(EK-1)    

 

 

 

 

 

 

ALINDI BELGESİ

 

 

 

 

T.C.

…………. VALİLİĞİ

İl Dernekler Müdürlüğü

Sayı

:

 

…/…/2…

Konu

:

 

ALINDI BELGESİ

Başvuru Tarihi

:

 

Saat

:

 

Derneğin Adı

:

 

Yerleşim Yeri

:

 

 

 

 

       Yukarıda isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin kuruluş bildirimi ve ekleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 59 uncu maddesi gereğince alınmıştır.

 

Alındı Belgesini Veren

Alındı Belgesini Alan

 

 

(İmza)

(İmza)

Adı ve Soyadı

Unvanı

 

Adı ve Soyadı

Unvanı

 

(210x148mm)

 

 


(EK- 2)

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ (*)

 

………………………….VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

………………………………………………………..…………… Derneği  tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.  . …/…/2…

 

İmza

 Adı Soyadı

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Vali/Kaymakam

Müdürlük/Şeflik No               :

Günü                                      :

Saati                                       :

 

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ

DERNEĞİN ADI

 

DERNEKLER BİRİMİNCE DOLDURULUR

Derneğin Yerleşim Yeri

 

1-Kütük No

 

İl/İlçesi

 

2-Kuruluş Tarihi

 

Telefon Numarası

 

3-Nevi

 

Şube Açılacak İl

(Tek İl/Birden Fazla)

 

4-Alt Nevi

 

5-Genel Kurul Yılı

 

Derneğin Amacı

 

6-Kon-Fed-Mer-Şub.

 

7-Üst Kuruluş Numarası

 

8-Kurucu Üye Sayısı

 

……………………………………. DERNEĞİ KURUCULARI

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba ve Ana Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Tabiiyeti

Cinsiyeti

En son Bitirdiği okul

1.Gitmedi/ilkokul terk

2.İlkokul

3.İlköğretim

4.Ortaokul/dengi

5.Lise/dengi

6.Yüksekokul

7.Lisansüstü

Mesleği

Yerleşim Yeri

İmza

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Dernek, federasyon ve konfederasyonlar ile birlikler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 59 uncu maddesi gereğince bu formu doldurmak zorundadır.

(Kenar boşlukları dahil 297x210 mm)


(EK- 3)

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ (*)

 

………………. DERNEĞİ

Sayı         :                                                                                                                                                                                                                                                                           …/…/ 2…

Konu       : Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

………………..    VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimizin …/…/2… tarihinde yaptığı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler adları karşısında gösterilen görevlere seçilmişlerdir. Belirtilen toplantıda tüzük değişikliği yapılmıştır/yapılmamıştır.  

Arz ederim.                                 

İmza

Adı – Soyadı

………….Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER                   :

 

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

 

DERNEĞİN

ADI

 

GENEL KURULUN

Toplantı Tarihi

 

KÜTÜK NO

 

Üye Sayısı

 

Yerleşim Yeri

 

Niteliği

Olağan Genel Kurul Toplantısı / Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Telefon Numarası

 

Tüzük Değişikliği

Dernek Tüzüğünde Değişiklik Yapılmıştır / Yapılmamıştır           

 

 

İlan Şekli

Gazetede İlan Edilmiştir / Üyelere Yazı ile Bildirilmiştir/ e-mail ile Bildirilmiştir

 

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Temsil Edilen Tüzel Kişiliğin Adı

Tabiiyeti

Cinsiyeti

Mesleği

Seçildiği Görev

 

Yerleşim Yeri

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Dernek organlarına seçilenlerin, genel kurulu izleyen 30 gün içinde bu form ile dernek yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince zorunludur. Bu form, sandık genel kurul toplantıları için de doldurulur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde dernek başkanı hakkında aynı Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

(Kenar boşlukları dahil 297x210 mm)

 

 


 (EK- 4)

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ (*)

Sayı      :                                                                                                                                                                                                                    …/…/ 2…

Konu    :

………………..    VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimiz/vakfımız tarafından yurtdışından yardım alınacaktır. Söz konusu yardım ile ilgili gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.                            

İmza

Adı - Soyadı

……….............. Başkanı

 

YARDIMI ALACAK TÜZEL KİŞİLİĞİN

1

Adı:

Kısa Adı:

Kütük No:

Merkezi:

Yerleşim Yeri:

Telefon

Faks

E-Mail

Web Sitesi

2

Alınacak Yardımın Niteliği

Yardımın Cinsi

Ayni

Nakdi   

Nakdi Yardımın Aktarıldığı Türkiye’deki Bankanın :

Adı                       :

Hesap No             :

Hesabın Cinsi      :                             

Yardımın Miktarı :

 

Yardımın Şekli

Peşin

Şartlı

Projeli

Taksitli

Şartsız

Projesiz

(Yardım projeli, sözleşmeli vb. şekilde alınıyor ise başvuru formuna projenin adı, başlama ve bitiş tarihleri ile uygulama alanını belirten yazının bir örneği ek olarak konulacaktır.)                                                  

3

YARDIMI YAPACAK YABANCI KİŞİ VEYA KURUM

Adı

 

Ülkesi

 

Yerleşim Yeri

 

Telefon

 

Faks

 

E-Mail

 

Web Sitesi

 

 

4

Alınacak yardımın tüzük/senette belirtilen hangi amaç ve çalışma konuları doğrultusunda değerlendirileceği:

 

YARDIM ALINMASINA İLİŞKİN

 

 

5

        

                 

Ekler

Yönetim Kurulu Kararının

Tarih ve Sayısı  

Proje

Hesap Numarası

 

 

(*) Bu form 2 nüsha halinde hazırlanır bir nüshası bildirimde bulunan tüzel kişilikte kalır.

 

 


(EK- 5)

TÜRKİYE’DE KURULU VAKIFLARIN

YURTDIŞINDA FAALİYETTE BULUNMA İZİN BAŞVURU FORMU (*)

 

1.

Vakfın Adı

 

2.

Kısa adı (varsa)

 

3.

Merkezi

 

4.

Yerleşim Yeri

 

5.

İletişim Araçları

 

1)      

Telefon

 

2)      

Faks

 

3)      

E-mail Adresi

 

4)      

Web sitesi

 

6.

Kuruluş Tarihi

 

7.

Yönetim organlarında yer alan kişiler ve açık kimlik bilgileri.

1.

ADI

SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

8.

Son 3 (üç) yıllık gelir gider durumu   :

 

Yıl

Gelir

Gider

1.   

 

 

 

2.   

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

9.

Vakfın yurtdışı faaliyetin türü:

     Vakıf veya kuruluşlara üyelik

     Uluslararası faaliyet

     Şube açma

     Benzer amaçlı vakıf  veya kuruluşlarla işbirliği

 

10.

Faaliyetin yapılacağı ülke-şehir

 

11.

Faaliyetin süresi (Uluslararası faaliyet ve benzer amaçlı vakıf ve kuruluşlarla işbirliği için)

 

12.

Faaliyette kullanılması planlanan bütçe

                                                                                                          YTL.

13.

Daha önce herhangi bir yurtdışı faaliyet için izin alınıp alınmadığı

 

 

                 Alındı                                             Alınmadı

 

14.

Başvurunun yapılış şekli

 

                 Posta                                             Doğrudan

 

15.

EKLER (**)

 

                 Vakıf senedi

                 Yabancı kuruluşun Türkçe tercümeli noterden onaylı amaç bölümü

                 Vakfı tanıtıcı 2 sayfalık faaliyet raporu

 

 

 

  

(*) Form ve eklerinden 3’er nüsha gönderilecektir.

(**) Eğer vakıf daha önce herhangi bir faaliyet için izin almış ise vakıf senedi ile tanıtıcı faaliyet ikinci başvuruda verilmez. Ancak Vakıf statüsünde bir değişiklik olmuş ise değişen bölüm ek olarak verilir.


(EK- 6)

 

YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU (*)

  1.  

Tüzel Kişilik                 :            

Dernek

Vakıf

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş

  1.  

TÜZEL KİŞİLİĞİN

2.1

Adı:

 

2.2

Kısa Adı:

 

  1.  

İLETİŞİM ADRESİ

3.1

Ülke

 

3.2

Şehir

 

3.3

İlçe

 

3.4

Cadde

 

3.5

Sokak

 

3.6

No

 

3.7

Telefon

 

3.8

Faks

 

3.9

E-Mail

 

3.10

Web Sitesi

 

  1.  

BAŞVURU

Tarihi

:  …/…/200…    ( Gün / Ay / Yıl )

Şekli     

Doğrudan

Posta İle

Elektronik Posta İle

  1.  

YABANCI TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN

Adı

Soyadı

Ana Adı

Doğum Tarihi

5.1

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

5.3

 

 

 

 

5.4

 

 

 

 

5.5

 

 

 

 

5.6

 

 

 

 

5.7

 

 

 

 

  1.  

TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN

Adı

Soyadı

Ana Adı

Yerleşim Yeri

6.1

 

 

 

 

6.2

 

 

 

 

6.3

 

 

 

 

  1.  

TÜZEL KİŞİLİĞİN YAPACAĞI FAALİYETİN TÜRÜ:

            Türkiye’de Faaliyette Bulunma         Süresi (Yıl)

            İşbirliği Yapma                                  Süresi (Yıl)

            Temsilcilik Açma                         

            Şube Açma

            Üst Kuruluşa Üye Olma

            Üst Kuruluş Kurma

 

(Faaliyetin türüne göre bu formun 11 inci maddesinde belirtilen eklerden ilgili olanlar başvuru formuna eklenir.)

 

  1.  

FAALİYETİN YAPILACAĞI

8.1

İl/İller

 

8.2

Ülke Geneli

 

  1.  

YAPILACAK FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ

 

 

 

10.

YAPILACAK FAALİYET;

 

 

10.1

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de Tüzel Kişilerle İşbirliğinde Bulunmak İse, Türkiye’de İşbirliğinde Bulunulacak Tüzel Kişiliğin;

Adı                  :

Yerleşim Yeri :

 

Türkiye’deki Tüzel Kişiliğin Yetkili Organınca Bu Yönde Alınmış Kararın;

 

Tarihi                         : …/…/200.   (Gün/Ay/Yıl)

Sayısı                         :  …………

10.2

Türkiye’de Üst Kuruluş Kurulacak İse, Türkiye’de Kurucusu Olacağı Üst Kuruluşun;

Adı                  :

Yerleşim Yeri :

 

Üst Kuruluşu Kuracak Kişilerin;

 

Adı

Soyadı

T.C. Kimlik No

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

f)

 

 

 

g)

 

 

 

 

10.3

Türkiye’de Üst Kuruluşa Üye Olunacak İse, Türkiye’de Üye Olunacak Üst Kuruluşun;

Adı                  :

Yerleşim Yeri:

Türkiye’deki Üst Kuruluşun Yetkili Organınca Bu Yönde Alınmış Kararın;

Tarihi      : …/…/200.   (Gün/Ay/Yıl)

Sayısı      :  …………

11.

Ekler

11.1

Tüzel kişiliğin orijinal dilindeki statüsü ile statünün sadece amaç ve faaliyet alanlarını tanımlayan bölümün Türkçe’ye çevrilmiş noterden onaylı örneği,

11.2

Vakıfların şube veya temsilcilik açma başvurularında dernekler yönetmeliği’nde bulunan örneğe (ek- 7) uygun hazırlanmış statü,

11.3

Dernek veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarca temsilcilik açma başvurularında; temsilcilik kurucu/kurucuları tarafından imzalanmış dernekler yönetmeliği’nde bulunan örneğe (ek- 9) uygun hazırlanmış statü.

(*) Başvurular Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Bakanlıklar / Ankara adresine doğrudan veya posta ile yapılacaktır.


(EK-  7)

…………….. TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ ANA STATÜSÜ

            Aşağıda imzası olan gerçek kişiler 4963 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesiyle değişik 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-3 üncü maddesine uygun olarak ……………………………………………………………………..Türkiye Temsilciliği kurulmuştur.

           

            UNVAN 

            MADDE 1: Temsilciliğin unvanı “………………………………………………….Türkiye Temsilciliği’dir. İş bu ana statünün devamı maddelerinde kısaca”……………...Türkiye Temsilciliği olarak belirtilecektir.

           

            TEMSİLCİLİĞİN YERLEŞİM YERİ

MADDE 2:………………………………………………………...…Türkiye Temsilciliğinin merkezi……………………ilindedir. Temsilcilik, ……………………...…………………………… …… …… ………………………….adresinde faaliyet gösterecektir.

 

            Yerleşim yeri değişiklikleri en geç 10 gün içerisinde Mahallin Mülki İdare Amirlikleri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğüne  bildirilecektir.

 

            KURUCULAR-YÖNETİCİLER

            MADDE 3:…………………………………………………………………………....Türkiye Temsilciliği aşağıda ismi bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.

           a)…...……………………………………………………………….…………………………..

           b)…...……………………………………………………………….…………………………..

           c)…...……………………………………………………………….…………………………..

           d)…...………………………………………………….………….…………………………….

e)...……………………………………………………………………………………………..

f)...…………………………………………………….………………………………………..

g)...……………………………………………………………………………………………..

            Kurucular aynı zamanda temsilciliğin yöneticileridir.

           

            TEMSİLCİLİK YÖNETİCİLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 4: Temsilcilik yöneticileri Temsilcilik statüsüne ve Türk vakıf mevzuatına uygun olarak görevlerini yaparlar. Bu mevzuata aykırı işlemlerinden sorumludurlar.

 

            TEMSİLCİLİĞİN FAALİYETİ

            MADDE 5: Temel felsefesi açık toplum savunusu olan ……………………………………...

Türkiye Temsilciliğinin Türkiye’deki faaliyetleri;…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………çalışmaları yapmaktır.

 

TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE ÇALIŞMA USULLERİ TEMSİL VE ÇALIŞMA USULÜ

MADDE 6: …………………………………………………..Türkiye temsilciliğinin ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Faaliyetlerini merkezi yurtdışında bulunan vakıf adına yürütürler ve bulundukları yerde Vakıf Merkezini temsil ederler.

 

TEMSİLCİLİĞİN  MALVARLIĞI VE GELİRİ MAL VARLIĞI VE GELİR

MADDE 7:………...………………………………………………………………Türkiye Temsilciliğinin temsilciliğin kendine ait tahsis edilmiş bir malvarlığı bulunmamaktadır. Yapılacak faaliyetler ile ilgili tüm masraflar yurtdışında bulunan merkez tarafından karşılanacaktır. Temsilciliğin ayni ya da nakdi bağış kabul etme, bağışta bulunma ve ticari faaliyet yapma, yaptırma yetkisi bulunmamaktadır.

 

HARCAMALARDA DİKKAT EDİLECEK USUL VE ESASLAR 

MADDE 8: ………………………………..Türkiye Temsilciliğinin giderleri yurtdışındaki vakıf merkezi tarafından karşılanır ve harcamaları yurtdışına rapor edilir. Herhangi bir bağış alma veya verme yetkisi olmadığından temsilcilik tarafından mahallinde makbuz bastırılamaz. Ödeme yapılırken ödeme fişine, ödemeyle ilgili vakıf yetkili organı kararının tarih ve numarası yazılır. Bütün harcamalar, mevzuata uygun olarak düzenlenmiş harcama belgelerine göre yapılır. Kayıtlar Türkçe tutularak, her yıl başında hangi vakıf veya kuruluşlarla hangi projeyi gerçekleştirdiğine dair rapor ile her yıl sonunda faaliyet raporlarının birer nüsha halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere merkezinin bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Valiliğe verilir.

 

TEMSİLCİLİK FAALİYETLERİNİN BİLDİRİLMESİ

            MADDE 9:………………………………………………………….Türkiye Temsilciliğinin yıllık faaliyetleri ile ilgili rapor Türkçe olarak 4 nüsha halinde hazırlanıp bir nüshası Bakanlığa gönderilmek üzere 2 nüshası Valiliğe, 2 nüshası Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne müteakip yılın Mart ayı sonuna kadar verilir.

 

            TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE İLZAMI

            MADDE 10:…………………………………………….…………Türkiye Temsilciği, Birim Başkanının münferit imzası veya yöneticilerinden ikisinin müşterek imzası ile herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın temsil ve ilzam edilecektir. Birim yöneticileri, temsilciliğin temsil ve ilzamına yetkili olacağı gibi, yurt dışında kurulu vakıf adına yazışma ve tebligat yapma ve almaya da yetkilidir.

 

            TUTULACAK DEFTERLER

            MADDE 11:…………………………………………………………….Türkiye Temsilciliği, Türk mevzuatı kapsamında tutulması zorunlu olan defterleri usulüne uygun olarak tutmakla mükelleftir.

           

TEMSİLCİLİĞİN HESAP DURUMU

            MADDE 12:………………………………………Türkiye temsilciliği tahmini bütçesi ve yıl içindeki gelir ve masraflarını yeni yıla devredecek para durumunu gösteren yıl sonu hesap özetini yurtdışında bulunan vakfa, Mahalli Mülki İdare Amiri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verecektir.

 

HESAP DÖNEMİ     

            MADDE 13:…………………………………………………..………………………Türkiye Temsilciliğin hesap dönemi takvim yılıdır.

           

TEMSİLCİLİĞİN KAPATILMASI

MADDE 14:Temsilcilik;

a) İki yıl üst üste yeterince faaliyette bulunmaması ve kanun ve nizamlara aykırı işlemlerinin tespit edilmesi,

b)Yıkıcı, bölücü, örgütsel amaçlı eğitim ve propaganda faaliyetlerinde bulunması,

c) Teftiş ve denetim sonucunda; tenkide alınan hususların yerine getirilmemesi,

d) Türkiye’nin demokratik, Anayasal hukuk düzenine aykırı ve izin verilen amacı dışında faaliyet göstermesi,

halinde kapatılır.

Kapatılan temsilciliğin defterleri ile evrakı vakıf merkezine iletilmek üzere Mülki İdare Amirliğince teslim alınır.

 

DİĞER HÜKÜMLER 

MADDE 15: Bu statüde bulunmayan hususlar da Türk vakıf mevzuatındaki esaslar uygulanır.

 


                   (EK- 8)                    

TÜRKİYE’DE TEMSİLCİLİK AÇMASINA İZİN VERİLEN YABANCI VAKIF, DERNEK VE KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN VERECEĞİ FAALİYET BİLDİRİMİ

 

 

1.

Tüzel kişilik                  :            

Dernek

Vakıf

Kar amacı gütmeyen kuruluş

2.

Tüzel kişiliğin

2.1

Adı:

 

2.2

Kısa adı:

 

2.3

Kütük no:

 

2.4

Tüzel kişiliğe verilen iznin

 

Başlangıç tarihi….../…./200…            bitiş tarihi……/…../200……

2.5

Faaliyette olduğu il veya iller

 

2.6

Yerleşim yeri:

 

3.

Yöneticileri

 

Adı

Soyadı

Ana adı

Doğum tarihi

3.1

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

3.6

 

 

 

 

3.7

 

 

 

 

4.

İletişim araçları

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

Web sitesi

 

5.

 

Türkiye’deki faaliyetin bütçesi

5.1

Yıllık toplam gelir

 

   

5.2

Yıllık toplam gider

5.2.1

Parasal giderler

 

5.2.2

Amaç ve hizmet giderleri

 

5.2.3

Diğer giderler

 

5.3

Yıl sonu devir

 

5.4

Gelecek yılın tahmini bütçesi

 

 

 

 

 Yapılan faaliyetler

 

 

 

 

 

 

6.

Türkiye’deki faaliyetin amaç ve hizmet giderlerinin dağılımı

6.1

Kültür, spor

 

6.2

Eğitim ve araştırma

 

6.3

Sağlık hizmetleri

 

6.4

Sosyal hizmetler          

 

6.5

Çevre ve doğal hayatın korunması

 

6.6

Kalkınma ve konut

 

6.7

Bireysel özgürlükler, insan hakları ve savunu

 

6.8

Hizmet amacıyla kaynak yaratma ve gönüllülüğün teşvik edilmesi

 

6.9

Uluslararası faaliyetler

 

6.10

Dini hizmetlerin geliştirilmesine yönelik hizmet faaliyetleri

 

6.11

Mesleki dayanışma      

 

6.12

Diğer

 

6.13

Toplam           

 

7.

Türkiye’de istihdam edilen personel

7.1

Ücretli personel sayısı

 

7.2

Gönüllü sayısı

 

8.

Yayımlanan yazılı ve görsel yayınlar

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildirimde bulunan

Adı soyadı       :…………………

Tarih                :…………………

İmza                :…………………

Teslim alan              

Adı soyadı       :…………………

Tarih                :…………………

İmza                :………...……….

       

      

 


(EK- 9)

…………… TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ ANA STATÜSÜ

 

 

            Aşağıda imzası olan gerçek kişiler 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 5 ve 36 ’ncı maddelerine uygun olarak……………………………………………………………………..Türkiye Temsilciliğini  kurmuştur.

           

            ÜNVAN 

            MADDE 1: Temsilciliğin unvanı “………………………………………………….Türkiye Temsilciliği’dir. İş bu ana statünün devamı maddelerinde kısaca”……………...Türkiye Temsilciliği olarak belirtilecektir.

           

            TEMSİLCİLİĞİN YERLEŞİM YERİ

MADDE 2:………………………………………………………...…Türkiye Temsilciliğinin merkezi……………………ilindedir. Temsilcilik, ……………………...…………………………… …… …… ………………………….adresinde faaliyet gösterecektir.

 

            Yerleşim yeri değişiklikleri 30 gün içerisinde Valililiğe ve İçişleri Bakanlığına bildirilecektir.

 

            KURUCULAR-YÖNETİCİLER

            MADDE 3:…………………………………………………………………………....Türkiye Temsilciliği aşağıda ismi bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.

           a)…...…………………………………………..……………………………………………………..

           b)…...…………………………………………..……………………………………………………..

           c)…...…………………………………………..……………………………………………………..

           d)…...…………………………………………...…………………………………………………….

e)...………………………………………….….……………………………………………………..

f)...……………………………………………..……………………………………………………..

g)...…………………………………………….……………………………………………………..

 

            Kurucular aynı zamanda temsilciliğin yöneticileridir.

            Yönetici değişiklikleri 30 gün içerisinde Valililiğe ve İçişleri Bakanlığına bildirilecektir.

 

            TEMSİLCİLİK YÖNETİCİLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

            MADDE 4: Temsilcilik yöneticileri Temsilcilik statüsüne ve Dernekler ile ilgili mevzuata uygun olarak görevlerini yaparlar. Bu mevzuata aykırı işlemlerinden kişisel ve kurumsal olarak sorumludurlar.

 

            YURTDIŞINDAKİ MERKEZİN KURULUŞ AMACI

            MADDE 5: Yurtdışındaki dernek/kar amacı gütmeyen kuruluşun amacı:…………….…… ………

……...………………………………………………………………….…………………………………….

…...…………………………………………………………………….…………………………………….

…...…………………………………………………………………….…………………………………….

…...………………………………………………………………….……………………………………….

…...………………………………………………………………….……………………………………….

…...………………………………………………………………….……………………………………….

            TEMSİLCİLİĞİN FAALİYETİ

            MADDE 6:Türkiye Temsilciliğinin Türkiye’deki faaliyetleri:….……………………………    ……………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… olacaktır.

 

 

TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE ÇALIŞMA USULLERİ

            MADDE 7:……………………………………………………………………………Türkiye Temsilciliğinin ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Faaliyetlerini merkezi yurtdışında bulunan dernek/kar amacı gütmeyen yabancı kuruluş adına yürütürler ve bulundukları yerde dernek/kar amacı gütmeyen kuruluşun merkezini temsil ederler. 

 

HARCAMALARDA DİKKAT EDİLECEK USUL VE ESASLAR

            MADDE 8: Yurtdışındaki merkezin yetkili organının vereceği yetki doğrultusunda temsilcilikler harcama yapar. Ödemeler bastırılacak fiş ile yapılır. Ödeme yapılırken ödeme fişine, ilgili yetkili kişinin kararının tarih ve numarası yazılır. Bütün harcamalar mevzuata uygun olarak düzenlenmiş harcama belgelerine göre yapılır. Kayıtlar Türkçe tutulur.

 

TEMSİLCİLİK FAALİYETLERİNİN BİLDİRİLMESİ   

            MADDE 10:………………………………………………………….Türkiye Temsilciliğinin yıllık faaliyetleri ile ilgili bildirim formu Türkçe olarak 2 nüsha halinde hazırlanıp bir nüshası İçişleri Bakanlığına bir nüshası da faaliyette bulunduğu Valiliğe müteakip yılın Şubat  ayı sonuna kadar verilir.

 

            TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE İLZAMI

            MADDE 11:…………………………………………….…………Türkiye Temsilciği, Birim Başkanının münferit imzası veya yöneticilerinden ikisinin müşterek imzası ile herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın temsil ve ilzam edilecektir. Birim yöneticileri, temsilciliğin temsil ve ilzamına yetkili olacağı gibi, yurt dışında kurulu dernek/kar amacı gütmeyen kuruluş adına yazışma ve tebligat yapma ve almaya da yetkilidir.

 

            TUTULACAK DEFTERLER

            MADDE 12:…………………………………………………………….Türkiye Temsilciliği, Dernekler mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen defterleri tutar.

            a) Karar defteri

b) Evrak Kayıt defteri

c) İşletme Hesabı defteri

            Yıllık brüt geliri 500 milyarı geçmesi halinde (2004 yılı belirlenen tutar) takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

           

            HESAP DÖNEMİ

            MADDE 13:…………………………………………………..………………………Türkiye Temsilciliğin hesap dönemi takvim yılıdır.

 

TEMSİLCİLİĞİN KAPATILMASI

MADDE 14:Temsilcilik;

a) Kanun ve nizamlara aykırı işlemlerinin tespit edilmesi,

b)Yıkıcı, bölücü, örgütsel amaçlı eğitim ve propaganda faaliyetlerinde bulunması,

c) Türkiye’nin demokratik, Anayasal hukuk düzenine aykırı ve izin verilen amacı dışında faaliyet göstermesi,

halinde kapatılır.

Kapatılan temsilciliğin defterleri ile evrakları dernek/kar amacı gütmeyen kuruluş merkezine iletilmek üzere teslim alınır.

 

DİĞER HÜKÜMLER 

MADDE 15: Bu statüde bulunmayan hususlar da Türk Derneklerine uygulanan mevzuat uygulanır.

 

 


           

                                                                                                                      (EK- 10)

 

ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ

 

 

 

Alındı Belgesi Cildinin

Boş Alındı Belgesi Cildini

Teslim Alan Kişinin

Kullanılmış Alındı Belgesi Cildini

Geri Alan Kişinin (Saymanın)

Açıklama

Başlangıç No

Bitiş no

Serisi

Adı ve Soyadı

Aldığı Tarih

İmzası

Adı ve Soyadı

Aldığı Tarih

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)


(EK- 11)

 

 

 

 

TASDİK ŞERHİ FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……… VALİLİĞİ

İl Dernekler Müdürlüğü

 

 

Defter Sahibi Derneğin

 

 

Adı

:

 

Kütük Numarası

:

 

Yerleşim Yeri

:

 

 

 

 

 

 

 

Defterin

 

 

Türü

:

 

Sayfa Adedi

:

 

 

 

 

 

 

 

İl Dernekler Müdürlüğünün

 

 

Tasdik Tarihi

:

 

Tasdik Numarası

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

 

 

İmza-Mühür

 

 

 

  

                                                                                               (140x200 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(EK- 12)

TASDİK DEFTERİ

 

 

 

Derneğin

Tasdik Eden Makamın

Tasdik Edilen Defterin

Tasdik Edilen Defteri Teslim Alan Kişinin

Adı

Kütük No

Tarihi

Numarası

Türü

Dönemi

Adı ve Soyadı

 İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)


(EK- 13)

 

 

 

 

 

GİDER MAKBUZU

 

 

 

 


                                                                             

Derneğin Adı

Kütük Numarası

Yerleşim Yeri

GİDER MAKBUZU

Seri – Sıra No

               

                                                              

 

                              

                                                                                                                                         Tarih…/…./2…

İşin Mahiyeti

Cinsi

Adedi

Fiyatı

TUTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

                              

 

 

 

 

 

 

 

                Yalnız…………………………………Yeni Türk Lirası ………………………………

 

                ……………… Yeni Kuruş olan ve yukarıda belirtilen Mal bedelini aldım.

                                                                                                                  İş       

                Adı Soyadı………………………………………………………………………………

 

Yerleşim Yeri ..…………………………………………………………………………

 

 

                          

                                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                                                             (130 x170 mm )

 

 

 

 


(EK- 14)

 

 

AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ

 

 

AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ

 

Derneğin Adı ve Yerleşim Yeri

 

 

 

Seri No

 

Sıra No

 

 

 

 

 

Yardım Alanın             Adı, Soyadı

 

Belge Hazırlanış Tarihi

 

Yerleşim yeri / Tel

 

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda açık dökümü belirtilmiş ayni yardım malzemelerini eksiksiz teslim aldım

 

Teslim Eden                               Adı Soyadı

 

Teslim Tarihi

 

Teslim Alan İmza

 

 

 

 

 

 

 

     (EK- 15)

 

AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ

 

 

 

 

 

AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ

 

Derneğin Adı ve Yerleşim Yeri  

 

 

 

Seri No

 

Sıra No 

 

 

 

 

 

Bağışçının 

Adı , Soyadı

 

Tel/ Fax

 

Yerleşim yeri

 

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağış Amacı:      (   ) Gıda Bankacılığı          (   )  Diğer : ………………………………………………………………………..

 

Teslim Alan                                Adı Soyadı

 

Teslim Alan  İmza ve Tarih

 

 

Teslim Eden İmza

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 


(EK- 16)

 

İŞLETME HESABI TABLOSU

 

 

……. DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU

01/01/2… – 31/12/2.. DÖNEMİ

 

 

GİDERLER (YTL)

GELİRLER (YTL)

Önceki Yıldan Devreden Borç

 

 

:

Önceki Yıldan Devreden Gelir

a) Kasa

b) Banka

c) Alacaklar

:

Genel Giderler

:

Üye Ödentileri

:

Personel Giderleri

:

Finansal Gelirler

:

Amaç ve Hizmet Giderleri

:

İktisadi İşletme Gelirleri

:

Diğer Giderler

:

Bağış ve Yardımlar

:

Kasa

:

Devlet Katkıları

:

Banka

:

Diğer Gelirler

:

Menkul Kıymetler

:

Borçlar

:

Alacaklar

:

 

 

Genel Toplam

:

Genel Toplam

:

 

 

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)


(EK- 17)

 

 

ALINDI BELGESİ

 

 

 

 

 


DERNEK GELİRLERİ

ALINDI BELGESİ

 

Cilt No:

 

 

SERİ NO:

 

SIRA NO:

 

Derneğin

Adı             :

Merkezi     :

Kütük No  :

 

 

 

 Adı ve Soyadı (*):                      

 

PARAYI
YATIRANIN

T.C. Kimlik No   :

 

           

              

             Yerleşim Yeri (*)   :


 


(*) Bağış yapanın isteğine bağlı olarak doldurulur.

 

GELİRİN ÇEŞİDİ

YTL-YKR

 

 

 

 

 

 

 

Yalnız ………..............................................YTL ..…….....……….…. YKR Tahsil Edilmiştir.

 

 

 

PARAYI
TAHSİL EDENİN

Adı ve Soyadı       :                                                                                    …/…/2…

                                                                                                 İMZA

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                   (130 x170 mm)

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(EK- 18)

 

 

 

ALINDI BELGESİ CİLTLERİ TAKİP DEFTERİ

 

 

Derneğin

Alındı Belgesi Ciltlerinin

Alındı Belgesi Ciltlerinin  Bastırıldığı Basımevinin

Adı

Kütük No

Başlangıç No

Bitiş No

Seri

Adedi (Rakam ve Yazı ile)

Adı veya Unvanı

Yerleşim Yeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)

 

 

 


(EK- 19)

YETKİ BELGESİ

 

 

 

YETKİ BELGESİ

 

 

 

YETKİ BELGESİ SAHİBİNİN

 

 

Adı, Soyadı

:

 

Fotoğraf ve Dernek Mührü

 

T.C. Kimlik No

:

 

 

Baba Adı

:

 

 

Doğ. Yeri, Tarihi

:

 

 

Yerleşim Yeri

:

 

 

İmzası

 

 

DERNEĞİN

 

 

Adı

:

 

Merkezi

:

 

Kütük No

:

 

Yerleşim Yeri

:

 

 

 

YETKİ BELGESİ SÜRESİNİN

 

 

Bitiş Tarihi

:

.../.../2…

 

 

Yönetim Kurulumuzun ……… tarih ve ……… sayılı kararına istinaden yukarıda açık kimliği yazılı kişinin derneğimiz adına gelir toplamasına yetki verilmiştir.

 

 

 

 

…../…./2…

Adı Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı

İmza

 

 

 

 

 

         

        (Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK- 20)

 

LOKAL AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ

 

 

T.C.

…………. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

 

 

Sayı

:

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKAL AÇMA VE İŞLETME

İZİN BELGESİ

 

 

 

DERNEĞİN

 

 

Adı

:

 

Kütük Numarası

:

 

Yerleşim Yeri

:

 

 

 

 

İZİN VERİLEN YERİN

 

 

Adresi

:

 

Nev’i (*)

:

 

Açılış ve Kapanış Saati

:

 

 

 

 

 

 

 

Uyulması Gereken Kurallar

:

5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Lokal İç Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükler ve yasaklar.

 

 

Yukarıda isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin, belirtilen yerleşim yerinde lokal açmasına (veya lokal açması ve lokalinde alkollü içki kullanılmasına) sakıncalı hali bulunmadığının anlaşılması üzerine, Dernekler Kanunun 26 ncı maddesi gereğince dernek lokali (veya içkili dernek lokali) açma ve işletme izni verilmiştir.

 

 

 

…/…/2…

 

Vali/Kaymakam

 

İmza

 

Mühür

 

 

 

 

(*) Büyük harflerle “İÇKİLİ DERNEK LOKALİ” veya “İÇKİSİZ DERNEK LOKALİ” şeklinde doldurulacaktır.

                

 

 (Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

 


                                                                        (EK- 22)

DERNEK KÜTÜK DEFTERİ

 

KÜTÜK NO 

 

DERNEĞİN ADI

AD DEĞİŞİKLİĞİ

KURULUŞ TARİHİ

KISA ADI

DEĞİŞİKLİĞİ

 

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

 

TÜRÜ

 

İNTERNET SAYFASI

YERLEŞİM YERİ VE DEĞİŞİKLİĞİ

1.

2.

3.

FAALİYET ALANI

TÜZÜĞE GÖRE GENEL KURUL TOPLANTISININ ZAMANI

YIL

AY

DERNEK KURUCULARI

DERNEĞE TANINAN HAK VE İZİNLER

S.

No.

TC

Kimlik No

Adı

Soyadı

Baba Ana Adı

Doğum Yeri

Doğum Yılı

Mesleği

S.

No.

Verilen Hak ve  İzin

Tarih / No.

Niteliği

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

DERNEĞİN TAŞINMAZLARI

DERNEĞİN DENETİMİ

No

Cinsi

Yeri

M2

Vergi Dairesi

Pafta No

Ada

Parsel

No

  No

Denetim

Makamı

Denetim

Tarihi

Sonuç

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 


DERNEK HAKKINDAKİ ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER

DERNEĞİN TESİS MÜESSESE VE EKLENTİLERİ

S.

No.

Kararı Veren Makam

Tarih No.

Konusu

S.

No

Yerleşim Yeri

Açılış İznini

Veren Tarih No.

Düşünceler