Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Kasım 2004

SALI

Sayı : 25638

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/8043 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında  İmzalanan, 2004-2006 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/8039 Antalya İli, Alanya İlçesine Bağlı Yeşilköy Belediyesi’nin Adının “İncekum” Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

2004/8059 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Devlet, İçişleri, Milli Eğitim ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

— Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 20) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

— Edirne Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/16 (4501 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2000/17 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/8043

6 Temmuz 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2004-2006 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 14/10/2004 tarihli ve İKGY/290873 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Baka

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

R. AKDAĞ

Z. ERGEZEN

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

O. PEPE

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2004-2006 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programı

 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır) arasında 15 Ekim 1993 tarihinde imzalanan Kültürel işbirliği Protokolü'nün 16. maddesine dayanarak aşağıdaki Program üzerinde mutabık kalmışlardır.

Madde 1

Taraflar, kültür ve sanatın tüm alanlarında ilgili kurum ve birimler arasında karşılıklı işbirliğinin kurulmasını ve geliştirilmesini destekleyeceklerdir.

Taraflar, karşılıklı olarak kendi kültürlerinin tanıtılmasına katkıda bulunan kültür günleri ve haftaları düzenleyeceklerdir.

MÜZİK VE SAHNE SANATI

Madde 2

Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek uluslararası müzik, sahne, folklor, tiyatro, opera, bale vb. kültürel ve sanatsal içerikli etkinliklere karşılıklı olarak katılımı teşvik edeceklerdir. Ayrıca, tiyatro, bale ve opera topluluk ve kuruluşları iie işbirliğini destekleyeceklerdir.

RESİM SANATI Madde 3

Taraflar, müze ve galeriler arasında yakın işbirliğinin sürdürülmesini destekleyeceklerdir.

Taraflar, sergi, uzman, sanat literatürü ve neşriyat değişimini destekleyeceklerdir.

Madde 4

Taraflar, ressamların ülkelerinde düzenlenecek uluslararası resim gösterilerine karşılıklı olarak katılımlarını destekleyeceklerdir.

EDEBİYAT ve YAYIMCILIK

Madde 5

Taraflar, karşılıklı olarak edebiyat ve yayın kuruluşları arasında işbirliğini destekleyecekler, yazarların ve şairlerin ülkelerinde düzenlenecek olan uluslararası edebiyat toplantılarına katılımlarını teşvik edeceklerdir.

Madde 6

Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti'nde Makedon yazarların ve Makedonya  . Cumhuriyeti'nde Türk yazarların kitaplarının çevrilmesi ve yayımlanması İçin çaba göstereceklerdir.

Madde 7

Taraflar, ülkelerinde düzenlenen uluslararası kitap fuarları hakkında birbirlerini bilgilendireceklerdir.

FİLM ve TELİF HAKLARI

Madde 8

Taraflar, karşılıklı olarak birbirlerinin ülkelerinde film haftaları düzenlenmesini destekleyeceklerdir. Bu vesileyle üç-dört kişilik film heyetlerinin ağırlanmasını destekleyeceklerdir.

Madde 9

Taraflar, ortak film yapımlarının gerçekleşmesi için ülkelerinde uygun şartların sağlanması doğrultusunda işbirliği yapacaklardır.

Madde 10

Taraflar, ülkelerinde düzenlenen uluslararası film festivallerine profesyonel kısa ve uzun metrajlı film sanatçılarının (yönetmen, oyuncu, senarist, teknik eleman, vb.) katılımlarını destekleyeceklerdir.

Madde 11

Taraflar, telif haklarının korunması doğrultusunda milli mevzuatlarına ve tarafların imzaladıkları uluslararası anlaşmalara dayanarak, işbirliğinde bulunmak ve temas kurmak için çaba harcayacaklardır.

ARŞİV, KÜTÜPHANE, KÜLTÜR MİRASLARI ve HALK KÜLTÜRÜ

Madde 12

Taraflar, arşiv, kütüphane ve kültür anıtları koruma kurumları arasındaki yakın işbirliğinin devamını sağlayacaklardır. Ayrıca uzman araştırmacı, kültür mirası eseri niteliğinde olmayan sergi, proje, dokümantasyon ve neşriyat değişimini destekleyeceklerdir.

Taraflar, aşağıdaki kurumlar arasında yakın işbirliğini destekleyecekleridir:

a) Üsküp'ün "Kliment Ohridski" ve Manastır'ın "Kliment Ohridski" Kütüphaneleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı,

b) Üsküp'ün Cumhuriyet Kültür Eserleri Koruma Kurumu ve Üsküp'ün Doğal Bilimler Müzesi ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Madde 13

Taraflar, UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde kültür ve sanat alanında işbirliğini destekleyeceklerdir.

Madde 14

Taraflar, iki ülke arasında kütüphanecilik alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla her yıl birer kütüphanecinin bir hafta süreyle değişimini yapacaklardır.

Madde 15

Taraflar, karşılıklı olarak elyazmalarına ilişkin mikrofilm, katalog ve basılı yayın değişimini teşvik edeceklerdir. Bu değişim, tarafların milli yasalarıyla uyum içinde yapılacaktır.

Madde 16

Taraflar, kültürel değerlerinin kanun dışı olarak ülkeye sokulmalarını, çıkarılmalarını ve transferlerini önlemek için milli mevzuatları ve imzaladıkları uluslararası anlaşmaları çerçevesinde bilgi değişimi ve işbirliği yapacaklardır.

Madde 17

Taraflar, halk kültürü alanında işbirliğini teşvik edecekler ve bu amaçla bu alanda incelemelerde bulunmak üzere uzman değişiminde bulunacaklar.

Madde 18

Taraflar, bilim adamı ve uzmanların halk kültürü konulu uluslararası bilimsel toplantılara karşılıklı olarak katılımını teşvik edecekler ve halk kültürü konulu sergilerin düzenlenmesini, kukla, gölge oyunu, halk müziği ve halk oyunları, sanatçı ve topluluklarının değişimini destekleyeceklerdir.

Madde 19

Taraflar, kültürel mirasın yaşatılması amacıyla birbirlerine her türlü desteği verecek ve her iki ülkedeki eserlerinin restorasyonuna katkı sağlayacaklardır.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 20

Heyet değişimi hükümleri şunlardır:

a) Gönderen Taraf, Kabul eden Tarafa en geç bir ay önce heyet üyeleri ve onların ziyaretiyle ilgili gereksinimleri hakkında bilgi verecektir.

b) Kabul eden Taraf, Gönderen Tarafa on beş gün içerisinde heyetin kabulü kararını ve ziyaret zamanını bildirecektir.

c) Ziyaret ile ilgili bilgiyi alan Gönderen Taraf, Kabul eden Tarafa, ziyaretten en geç on gün içinde kesin varış yeri ve zamanı ile ulaşım aracı ile ilgili bilgi verecektir.

Madde 21

Sergi değişimi hükümleri şunlardır:

a) Gönderen Taraf, en az üç ay önce sergi için gereken malzemeleri (konsept, gereken metin, sanat eserleri listesi, sergi alanı ile katalogun hazırlanışı için gereken malzemeler) Kabul eden Tarafa iletilecektir.

b) Gönderen Taraf, sergilenecek eserleri serginin açılmasından en geç on gün önce Kabul eden Tarafa gönderecektir.

c) Kabul eden Taraf, serginin kendi ülkelerindeki güvenliğini garanti eder. Sergi malzemesinin herhangi bir kayba veya zarara uğraması halinde, Gönderen Tarafın tazminat için Sigorta Şirketi'ne başvurabilmesi amacıyla, Kabul eden Taraf, zarar ya da kayıpla ilgili tüm dokümantasyonu Gönderen Tarafa vermekle yükümlüdür. Zarara ilişkin çalışmaları yürüten uzmanların tüm masrafları Kabul eden tarafça karşılanacaktır. Gönderen Taraf izin vermedikçe restorasyon yapılmayacaktır.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 22

Heyet ve bireyin değişimine ait mali hükümler:

a) Uluslararası ulaşımda gidiş-dönüş bileti, kostüm ve müzik aletlerin nakliye masraflarını Gönderen Taraf karşılayacaktır.

b) İaşe-ibate, belirlenmiş programla ilgili yurt içi ulaşım, temsilin tanıtımı ve organizasyon masraflarını Kabul eden taraf karşılayacaktır.

Madde 23

Sanat Grupların değişimine ait mali hükümler şunlardır:

a) Uluslararası ulaşımda ve eşlik eden kişinin gidiş-dönüş bileti, malzeme, kostüm ve müzik aletlerinin masraflarını Gönderen Taraf karşılayacaktır.

b) İaşe-ibate,   topluluğun ve eşlik  eden   kişinin  yurtiçi   ulaşımı, malzeme, kostüm, ve müzik aletlerinin nakliye ile temsilin reklam ve organizasyonu, topluluk üyesi ya da eşlik eden kişinin ani bir hastalığın belirlenmesinde sağlık hizmeti masraflarını Kabul eden Taraf karşılayacaktır.

Madde 24

Sergi değişimine ait mali hükümler şunlardır:

a) Sergi ve sergiye eşlik eden uzmanın uluslar arası ulaşımı ve "Çividen çiviye"   deyimine   göre   eserlerin   sigorta   masraflarını Gönderen Taraf karşılayacaktır.

b) Sergi ve sergiye eşlik eden uzmanın yurtiçi ulaşımı, sergi alanı, katalog   ve   reklam   malzemesinin   basımı   (eğer   başka   türlü belirtilmiş değilse) ve sergi için gerekli diğer teknik hizmetlerin masraflarını Kabul eden Taraf karşılayacaktır.

c) Sergi  organizatörleri  serginin  organizasyon  koşulları   ve   mali hükümlerini ayrı bir anlaşmayla tespit edebilirler.

Madde 25

Bu program imza tarihinde yürürlüğe girer ve 1 Ocak 2007 tarihine ya da yeni bir program imzalanıncaya kadar yürürlükte kalır.

Bu program, Ankara'da 06.07.2004 tarihinde her üç metin aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Makedonca ve İngilizce üç orijinal nüsha halinde imzalanmıştır.

Herhangi bir ihtilaf olması durumunda metnin İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MAKEDONYA

HÜKÜMETİ ADINA

 

HÜKÜMETİ ADINA

Erkan MUMCU

Blagoj STEFANOVSKİ

Kültür ve Turizm Bakanı

Kültür Bakanı

 

Yabancı Dil metni Resmî Gazete'nin mevcut baskısında bulunmaktadır.

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/8039

Antalya İli, Alanya İlçesine bağlı Yeşilköy Belediyesi’nin adının “İncekum” olarak değiştirilmesinin tasdiki; Danıştay’ın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 13/10/2004 tarihli ve 55268 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

R. AKDAĞ

Z. ERGEZEN

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

O. PEPE

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/8059

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 22/10/2004 tarihli ve 049914 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

C. ÇİÇEK

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

G. AKŞİT

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15093

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Entegrasyon Politikası” konulu Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere; 9 Kasım 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-308-2004-114

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15093 sayılı yazınız.

“Entegrasyon Politikası” konulu Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere, 9 Kasım 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15094

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Kasım 2004 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-309-2004-1175

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15094 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Kasım 2004 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15095

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Londra Dünya Turizm İhtisas Fuarı’na katılmak üzere; 9 Kasım 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-310-2004-1176

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15095 sayılı yazınız.

Londra Dünya Turizm İhtisas Fuarı’na katılmak üzere, 9 Kasım 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6515

1 — T. Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine) Turan ÖZ’ün, görev süresini tamamlaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

8 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. BABACAN

              Başbakan                                         Devlet Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6519

1 — Boş bulunan 1. derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına

İller İdaresi Genel Müdürü Alim BARUT’un,

1. derece kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğüne

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Ahmet ALTIPARMAK’ın atanmaları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

8 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             A. AKSU

           Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6533

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Emekli Müfettiş Sema GÜVEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 93 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

8 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    Doç. Dr. H. ÇELİK

              Başbakan                                  Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6547

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü; 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne, Kars Meteoroloji Bölge Müdürü Mevlüt SELEK’in,

1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Kars Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne, Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Ziya ÇOLAK’ın, atanmaları,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

8 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     O. PEPE

            Başbakan                          Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Atılım Üniversitesinden:

Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 25/5/2000 tarihli ve 24059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir."

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

(Sıra No: 20)

Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

 

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

MADDE 1 — 18/4/2004 tarih ve 25437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıdaki şirket eklenmiştir.

“

NO

ŞİRKETİNÜNVANI

ADRESİ

TELEFON

FAKS

61

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk.

No: 2 Kozyatağı 34742

İSTANBUL

(216) 571 63 63

(216) 464 99 94

                                                                                                                                                                                                         ”

MADDE 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Edirne Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 30/07/2004

Karar No      : 6

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Bu Karar, Edirne İl sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 2004-2005 yılında uygulanacak yakıt kriter ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2 —Bu Karar 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Başbakanlığın 17/5/1999 tarihli ve 320-6220 sayılı yazısı, Çevre ve Orman Bakanlığının (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) 27/4/2004 tarihli ve 2004/4 sayılı Genelgesi ile Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Katı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 3 —a) Isınma amaçlı yerli kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

İlimizde ısınma amaçlı yerli linyit kömürü kullanılan kaloriferli veya sobalı konut ya da işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan kömürler kullanılır.

 

Alt Isıl Değer (Orijinalde)1

Min. 4000 kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

% 2 maks.

 

Boyut

18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için

   

maks. % 10 tolerans)

(1) Kalorifik değer en az 4000 kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 kcal/kg başına ‘Toplam Kükürt Oranı’ % 0,1 değerini geçemez.

b) Isınma amaçlı ithal kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

İlimizde ısınma amaçlı ithal kömür kullanılan kaloriferli veya sobalı konut ya da işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan ithal kömürler kullanılır.

 

Alt Isıl Değer (Orijinalde)

Min. 6200 kcal/kg (-400 kcal/kg tolerans)

 

Kükürt (Kuru Bazda)

% 0,9 (maks.

 

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

% 12-28 (+1 Tolerans)

 

Toplam Nem (Orijinalde)

% 10 (maks.)

 

Kül (Kuru Bazda)

% 14 (maks.) (+1 Tolerans) (1)

 

Şişme İndeksi

1 (maks.)

 

Boyut

18-150 mm (18mm altı ve 150 mm üstü için maks.

   

% 10 tolerans)

(1) Eğer kül oranı maks. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

c) Isınma amaçlı briket kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

Yerli veya ithal kömürlerin sıra briket kömürün kullanılması halinde ise; TS 12055 "Kömür Briketi – Isınmada Kullanılan" standardına uygun aşağıda belirtilen özelliklere sahip briket kömürler kullanılır.

 

Özellik

Sınıf 1

Sınıf 2

 

Alt Isı Değeri(1) (kcal/kg), en az

5000

4000

 

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%) m/m, en fazla

0.8

1.0

 

Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az

90

80

 

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az

75

 
 

Kırılma Sağlamlığı        Yastık veya Yumurta Şeklindeki

   
 

                                       Briketlerde (Kgf), en az

80

60

 

                                       Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli

   
 

                                       Briketlerde (Kg/cm2), en az

130

100

 

Suya Dayanım(2) (%), en az

70

70

 

Isıl Verimi (%), en az

75

75

 

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

8

12

(1) Bu özellik orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

(1) Bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevleri kullanılmaz, melas-nişasta ve benzeri kullanılabilir.

d) Sanayi amaçlı ithal kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

Sanayi amaçlı ithal kömür kullanan tesislerde aşağıdaki özellikleri taşıyan ithal kömürler kullanılır.

 

Alt Isıl Değer (Orijinalde)

Min. 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

% 1 maks. (+% 0,1 Tolerans)

 

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

Maks. % 36 (+% 1 Tolerans)

 

Boyut

0-50 mm

Yakıtların Temini, Satışı, Pazarlaması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar

Madde 4 —a) Kömür Temini ve Torbalama Tesislerinin Uyacağı Kurallar

1) Yerli kömür torbası üzerinde (Ek-1); kömürü üreten ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, faks ve e-maili, kömürün hava kirliliği açısından kaçıncı derece illerde kullanılacağı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, alt ısıl değer ve diğer özellikler) ile kömür uygunluk belgesi ve kömür satış izni veren Valiliğin yazısının sayısı yazılır.

2) İthal kömür torbası üzerinde (Ek-1); kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, faks ve e-maili, Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış Kontrol Belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısıl değer ve boyutu) belirtilir.

3) İlimizde ısınma amaçlı olarak pazarlanacak yerli ve ithal tüm kömürler; ocak işletmelerinde veya torbalama tesislerinde torbalandıktan sonra nihai satış noktalarında satışa sunulur.

4) İlimiz sınırları dahilinde kurulması planlanan torbalama tesisleri için, yetkili makamdan (Belediye Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü) ruhsat alınır.

5) Torbalama kömürün çıkarıldığı yerde yapılır, torbalama tesisi meskun mahal içerisinde kurulamaz, çevreye gürültü ve toz emisyonu rahatsızlığı vermeyecek şekilde çalıştırılır.

6) İlimizde stokerli yakma tesisleri bulunan binalarda 10-18 mm boyutlarında yıkanmış, elenmiş ve torbalanmış kömür kullanılır, torba üzerinde stokerli sistemlerde kullanılacağı belirtilir.

7) İlimiz sınırları içerisinde bulunan yerli kömür üreticileri Edirne Valiliğinden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) "Kömür Uygunluk Belgesi"ni ve "Satış İzin Belgesi" alırlar.

8) ‘Kömür Uygunluk Belgesi’ verilmek üzere Denetim Ekibi tarafından kömür ocaklarından analiz ve şahit numunesi olarak kömür numuneleri alınır, analizlerin Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuvarında veya Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarında yaptırılır, ihtilaf durumunda şahit numunenin analizinin Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarında yaptırılır.

9) Kömür Uygunluk Belgesi başvuru dilekçesinde; firma adı, adresi, kömürün temin edildiği ocağın ve tesisin adresi yer alır.

Dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler aranır.

1) İlgili meslek kuruluşlarından alınan Ticaret Kayıt Sicil Belgesi,

2) Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,

3) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli imza sirküleri,

4) Sözleşmeli bayilerin adı, adresi,

5) Tesis ile ilgili tanıtıcı bilgileri, (tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması ve benzeri)

6) Mahalli Çevre Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş esaslara uygun olarak, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce hazırlanmış ve Valilikçe onaylanmış örneğine uygun noter tasdikli taahhütname,

b) Kömür üretimi yapacak ocak sahipleri verecekleri taahhütnamede;

1) Doğrudan veya sözleşmeli bayiler aracılığı ile pazarlayacakları kömürlerin İl Mahalli Çevre Kurulunun Kararı çerçevesinde belirlenen özelliklere sahip olacağını,

2) İyileştirme ve zenginleştirme tesislerinde, ocaklarda, depolarda ve benzeri yerlerde yapılacak denetimlerde ve numune alımlarında, Valilikçe görevlendirilmiş yetkili denetim ekibinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağını,

3) Tesisten, depodan, taşıma araçlarından, satış yerinden, mahrukatçı kullanım yerinden, tüketiciden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin, numune alma ve analiz ücretini karşılayacağını,

4) Şehre sevk edilecek her parti kömür için pazarlamacı, bayi ya da tüketiciye iletilmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesi ve Kömür Uygunluk Belgesini nakil aracına vereceğini,

5) Kömürlerin doldurulduğu torbaların üzerinde İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen değerlerin yazılı olacağını,

6) Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirleri alacağını,

7) Kömürü taşıyan araçların denetim ekiplerine kontrollerini yaptıracağını, satışına izin verilen kömür belgelerine "Kontrol Edilmiştir" kaşesi vurduracağını, yetkililerce imzalanıp, kaşe ve imzası olmayan evrakla Merkez İlçeye giren kömüre, uygun olmayan kömür muamelesi yapılacağını,

8) İlimiz Merkez İlçede torba kömür satacağını,

9) Uygunluk ve satış izin belgelerinin verilmesinden sonra; üretim yerinden, depodan, taşıma aracından, satış yerinden ve kullanım (tüketim) yerinden alınan numunenin analiz giderlerini karşılayacağını ve analiz sonuçlarının bozuk çıkması halinde, bir olumsuzluk olarak değerlendirileceği,

kabul, beyan ve taahhüt ederler.

c) Yukarıdaki maddelerde yazılı hususları ihtiva eden taahhütname noterlikçe düzenlenir.

d) Belirtilen taahhütnameyi vermeden söz konusu faaliyetler yapılmaz.

e) Kömür üreticisi tarafından 3 nüsha olarak düzenlenen Kömür Uygunluk Belgesinin bir sureti işletmede bulundurulur, bir sureti İlimiz Merkez İlçe girişindeki denetim noktasındaki görevlilere teslim edilir, görevliler tarafından "kontrol edilmiştir" kaşesi vurdurulan bir sureti de kömür satışı yapılan depolara veya tüketiciye (apartman veya site yöneticisi) verilir ve denetim esnasında yetkililere gösterilir.

f) Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından verilen Kömür Uygunluk Belgelerinin 2005-2006 kış sezonu hava kirliliği ile ilgili alınacak Mahalli Çevre Kurulu Kararı tarihine kadar geçerli olur.

g) Torba üzerindeki etiket bilgileri okunabilir, torbalara zıt renkte ve büyük puntolarla yazılır.

h) Torba üzerinde "Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır." uyarı yazısı yazılır.

ı) Briket kömürlerde de yerli veya ithal kömür özelliklerinin yanında bağlayıcı türü yazılır.

j) Ambalajlar ikinci kez kullanılmayacak şekilde dikiş veya ısıl işlem ile kapatılır.

Kömür Pazarlamacı ve Satıcılarının Uyacağı Esaslar

Madde 5 —a) Yerli ve ithal kömür satıcı ve pazarlamacılar sadece izinli kömürleri satarlar.

b) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan yerlerde kömür satışı yapılmaz.

c) İlimizde, kömür satışı yapacak olan üretici, ithalatçı ve bunların anlaşmalı-sözleşmeli bayilerinin, tüm kömür satıcıları ve firmaları Edirne Valiliğinden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) "Kömür Satış İzin Belgesi" alırlar.

d) Kömür Satış İzin Belgesi için; firma adı, adresi, kömürün temin edildiği tesisin adresinin yer aldığı bir dilekçe ve noter tasdikli taahhütname ile Edirne Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) müracaat edilir.

Dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler istenir.

1) İş yeri açma ruhsatı,

2) Vergi levhası fotokopisi,

3) Yerli ve/veya ithal kömür satış talebinin belirtilmesi,

4) Hangi ocakların kömürünü satacağını,

5) Üretici – satıcı sözleşmesi fotokopisi.

e) İlimizde ithal kömür satışı için müracaat edecek pazarlamacılardan; Çevre ve Orman Bakanlığından alınan ‘Kontrol Belgesi’ istenilir, bu belge dikkate alınarak ‘Kömür Satış İzin Belgesi’ düzenlenmesine gidilir.

f) Kömür satıcıları verecekleri taahhütnamede;

1) İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı çerçevesinde Edirne İl sınırları içerisinde belirlenen özelliklere sahip kömür satacağını,

2) İşyeri veya depolarda yapılacak denetimlerde ve numune alımlarında, denetim ekibinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağını,

3) Tüketiciye pazarlanacak kömüre ait kantar fişi, sevk irsaliyesi, fatura ve Edirne Valiliğinden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) veya kömürün üretildiği ilden alınmış Kömür Uygunluk Belgesinin bir örneğini vereceğini,

4) Kontrol noktasında, kontrol edilmeden geçen kömürü kabul etmeyeceğini,

5) Uygunluk ve satış izin belgelerinin verilmesinden sonra; depodan, taşıma aracından, satış yerinden ve kullanım (tüketim) yerinden alınan numunenin analiz giderlerini karşılayacağını ve analiz sonuçlarının bozuk çıkması halinde, bir olumsuzluk olarak değerlendirileceğini, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri gereğince yasal işlem yapılacağını,

kabul, beyan ve taahhüt ederler.

g) Yukarıdaki maddelerde yazılı hususları ihtiva eden taahhütname noterlikçe düzenlenir.

h) Belirtilen taahhütnameyi vermeden söz konusu faaliyetler yapılmaz.

ı) Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından verilen Kömür Satış İzin Belgeleri 2005–2006 kış sezonu hava kirliliği ile ilgili alınacak Mahalli Çevre Kurulu Kararı tarihine kadar geçerli olur.

j) Satış İzin Belgesi bulunan firmalar bu belgenin verilmesinde esas olan şartları yerine getirir.

k) İlimiz Merkez İlçede kömür kamyonlarından satış yapan kişilerin satış yerlerinin Edirne Belediyesince belirlenir, başka bir alanda kömür satışı yapılmaz.

l) İlimizde pazarlanmak üzere diğer illerden getirilecek yerli kömürler için; kömürün çıkarıldığı ilin Valiliğinden alınan ‘Kömür Uygunluk Belgesi’ istenir, uygunluk belgesi dikkate alınarak Edirne Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından ‘Kömür Satış İzin Belgesi’ düzenlenir, ayrıca ‘Kömür Uygunluk Belgesi’ düzenlenmez.

m) İlimiz sınırları dahilinde, kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması yapan tüm firmalar bu faaliyetlerinden vazgeçmeleri halinde Edirne İl sınırları dahilinde bu faaliyetlerini yürütmeyeceklerine dair noter tasdikli taahhütnameyi Edirne Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) verirler.

n) Torbalanan tüm kömürlerin Mahalli Çevre Kurul Kararında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda pazarlama zincirinde yer alan üretici, torbalayıcı ve satıcı firmalar müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.

Tüketicilerin Uyacağı Esaslar

Madde 6 —a) Katı yakacak ve sıvı yakıtlar Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan özellikleri taşıyacak, ısınma amaçlı toz kömürü, kok kömürü, petrokok ve 6 nolu fuel-oil ile plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıklar bahçe, sokak, cadde gibi açık alanlarda, soba ve kalorifer kazanlarında yakılamaz.

b) Tüketicilerin kömürlerini "kömür satış izin belgesi" olan satıcılardan alması zorunludur.

c) Tüketicilerin, kömür satıcılarından fatura ve/veya perakende satış fişi, "kömür uygunluk belgesi" almaları ve denetleme esnasında görevlilere ibraz edeceklerdir.

d) Apartman yöneticilerinin İrsaliye ve Kömür Uygunluk Belgesi olmayan kömürleri teslim ve satın alamaz, aksi davrananlar hakkında ilgili mevzuat gereğince cezai işlem uygulanır.

e) Isınma ve enerji eldesi amaçlı kullanılan tüm kazanların ateşçilerinin Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğünce verilen Ateşçi Belgesine sahip olmaları zorunludur.

f) Kalorifer kazanları, ateşçi tarafından İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesi"ne göre yakılır.

g) Yakma esnasında kömüre % 4 toz kireç (1000 kg kömüre 40 kg kireç) karıştırılarak yakılmalıdır.

h) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15°C'nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmaz.

ı) Kömür kullanan kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin 05.00-05.30 ve 18.00-18.30 saatleri olarak belirlenir ve yakma saatlerine riayet edilir.

j) Binaların kalorifer kazanı bölümlerinde yapılacak denetlemelerde:

1) Kömür Uygunluk Belgesi,

2) Kazan Yakma Talimatnamesi,

3) Ateşçilere ait Ateşçi Belgesi görevlilere ibraz edilir.

k) Kalorifer kazanı ve bacasının periyodik temizliği yapılır ve müsaade edilen yakıtın dışında yakıtı bulundurulmaz.

l) Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cüruf rasgele yerlere dökülmez.

m) Küçük Sanayi Sitesi Bölgesindeki iş yerlerinin, kış dönemlerinde ısınma amacıyla yanık yağ kullanmaları yasaktır.

n) İlimizde ‘Emisyon iznine tabi olan/olmayan tesislerde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki hüküm ve sınırlara uygun faaliyet gösterilmesi için gerekli tedbirler alınır, uygun yakma teknolojisine sahip olduğunun belgelenmesi, emisyon izni almış olması ve/veya emisyon ölçüm raporunu Valiliğimize sunmuş olması ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile sanayi tesislerinde her boyutta (toz dahil) yerli kömür, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün bilgisi dahilinde kullanılabilir.

o) İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sanayicilerin tesislerinde kullanacağı kömür özellikleri Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bildirilir, tozumayı önleyici her türlü tedbirin; kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerde torbalanma şartı gerekmez.

p) TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürtdioksit emisyonunu Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlere uygun olarak baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanılmasına izin verilir, bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanılması yasaktır.

r) Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt içeren ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından izin alınarak ithal edilen fuel-oil kullanılabilir.

Diğer Hususlar

Madde 7 —a) Okullarda ve resmi binalarda kullanılacak sıvı yakıt olarak TÜPRAŞ 615 kalorifer yakıtının veya benzer özelliğe veya daha iyi kaliteye sahip fuel-oilin kullanılır, katı yakıt olarak kalori değeri yüksek olan kaliteli kömürler tercih edilir.

b) Kamu kurum ve kuruluş binalarının (hastaneler ve sağlık üniteleri hariç) kalorifer ve sobalar binalarda iç ortam sıcaklığı 18°C, konutlarda 20°C'den yukarı olmayacak şekilde yakılır.

c) İlimiz sınırları dahilinde çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikaları haricinde, ısınma ve sanayi amaçlı olarak petrokok kullanılması yasaktır.

d) İlimizde bulunan stokerli (cebri yüklemeli fanlı) yakma sistemlerinde tam yanmanın gerçekleşebilmesi için; bu sistemlerin otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olması, ilk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde bu sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ateşçi belgesi olan kişilerce yakılması, stokerli sistemlerin kullanıldığı binalarda sıkı denetimlerin yapılması ve filtre kullanılması gerekir.

e) İl sınırları içerisinde ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak % 1,5 Kükürt içeren TÜPRAŞ 615 kalorifer yakıtı kullanılır.

Uyarı Kademelerinde Alınacak Önlemler

Madde 8 —Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 53/4 maddesinde belirtilen uyarı kademelerine ulaşıldığında alınacak önlemler;

a) I. Kademe İlk Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 700, Duman Oranı : 400 ise genelde alınması gereken önlemlere ek olarak;

- Kalorifer ve sobaların ilk yakılış saatleri sabah ; 05.00 - 07.00, öğleden sonra : 14.00 – 15.00 arasında olması, bu saatler dışındaki yanmalar ise kurum bina ve tesislerinin iç hacimlerinde 18°C, konut ve özel iş yerlerinde 20°C’ yi geçmeyecek şekilde ayarlanır.

b) II. Kademe Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 1000, Duman Oranı : 600 ise genel önlemler ile I. Kademe Önlemlere ek olarak;

- Hava kirliliğine neden olan II. ve III. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin kapasitelerinin % 50 düşürülür.

- Kalorifer ve sobaların günde toplam 6 saati geçmemek şartı ile 3’er saat yakılması, tamamen söndürülmesi teknik yönden sakıncalı olan kaloriferlerin en az düzeyde yakılır.

c) III. Kademe Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 1500, Duman Oranı : 800 ise genel önlemler ile I. ve II. Kademe Önlemlere ek olarak;

- Özel binek otolarının haftanın çift sayılı günlerinde plakalarının son rakamı çift numara ile biten, haftanın tek sayılı günlerinde plakaların son rakamı tek sayı ile bitenlerin trafiğe çıkmasının sağlanır.

- Hava kirliliğine neden olan I. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin kapasitelerinin % 50 düşürülür.

- Kalorifer ve sobaların günde 1 defa 3 saati geçmeyecek şekilde yakılması tedbirleri alınır.

Denetim İle İlgili Esaslar

Madde 9 —a) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarından oluşan ekip tarafından Edirne İl sınırları içerisindeki kömür ocaklarından analiz ve şahit numunesi olarak kömür numuneleri alınır, analizlerin Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuvarında veya Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarında yaptırılır, ihtilaf durumunda şahit numunenin analizinin Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuarında yaptırılır.

b) Denetim ekibi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda; kömür üretim yerlerinde, torbalama tesislerinde, depolarda, taşıma araçlarında, bayii ve satış yerlerinde denetim yapılarak alınan kömür numunelerinin ilgili laboratuarlarda analizi yaptırılır.

c) Briket kömür için Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile belirlenen parametreler ve özelliklere göre analiz yapabilecek kurum veya kuruluş laboratuarlarında analizi yaptırılır.

d) Sıvı yakıt analizlerinin bu yakıtları analiz etme yeterliliğine sahip kurum veya kuruluş laboratuarlarında yaptırılır.

e) Şehir içerisindeki kömür satış yerleri ve kömür satıcılarının denetimini yapmak üzere Edirne Belediye Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü elemanlarından ekip oluşturulur.

f) Edirne Merkez İlçeye kömür getiren kamyonların ocak sahası çıkışından itibaren İl Merkezine gelene kadar uygun noktalarda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İl Merkezi giriş noktalarında ise Edirne Belediyesinin vereceği görevliler tarafından şehre giriş yapan kömürlerin kömür ocağına ait Kömür Uygunluk Belgesinin denetimi yapılır, denetimlerine bu noktalarda 24 saat aralıksız devam edilir, irsaliye kontrolleride Defterdarlıkça verilecek görevliler tarafından yapılır, kömür denetimlerine Mahalli Çevre Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlanır.

g) Denetim esnasında denetim ekibince kömür uygunluk belgesine "kontrol edilmiştir" kaşesinin vurularak şoföre verilir, kontrol kaşesi vurulmamış evrakla ilimize giriş yapan kömürlere kaçak yakıt muamelesi yapılır.

h) Edirne İli Merkez İlçe mücavir alan içerisinde satışa sunulan ve kullanılan kömürlerin satış yerinde ve depolarda denetlemeye; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı yetkili personeli yetkilidirler, denetleme ekibinin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekip amir ve yöneticilerinden yardım talep etmeleri halinde, talepleri kolluk kuvvetlerince yerine getirilir.

ı) İl Merkezi girişi denetim noktalarında kömür taşıyan kamyonlardan; Edirne Belediye Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü elemanlarından oluşturulan ekip tarafından gerekli durumlarda numune alınır.

j) Valiliğimiz (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından uygunluk belgesi verilen yerli kömür üretimi yapan firma veya şahısların isimleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilir.

k) Valilikçe ceza verilen, kömür uygunluk ve satış izni belgesi iptal edilmiş kömür ithalatçı, üretici ve/veya satıcıların isimleri, adresleri ve markaları İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilir.

l) Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin kapsamı dışında kalan ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre emisyon iznine tabi olmayan konut ve işyerlerinin denetiminin, 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" VI. Bölüm "yapılacak kontroller ateşçilere ve işverenlere uygulanacak cezalar" başlıklı 9 uncu maddeye göre Belediye Başkanlığı tarafından yapılır.

m) Akışkan yataklı ısı merkezi bulunan tesislerde ve stokerli sistemin kullanıldığı binalarda gerekli durumlarda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından baca gazı emisyon ölçümü yapılır.

n) Edirne Belediye Başkanlığınca binaların kalorifer bölümlerinde yapılacak denetlemelerde aşağıdaki belgeler kontrol edilir.

1) Kömür Uygunluk Belgesi,

2) Yakıtın Fiziksel Özellikleri,

3) Müsaade edilen yakıtın dışında yakıtın bulunup bulunmadığı,

4) Kazan yakma talimatnamesi ve uygun yakmanın yapılıp-yapılmadığı,

5) Kalorifer kazanı ve bacasının temiz olup-olmadığı,

6) Ateşçilere ait Ateşçi Belgesi.

o) Isınma ve enerji eldesi amaçlı kullanılan tüm kazanları yakanlar için kalorifer ateşçi kursları Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenir ve Ateşçi Belgesi verilir.

p) Site ve apartmanlarda boş kömür torbalarının yakılmasını önlemek amacıyla geri alınması için; satışını yapanlar tarafından gerekli tedbirler alınır, Komisyon üyeleri tarafından oluşturulan ekip tarafından toplanan kömür torbaları, kömür üretici veya satıcıları tarafından İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden teslim alınır.

r) Vatandaşların hava kirliliğine ilişkin bilgi ve şikayetleri Edirne Belediye Başkanlığınca belirlenecek bir telefona bildirilir.

s) Kontrol esnasında Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygun olmayan kömürlerin Edirne Belediye Başkanlığına yed-i emin olarak teslim edilir ve Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kovuşturma yapılır.

t) Araçlardaki egzoz gazları ölçümünün daha verimli hale getirilmesi için, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından araçların egzoz emisyon pulu denetimleri devamlı olarak yapılır.

Cezai Hükümler

Madde 10 —Bu Karara uymayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, işyeri-mesken sahipleri ve yöneticileri hakkında 5442 sayılı İl idaresi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezai işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 11 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 —Bu Kararı Edirne Valisi yürütür.

 

(Ek -1)

                       İlimizde satışa sunulacak yerli ve ithal kömür torbaları üzerinde yer alacak bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

 

                                                   YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ                                                     İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

BELGE ALAN:

ÜRETİCİ FİRMA ADI:

SATICI FİRMA ADI:

KÖMÜR MENŞEİ/CİNSİ:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Alt Isıl Değeri:

Toplam Kükürt Değeri:

Nem:

Boyut:

Diğer Özellikler:

AĞIRLIK:

KAÇINCI DERECE İLLERDE KULLANILACAĞI:

UYGUNLUK BELGESİNİ VEREN VALİLİK:

Yakılacak Yakma Sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

Torbalayan Firma Adı:

Adres, Tel, Faks, E-Mail:

 

İTHAL EDEN FİRMA ADI:

SATICI FİRMA ADI:

KÖMÜR MENŞEİ/CİNSİ:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Alt Isıl Değeri:

Kükürt Değeri:

Uçucu Madde:

Nem:

Boyut:

Diğer Özellikler:

AĞIRLIK:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ALINAN KONTROL BELGESİ SAYISI :

Yakılacak Yakma Sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

Torbalayan Firma Adı:

Adres, Tel, Faks, E-Mail:

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

Esas Sayısı : 2000/16

Karar Sayısı : 2000/17

Karar Günü : 20.7.2000

 

İPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM Grubu adına Grup Başkanı Mehmet Recai KUTAN

İPTAL DAVASININ KONUSU : 21.1.2000 günlü, 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun’un 2. maddesinin (c) bendi ile 7. ve Geçici 1. maddelerinin, Anayasa’nın 2., 10., 48., 125. ve 167. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması istemidir.

I- İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMLERİNİN GEREKÇESİ

İptal ve yürürlüğün durdurulması istemlerini içeren 10.3.2000 günlü dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:

“I- GENEL YAKLAŞIM

TBMM, 13.08.1999 t. ve 4446 sayılı Yasayla, Anayasanın 47, 125 ve 155 hükümlerini kısmen değiştirmiştir. Değişiklik hükümleri; özelleştirme, kamu hizmetlerini özel hukuk sözleşmeleriyle yürütebilme (yaptırma/devir), imtiyaz anlaşmazlıklarında tahkim gibi önemli alanları kapsamaktadır.

Parlamento, Anayasa değişikliklerinin zorunlu kıldığı uyum-uygulama kurallarını, ayrı ayrı tasarılarla kanunlaştırmıştır. Davaya konu kılınan 21.01.2000 t, 4501 sayılı Yasa, uyum yasalarının 3’üncüsüdür. Daha önce Danıştay ve İdari Yargılama Usulü yasaları ile 08.06.1994 t. ve 3996 sayılı Yasada değişikliği öngören iki ayrı uyum yasası çıkarılmıştır.

Bir bütünlük içinde ve paket halinde gerçekleştirilen Anayasa değişikliğine karşın uyuma ilişkin yasa değişikliklerinin bir çerçeve (paket) kanunla yapılmaması, dikkat çekicidir. Her üç yasanın hazırlık çalışmalarının (Tasarı, komisyon, Genel Kurul aşamalarının) Yüksek Mahkeme’ce celbi ve tetkiki; parça tasarılarda tasarlanan ve Anayasa ile çatışan amacı açıkça ortaya koyacaktır. (13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı muadil Anayasayla ilgili Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul görüşme tutanaklarının celbi de yararlı olacaktır).

Sözgelimi Danıştay uyumunda komisyon aşamasında reddedilen, Yap-İşlet-Devret uyumunda Bütçe-Plan Komisyonu’nda Anayasal sayı üstünlüğü ile kabul edilmesine rağmen Genel Kurul’ca ret ihtimalinin belirmesi üzerine geri çekilen aynı hükmün, bu kanun ile nasıl yeniden getirildiği görülecektir. Her üç tasarıda yeralan bu hüküm, tahkimin geriye yürütülüp yürütülemeyeceğine ilişkin bir Anayasal hukuk tartışması ile ilgilidir.

Tasarılarda sergilenen parça parça uyum yöntemi, kökeninde Anayasayı dolanmayı amaçlayan bir mühendislik yöntemidir, çerçeve uyum, böylesi bir taktik manevrayı önleyici bir hukuki yöntemdi. İktidar çoğunluğundaki karşı görüş, bu manevralarla eritilmiştir: Kaldı ki, kamu hizmetlerinin devir ve özel hukuk işlemleriyle yaptırma yöntemlerinde gözetilecek ilkeler/ölçütler konusunda bir hüküm sevk etmeyen bu uyum yasaları, global olarak Anayasa’ya aykırıdır. (Any. Mad.47., 13.08.1999 t. ve 4446 sayılı Yasa ile değişik son fıkrası).

Anayasa değişikliği, gelişen Türkiye’nin önündeki kimi engellerin aşılması için gerekli idi ve bu gerçekleştirilmiştir. Anayasa yapımında sergilenen uzlaşmacı tavır, uyum yasalarında ortaya konmamış ve hatta bundan bilinçli olarak kaçılmıştır. Bir ihtisas komisyonu olan ve bu işlere mutlak şekilde bakmak zorunda bulunan Anayasa Komisyonu, bu işte by-pass edilmiştir.

Yabancı sermaye, elbette ki gereklidir. Enerji, elbette ki lazımdır. Tahkim, kurucu iktidarca kabul edilmiştir. Ama bunlar, bunlarla ilgili yasalar, Anayasa’ya uygun olmak zorundadır. Yasama organı, kurulu düzen; kurucu-düzenle, Anayasa ile bağlıdır. “Ben yaptım, oldu” zihniyetinin Anayasal demokrasilerde yeri yoktur.

Bu dava, hiçbir yerindelik zaruretinin, kaygısının veya örtülü amaçların, Anayasa’ya aykırı yasa ihdasına meşru sebep oluşturamayacağının Yüksek Yargı analizine sunulduğu bir talebi güncelleştirmektedir.

II- AYKIRILIKLAR - GEREKÇELER

A) Yasanın “Geçici 1’inci maddesi”, 13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı muadil Anayasa’nın 4’üncü maddesi, Anayasamızın 2, 10, 48 ve 167 hükümlerine aykırıdır:

1) 13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Yasa, yürürlük maddesi dahil, bütün hükümleri, “bir Anayasa” hükmüdür. Nitekim yürürlük maddesi de, Anayasa’nın teklif-karar nisabı ile ve müzakere usulü ile sonuçlandırılmıştır. (Any.Mad.175)

a) Sözü geçen 4’üncü madde, değişiklik hükümlerinin “yayımı tarihinde” yürürlüğe gireceğini öngörmektedir. Yayım tarihi, 14.08.1999’dur. Bu tarih, uyum yasalarının yürürlük tarihinin tabanını oluşturur. Bu tarihten geriye etkili (sözgelimi 10.08.1999 tarihinde tamamlanan ilişkiyi konu edinen) yasa, Anayasa’nın yürürlük normunu ihlaldir. Böyle bir sonuç, ancak Anayasa’nın geriye doğru bir tarihten itibaren yürürlüğe konması ile sağlanabilirdi.

b) Geçici 1’inci madde, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki imtiyazlara da “Bakanlar Kurulu Kararı” ile uygulanabileceğini öngörmektedir. Bu hüküm, mahiyeti itibarı ile “geriye yürüme normu”dur. Dayanağı olan Anayasa hükmünün yürürlük öncesini kapsayan muhtevası, üst-norma aykırıdır. 14.08.1999 öncesi yürürlükte olan Anayasa, imtiyazda tahkimi yasaklamaktadır. (Any. Mad. 155, 125). Önceki Anayasa hükümlerinin etkisi, değiştiren Anayasa’nın yürürlük başlangıcına kadar filhal devam eder. Bu, normların zaman bakımından yürürlüğü alanındaki temel bir ilkedir. (Any. Mad. 2).

c) Hiçbir yerindelik kaygısı, mali veya finans telakkileri, Anayasa’yı aşmanın bir yolu olamaz. (Any. Mad. 11). Anayasa, kuruşlandırılamaz.

2) Geriye yürüme kararında Bakanlar Kurulu’nun gözeteceği kriterlerin “yasa ile belirlenmesi” gerekir. Aksi takdirde, her somut olay için öngörüye göre değişken, sübjektif ölçütler devreye girer ve hukuk devleti ilkesi, zarar görür. (Any. Mad. 2). Nitekim özelleştirme işlemlerinde bu tür kriterlerin yasada yokluğu Yüksek Mahkeme’ce, Anayasa’ya aykırı sayılmıştır. Hüküm, bir yolsuzluk alanı yaratmaya elverişlidir. (Any. Mad. 100).

3) İmtiyaz ilişkilerinin kurulduğu tarihte tahkim kaydının yokluğuna dayanarak bu ilişkinin tarafı olma yönünde girişimde bulunmayan, bulunamayan veya hazırlık aşamasında vazgeçen yahut ihalede ona göre teklif veren kişilerle imtiyaz sözleşenleri (akitleri) arasında, bir eşitsizlik yaratılmaktadır. Çok az rastlanabilecek bu eşitsizlik türü, Anayasal himaye görmez, görmemelidir.

4) Devlet (bittabi yasama), girişim özgürlüğünün ve piyasa ekonomisinin gereklerine uymak zorundadır. (Any. Mad. 48, 167). İmtiyazlaşma tarihinde, “tahkim yokluğu” bir “risk” faktörüdür. Bu alandaki girişimcileri caydırıcı bir etmendir. İlişkinin kuruluş tarihindeki risk ve rekabet faktörlerini, geriye etkili olarak bertaraf eden yasa, ekonomi kuralları ile çatışır. Geriye yürüme kuralı, bu yönüyle de hukuka aykırıdır. Kural, Devlete ve Yürütmeye güveni erozyona uğratan imtiyaz hükmü niteliğindedir. Her üç uyum yasasındaki müzakerelerde işin bu yönleri ayrıntılı olarak dile getirilmiştir.

B) Yasanın 7’nci maddesi, 13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı muadil Anayasa’nın 4’üncü maddesi, Anayasa’mızın 2, 10, 48 ve 167 hükümlerine aykırıdır:

Bu dilekçemizin “II-A” bölümündeki tahliller, genel olarak bu bölüm içinde geçerlidir. Yüksek Mahkemeyi gereksiz tekrarla muhatap kılmak yerine analojik referansla yetinilmiştir.

C) Yasanın 2’nci maddesi, Anayasa’nın 2 ve 13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Yasa ile değişik 125/1 hükmüne aykırıdır:

Kaynak Fransız pozitif hukukunda, yabancılık unsurunu içermeyen imtiyaz sözleşmelerinde dış veya iç tahkim, daha doğrusu tahkim yasaktır. Uyruk ile devlet arasındaki imtiyaz ihtilafı, devlet yargısında bırakılmıştır. İşin amacına uygun olanı da budur.

Anayasa’nın dış-tahkimi, ancak yabancılık unsuru taşıyan imtiyaz uyuşmazlıklarda öngörmesinin özel anlamı var.

Yabancılık unsuru taşımayan bir uyuşmazlığı (iç-uyuşmazlığı), dış-tahkime taşımaya elverişli bir düzenleme, Anayasa’yı deler:

a) Yabancılık unsuru, Anayasa’nın 125/1 hükmünün amacı çerçevesinde “dar bir kapsamla” tanımlanabilir. Yasa, yalnızca imtiyaz sözleşmesi kapsamında olan yabancılık unsurunu içermesi gerekirken, bağlantılı ilişkiler (kredi vb. sözleşmeler) de bu alana aktarılmıştır. Bu yolla nerede ise her imtiyaz sözleşmesi, yabancılık unsuru ile ilişkilendirilebilir. Anayasa’nın lafız ve ruhu, bu anlayışa yabancıdır.

b) Tanımda, ayrıca milletlerarası özel hukuk birikiminden de yararlanılması gerekirdi.

c) İç-tahkimi dolanmayı imkânsız kılacak, bu alanı çökertmeyecek bir “yabancılık unsuru” tanımı, Anayasa gereğidir. Yasa, bunu başaramamıştır. Bundan öte, bilinçli bir Anayasa’ya aykırılık tercihi söz konusudur.

d) Yasanın amacı, Anayasa ile sağlanamayan sonucu -ki her türlü ihtilaflarda dış tahkim seçeneği, Anayasa değişikliği aşamasında muhalefetimizle önlenmiştir- bu yolla sağlamaktır.

III- YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İSTEĞİ

Yasanın 7’nci ve Geçici 1’inci madde hükümleri, uygulanması kısa sürede tamamlanacak ve tükenecek maddelerdir. Hiç olmazsa bu iki maddenin yürürlüklerinin durdurulması zorunluluğu ve ivediliği açıktır. Muhtemel iptal halinde, kural uygulanmış olacağı için, hükmün infaz kabiliyeti ve etkisi kalmayacaktır. (Any. Mad. 153, 138). Anayasa’ya aykırılığın ağırlığı, kuralların uygulanması ile sağlanacak imtiyazın (tahkim kaydının) kamu vicdanında makes bulacak yansıması, uygulama kriterlerinin yokluğu ve yolsuzluk üretmeye elverişliliği ve benzeri haklı nedenler, yürürlüğü durdurmayı zorunlu kılmaktadır.

TALEP: 1) Yasanın 2/c, 7 ve Geçici 1’inci maddelerinin iptaline,

2) İptale konu maddelerin (özellikle 7 ve Geçici 1’inci maddelerin) yürürlüklerinin ivedilikle durdurulmasına karar verilmesi arz ve talep olunur.”

II- YASA METİNLERİ

A- İptali İstenilen Yasa Kuralları

21.1.2000 günlü, 4501 sayılı Yasa’nın 2. maddesinin iptali istenen (c) bendi ile 7. ve Geçici 1. maddeleri şöyledir:

1- “MADDE 2.- ...

c) Yabancılık unsuru: Sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması hallerinden birini,

...”

2- “MADDE 7.- 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ancak, birinci fıkrada belirtilen proje ve işler 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ve 28.5.1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanuna tabi proje ve işlere de bu Kanunun 5 inci madde hükmünün uygulanmasına, görevli veya sermaye şirketinin, Kanunun yayım tarihinden itibaren bir ay içinde başvurusu ve ilgili idarenin müracaatı üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu durumda idare ile görevli veya sermaye şirketi arasında yapılmış olan sözleşme, uluslararası finansman temini kriterleri ve idarenin yürürlükteki benzer uygulama sözleşmeleri de dikkate alınarak, özel hukuk hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararının yayımından itibaren üç ay içinde yeniden düzenlenir. Bu süre, tarafların mutabakatı ile en çok üç ay daha uzatılabilir.”

3- “GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine göre başlatılmış projeler ve işler, tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

Ancak, kesinleşmiş mahkeme kararı ile iptal edilenler hariç, birinci fıkrada belirtilen proje ve işlere de bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına, görevli şirketin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde başvurusu ve ilgili idarenin müracaatı üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.”

B- Dayanılan Anayasa Kuralları

Dava dilekçesinde iptali istenen yasa kurallarının Anayasa’nın 2., 10., 48., 125. ve 167. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ ve Tülay TUĞCU’nun katılmalarıyla 21.3.2000 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, yürürlüğün durdurulması isteminin bu konudaki raporun hazırlanmasından sonra karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

Dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 30. maddesinin birinci fıkrası gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in ve Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Mustafa Mendilcioğlu’nun 17.7.2000 günlü sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Yasa’nın 2. Maddesinin (c) Bendinin İncelenmesi

Dava dilekçesinde özetle, yabancılık unsurunun sadece imtiyaz sözleşmeleri kapsamında düşünülmesi gerektiği halde kredi gibi bağlantılı diğer ilişkilerin de buna dahil edildiği, Anayasa’da uluslararası tahkimin ancak yabancılık unsurlu uyuşmazlıklar için öngörülmesinin özel bir anlamı olması nedeniyle, bu unsurun iç tahkimi de bertaraf etmeyecek şekilde tanımlanması gerekirken bu haliyle yasalaşan kuralın, Anayasa’nın 2. ve 125. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

4501 sayılı Yasa’nın 2. maddesinin yabancılık unsurunun tanımına ilişkin (c) bendinde yabancılık unsurunun, sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması hallerinden birini, ifade ettiği belirtilmektedir.

Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere 13.8.1999 günlü 4446 sayılı Yasa ile eklenen hükme göre, “Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.” Maddeye eklenen bu hükümle ilgili değişiklik gerekçesinde ve meclis müzakere zabıtlarında yabancılık unsuru kavramına anlam ve içerik kazandıracak bir açıklama yer almamış bu kavramın tanımlanması, yasakoyucuya bırakılmıştır.

Türk hukukunda “yabancılık unsuru”, gerek yargı kararları gerekse öğretide bir hukuki işlem veya ilişkinin birden çok hukuk düzeniyle bağlantılı olması halini ifade etmektedir. Bu konuya mukayeseli hukuk açısından bakıldığında da ortak kabul görmüş bir tanıma rastlanmamakta, her ülkenin kendi ekonomik koşul ve değerlendirmelerine göre farklı kurallar benimsediği görülmektedir.

Dava konusu (c) bendindeki tanıma göre, Yasa’nın amacına uygun olarak kamu hizmetleri ile ilgili “yabancılık unsuru” taşıyan imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların dış tahkime götürülebilmesi, sözleşmeye taraf olan kurulmuş veya kurulacak şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli bulunması koşullarından birinin varlığına bağlanmıştır.

Kuralda, yabancılık unsurunun gerçekleşmiş sayılması koşullarından biri olarak “Sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması” öngörülerek dış tahkime götürülebilmenin sınırları daraltılmıştır. Yasakoyucunun kuşkusuz kamu hizmetlerinin gereklerini de gözeterek kullandığı takdir yetkisiyle bu tür işin niteliğinden kaynaklanan sınırlı durumlara özgü sözleşmelerde de “yabancılık unsuru” bulunduğunu kabul etmesinin Anayasa ile çelişen bir yönü görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 125. maddesine aykırı değildir. İptal istemin reddi gerekir.

Kuralın Anayasa’nın 2. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.

B- Yasa’nın 7. ve Geçici 1. Maddelerinin İncelenmesi

Dava dilekçesinde, Anayasa’nın 125. ve 155. maddelerinde değişiklik yapan 4446 sayılı Kanun’un 14.8.1999 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu tarihten önceki Anayasa hükümlerine göre imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tahkim yolunun bulunmadığı, Anayasa değişikliğinin geriye yürüme konusunda herhangi bir hüküm içermediği, değişiklikten önce yapılan imtiyaz sözleşmelerinde tahkim yolu kabul edilmediği için fiyatların risk faktörü de dikkate alınarak belirlendiği, tahkim yolunun bulunmamasının bazı firmaların ihalelerden vazgeçmesine neden olabildiği, dava konusu düzenleme ile önceki sözleşmelere tahkim yoluna başvurabilme olanağının sağlanmasının eşitlik ve serbest rekabet ilkelerine aykırılık oluşturduğu, geriye yürüme konusunda Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin de belirsiz olduğu ileri sürülerek anılan maddelerin, Anayasa’nın 2., 10., 48., 125. ve 167. maddelerine aykırılıkları nedeniyle iptalleri istenmiştir.

Yasa’nın dava konusu 7. maddesi ile 3996 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek, birinci fıkra kapsamındaki proje ve işler ile 4.12.1984 günlü 3096 sayılı, 28.5.1988 günlü 3465 sayılı Kanunlara tabi proje ve işlere de 3996 sayılı Kanun’un 5. maddesinin uygulanmasına, görevli veya sermaye şirketinin, Kanunun yayım tarihinden itibaren bir ay içinde başvurusu ve ilgili idarenin müracaatı üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebileceği, bu durumda idare ile görevli veya sermaye şirketi arasında yapılmış olan sözleşmenin, uluslararası finansman temini kriterleri ve idarenin yürürlükteki benzer uygulama sözleşmeleri de dikkate alınarak, özel hukuk hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yeniden düzenleneceği, bu sürenin tarafların mutabakatı ile en çok üç ay daha uzatılabileceği belirtilmiştir. Böylece, 3096 ve 3465 sayılı Yasalarla 3996 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesinin birinci fıkrası hükümlerine tabi proje ve işlere de 3996 sayılı Yasa’nın Yüksek Plânlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında yapılacak sözleşmenin özel hukuk hükümlerine tâbi olacağına ilişkin 5. maddesi uygulanarak idare ile görevli veya sermaye şirketi arasında yapılmış olan sözleşmenin özel hukuk hükümlerine göre yeniden düzenlenebilmesine olanak tanınmıştır.

Dava konusu Geçici 1. maddenin ilk fıkrası ile de bu Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine göre başlatılmış projeler ve işlerin, tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılacakları belirtilerek bunların kural olarak yeni düzenlemenin etki alanı dışında kalması amaçlanmış, ikinci fıkrada ise, “Ancak, kesinleşmiş mahkeme kararı ile iptal edilenler hariç, birinci fıkrada belirtilen proje ve işlere de bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına, görevli şirketin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde başvurusu ve ilgili idarenin müracaatı üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir” denilerek birinci fıkrada belirtilen proje ve işlere de bu Kanunun uygulanabilmesini sağlayacak koşullar düzenlenmiştir.

Hukukun temel ilkeleri arasında yer alan eşitlik ilkesine Anayasa’nın 10. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

“Yasa önünde eşitlik ilkesi” hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır.

Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ise, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda eşitliği gözeten adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini sağlayan bu bağlamda kazanılmış hakları da güvence altına alan devlettir.

Anayasa’nın 47. maddesinin 13.8.1999 günlü 4446 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle eklenen dördüncü fıkrasında, Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceğinin veya devredilebileceğinin kanunla belirleneceği öngörülmüştür. Anayasa’daki yeni düzenlemeye koşut olarak da kimi yasalarda değişiklikler yapılmıştır.

Hukuk güvenliğini sağlamakla yükümlü olan hukuk devletinde genel olarak yasa kuralları, yürürlüğe girmelerinden sonraki olaylara uygulanırlar ve yeni çıkarılan yasada bir açıklık yoksa, önceden yürürlükte olan yasa hükümlerine göre sonuçlanmış durumlarla kazanılmış haklara dokunmazlar. Hak kaybına neden olmaksızın yeni olanaklar getiren yasal düzenlemelerin ise geçmişe yönelik kurallar içermesine hukuksal bir engel bulunmamaktadır.

Bu nedenle, Anayasa’nın 47. ve 125. maddelerinde yapılan değişiklikten sonra imtiyaz sözleşmelerinin özel hukuk sözleşmeleri olarak yapılabilmesi ve tahkim yolunun açılması sonucu bu olanağın, dava konusu 7. madde ile tarafların isteğine ve belli koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak Bakanlar Kurulu kararı ile Anayasa değişikliğinden önce yapılan sözleşmeler için de tanınmasında, kazanılmış hakları ihlal eden bir geriye yürüme söz konusu olmadığı gibi, belirsizlik de bulunmamaktadır. Kaldı ki, Geçici Madde 1’in ilk fıkrasıyla Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce oluşmuş hukuksal durumların tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılması kabul edilmekte, ikinci fıkrasıyla da bu durumlar için herhangi bir zorunluluk getirilmeksizin kesinleşmiş Mahkeme kararı ile iptal edilenler hariç bu Yasa’dan yararlanabilme olanağı sağlanarak koşulları belirlenmektedir.

Öte yandan, hukuksal denetimde, ancak gerçekleşmiş durumların gözetileceği

kimi varsayım ve olasılıkların esas alınamayacağı açık olduğundan ileride yapılacak yasal düzenlemeleri öngörememeleri nedeniyle ihalelerden vazgeçenlerin bulunmasının, eşitlik ve serbest rekabet ilkeleri ile bu bağlamda, hukuk devleti ilkesini zedelediği yolundaki savların anayasal dayanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa’nın 2., 10. ve 125. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.

Yasa’nın 7. maddesi ve Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasıyla ilgili görüşlere Haşim KILIÇ, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN katılmamışlardır.

Konunun Anayasa’nın 48. ve 167. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.

V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ

21.1.2000 günlü, 4501 sayılı “Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun”un 2. maddesinin (c) bendi, 7. maddesi ve Geçici 1. maddesinin yürürlüklerinin durdurulması isteminin reddine,

20.7.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

VI- SONUÇ

21.1.2000 günlü, 4501 sayılı “Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun”un:

A- 2. maddesinin (c) bendinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

B- 7. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Haşim KILIÇ, Tülay TUĞCU ile Ahmet AKYALÇIN’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

C- Geçici 1. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

2- İkinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Haşim KILIÇ, Tülay TUĞCU ile Ahmet AKYALÇIN’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

20.7.2000 gününde karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

 

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

 

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

 

 

 

Esas Sayısı : 2000/16

Karar Sayısı : 2000/17

KARŞIOY

 

21.1.2000 günlü, 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun’un 7. ve Geçici 1. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; ihale koşulları belirlenerek sonuçlandırılmış ve bir kamu hizmetinin idare adına yerine getirilmesine imtiyaz sözleşmesi usulüyle yetkilendirilmiş şirketlere, tabi oldukları hukuki statü dışında yeni bir statü kazandırılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Bir kamu hizmetinin özel hukuk sözleşmeleri ile tüzel veya gerçek kişilere yaptırılması olanağı Anayasa’nın 47. maddesinin 13.8.1999 tarih ve 4446 sayılı Yasa ile değiştirilmesinden sonra olanaklı hale gelmiştir. Böyle bir olanağın sağlanmış olması değişiklikten önce yapılan idari nitelikteki imtiyaz sözleşmelerinin hukuki yapılarının değiştirilmesini haklı ve hukuki kılamaz. Kaldı ki bu değişiklik yüklenicinin tek taraflı iradesine bağlı kılınarak kamu yararı bulunup bulunmadığının idarece denetimine imkan da sağlanmamıştır.

Hukuki yapıları değiştirilmek istenen imtiyaz sözleşmelerinin dayandığı Yasalar yürürlüktedir. Bu Yasa hükümlerinin getirdiği koşullarla, ihaleye katılan ve imtiyaz sözleşmesine taraf olan yüklenicilere daha sonra tabi oldukları yasa hükümlerini bertaraf etme olanağı tanımak, yeni bir statü ve olanaklar sağlamak hem devlet ihalelerinde güvenilirlik ilkesini hem de hukuki istikrarı bozucu niteliktedir.

Her iki madde de Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır, iptalleri gerekeceği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

Başkanvekili Üye Haşim KILIÇ Tülay TUĞCU

 

 

 

Esas Sayısı : 2000/16

Karar Sayısı : 2000/17

 

KARŞIOY YAZISI

 

Anayasa’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler Bölümünün kamu yararı kısmında, Devletleştirme başlığını taşıyan 47. maddesi 13.8.1999 tarihinde 4446 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile yapılan değişiklikle ilk defa özelleştirme kavramı Anayasa’mıza girmiştir. Daha sonra, Anayasa değişikliğine uygun kanunlar olarak nitelenen 4492, 4493 ve “Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun” adı altında 450l sayılı Yasa çıkarılmıştır.

450l sayılı Yasa’nın, 7. maddesi ile, 3996 sayılı (Yap- İşlet- Devret) Kanun’un geçici 1. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek 3996 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki proje ve işler ile 4.12.1984 günlü 3096 sayılı, 28.5.1988 günlü, 3465 sayılı Kanunlara tabi proje ve işlere de bu Kanun’un (3996 sayılı Kanun’un) 5. maddesinin uygulanabileceği ve idare ile görevli veya sermaye şirketi arasında yapılmış olan sözleşmenin (belli esaslara göre) özel hukuk hükümlerine göre yeniden düzenlenebileceği, hükme bağlanmıştır.

Geçici 1. maddesiyle de, bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine göre başlatılmış proje ve işlerin tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılacağı, ancak kesinleşmiş mahkeme kararı ile iptal edilenler hariç, birinci fıkrada belirtilen proje ve işlere de (belli şartlar dahilinde) bu Kanun Hükümlerinin uygulanmasına Bakanlar Kurulu’nca karar verileceği belirtilerek Anayasa değişikliği ile getirilen tahkim kurumunun daha önceki işlere de teşmil edilmesine olanak tanınmıştır.

Anayasa’nın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti,toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” denilmiştir.

Anayasa’da belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasakoyucunun da uyması gereken temel hukuk ilkeleri ve Anayasa’nın bulunduğu bilincinde olan devlettir.

İtiraz konusu 7. maddede, 14.8.1999 günü yayımlanarak yürürlüğe giren 4446 sayılı Yasa ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliği öncesindeki hukuksal duruma göre özel hukuk tahkim müesseselerini oluşturmanın mümkün olmadığı bir dönemde Yap- İşlet- Devret modeline göre yapılan ve Danıştay incelemesinden de geçerek tamamlanan imtiyaz sözleşmeleri tekrar ele alınarak herhangi bir değişiklik de yapılmadan özel hukuk sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmesi imkânı getirilmiştir.

Geçmişte kesin bir nitelik kazanmış hukuki işlemleri yeniden farklı statüde ele alma olanağı getiren itiraz konusu düzenlemenin Anayasa’nın 2. maddesinde sözü edilen hukuk devletinde olması gereken hukuk güvenliği ve istikrarı ile uyumlu olduğu söylenemez.

Açıklanan nedenlerle, Yasa’nın 7. maddesi ile geçici 1. maddesinin ikinci fıkrası Anayasa’nın 2. maddesine aykırılık oluşturduğundan iptalleri gerekir düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 20.7.2000

 

 

Üye           

Ahmet AKYALÇIN

—— • ——

Yargıtay Kararı

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2004/5865

Karar : 2004/7035

Davacı Leyla Şahin'e velayeten Hasan Şahin ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Acıgöl Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 7.5.2002 günlü ve 2002/60-64 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 2.7.2004 gün ve Hukuk-2004/117093 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı Hasan Şahin'in velayeti altında bulunan kızı Leyla'nın 13.3.1988 olan doğum tarihinin 13.3.1986 olarak düzeltilmesi istemiyle açtığı davanın mahkemece kabulüne karar verildiği ve Leyla'nın yaşının 13.3.1986 olarak düzeltildiği anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut nüfus kayıt örneği ve mernis doğum tutanağının incelenmesinden, doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen Leyla'nın Birgül adında ikiz bir kardeşi olduğu anlaşılmıştır.

Mahkemece ikizlerden birinin yaşının düzeltilmesi sözkonusu olunca her ikisinin sağlık kuruluna sevk edilerek ikiz olup olmadıklarının alınacak raporla saptanması gerektiği düşünülmeden yetersiz araştırma ve eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 7.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı