Bakanlar Kurulu Kararı

          Karar Sayısı : 2005/8415

             631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar’da değişiklik yapılması hakkında ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 10/1/2005 tarihli ve 458 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü ve geçici 1 inci maddelerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

24/1/2005 Tarihli ve 2005/8415 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

             Madde 1 — 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             "Madde 2 — Kapsama dahil tüm personel için 2005 yılında "ortalama ücret toplamı üst sınırı", birinci altı ay için 3.950 YTL, ikinci altı ay için ise 4.000 YTL olarak tespit edilmiştir.

             Madde 3 — 13/7/2001 tarihinde mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele anılan tarih itibarıyla yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına hiçbir şekilde yeni bir unsur ilave edilmemesi kaydıyla,

             a - 1/1/2005-30/6/2005 tarihleri arasındaki dönem için, söz konusu personelden ortalama ücret toplamı net tutarı;

             1- 600 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %6

             2- 600 YTL'den 725 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.75

             3- 725 YTL'den 850 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.5

             4- 850 YTL'den 975 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.25

             5- 975 YTL'den 1.100 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5

             6- 1.100 YTL'den 1.400 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.75

             7- 1.400 YTL'den 1.700 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.5

             8- 1.700 YTL'den 2.000 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.25

             9- 2.000 YTL'den 2.500 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4

          10- 2.500 YTL'den 3.200 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %3

          11- 3.200 YTL'den 3.950 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %2

          12- 3.950 YTL'den daha fazla olanlar için %1

             Oranlarını,

             b - 1/7/2005-31/12/2005 tarihleri arasındaki dönem için, söz konusu personelden ortalama ücret toplamı net tutarı;

             1- 650 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %6

             2- 650 YTL'den 775 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.75

             3- 775 YTL'den 900 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.5

             4- 900 YTL'den 1.025 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.25

             5- 1.025 YTL'den 1.150 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5

             6- 1.150 YTL'den 1.450 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.75

             7- 1.450 YTL'den 1.750 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.5

             8- 1.750 YTL'den 2.050 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.25

             9- 2.050 YTL'den 2.550 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4

          10- 2.550 YTL'den 3.250 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %3

          11- 3.250 YTL'den 4.000 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %2

          12- 4.000 YTL'den daha fazla olanlar için %1

             Oranlarını,

             geçmemek ve kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde farklı oranları uygulamak suretiyle, söz konusu personelin mali ve sosyal haklarında, mevzuatı dahilinde yetkili organlar tarafından artış yapılabilir."

             Madde 2 — Bu Karar hükümleri, 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.