksen

6.4.7.       Tiaprofenik asit

6.5.           Fenilasetik asit türevleri

6.5.1.       Diklofenak

6.5.2.       Nabumeton

6.6.           İndolasetik asit türevleri

6.6.1.       Etodolak

6.6.2.       İndometazin

6.6.3.       Ketorolak trometamol

6.6.4.       Tolmetin

6.7.           Fenamik asit türevleri

6.7.1.       Etofenamat (Kombinasyonları dahil)

6.7.2.       Flufenamik asit

6.7.3.       Mefenamik asit

6.8.           Oksikamlar

6.8.1.       Piroksikam

6.8.2.       Piroksikam Beta-Siklodekstrin formları

6.8.3.       Prokuazon

6.8.4.       Tenoksikam

6.8.5.       Lornoksikam

6.9.           COX-2 İnhibitörleri (Bu ilaçların kullanımında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara uyulacaktır.) (U)

6.9.1.       Meloksikam (U)

6.9.2.       Nimesulid (Topik formları hariç diğer formları “U”)

6.10.   Romatoit Artrite karşı kullanılan özel antienflamatuvar ilaçlar

6.10.1.    Altın bileşikleri (Üçüncü Bölüm madde 11 esaslarına göre)

6.10.2.    Klorokin ve hidroksiklorokin

6.10.3.    Leflunomid (R) (Üçüncü Bölüm madde 11 esaslarına göre)

6.10.4.    Orotioglukoz ve Orotiomat

6.10.5.    Penisillamin

6.10.6.    Sulfalazin

6.11.        Opioid analjezikler

6.11.1.    Tramadol

6.11.2.    Uyuşturucu ilaçlar

- Sağlık Bakanlığının uyuşturucu kapsamına aldığı ilaçlar (*)

    7.    Anestezikler (Kanser hastalarına rapora dayanılarak ayaktan tedavide verilebilir)

              7.1.        İnhalasyon Anestezikleri (K)

                           7.1.1.      Halotan

                           7.1.2.      Enfluran

                           7.1.3.      İzofluran

                           7.1.4.      Sevofluran

                           7.1.5.      Desfluran

              7.2.          İntravenöz Anestezikler (K)

                           7.2.1.      Tiopentalsodyum

                           7.2.2.      Propofol

                           7.2.3.      Ketamin

                           7.2.4.      Etomidat

7.3          Opioidler

7.3.1       Morfin (R)

7.3.2       Petidin (R)

7.3.3       Alfentanil (K)

7.3.4       Sufentanil (K)

7.3.5       Fentanil (R)

7.3.6       Remifentanil(K)

7.4          Anestezide kullanılan Nöromusküler Blokaj Yapan Ajanlar (K)

7.4.1       Süksinilkolin

7.4.2       Pankuronyum

7.4.3       Vekronyum

7.4.4       Rokronyum

7.4.5       Mivakium

7.4.6       Atrakuryum

7.4.7       Sisatrakuryum

7.5          Lokal Anestezikler

7.6          Tedavide Kullanılan Anestezik Antidotlar(K) (Klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü taktirde ayaktan tedavide de verilebilir)

7.6.1       Flumazenil

7.6.2       Opioid Antagonistler

7.7          Diğerleri (K) (Klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü taktirde ayaktan tedavide de verilebilir)

7.7.1       Droperidol

7.7.2       Midazolam

   8.     Anksiyolitikler ve Hipnotikler

                   8.1.        Buspiron

                   8.2.        Benzodiazepin Türevleri

                           8.2.1.    Alprazolam

                           8.2.2.    Diazepam

                           8.2.3.    Klonazepam

                           8.2.4.    Klorazepat di potasyum

                           8.2.5.    Lorazepam

                           8.2.6.    Medazepam

                   8.3.        Zopiklon

   9.     Antiallerjik ve Antihistaminik İlaçlar

                   9.1.        Akrivastin

                   9.2.        Bamipin

                   9.3.        Buklizin

                   9.4.        Desloratadine

                   9.5.        Difenhidramin

                   9.6.        Dimetinden

                   9.7.        Feksofenadin

                   9.8.        Feniramin

                   9.9.        Hidroksizin

                9.10.        Ketotifen

                9.11.        Klemastin

                9.12.        Klorfenoksamin

                9.13.        Loratadin

                9.14.        Mebhidrolin

                9.15.        Setirizin

                9.16.        Siproheptadin

                9.17.        Tedavi edici içerikli aşılar (Üçüncü Bölüm Madde 16 esaslarına göre)

10.                             Antiaritmikler

               10.1.Klas Ia:    Kinidin, Prokainamid, Disopyramid

               10.2.KlasIb:     Lidokain, Mexiletin

               10.3.KlasIc:     Propofenon

               10.4.KlasII:     Beta blokörler

               10.5.KlasIII:    Amiodaron, Sotalol

               10.6.KlasIV:    Diltiazem, Verapamil

               10.7.Diğerleri: Digoksin, Adenosin

11.     Antiastmatikler ve kronik obstrüktiv akciğer hastalıklarında kullanılan ilaçlar                                                  (Üçüncü Bölüm, Madde 35   esaslarına göre)

               11.1. Solunum Sistemi İlaçları (Beta-2 agonisti bronkodilatatör ajanlar)

                        11.1.1.    Formoterol (İnhaler kortikosteroid kombinasyonları dahil)

                        11.1.2.    Salbutamol (İpratropyum ve inhaler kortikosteroid kombinasyonları dahil)

                        11.1.3.    Salmeterol (İnhaler kortikosteroid kombinasyonları dahil)

                        11.1.4.    Terbutalin

                11.2.        Teofilin grubu

                        11.2.1.    Aminofilin  (Teofilin) (Efedrin kombinasyonları dahil)

                        11.2.2.    Uzun etkili teofilinler

                11.3.        Antikolinerjikler

                        11.3.1.    İpratropyum bromür ( kombinasyonları dahil)

                        11.3.2.    Tiotropium

                11.4.        Antiinfilamatuvar Ajanlar

                        11.4.1.    Kromolin ve tuzları (Topik formları dahil)

11.4.1.1. Kromolin Sodyum

11.4.1.2. Nedokromil Sodyum

                        11.4.2.    Lökötrien Reseptör Antagonistleri

11.4.2.1. Montelukast

11.4.2.2. Zafirlukast

                        11.4.3.               Kortikosteroid Ajanlar

11.4.3.1. İnhaler kortikosteroidler (Beta-2  agonistleri ile kombinasyonları dahil)

11.4.3.2. Oral kortikosteroidler

11.4.3.3. Paranteral kortikosteroidler

                11.5.        Diğer ilaçlar

                        11.5.1.    Diprofilin

                        11.5.2.    Efedrin ve türevleri (Aminofilin kombinasyonları dahil)

                        11.5.3.    Protokilol  (Efedrin kombinasyonları dahil)

12.     Antibiyotikler ve Antibakteriyeller

        (Bu grup ilaçlar Ek:2 Tabloda belirtilen esaslara göre kullanılacaktır)

13.     Antidepresanlar (Üçüncü Bölüm madde 13 esaslarına göre)

                13.1.        Trisiklik ve Tetrasiklik Antidepresanlar

                        13.1.1.    Amitriptilin

                        13.1.2.    İmipramin

                        13.1.3.    Klomipramin

                        13.1.4.    Maprotilin

                        13.1.5.    Mianserin

                        13.1.6.    Opipramol

                13.2.            Diğer antidepressanlar

                        13.2.1.    Essitalopram

                        13.2.2.    Fluoksetin

                        13.2.3.    Fluvoksamin

                        13.2.4.    Milnasipran

                        13.2.5.    Mirtazapin

                        13.2.6.    Moklobemid

                        13.2.7.    Paroksetin

                        13.2.8.    Reboksetin

                        13.2.9.    Sertralin

                     13.2.10.    Sitalopram

                     13.2.11.    Tianeptin Sodyum

                     13.2.12.    Venlafaksin

                     13.2.13.    Trazodon

 

14.     Antidiyabetikler ve Kan Şekeri Yükselticileri

                14.1.        Oral Antidiyabetikler

                        14.1.1.    Akarboz

                        14.1.2.    Glibenklamid

                        14.1.3.    Glibornurid

                        14.1.4.    Gliklazid

                        14.1.5.    Glikuidon

                        14.1.6.    Glimepirid

                        14.1.7.    Glipizid

                        14.1.8.    Klorpropamid

                        14.1.9.    Metformin (Glibenklamid kombinasyonları dahil)

                     14.1.10.    Nateglinid

                     14.1.11.    Repaglinide

                     14.1.12.    Rosiglitazon (U)

                14.2.        Hormonlar

                        14.2.1.    Glukagon (U)

                        14.2.2.    İnsulin (U)

                14.3.        Doğal ve Yapay tatlandırıcılar

15.     Antidiyareyikler

                15.1.        Attapulgit (Alüminyum hidroksit ve pektin kombinasyonları dahil)

                15.2.        Difenoksilat (Atropin kombinasyonları dahil)

                15.3.        Furazolidon

                15.4.        Loperamid

                15.5.        Nifuroksazid

                15.6.        Oral rehidratasyon tuzu ve sıvıları

16.     Antiemetikler

                16.1.        Dimenhidrinat

                16.2.        Domperidon

                16.3.        Granisetron (Kemoterapi ve radyoterapide kullanımı “Ke”) (Diğer hastalıklarda kullanımı “K”)

                16.4.        Meklizin (B6 vitamini kombinasyonları dahil)

                16.5.        Metoklopropamid

                16.6.        Ondansetron (Kemoterapi ve radyoterapide kullanımı “Ke”) (Diğer hastalıklarda kullanımı “K”)

                16.7.        Rhizoma Zingiberis

                16.8.        Trimetobenzamid

                16.9.        Tropisetron (Kemoterapi ve radyoterapide kullanımı “Ke”) (Diğer hastalıklarda kullanımı “K”)

17.     Antiepileptikler

                17.1.        Barbeksaklon

                17.2.        Etosüksimid

                17.3.        Fenitoinler (Ampul formu “K”)

                17.4.        Fenobarbital

                17.5.        Gabapentin  (Nöropatik ağrıda “R”) (Epilepside Üçüncü Bölüm Madde:37)

                17.6.        Karbamazepin

                17.7.        Klonazepam

                17.8.        Lamotrigin (Epilepside Üçüncü Bölüm Madde:37 esaslarına göre)

                17.9.        Levatirecetam Üçüncü Bölüm madde 37 esaslarına göre)

             17.10.        Okskarbazepin

             17.11.        Primidon

             17.12.        Topiramat (Üçüncü Bölüm Madde:37)

             17.13.        Valproik Asit ve Sodyum Valproat

             17.14.        Vigabatrin (Üçüncü Bölüm Madde:37)

18.     Antiglokomlar Üçüncü Bölüm madde 25 esaslarına göre)

                18.1.        Apraklonidin

                18.2.        Asetazolamid

                18.3.        Betaksolol

                18.4.        Bimatoprost

                18.5.        Brimonidin tartarat

                18.6.        Brinzolamid

                18.7.        Dipifevrin

                18.8.        Dorzolamid (Timolol kombinasyonları dahil)

                18.9.        Karteolol

             18.10.        Latanoprost

             18.11.        Levobutonolol

             18.12.        Metipranolol

             18.13.        Pilokarpin

             18.14.        Timolol (Dorzolamid kombinasyonları dahil)

             18.15.        Travoprost

19.     Antihelmentikler

                19.1.        Albendazol

                19.2.        Levamizol

                19.3.        Mebendazol

                19.4.        Niklozamid

                19.5.        Piperazin

                19.6.        Pirantel Pamoat

                19.7.        Pirivinium Pamoat

                19.8.        Tiabendazol

20.     Antihiperlipidemikler

                20.1.        Fibrik Asitler

                        20.1.1.    Fenofibrat (U)

                        20.1.2.    Gemfibrozil (U)

                20.2.        HMG-CoA Redüktaz inhibitörleri

                        20.2.1.    Atorvastatin (U)

                        20.2.2.    Lovastatin (U)

                        20.2.3.    Simvastatin (U)

                        20.2.4.    Fluvastatin (U)

                        20.2.5.    Provastatin (U)

                        20.2.6.    Rosuvastatin (U)

                20.3.        Safra Asit Çözücüleri

                        20.3.1.    Kolestramin (U)

                20.4.        Diğerleri

                        20.4.1.    Ezetimib (U)

                        20.4.2.    Niasin

21.     Antihipertansif İlaçlar

                21.1.        Diüretikler

                        21.1.1.    Tiazid grubu veya Tiazid benzeri ilaçlar:

21.1.1.1. Hidroklortiazid

21.1.1.2. Klortalidin ve Kombinasyonları

21.1.1.3. Mefrusid

21.1.1.4. Metiklortiazid ve Rezerpin Kombinasyonları

21.1.1.5. İndapamid

                        21.1.2.    Kıvrım Dıüretikleri

21.1.2.1. Furosemid ve Kombinasyonları

                        21.1.3.    Potasyum Tutucu Diüretikler

21.1.3.1. Amilorid Kombinasyonları

21.1.3.2. Spironolakton ve Kombinasyonları

21.1.3.3. Triamteren Kombinasyonları

                21.2.        Adrenerjik Nöron Blokörleri

                        21.2.1.    Dezerpidin Kombinasyonları

                        21.2.2.    Rezerpin ve Kombinasyonları

                21.3.        Beta-Adrenerjik Reseptör Blokörleri ( Kombinasyonları dahil)

                        21.3.1.    Asebutolol

                        21.3.2.    Atenolol

                        21.3.3.    Bisoprolol

                        21.3.4.    Metoprolol

                        21.3.5.    Nadolol

                        21.3.6.    Nebivolol

                        21.3.7.    Oksprenolol

                        21.3.8.    Pindolol

                        21.3.9.    Propranolol

                     21.3.10.    Sotalol

                     21.3.11.    Tertatolol

                     21.3.12.    Esmolol (K)

                21.4.        Alfa-Beta Reseptör Blokörleri

                        21.4.1.    Karvedilol (U)

                        21.4.2.    Labetalol (U)

                21.5.        Alfa-Adrenerjik Reseptör Blokörleri

                        21.5.1.    Alfuzosin (U)

                        21.5.2.    Doksazosin

                        21.5.3.    Prazosin

                        21.5.4.    Tamsulosin (U)

                        21.5.5.    Terazosin (U)

                21.6.        Santral etkili Sempatolitikler

                        21.6.1.    Guafenesin

                        21.6.2.    Metildopa

                21.7.        Direkt etkili Vazodilatörler

                        21.7.1.    Hidralazin ve Kombinasyonları

                21.8.        Kalsıyum Antagonistleri (Kombinasyonları dahil)

                        21.8.1.    Amlodipin

                        21.8.2.    Barnidipin

                        21.8.3.    Diltiazem

                        21.8.4.    Felodipin

                        21.8.5.    Isradipin

                        21.8.6.    Lasidipin

                        21.8.7.    Lerkonidipin

                        21.8.8.    Nımodipin

                        21.8.9.    Nifedipin

                     21.8.10.    Nikardıpin

                     21.8.11.    Nilvadipin

                     21.8.12.    Nisoldipin

                     21.8.13.    Nitrendipin

                     21.8.14.    Verapamil (Trandolapril Kombinasyonları  dahil )

                21.9.        Angiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibıtörleri ve Reseptör Blokörleri (Yanında “U” kaydı bulunanlar, kombinasyonları dahil U)

                        21.9.1.    Angiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri

21.9.1.1. Benazepril

21.9.1.2. Enalapril

21.9.1.3. Fosinopril

21.9.1.4. Kaptopril

21.9.1.5. Kinapril

21.9.1.6. Lisinopril

21.9.1.7. Moeksipril

21.9.1.8. Perindopril

21.9.1.9. Ramipril

21.9.1.10.        Silazapril

21.9.1.11.        Trandolapril  (Verapamil kombinasyonları  dahil)

21.9.1.12.        Zofenopril

                        21.9.2.    Angiotensin II Reseptör Blokörleri (Kombinasyonları dahil ”U”)

21.9.2.1. İrbesartan (U)

21.9.2.2. Kandesartan (U)

21.9.2.3. Losartan (U)

21.9.2.4. Telmisartan (U)

21.9.2.5. Valsartan (U)

             21.10.        İmidazolin Reseptör Agonistleri

                     21.10.1.    Rilmeniden (U)

                     21.10.2.    Moksonidin (U)

             21.11.        Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

                     21.11.1.    Sodyum Nitroprusiat (K)

22.     Antikoagülanlar

                22.1.        Heparin

                22.2.        Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler (Üçüncü Bölüm madde 21 esaslarına göre)

                22.3.        Warfarin

23.     Antipsikotikler (Üçüncü Bölüm madde 13 esaslarına göre)

                23.1.        Amisülpirid

                23.2.        Asepromazin maleat

                23.3.        Duroperidol (K)

                23.4.        Flupentiksol

                23.5.        Fluphenazin

                23.6.        Haloperidol

                23.7.        Ketiapin

                23.8.        Klorpromazin

                23.9.        Klozapin (E) (R)

             23.10.        Melperon

             23.11.        Meprobomat

             23.12.        Mezoridazin

             23.13.        Olanzapin

             23.14.        Pimozid

             23.15.        Risperidon

             23.16.        Sülpirid

             23.17.        Thioridazin

             23.18.        Trifluoperazin

             23.19.        Ziprasidon

             23.20.        Zuklopentiksol

24.     Antiserumlar

25.     AntiTNF alfa ilaçlar (Romatolojide kullanımıÜçüncü Bölüm, Madde 11 b-c esaslarına göre)

                25.1.        İnfliksimab

                25.2.        Etanersept (Psoriyazis vulgariste kullanımı,Madde11-d esaslarına göre)

                25.3.        Adalimumab

26.     Antitüberküloz İlaçlar

(Üçüncü Bölüm, Madde 36, bu gruptaki Antibiyotiklerin kullanımı Ek:2 esaslarına göre)

                26.1.        Etambutol (İzonikotinik asit hidrazidi ile kombinasyonları dahil)

                26.2.        Etionamid

                26.3.        İzonikotinik Asit Hidrazidi (B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil)

                26.4.        Klofazimin

                26.5.        Morfozinamid

                26.6.        Paraamino Salisilik Asit Tuzları

                26.7.        Pirazinamid

                26.8.        Protionamid

                26.9.        Rifabutin (Göğüs ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman tabibi)

             26.10.        Rifampisin

             26.11.        Sikloserin

             26.12.        Tiyosemikarbazon ve türevleri

             26.13.        Tiasetazon

27.     Antiviral İlaçlar

(Bu gruptaki Antiviral ilaçların kullanımı Ek:2 esaslarına göre)

28.      Apomorfin (U)

29.      Asetilkolin klorür

30.      Atropin

31.      Azelaik asit

32.     Benzidamin ve kombinasyonları

33.      Benzoil peroksit (Dibenzoil peroksit dahil)

34.      Bifosfonatlar

                34.1.        Osteoporoz tedavisinde kullanılanlar (Üçüncü Bölüm madde 33 esaslarına göre)

                        34.1.1.    Alendronat (R)

                        34.1.2.    Etidronat (R)

                        34.1.3.    Risedronat (R)

                34.2.        Maligniteye bağlı metastatik olgularda ve hiperkalsemide kullanılanlar

                        34.2.1.    Klodronat (R)

                        34.2.2.    Pamidronat (R)

                        34.2.3.    Zoledronik asit (R)

35.      Borik asit merhemi

36.      Botulismus Antitoksini (Üçüncü Bölüm madde 17 esaslarına göre)

37.      Botulismus Toksini (Tip A) (R) (Üçüncü Bölüm madde 18 esaslarına göre)

38.     Bromokriptin (Uzun etkili formları “U”)

39.      Büyüme Hormonu ; (Üçüncü Bölüm madde 19 esaslarına göre) (Bu hastalıklar dışında Kurum'ca verilmez.)       

40.      Çinko oksit merhemi

41.      Danazol

42.     Dekspantenol (Klorhekzidin kombinasyonları dahil, pastil ve losyon formu hariç)

43.      Dipridamol

44.     Doğuştan metabolik hastalıklarda kullanılan üçüncü bölüm  31. madde kapsamına giren ürünler

45.      Diyaliz Solüsyonları

                45.1.        Hemodiyaliz solüsyonları

                45.2.        Peritondiyaliz solüsyonları

46.      Dopamin (K)

47.     Dobutamin(K)

48.      D Penisilamin

49.      Dutasterid (yalnızca Üroloji uzman tabiplerince yazılabilecek)

50.      E.D.T.A. tuzları

51.      Ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar (Antiparaziterler)

52.      Enfüzyon mayileri, eritici ampuller

53.      Eritropoietin ve türevleri (Üçüncü Bölüm madde 23 esaslarına göre)

54.      Esansiyel amino asit preparatları

(Bu formüldeki mamalar için Üçüncü Bölüm madde 22 esaslarına göre)

55.      Fenilefrin

56.      Florosein

57.      Finasterid (U) (Saç dökülmesi için kullanılan formu hariç)

58.     Fondaparinux (R)  (Yalnızca yatan hastalarda Majör ortopedik cerrahi  operasyonlarında Ortopedi uzman tabiplerince yazılabilecektir.)

59.      Ginkgo glikozitleri (U)

60.      Gözde kullanılan Viskoelastikler (K) (Beşinci Bölüm, Madde 56)

61.      Gümüş sülfadiazin

62.     Heksetidin

63.      Histamin H-2 Reseptör Blokörleri (Efervesan şekilleri hariç) (Enjektabl formları “K”)

                63.1.        Famotidin

                63.2.        Nizatidin

                63.3.        Ranitidin

                63.4.        Simetidin

64.      Hemostatikler

65.      Hidrojen peroksit preparatları

66.      Hyaluronidaz

67.      Human Albumin (K) (Üçüncü Bölüm madde 27 esaslarına göre)

68.      İhtiyol merhemi

69.      İmmunglobulinler;

-          Bu gruptaki aşılar yalnızca Üçüncü Bölüm madde 16’da belirtilen esaslarla kullanılabilecektir.

-          Yatan hastalara Üçüncü Bölüm madde 26’da belirtilen esaslarla kullanılabilecektir.

-          Ayaktan tedavide “R” kaydı ile kullanılabilecektir.

-          Anti-Rh İmmunglobulini Üçüncü Bölüm madde 14’de belirtilen esaslarla kullanılabilecektir.

-          RSV İmmunglobulini (Üçüncü Bölüm Madde 26-b esaslarına göre)

70.      İmmunosupressif ilaçlar (R)

71.      İnterferonlar

                71.1.        Alfa – interferon (Kronik viral hepatitlerde Üçüncü Bölüm Madde 28) (Diğer hastalıklarda kullanımı “R”)

                71.2.        Beta – interferon (MS’de kullanımı Üçüncü Bölüm madde 32) (Diğer hastalıklarda kullanımı “R”)

                71.3.        Pegile İnterferonlar (Üçüncü Bölüm madde 28 esaslarına göre)

                71.4.        Diğerleri (R)

72.      İrrigasyon solüsyonları (K)

73.      İyotlu ve civalı antiseptik solüsyonlar

74.      İzosorbit mono ve dinitrat

75.      Kalsiyum ve Tuzları

                75.1.        Ampul formunda C vitamini ile kombine şekli dahil, tablet formunda C vitamini ile kombine şekilleri  hariç)

                75.2.        D3 Vitamini, Metabolitleri, Magnezyum ve Çinko ile kombine şekilleri ve efervesan formları dahil

76.      Kan Ürünleri

-          Bu gruptaki faktörler “F”

-          Antitrombin III (Üçüncü Bölüm madde 15 esaslarına göre)

-          Lokal Hemostatik olarak kullanılan ürünler yalnızca;

·     Hemofili hastalarının cerrahi girişimlerinde Çocuk veya Erişkin Hematoloji Uzman tabibi bulunan hastanelerde; tanısı, kullanılma nedeni ve miktarını açıklayan Çocuk veya Erişkin Hematoloji Uzman tabibinin de bulunacağı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak,

·     Diğer hastalarda;

§         Beyin Cerrahisi ve KBB ile ilgili; travmalar veya cerrahi girişimler neticesi oluşacak dura defektleri ile rinore tedavisi ve kohlear implant kullanımında,

§         Gastrointestinal Fistül ve Gastroduodenal Perforasyonda,

§         Travmatik veya iatrojenik dalak ve karaciğer yaralanmalarında,

§         Ürolojik cerrahi girişimlerde:parsiyel nefrektomilerde ve radikal cerrahilerde ,

verilebilecektir.                                           

77.     Kalsitonin  (R)

78.      Kanser ilaçları (Antineoplastikler) (Üçüncü Bölüm madde 29 esaslarına göre)

                78.1.        Alkilleyici ilaçlar

                        78.1.1.    Aziridin (Tiotepa)

                        78.1.2.    Busulfan

                        78.1.3.    Dakarbazin, Prokarbazin

                        78.1.4.    Estramustin

                        78.1.5.    Hegzametil melamin

                        78.1.6.    İfosfamid

                        78.1.7.    Karmustin

                        78.1.8.    Klorambusil

                        78.1.9.    Lomustin, Fotemustin

                     78.1.10.    Mekloretamin (Mustin)

                     78.1.11.    Melfalan

                     78.1.12.    Siklofosfamid

                     78.1.13.    Temozolomide

                78.2.        Antimetabolitler

                        78.2.1.    Folik asit analogları

78.2.1.1. Metotreksat

78.2.1.2. Raltitreksed

78.2.1.3. Pemetreksete

                        78.2.2.    Pirimidin analogları

78.2.2.1. Florourasil

78.2.2.2. Gemsitabin

78.2.2.3. Kapesitabin

78.2.2.4. Sitarabin (Sitosin arabinosid)

                        78.2.3.    Pürin analogları

78.2.3.1. Fludarabin

78.2.3.2. Merkaptopürin

78.2.3.3. Tegafur ve urasil kombinasyonu

78.2.3.4. Tioguanin

                78.3.        Bitkisel Kaynaklı İlaçlar

                        78.3.1.    Vinka Alkaloidleri

78.3.1.1. Dositaksel

78.3.1.2. Etoposid

78.3.1.3. İrinotekan

78.3.1.4. Paklitaksel (Ticari isimlerinde sadece Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış endikasyonlarda kullanılacaktır.)

78.3.1.5. Topotekan

78.3.1.6. Vinarelbin

78.3.1.7. Vinblastin

78.3.1.8. Vinkristin

                78.4.        Sitotoksik Antibiyotikler

                        78.4.1.    Bleomisin

                        78.4.2.    Daktinomisin

                        78.4.3.    Daunorubisin

                        78.4.4.    Doksorubisin

                        78.4.5.    Pegile Lipozomal Doksorubisin

                        78.4.6.    Epirubisin

                        78.4.7.    İdarubisin

                        78.4.8.    Mitoksantron

                        78.4.9.    Mitomisin

                78.5.        Platin türleri

                        78.5.1.    Karboplatin

                        78.5.2.    Okzaliplatin

                        78.5.3.    Sisplatin

                78.6.        Enzimler

                        78.6.1.    Asparaginaz

                78.7.        Hormonlar ve Hormon Antogonistleri

                        78.7.1.    Kortikosteroidler

                        78.7.2.    Aminoglutemid ve diğer aromataz inhibitörleri

78.7.2.1. Aminoglutemid

78.7.2.2. Anastrozol

78.7.2.3. Eksemestan

78.7.2.4. Formestan

78.7.2.5. Letrozol

                        78.7.3.    Progestinler

78.7.3.1. Medroksiprogesteron

78.7.3.2. Megestrol asetat

78.7.3.3. Gestonoron

                        78.7.4.    Östrojenler

78.7.4.1. Dietilstilbestrol

                        78.7.5.    Antiöstrojenler

78.7.5.1. Tamoksifen

78.7.5.2. Toremifen

                        78.7.6.    Selektif Östrojen Agonisti

78.7.6.1. Raloksifen (R)

                        78.7.7.    Antiandrojenler

78.7.7.1. Bikalutamid

78.7.7.2. Flutamid

78.7.7.3. Siproteron

                        78.7.8.    Gn RH analogları

78.7.8.1. Buserelin (Kanser dışında kullanımı “R”)

78.7.8.2. Goserelin (Kanser dışında kullanımı “R”)

78.7.8.3. Leuprolid (Kanser dışında kullanımı “R”)

78.7.8.4. Triptorelin (Kanser dışında kullanımı “R”)

                78.8.        Protein Tirozin Kinaz inhibitörleri

                        78.8.1.    İmatinib

                78.9.        Antineoplastik Yardımcı ajanlar

                        78.9.1.    Folik Asit arttırıcılar

78.9.1.1. Kalsiyum Folinat (Folinik asit tuzları)

                        78.9.2.    Üroprotektifler

78.9.2.1. Mesna

             78.10.        Tedavide kullanılan diğer ilaçlar

                     78.10.1.    Aldeslokin

                     78.10.2.    Altretamin

                     78.10.3.    BCG Aşısı

                     78.10.4.    Hidroksiüre

                     78.10.5.    İnterferon

                     78.10.6.    Korinobakteryum parvum

                     78.10.7.    Prokarbazin

                     78.10.8.    Rituximab

                     78.10.9.    Somatostatin analogları

                  78.10.10.    Trastuzumab

79.     Klomifen

80.      Klorheksidin (Benzidamin kombinasyonları dahil)

81.     Kolşisin

82.      Kontraseptifler

83.      Kortikosteroidler  (Glukokortikoidler, mineralokortikoidler) (Kortikosteroidli nazal    preparatlar dahil)

          Kortikosteroidli tek doz göz damlaları“K”

84.      Ksilometazolin (Mentol Kombinasyonları dahil)

85.      Laksatifler ve Pürgatifler

                85.1.        Bisakodil (Senne kombinasyonları dahil)

                85.2.        Fenolfitalein (Belladon kombinasyonları dahil)

                85.3.        Gliserin (Sorbitol kombinasyonları dahil)

                85.4.        Hint yağı

                85.5.        Laktitol

                85.6.        Laktuloz

                85.7.        Polietilen glikol (Makrogol) (Elektrolit kombinasyonları dahil)

                85.8.        Senne ekstresi (Sennozitler)

                85.9.        Sıvı vazelin (Parafin)

             85.10.        Sodyum fosfat ve sodyum hidrojen fosfat içerenler

             85.11.        Sorbitol (Kombinasyonları dahil)

             85.12.        Tartarik asit ve kombinasyonları

86.     Lityum tuzları

87.      Magnezyum oksit ve magnezyum hidroksit

88.      Magnezyum sülfat ampul

89.      Mesalazin

90.     Metilfenidat (Çocuk ve Erişkin Psikiyatri ile Çocuk ve Erişkin Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından yazılacaktır)

91.      Mukolitikler, Ekspektoranlar

                91.1.        Ambroksol

                91.2.        Asetil sistein (Efervesan şekilleri ve Topik formları dahil)

                91.3.        Bromheksin

                91.4.        Erdostein

                91.5.        Karboksi sistein (Karbosistein)

92.      Nitrofurazon

93.      Oksalamin Sitrat ve Fosfat

94.      Oksimetazolin

95.      Papaverin

96.      Paranteral beslenme ürünleri (Üçüncü Bölüm madde 22 esaslarına göre)

97.      Passiflora ekstresi

98.      Pentoksifilin

99.      Pirasetam

100.     Potasyum (fosfat tuzları) (K)

101.      Potasyum Klorür ampul

102.      Potasyum permanganat

103.      Povidon iodin

104.      Proton Pompası inhibitörleri

             104.1.         Lansoprozol

             104.2.         Omeprazol (Enjektabl formları “K”)

             104.3.         Pantoprozol (U) (Enjektabl formları “K”)

             104.4.         Esomeprazol  (U)

             104.5.         Rabeprazol  (U)

105.      Prostaglandin preparatları

106.     Radyofarmasötik Ürünler (Nükleer tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir.)

107.     Radyoopak maddeler (İkinci Bölüm, Madde 8 esaslarına göre)

108.     Raloksifen (R)

109.     Riluzole (R)

110.     Rivanol

111.     Selegiline

112.     Serum fizyolojik burun preparatları

113.     Skopolamin ampul

114.     Sodyum bikarbonat ampul

115.     Somatostatin ve analogları (K)

-          Nesidioblastosis veya İnsulinoma, Karsinoid  Tümörleri, Gastrinoma ve Akromegalide Ayaktan kullanımı “R”

116.     Striknin

117.     Suni gözyaşı (U)

118.     Tiklopidin

119.     Triptanlar

             119.1.        Eletriptan (U)

             119.2.        Naratriptan (U)

             119.3.        Sumatriptan (U)

             119.4.        Zolmitriptan (U)

120.     Uyuşturucu ilaçlar

-          Sağlık Bakanlığının uyuşturucu kapsamına aldığı ilaçlar (*)

121.     Vazelin (Katı ve sıvı)

122.     Vitaminler

-          Bu ilaçlar ancak bir hastalığın tedavisine yönelik olarak endikasyona yer verilmiş ise bu endikasyona bağlı olarak kullanılabilecektir.

             122.1.        Vitamin A (E, D, C vitaminleri ve Retinoitler)

             122.2.        Vitamin B12

             122.3.        Vitamin B2

             122.4.        Vitamin B6

             122.5.        Vitamin Bı

             122.6.        Vitamin C (Efervesan ve vaginal tablet şekilleri hariç)

             122.7.        Vitamin D2

             122.8.        Vitamin D3 (Metabolitleri dahil)

Bunlardan:

                     122.8.1.    Alfa Kalsidol (U)

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kullanımında, reçeteye en son bakılan kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve parathormon değerleri yazılacak, PTH normal değerin 3 katının altında, CaxP düzeyi 55’in üzerinde ise  verilmeyecek ve reçeteler ilgili uzman tabiplerce onaylanacaktır.

                     122.8.2.    Kalsitriol (U)

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kullanımında, reçeteye en son bakılan kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve parathormon değerleri yazılacak, PTH normal değerin 3 katının altında, CaxP düzeyi 55’in üzerinde ise verilmeyecek ve reçeteler ilgili uzman tabiplerce onaylanacaktır.

                     122.8.3.    Kalsipotriol

             122.9.        Vitamin E (K) (Enjektabl Formları dışındakiler liste dışıdır.)

          122.10.        Vitamin K

          122.11.        Vitamin PP

          122.12.        Folik asit ve tuzları

          122.13.        Karnitin

          122.14.        Vitamin B1 ve B6, Kombinasyonları

          122.15.        Vitamin B1 , B6 ve B12 Kombinasyonları

          122.16.        Bekompleks vitaminleri (C vitamini ile kombine şekilleri dahil)

          122.17.        Multivitaminler ile multivitaminlerin mineral ve oligoelementlerle kombine şekilleri (Efervesan ve pastil formları hariç)

-         Bu ilaçlar ancak bir hastalığın tedavisine yönelik olarak endikasyona yer verilmiş ise bu endikasyona bağlı olarak kullanılabilecektir.

-         Gebelikte ve beş  yaşa kadar çocuklarda kullanımı bu hükmün dışındadır.

-         Bunun dışında kalan, sadece beslenmeyi destekleyici, vücudun günlük ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmayacaktır.

 

Bu liste 122 (yüzyirmiiki) ana kalemden ibarettir.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            EK: 2

ANTİBİYOTİKLER

1. BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

A) PENİSİLİNLER      

1

Amoksisilin

KY

2

Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)

A

2.1

Amoksisilin-Klavulanat (Oral)

KY

3

Ampisilin

KY

4

Ampisilin Sulbaktam (Parenteral)

A

4.1

Ampisilin Sulbaktam Oral

KY

5

Azidosilin

KY

6

Bakampisilin

KY

7

Mezlosilin

A

8

Penisilin (Prokain, benzatin, kristalize, Pen V, fenoksimetil)

KY

9

Piperasilin

A

10

Piperasilin-Tazobaktam

EHU

11

Tikarsilin

A

12

Tikarsilin Klavulanat

EHU

13

Karbenisilin

A

 

B) SEFALOSPORİNLER

1. Kuşak Sefalosporinler

14

Sefadroksil

KY

15

Sefaleksin

KY

16

Sefazolin

KY

17

Sefradin

KY

18

Sefalotin

KY

 

2. Kuşak Sefalosporinler

19

Sefaklor

KY

20

Sefoksitin

A

21

Sefprozil

KY

22

Sefuroksim (Parenteral)

U

22.1

Sefuroksim Aksetil

KY

23

Lorakarbef

U

3. Kuşak Sefalosporinler

24

Sefiksim

U

25

Sefditoren

U

26

Sefodizim

AA

27

Sefoperazon

AA

28

Sefoperazon-Sulbaktam

EHU

29

Sefotaksim

AA

30

Seftazidim

 EHU

31

Seftizoksim

AA

32

Seftriakson

AA+APAT (Dördüncü Bölüm Madde 41-a-b)

4. Kuşak Sefalosporinler

33

Sefepim

EHU

 

C) DİĞER BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

Monobaktamlar

34

Aztreonam

AA

Karbapenemler

35

İmipenem

EHU

36

Meropenem

EHU

 

2. MAKROLİD, LİNKOZAMİD VE TETRASİKLİN GRUBU ANTİBİYOTİKLER

A) MAKROLİDLER

37

Azitromisin

KY

38

Diritromisin

KY

39

Eritromisin

KY

40

Klaritromisin Oral

KY

40.1

Klaritromisin Parenteral

U

41

Roksitromisin

KY

42

Spiramisin

KY

43

Treoleandomisin

KY

44

Telitromisin

KY

B) LİNKOZAMİDLER

45

Klindamisin

KY

46

Linkomisin

KY

C) TETRASİKLİN GRUBU ANTİBİYOTİKLER

47

Doksisiklin

KY

48

Tetrasiklin

KY

49

Tetrasiklin – Nistatin

KY

50

Oksitetrasiklin (Polimiksin kombinasyonları dahil)

KY

3. AMFENİKOLLER

51

Kloramfenikol

KY

52

Tiamfenikol

KY

4.AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

53

Amikasin

U

54

Gentamisin

KY

55

İsepamisin

EHU

56

Kanamisin ve türevleri

KY

57

Neomisin ve kombinasyonları

KY

58

Netilmisin

U

59

Streptomisin

KY

60

Tobramisin

U

5.KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER

61

Siprofloksasin oral

KY

61.1

Siprofloksasin parenteral

A

62

Enoksasin

KY

63

Levofloksasin oral

U

63.1

Levofloksasin parenteral

EHU

64

Norfloksasin

KY

65

Ofloksasin oral

KY

65.1

Ofloksasin parenteral

A

66

Pefloksasin Oral

KY

66.1

Pefloksasin Parenteral

EHU

67

Moxifloksasin oral

 U

67.1

Moxifloksasin Parenteral

AA

68

Lomefloksasin

KY