4 Şubat 2005 CUMA - Sayı : 25717
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/8413  İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine İlişkin 8/3/2004 Tarihli ve 2004/6976 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’ın, 1/1/2005 - 31/12/2005 Tarihleri Arasında da Uygulanmasına Dair Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Sanayi ve Ticaret  Bakanlığına,  Adalet  Bakanı  Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet  Etmesine Dair Tezkere

 

Belediye Adının Değiştirilmesine Dair Karar

—  Denizli İli  Tavas İlçesine Bağlı  Büyükkonak Belediyesinin  İsminin  “Nikfer”  Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

 

Yönetmelikler

—  Devlet Planlama Teşkilatı  Müsteşarlığı  Sicil Amirleri Yönetmeliği

—  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  İşyeri  Sağlık  Birimleri  ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorum-lulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Genelge

—  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelge (2005/1)

 

Tebliğler

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)

—  Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından 2005 Yılı İçin Ödenecek Tarla Kontrol, Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri Hakkındaki Tebliğ (No: 2005/4)

—  Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2005/6)

—  Türk Gıda  Kodeksi  Enerji İçecekleri Tebliğinde  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Tebliğ (No :2005/7)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/3)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/4)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/5)