Yönetmelik

             Telekomünikasyon Kurumundan:

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 26/08/2004 tarihli ve 25565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğine EK-A9’dan sonra gelmek üzere aşağıdaki EK-A10 eklenmiştir.

“EK-10

KABLO PLATFORM HİZMETİ

             1. Hizmet Tanımı ve Kapsamı

             Kablo platform hizmeti, kablo platform şebekesi üzerinden her türlü ses, veri, görüntü ve şifreli/şifresiz radyo/TV sinyallerinin tek yönlü/çift yönlü biçimde abonelere sunulmasını kapsayan telekomünikasyon hizmetidir. 

             2. Yetkilendirme Türü

             Kablo platform hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.

             3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar

             Kablo Platform Şebekesi: Temel olarak farklı ortamlardan alınan analog/sayısal radyo/TV yayınlarının  abonelere fiberoptik/koaksiyel kablo veya Kurumun uygun göreceği diğer eşdeğer fiziksel ortamlar kullanılarak şifreli/şifresiz iletilmesine ve telefon, veri iletimi, internet ve sayısal bazı ek hizmetlerin tek yönlü/çift yönlü sunulmasına imkan sağlayan telekomünikasyon şebekesi ile kablosuz yerel internet erişim sisteminden oluşan şebeke. 

             Kablosuz Yerel İnternet Erişim Sistemi: Kullanıcılara yerel olarak kablosuz internet erişim hizmeti verilmesini sağlayan erişim noktası, yönlendirici, anahtar ve ilgili diğer cihazlardan oluşan yapı.

             Kablo Platform Hizmeti İşletmecisi: Kablo platform hizmeti sunmak amacıyla Kurum tarafından yetkilendirilmiş olan sermaye şirketi.

             Hizmet bölgesi: KPHİ’lerin hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirildikleri coğrafi bölge dahilinde kalan alan.

             KPHİ: Kablo Platform Hizmeti İşletmecisi.

             RTÜK: T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

             4. KPHİ’nin Hakları

             KPHİ’nin, bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilave olarak bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.

             4.1. KPHİ, bu hizmete yönelik yetkilendirme kapsamında kullanıcılara radyo/TV yayınlarını iletme ve veri iletimi ile telefon ve internet erişimi hizmetlerini sunma hakkına sahiptir.

             4.2. KPHİ, hizmet bölgesinde kablo platform şebekesine ait her türlü altyapıyı tesis etme ve işletme hakkına sahiptir.

             4.3. KPHİ, Kurum’un ortak yerleşim ve tesis paylaşımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde diğer işletmecilerin tesis ve cihazlarından yararlanabilir.

             5. KPHİ’nin Yükümlülükleri

             KPHİ’nin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilave olarak bu hizmet kapsamındaki yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

             5.1. KPHİ, yürütmekte olduğu hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 

             5.2. KPHİ, iletilecek radyo/TV yayınlarında ayrıca RTÜK düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.

             5.3. KPHİ şebekesini yeraltına kurmakla yükümlüdür.

             5.4. KPHİ, kablo platform şebekesinin tesis edilmesi ve bina bağlantılarının yapılması esnasında diğer telekomünikasyon cihazlarının kullanımının engellenmemesi ve enterferansa neden olunmaması için gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. 

             5.5. KPHİ, Kurum’un kapsama alanı ve kaynakların etkin kullanımına yönelik yapabileceği düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

             5.6. KPHİ, TR’nin verildiği tarihte öngörülemeyen ancak daha sonra ortaya çıkan şartlar çerçevesinde Kurum tarafından belirlenecek tüm düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

             6. Yetkilendirme Süresi

             Kablo platform hizmeti işletmecileri  20 (yirmi) yıl süre ile yetkilendirilir.

             7. Kablo Telefon Hizmeti

             Kurum, KPHİ’den telefon hizmeti sunma konusunda talep gelmesi halinde, Kurum düzenlemelerine uygun olarak ücreti mukabili gerekli numara tahsislerini yapar ve kablo telefon hizmetine özel hak ve yükümlülükleri tebliğ eder.   

             8. Kablosuz Yerel İnternet Erişim Hizmeti

             KPHİ, kablo platform şebekesi üzerinden kablosuz yerel internet erişim hizmetini Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara uymak kaydıyla sunabilir.”

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.