TBMM Kararı

Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının

Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek

Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin

Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu

Kurulmasına İlişkin Karar

 

Karar No. 836                                                                         Karar Tarihi: 1.2.2005

Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 1.2.2005 tarihli 52 nci Birleşiminde karar verilmiştir.