Tebliğ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Yemlerde İstenmeyen Maddeler

Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/3)

                                                              

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

 

Amaç 

Madde 1 – Bu Tebliğ,  yemlerde istenmeyen  maddelerin kabul edilebilir en çok miktarlarını  belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Tebliğ,  yemlerde istenmeyen  maddelerin kabul edilebilir en çok miktarları ile ilgili hususları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 – Bu Tebliğ,  1734 sayılı Yem Kanununa istinaden çıkarılan, 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yem Yönetmeliği’nin 12 nci maddesine ve bu Tebliğ’in 2 No’lu Ekinde belirtilen AB direktiflerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ  BÖLÜM

Yemlerde  İstenmeyen Maddeler

Tanım

Madde 3 –

Yemlerde istenmeyen maddeler: Yemlerde bulunan ve hayvan veya insan sağlığına veya çevreye yönelik potansiyel tehlike oluşturan veya hayvansal üretimi olumsuz yönde etkileyen maddelerdir. 

Yemlerde istenmeyen maddelerin kabul edilebilir en çok miktarları EK-1’de verilmiştir.  Bu listede bildirilen limitlere uymak zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 4 –

a) 20 Eylül 1991 Tarihli ve 20997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  91/14 No’lu Tebliğ’in ekinde yer alan “Beyana veya tescile tabi yem hammaddelerinde ve karma yemlerde bulunabilecek zararlı maddelerin en çok miktarları listesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 18 Aralık 2002 Tarihli ve 24967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2002/66 No’lu Yem Katkı Tebliğindeki EK-1 listesinin N-yapıştırıcılar , topaklaşmayı önleyiciler ve pıhtılaştırıcılar başlıklı bölümünde yer alan kaolinitic kil, calcium sulphate dihydrate, vermiculite, natrolite-phonolite, sentetik calcium aluminates ve clinoptilolit (sediment orijinli)’in dioksin limitleri yürürlükten kaldırılmış olup, bu Tebliğ ekindeki dioksin miktarlarına uyulması zorunludur.

Yürürlük

Madde 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

 

EK-1

 

YEMLERDE  İSTENMEYEN MADDELERİN KABUL EDİLEBİLİR EN ÇOK

MİKTARLARI

 

                                       

 

 

 

 

İstenmeyen Maddeler

 

 

 

 

Hayvan Beslemede Kullanılan Yemler

Kabul edilebilir

en çok  miktar

mg/kg (ppm)

(% 12 rutubet içeren yeme göre)

(1)

(2)

(3)

             

1. Arsenik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında:

 

-Otlardan,  kurutulmuş üçgül ve kurutulmuş yoncadan elde edilen unlar, ve kurutulmuş şeker pancarı posası (melaslı veya melassız)

 

-Palm çekirdeği küspesi (ekspeller)

 

-Fosfatlar, balık ve diğer deniz hayvanlarının işlenmesinden elde edilen yemler

 

-Kalsiyum karbonat

 

-Magnezyum oksid

 

-Balık ve diğer deniz hayvanlarının işlenmesinden elde edilen yemler

 

-Deniz  yosunu ve deniz yosunundan elde edilen yem maddeleri

 

Tam yemler; aşağıdaki dışında:  

 

-Balıklar için ve kürk hayvanları için  tam yemler 

 

Tamamlayıcı Yemler; aşağıdaki dışında:

 

-Mineral Yemler

 

2

 

 

 

4

 

4

 

 

10

 

15

 

20

 

 

15

 

 

40

 

2

 

6

 

4

 

12

 

2. Kurşun

 

 

 

Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında:

 

-Yeşil ot

 

-Fosfatlar ve kalkerli deniz algleri

 

-Kalsiyum karbonat

 

-Mayalar

 

Tam yemler

 

Tamamlayıcı yemler; aşağıdaki dışında:

 

-Mineral Yemler

 

10

 

40

 

15

 

20

 

5

 

5

 

10

 

15

 

3. Flor

 

Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında:

 

-Hayvansal orijinli yemler, sert kabuklu deniz hayvanları hariç

 

-Fosfatlar ve sert kabuklu deniz hayvanları

 

-Kalsiyum karbonat

 

-Magnezyum oksid

 

-Kalkerli deniz algleri

 

Tam yemler; aşağıdakiler dışında:

 

-Sığır, koyun ve keçi tam yemleri;

 

-Süt yemi

 

-Diğer

 

-Domuz  tam yemleri

 

-Kanatlı tam yemleri

 

-Civciv tam yemleri

 

Sığır, koyun ve keçiler için  mineral karışımları

 

Diğer tamamlayıcı yemler

 

 

150

 

 

500

 

2000

 

350

 

600

 

1000

 

150

 

 

 

30

 

50

 

100

 

350

 

250

 

2000

 

125

 

4. Cıva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında:

 

-Balık veya diğer deniz hayvanlarının işlenmesi ile elde edilen yemler

 

Tam yemler; aşağıdakiler dışında:

 

-Köpek ve kedi tam yemleri

 

Tamamlayıcı yemler; aşağıdakiler dışında:

 

-Kedi ve köpek tamamlayıcı yemleri

 

 

0.1

 

 

0.5

 

0.1

 

0.4

 

0.2

 

-

 

 

 

5. Nitritler

 

Balık unu

 

 

 

 

Kuş ve akvaryum balığı yemleri dışındaki ev hayvanları yemleri hariç, tam yemler

 

60

(sodyum nitrit olarak ifade edilir)

 

15

(sodyum nitrit olarak ifade edilir)

 

6. Kadmiyum

 

Bitkisel kökenli yem maddeleri

 

Hayvansal kökenli yem  maddeleri; (ev hayvanları için olanlar hariç):

 

Fosfatlar

 

Sığır, koyun ve keçi tam yemleri (buzağı, kuzu ve oğlak tam yemleri hariç):

 

Diğer tam yemler (ev hayvanı yemleri hariç):

 

Mineral yemler

 

Tamamlayıcı yemler sığır, koyun ve keçiler için :

 

 

 

1

 

 

2

 

10

 

 

1

 

0.5

 

5

 

0,5

 

 

 

7. Aflatoksin B1

 

Yem maddeleri

 

 Sığır, koyun ve keçi tam yemleri; aşağıdakiler dışında:

 

-Süt sığırları için tam yemler

 

-Buzağı ve kuzular için tam  yemler

 

 Kanatlı ve domuz tam yemleri (genç hayvanlar

 hariç):

 

 Diğer Tam Yemler

 

 Sığır, koyun ve keçi tamamlayıcı yemleri (süt

 hayvanları, buzağı ve kuzu yemleri hariç):

 

 Kanatlı ve domuz tamamlayıcı yemleri (genç

 hayvanlar hariç):

 

 Diğer Tamamlayıcı Yemler

 

 

0.02

 

 

0.02

 

0.005

 

0.01

 

 

0.02

 

0.01

 

 

0.02

 

 

0.02

 

0.005

 

8. Hidrosiyanik asit

 

 Yemlik Maddeler; aşağıdakiler dışında:

 

 -Keten tohumu

 

 -Keten tohumu küspesi

 

 -Tapyoka ürünleri ve badem küspesi

 

 Tam Yemler; aşağıdakiler dışında:

 

 -Civciv tam yemleri

 

 

50

 

250

 

350

 

100

 

50

 

10

 

 

9. Serbest   Gossipol

 

 Yemlik Maddeler, aşağıdakiler dışında:

 

 -Pamuk tohumu

 

 -Pamuk tohumu küspesi

 

 Tam yemler; aşağıdakiler dışında:

 

 -Sığır, koyun ve keçi tam yemleri

 

 -Buzağı ve kanatlı tam yemleri (yumurta tavuğu

  hariç) 

 

 -Tavşan ve domuz tam yemleri (domuz yavrusu

  hariç)

 

 

 

20

 

5000

 

1200

 

20

 

500

 

 

100

 

 

60

 

10. Theobromin

 

 Tam Yemler; aşağıdakiler dışında:

 

 -Yetişkin sığır tam yemleri

 

 

300

 

700

 

11. Uçucu  Hardal

      yağı

 

 Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında:

 

 

 -Kolza tohumu küspesi

 

 

 

 Tam Yemler; aşağıdakiler dışında:

 

 

 

 -Sığır, koyun ve keçi tam yemleri(genç hayvanlar

  hariç)

 

 

 

-Kanatlı ve domuz(domuz yavruları hariç) tam

 yemleri

 

100

 

 

4000 (allyl isothiocyanate olarak ifade edilir.)

 

150 (allyl isothiocyanate olarak ifade edilir.)

 

1000 (allyl isothiocyanate olarak ifade edilir.)

 

 

500 (allyl isothiocyanate olarak ifade edilir.)

 

12. Vinal  Thiooxazolidine (Vinyloxazolidine Thione)

 

 Kanatlı tam yemleri; aşağıdakiler dışında:

 

 -Yumurta tavuğu tam yemleri

 

 

1000

 

500

 

 

13. Çavdar  mahmuzu

      (Rye Ergot)

 

 

 Öğütülmemiş tahıl içeren tüm yemler

 

 

1000

 

 

14. Yabani ot tohumları ve alkoloid, glukozid ve diğer zehirli maddeleri ayrı ayrı ya da birlikte içeren öğütülmemiş ve parçalanmamış meyveler

 

 

a) Lolium Temulentum L

 

b) Lolium Remotum Sc.

 

c) Datura Stramenium L

 

 

 Tüm Yemler

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

1000

 

1000

 

15. Hint yağı bitkisi

 

Tüm Yemler

10

(hint yağı  bitkisinin kabuklarını ifade eder)

 

16. Crotalaria spp.

 

Tüm yemler

 

100

 

PESTİSİDLER   (17-26)

 

17. Aldrin        (tek veya               

                           birlikte

18. Dieldrin        dieldrin

                           olarak 

                         belirtilir)

 

 

 

 Tüm Yemler; aşağıdakiler dışında:

 

 -Yağlar

 

 

 

 

0.01

 

0.2

 

 

19. Camphechlor  

      (Toxaphene)

 

Tüm Yemler

 

0.1

 

 

20. Chlordane

(Chlordane ve oxychlordane’nın cis ve transizomerlerinin toplamı, chlordane olarak belirtilir)

 

 

 Tüm Yemler; aşağıdakiler dışında:

 

 

-Yağlar

 

 

0.02

 

 

0.05

 

 

 

21. DDT (DDT,TDE ve DDE’nin izomerleri toplamı, DDT olarak belirtilir)

 

 

 Tüm Yemler; aşağıdakiler dışında:

 

-Yağlar

 

 

 

0.05

 

0.5

 

 

22. Endosulfan (Endosulfan ve  endosulfansulphate’ın alfa ve beta izomerleri toplamı endosulfan olarak belirtilir.)

 

 

Tüm yemler; aşağıdakiler dışında:

 

-Mısır ve mısırdan elde edilen işlenmiş ürünler

 

-Yağlı tohumlar ve yağlı tohumlardan elde edilen ürünler

 

-Balık tam yemleri

 

 

0.1

 

0.2

 

 

0.5

 

0.005

 

 

23. Endrin (endrin ve delta-ketoi-endrin toplamı, endrin olarak belirtilir)

 

 

Tüm yemler; aşağıdakiler dışında :

 

-Yağlar

 

 

0.01

 

0.05

 

24. Heptachlor (heptachlor ve heptachlorepoxide toplamı, heptachlor olarak belirtilir)

 

 

Tüm yemler; aşağıdakiler dışında:

 

-Yağlar

 

 

 

0.01

 

0.2

 

 

25. Hexachlorobenzene  

     (HCB)

 

 

Tüm yemler; aşağıdakiler dışında:

 

-Yağlar

 

 

0.01

 

0.2

 

 

 

26. Hexachlorocyclo

      -hexane (HCH)

 

26.1    alfa isomer

 

 

26.2    beta isomer

 

 

26.3    gama isomer

 

 

 

Tüm yemler; aşağıdakiler dışında:

-Yağlar

 

Karma yemler; aşağıdakiler dışında:

-Süt sığırı yemleri

 

Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında:

-Yağlar

 

Tüm yemler; aşağıdakiler dışında:

-Yağlar

 

 

0.02

0.2

 

0.01

0.005

 

0.01

0.1

 

0.2

2

 

 

27. Dioxin (polychlorinated dibenzo-para-dioxins  (PCDDs) ve polychlorinated dibenzofurans (PCDF) toplamıdır) international toxic equivalent olarak belirtilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Bitkisel kökenli yem maddeleri,

bitkisel yağlar ve yan ürünler dahil

 

 

(b) Mineraller

 

 

 

(c) Yem katkı listesinde bulunan kaolinitic kil, calcium sulphate dihydrate, vermiculite, natrolite-phonolite, sentetik calcium aluminates ve clinoptilolit (sediment orijinli)

 

 

(d) Hayvansal yağlar, süt yağı ve yumurta yağı dahil

 

 

 

(e) Diğer kara hayvanı ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri

 

 

(f) Balık yağı

 

 

 

(g) Balık, diğer deniz hayvanları ürünleri ve yan ürünleri, balık yağı ve %20 yağ içeren balık protein hidrolisatları hariç 

 

 

(h) Karma yemler;

kürk hayvanları yemleri, pet hayvan yemleri ve balık yemleri hariç

 

 

(İ) Balık ve pet hayvan yemleri

 

 

 

(j) %20’den fazla yağ içeren balık protein hidrolisatları

 

0.75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

1 ng. WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

0.75  ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

 

 

2 ng WHO-

PCDD/F-TEQ/kg

 

 

 

0.75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

6 ng  WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

1.25 ng  WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

 

0.75 ng  WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

 

2.25 ng   WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

2.25 ng   WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

28. Kayısı

29. Acı badem

30. Kabuklu beech  

      meyvesi

31. Camelina sativa

32. Mowrah, bassia,  madhuca (Madhuca longifolia, Bassia longifolia, Madhuca indicaGmelin)

33. Purghera (Jatropha curcas L.)

34. Croton (Croton  tiglium L.)

35. Hint hardalı

36. Sareptian hardalı

37. Çin hardalı

38. Siyah hardal

39. Ethopya hardalı

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm yemler

 

 

 

 

Bu tür bitkilerin

tohum ve

meyveleri ile

işlenmiş ürünleri

yemlerde ancak  ölçülemeyecek derecede iz

miktarlarda

bulunabilir.

 

 

 

 

 

 

EK-2

 

YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELERLE İLGİLİ AB DİREKTİFLERİ

 

Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed - Council statement
(OJ L 140 30.05.2002 p. 10)

 

Amended by 32003L0057 (OJ L 151 19.06.2003 p. 38)
Consolidated text 02002L0032-20030709
Amended by 32003L0100 (OJ L 285 01.11.2003 p. 33)
Consolidated text 02002L0032-20031121