Bakanlar Kurulu Kararı

          Karar Sayısı : 2005/8443

             Ekli “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 26/1/2005 tarihli ve 003677 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

E. MUMCU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

             Madde 1 — 24/7/2001 tarihli ve 2001/2762 sayılı Kararnamenin eki "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın 4 üncü maddesinin (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "y) Uluslararası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, kongreler, konferanslar ve panayırlar nedeniyle yurt dışına çıkacak topluluklar, folklor grupları ile yurt dışı afetlerde görev alacak arama-kurtarma ve insani yardım hizmeti veren Türk sivil toplum kuruluşları mensupları,"

             Madde 2 — Aynı Kararın 5 inci maddesinin (16) numaralı bendi aşağıdaki şe-kilde değiştirilmiştir.

             "16- (y) bendine göre arama-kurtarma ve insani yardım amacıyla yurt dışına çıkışlarda Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünden, diğerlerinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak yazıyı,"

             Madde 3 — Bu Karar yayımını izleyen günde yürürlüğe girer.

             Madde 4 — Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.