Yönetmelik

             Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "Geçici Madde 4 — Bakanlığa, kanun veya protokol çerçevesinde devredilen ve bünyesinde bu Yönetmeliğin öngördüğü standart kadronun üstünde personeli bulunan kurumların personelinin atamalarında, bu Yönetmelikle belirlenen standartlar aşılabilir. Bu şekilde ortaya çıkan standart fazlası kadroların çeşitli sebeplerle boşalmaları durumunda münhal kadrolar kadro ihtiyacı olan diğer birimlere tahsis edilir.

             Sağlık biriminin kapatılması veya başka bir sebeple yalnızca personelinin devredilmesi halinde, burada görev yapan personelin aynı il içindeki Bakanlığa bağlı kurumlara atamalarında da, bu Yönetmelikle belirlenen standartlar aşılabilir. Bu çerçevede yapılan atamalar sebebiyle meydana gelen standart fazlası kadrolar birinci fıkrada belirtildiği şekilde standart hale getirilir."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.