Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Kasım 2004

PAZAR

Sayı : 25647

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

— Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

— Çanakkale İlinde Basın Açıklamasının Yapılamayacağı Yerlere Dair Karar (No: 2004/2)

— Kırıkkale Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/7)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15608

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Kasım 2004 tarihinden itibaren Belçika ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-322-2004-1229

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15608 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Kasım 2004 tarihinden itibaren Belçika ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Bahçeşehir Üniversitesinden:

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim

Merkezi Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki BÜSEM, üniversiteye devam etme şansı bulamamış kişilere beceri, uzmanlık ve meslek kazandıracak, üniversiteden mezun olmuş çalışanlara da uzman oldukları konularda çağı yakalamalarını sağlayacak eğitimler ve sertifika programları sunmak, ayrıca kurumların ve bireylerin gereksinimlerine göre özel eğitim programları hazırlamak ve sunmak amacıyla kurulmuştur.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 3 — Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BÜSEM) Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, Rektörlüğe bağlı Lisans ve Lisansüstü Üniversite eğitim ve öğretim süreçleri dışında eğitim sunan bir birimdir.

Faaliyetler

Madde 4 — BÜSEM 1 inci maddede belirtilen amaca yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir.

a) Genel katılıma açık eğitimler,

b) Firmalara özel programlar,

c) Sertifika programları,

d) Online programlar (e-learning).

Merkez Organları

Madde 5 — BÜSEM'in organları; BÜSEM Müdürü, Yönetim Kurulu ve BÜSEM Sekreterliği ve Endüstriyel Danışma Kuruludur.

BÜSEM Müdürü

Madde 6 — BÜSEM Müdürü, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünün tavsiyesi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile görevlendirilir.

BÜSEM Müdürünün Görevleri

Madde 7 — BÜSEM Müdürünün görevi, Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde BÜSEM'in faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanmasıdır.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim elemanları arasından Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından atanan 5 kişiden oluşur. BÜSEM Müdürü ve BÜSEM Sekreteri Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu BÜSEM Müdürü başkanlığında ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin denetlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumludur. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda geçici ve/veya sürekli Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeliği fahri bir hizmettir.

BÜSEM Sekreteri ve Görevleri

Madde 10 — BÜSEM Sekreteri BÜSEM Müdürü tarafından atanır. BÜSEM Sekreteri 1 inci maddede yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli tüm işlemlerin etkin olarak yürütülmesinden BÜSEM Müdürüne karşı sorumludur.

Endüstriyel Danışma Kurulu ve Görevleri

Madde 11 — Endüstriyel Danışma Kurulu Üniversite-Endüstri işbirliğini geliştirmek amacı ile endüstriden profesyonel yöneticilerin de katılacağı karma kuruldur. Bu kurul iki ayda bir kez BÜSEM Müdürü başkanlığında toplanır. Bu kurul BÜSEM’de verilecek olan hizmetlerin planlanması, pazarlanması ve geliştirilmesi ile ilgili tavsiye niteliğindeki raporların hazırlanmasından sorumludur.

Personel İhtiyacı

Madde 12 — BÜSEM'in akademik ve idari personel ihtiyacı Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetince tahsis edilecek kadrolara yapılacak atamalar ve süreli sözleşmeli personelle karşılanır.

Son Hükümler

Madde 13 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

Çanakkale Valiliğinden:

Basın Açıklamasının Yapılamayacağı

Yerlere Dair Karar

Karar Tarihi : 21/10/2004

Karar No      : 2004/2

Amaç

Madde 1 — Bu Karar, Anayasanın 26 ncı maddesinde ifade edilen düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkı çerçevesinde; İlimizde siyasi partiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, vakıflar, dernekler, ticari ortaklıklar, odalar ve diğer tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından yapılacak olan basın açıklaması gibi demokratik faaliyetlerin kamu güvenliği açısından nerelerde yapılamayacağına dair esasları tespit etme amacını taşımaktadır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Karar, basın açıklaması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesi ve İçişleri Bakanlığının 11/06/2004 tarihli ve 2004/100 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar

Madde 4 — İlimizde tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından açık havada yapılacak olan basın açıklaması faaliyetleri; tüzel kişiler için yönetim ve denetim organlarının asil ve yedek üye tam sayılarının beş katını, gerçek kişiler için ise 2908 sayılı Dernekler Kanununda yönetim ve denetim organlarında ön görülen asgari asıl ve yedek üye tam sayısının beş katını aşmayacak sayıda insanın katılımı ile açık havada, toplu veya ferdi olarak, araç ve yaya trafiğini engellemeden, çevreye zarar vermeden, başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan, günlük hayatın doğal seyrini kesintiye uğratmadan, şiddete başvurmadan, düşünce ve görüşlerini açıklamanın konusu ile ilgili pankart-döviz açarak ve slogan atarak, sınırlı alanda ses duyulmasını sağlayan cihazlar kullanarak, konusu suç teşkil etmemek ve 1 (bir) saati geçmemek kaydı ile yapılabilir.

Basın Açıklamalarının Yapılamayacağı Yerler

Madde 5 — Başta Valilik binası olmak üzere, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, 116 ncı Jandarma Er Eğitim Alayı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, M.İ.T Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Adliye Binası ile ilköğretim ve orta dereceli eğitim-öğretim veren kurumların binaları ve müştemilatları içerisinde Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesi acil girişlerinde ve mabetlerde basın açıklaması yapılamaz.

Uygulama

Madde 6 — Bu Kararın uygulanması hususunda İl Emniyet Müdürlüğünce gereken tüm tedbirler alınır.

Cezai Hükümler

Madde 7 — Bu Karara uymayanlar hakkında eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 ve 66 ncı maddeleri gereğince, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ile yapılacak olan faaliyetin kanunsuz eyleme dönüşmesi durumunda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 8 — 13/10/2004 tarihli ve 25612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/9/2004 tarihli ve 2004/1 sayılı Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Kararı Çanakkale Valisi yürütür.

—— • ——

Kırıkkale Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 27/9/2004

Karar No      : 2004/7

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Bu Karar, Kırıkkale İl sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 2004-2005 yılında uygulanacak yakıt kriter ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2 —Bu Karar, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarihli ve 2004/4 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Katı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 3 —a) Isınma amaçlı yerli kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.(1)

 

Alt Isıl Değeri (Orijinalde)

: 4000 kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt (Kuru bazda)

: % 2 max.

 

Boyut

: 18-150 mm (alt ve üst için ±%10 tolerans)

(1) Kalorifik değeri, alt ısıl değer üzerinde olması durumunda her 1000 kcal/kg başına %0.1 ilave edilerek toplam kükürt oranlarını geçmeyecektir.

b) Isınma amaçlı ithal kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

 

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: En az 6200 kcal/kg (-400 kcal/kg tolerans)

 

Kükürt (kuru bazda)

: % 0,9 (max)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 12-28 (+1 tolerans)

 

Toplam Nem (orijinalde)

: % 10 (max)

 

Kül (kuru bazda)

: %14 max (+1 tolerans) (1)

 

Şişme indeksi

: 1 (max)

 

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için

   

   max %10 tolerans)

(1) Eğer kül oranı max %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

c) Sanayi amaçlı ithal kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

 

Alt Isıl Değeri (Orijinalde)

: Min 6000 kcal/kg (-500 tolerans)

 

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: Max % 1 (+%0.1 tolerans)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: Max % 36

 

Boyut

: 0-50 mm

d) Isınma amaçlı briket kömürlerde (TS-12055) aşağıdaki özellikler aranır.  

Sınıf 1

Sınıf 2

 

Alt Isıl Değeri(1) (En az) kcal/kg

5000

4000

 

Kükürt oranı (m/m) en fazla (%)

0.8

1.0

 

Düşme Sağlamlığı (m/m) en az (%)

90

80

 

Aşınma Sağlamlığı (m/m) en az (%)

75

65

 

Kırılma Sağlamlığı Yastık veya Yumurta Şeklindeki

80

60

 

                  Briketlerde (kgf), en az

   
 

                  Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli

130

100

 

Briketlerde (kg/cm2), en az

   
 

Suya Dayanım(2) (%) en az

70

70

 

Isıl Verimi (%), en az

75

75

 

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

8

12

(1) Bu özellik, orijinalde (satışa sunulan) briket bazındadır.

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Not: Bağlayıcı madde olarak, petrol türevi olmayan nişasta, melas ve benzeri kullanılacaktır.

Sıvı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 4 —%3.5 kükürt içeren 6 nolu fuel-oil yakıtının kullanımı ısınma ve meskun mahal içinde bulunan tesislerde yasak olup, meskun mahal içinde bulunmayan ve kükürt dioksit arıtma tesisi bulunan sanayi tesislerinde 6 nolu fuel-oil yakıtının izin dahilinde kullanılması zorunludur.

Denetim ve kontrollerde alınan sıvı yakıt numunelerinin Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı ve Üniversitelere gönderilerek analiz sonucuna göre işlem yapılması, tahakkuk eden gönderi bedeli ve analiz ücretinin sıvı yakıt numunesinin alındığı satış deposu veya birlikleri tarafından ödenmesi zorunludur.

Yakıt Üretim ve Satış Belgeleriyle İlgili Esaslar

Madde 5 —İl sınırları içerisinde katı ve sıvı yakıt satışı ve pazarlaması yapan tüm satıcı ve üreticiler yeni bir karar alınıncaya kadar Valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden) "Yakıt Satış İzin Belgesi" almaları zorunludur.

Yakıt satış izni belgesi için;

a) Vergi levhasının fotokopisi,

b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,

c) Yürürlükte bulunan MÇK kararına uyulacağının taahhütnamesi,

d) Satışını yaptığı kömürlerin yeni tarihli analiz sonuçları,

içeren dosyanın dilekçe ekinde Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne) sunulması zorunludur.

Yakıtların Temini, Satışı, Pazarlaması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar

Madde 6 —İlimizde yerli ve ithal kömür satışı yapan şahıs/şirketler, kömür üreticisinden torbalı kömür satın alacak ve torbalı olarak satacaklardır. Kömürlerin açıktan satışı ve taşınmasına izin verilmeyecektir.

Katı ve Sıvı Yakıtların Denetimi ile İlgili Esaslar

Madde 7 —a) Katı Yakıtlarda;

1) Petrol kokunun ısınma amacıyla kullanımı, 13/1/1995 tarihli ve 1995/1 nolu ve 23/11/1995 tarihli ve 1995/10 nolu Çevre ve Orman Bakanlığının Genelgeleri ile yasaklanmıştır. Petrol kokunun Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen kireç ve çimento tesisleri hariç, ısınmada kullanımı yasaktır.

2) Denetim ve kontrollerde alınan kömür numunelerinin Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı ve Üniversitelere gönderilerek analiz sonucuna göre işlem yapılması, tahakkuk eden gönderi bedeli ve analiz ücretinin kömür numunesinin alındığı satış deposu veya birlikleri tarafından ödenmesi zorunludur.

3) Isınma ve diğer amaçlarla lastik, plastik, araç lastiği, kirli tahta, asfalt atığı, motor yağı, yanık yağ, boya, atık petrol türevleri, kauçuk ve çöp ve benzeri diğer atıkların uygun donanıma haiz yakma tesisleri dışındaki bahçe, sokak, cadde ve benzeri yerlerde yakılması yasaktır.

4) Katı ve sıvı yakıt satışı yapan işyerlerinde yapılacak denetim ve kontrollerde bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur.

b) Sıvı Yakıtlarda;

Tüpraş tarafından üretilen %1.5 kükürt içeren Tüpraş 615 kalorifer yakıtının (KAL-YAK) kullanılmasının devamına ve kal-yak içerisine kükürt oranını yükselten ve özelliğini bozan inceltici madde, yanık yağ, ve benzeri maddeler katılması yasaktır.

Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Esaslar

Madde 8 —Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının kontrolü amacıyla kolluk güçleri trafik ekiplerince yapılacak kontrollerde, "Egzoz Emisyon Pulunun denetlenmesine ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine göre; "… çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ve gürültü çıkaran taşıtların şartlara uygun duruma getirilmesi ve uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde taşıtların trafikten men edilmesi…" hususlar trafik ekiplerince takip edilir.

Uyarı Kademelerinde Alınacak Önlemler

Madde 9 —a) Hava kirliliğinde az yakıt kullanımına ilişkin;

1) 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevcut binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik,

2) 14/6/1999 tarihli ve 23725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları,

3) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği",

hükümlerine uyulması ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince tüm belediyelerin yapılan binalarda uygulatmak üzere uyarılmasına dikkat edilecektir.

b) Kalorifer ve sobalar;

1) Dış ortam sıcaklığı (gece ve gündüz) 15 0C’nin altında olduğu günlerde yakılacaktır.

2) İşyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda ise 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde yakılacaktır.

3) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sabah saat 10:00’dan sonra ve akşam en geç saat 16:00’dan önce yakılır.

4) Hastane, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlı ve güçsüzler bakımevleri, kreşler, terminaller ve kolluk güçleri binalarında iç ortam sıcaklığı 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde ayarlı yakılmasına dikkat edilir.

Çeşitli Hükümler

Madde 10 —a) Katı ve sıvı yakıt taşıyan araçlarda yapılacak kontrollerde yakıt menşe-i belge ve sevk irsaliyesinin ibraz edilmesi zorunludur.

b) Kaloriferli binalarda çevreye yönelik iş ve işlemlerde tüm sorumluluğun yöneticilerinde olması ve mutlaka "Ateşçi Belgesi" ehliyetine sahip kaloriferciler tarafından yakılması zorunludur.

c) Kalorifer yakıcılarının en fazla iki adet binada iki adet kalorifer kazanı yakmasına izin verilmesi uygun görülmüş olup, aksi durumda yasal işlem yapılır.

Cezai Hükümler

Madde 11 —Bu tedbirlere uymayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, işyeri-mesken sahipleri ve yöneticileri hakkında 5442 sayılı İl idaresi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezai işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 12 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 —Bu Kararı Kırıkkale Valisi yürütür.

EK 1 İÇİN BAKINIZ.doc

 

Sayfa Başı