Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Kasım 2004

PAZAR

Sayı : 25636

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 4)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14973

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Kasım 2004 tarihinde İsveç’e gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-305-2004-1169

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14973 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Kasım 2004 tarihinde İsveç’e gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Ulaştırma Bakanlığından:

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretime başlayan öğrencilerin; tabi oldukları eğitim, belgelendirme ve kazanılmış haklara ilişkin hükümlerde meydana gelecek değişiklik hallerinde, eğitim-öğretime başladıkları tarihteki hükümler itibariyle kazanılmış hakları saklıdır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği

(Tarife Sınıflandırma Kararları)

(Seri No: 4)

Amaç

Madde 1 —Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak için, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü Dönem Toplantılarında alınan sınıflandırma kararlarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3 —Bu Tebliğin uygulanmasında;

Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

GYK: Tarife Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,

ifade eder.

Madde 4 —Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince, bu Tebliğin yayımı tarihinde geçerliliğini yitirir.

Yürürlük

Madde 5 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 —Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN EŞYALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLARI

 

29. DÖNEM ( MAYIS 2002) TOPLANTISI KARARLARI

Eşyanın Tanımı

Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi

Glikoz şurubu, emülsiyon halinde bitkisel katı yağ, laktik madde (laktoz) ve çeşitli katkılardan oluşan kahveye süt yerine katılan ürün

2106.90

% 55 glikoz şurubu, % 22 emulsiyon haline getirilmiş bitkisel katı yağ, % 18 yağı alınmış süt tozu, % 3 su ve % 2 stabilizan maddeden (E340) oluşan, kahveye süt yerine katılan ürün

2106.90

 

GYK 1 ve 6

Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste A’ya bakınız)

29 uncu Fasıl

Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste B’ye bakınız)

29 uncu Fasıl

Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste C’ya bakınız)

28, 29, 30 ve 35 inci fasıllar

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamı bazı kimyasal ürünler (Ayrıntılar için Liste D’ya bakınız)

28, 29, 30 ve 38 inci fasıllar

Sucralose

2932.19

Prasterone ve tibolone

2937.29

Thiamphenicol ve florfenicol

2941.40

Thymostimulin

3001.20

% 4 oranında tobramisin sülfat içeren tıbbi kalitede kalsiyum sülfattan mamul kemik parçası ikame ürünü. Bu ürün çapı 4.8 mm olan düzgün şekilli silindirik pelletler halinde, 5 cc, 10 cc ve 20 cc’lik steril şişelerde perakende satışa sunulmaktadır.

3004.20

 

GYK 1 ve 6

Doğal poligorskit (atapulgit)-smektit kiline kontrollü bir şekilde sülfürik asit eklenmesiyle elde edilen ürün. Sülfürik asit eklenmesinden sonra, elde edilen ağartılmış kil ürünü su ile yıkanmadan kurutulmakta ve istenen tane boyutuna küçültülmektedir.

3802.90

 

GYK 1 ve 6

Banknot imalinde kullanılan türden iki-eksenli yönlendirilmiş polipropilen (BOPP) film. Filmin iki tarafı da baskı yoluyla kaplanmıştır. Kaplama işlemi sırasında, bir çok özel kaplama maddesi filmin yüzeyine uygulanır ve manyetik gölgeler, teller, saydam pencere, hologram ve metamerik (renk) filtreler gibi görsel güvenlik özellikleri eklenir. Film, yapraklar halinde sunulmaktadır. Yaprakların boyutları ve dizaynı, filmin üzerine basılacak belirli banknotların boyut ve dizaynına göre belirlenmektedir.

3920.20

 

GYK 1 ve 6

CD-ROM (Kayıt yapılabilen (CD-R) ve yeniden yazılabilen (CD-RW) gibi) sürücülerle aynı şekilde çalışan DVD-ROM (Kayıt yapılabilen (DVD-R) ve yeniden yazılabilen (DVD-RW) gibi) sürücüler. Bu sürücüler, kullanıcılara normal CD’lere (650 megabayt) göre 7 ila 28 katı daha büyük miktarlardaki bilgilere erişim (okuma ve/veya yazma) imkanı sağlamaktadır. Tek başına çalışamazlar ve sürücünün tüm fonksiyonlarının (durma, başlama, arama, veri transferi) kontrolü için bir otomatik bilgi işlem makinasına bağlanmalıdır.

 

Otomatik bilgi işlem makinası, diskten, ihtiyacı olan herhangi bir bilgiyi ve tüm bilgileri belirler. DVD-ROM sürücü, otomatik bilgi işlem makinası tarafından belirlenen konumdaki disk üzerindeki digital bilgilere (1 ve 0’lar halindeki) erişir ve bu bilgileri otomatik bilgi işlem makinasına tekrar gönderir. Bu işlem sırasında, DVD-ROM sürücü, ileri veya geri gönderdiği dijital bilgilerin içeriği hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymamaktadır. DVD-ROM sürücülerde, disk üzerindeki bilgilerin, görünebilir metin veya resimlere çevrilmesi için gerekli olan bileşenler (yazılım ve donanım) bulunmamaktadır.

 

DVD sürücülerde ayrıca, DVD çalıcılarda normal olarak bulunan gerekli bilgi işlem yazılım ve donanımları (şifre çözücü, MPEG-2 kod çözücü, resim yaratım ve kompozit video, S-video ve/veya bileşik video gibi gerekli çıkış portları) da bulunmamaktadır

8471.70

 

GYK 1 ve 6

 

84. Fasıl (B) Notu

MP3 formatındaki dosyaları okumak için yazılım içeren bir CD-ROM sürücü, bir uzaktan kumanda ve otomobil içine yerleştirilecek bağlantı kablolarından oluşan sistem. Sistem oto radyosuna bağlanmakta bununla birlikte sistemde oto radyo bulunmamaktadır.

8519.99

 

Entegre devre (çipler) şeklinde bir flash hafıza ve bir mikroişlemci içeren bir mahfaza, bir ses frekans yükselteci, bir LCD ekran ve kontrol düğmeleri içeren bir elektronik sistemden oluşan ve pil ile çalışan taşınabilir cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar için bağlantıları vardır ve MP3 dosyalarını yüklemek (paralel veya USB portlarını kullanarak) için bir otomatik bilgi işlem makinasına bağlanabilmektedir. Cihazın ayrıca flash kart yuvası da bulunabilmektedir. Yükleme kapasitesi 32 ila 64 MB arasında değişmektedir.

8520.90

 

Entegre devre (çipler) şeklinde bir flash hafıza ve bir mikroişlemci içeren bir mahfaza, bir ses frekans yükselteci, bir LCD ekran, bir mikrofon ve kontrol düğmeleri içeren bir elekronik sistemden oluşan pil ile çalışan taşınabilir cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar için bağlantıları vardır. MP3 ve diğer dosyalar bu cihazın bağlandığı otomatik bilgi işlem makinasından yüklenebilmekte veya otomatik bilgi işlem makinasına geri yüklenebilmektedir (paralel veya USB portlarını kullanarak). Yükleme kapasitesi 32 ila 64 MB arasında değişmektedir. Cihaz ayrıca, elektronik kişisel bilgi yöneticisi (organizer) ve telefon defteri için ilave yazılım içerebilmektedir

8520.90

 

 

Entegre devre (çipler) şeklinde bir mikroişlemci ve sabit disk içeren bir mahfaza, bir ses frekans yükselteci, bir LCD ekran, mikrofon ve kontrol düğmeleri içeren bir elekronik sistemden oluşan pil ile çalışan taşınabilir cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar için bağlantıları vardır. MP3 ve diğer dosyalar bu cihazın bağlandığı otomatik bilgi işlem makinasından yüklenebilmekte veya otomatik bilgi işlem makinasına geri yüklenebilmektedir (paralel veya USB portlarını kullanarak). Yükleme kapasitesi 40 MB’dır. Cihaz ayrıca, elektronik kişisel bilgi yöneticisi (organizer) ve telefon defteri için ilave yazılım içermektedir.

8520.90

 

Bir CD sürücü, bir mikro işlemci, bir flash hafıza veya bir sabit disk, bir LCD ekran, kontrol düğmeleri, analog ses sinyallari ve mikrofon için giriş konnektörleri, ses, S-video ve komposit video sinyalleri için çıkış konnektörleri, otomotik bilgi işlem makinasına veya taşınabilir MP3 çalara MP3 dosyalarını yüklemek veya otomatik bilgi işlem makinası veya taşınabilir MP3 çalardan MP3 dosyaları indirmek için paralel ve USB konnektörleri ve ev içi network ağına veya internete bağlantı için ethernet portu içeren cihaz. Bir TV setine bağlanma, animasyonların gösterilmesinin yanı sıra şarkı listelerini düzenleme ve gezinme için grafiksel kullanıcı arabirimi sağlamaktadır. Cihaz, MP3 ve diğer sıkıştırılmış ses formatlarını okumak için programlanmıştır ve analog ses sinyallerini veya sesi kayıt edebilir.

8520.90

 

 

Bir CD sürücü, bir mikro işlemci, bir flash hafıza veya bir sabit disk, bir LCD ekran, kontrol düğmeleri, ses için çıkış konnektörleri (kulaklık, hoparlör veya bir stereo sisteme) içeren cihaz. Cihaz bir çok formatı (CD-DA, MP3 vb.) destekler ve standart CD’leri, CD-R ve CD-RW’yi okur. Cihazın fonksiyonları, bir kızılötesi ışınlı uzaktan kumanda cihazı ile kontrol edilebilir.

8520.90

 

 

MP3 dosyaları için dekoder içeren DVD çalar .

8521.90

Dijital bilgileri televizyon alıcıları veya ses (audio) sistemleri tarafından kullanılabilecek görüntü ve ses sinyallerine çevirmek üzere optik disk oynatıcı olarak tasarlanmış DVD oynatıcılar(çalarlar). DVD oynatıcılar, MPEG-2 sıkıştırma sistemi kullanılarak 40/1 oranında sıkıştırılarak kodlanmış video bilgilerini içeren DVD diskleri çalarlar. Bu disklerde stereo sisteminin yanı sıra 5+1 multi kanal sistemleri için farklı ses izleri (tracks) bulunmaktadır. DVD çalıcı, optik diskler üzerine preslenmiş çok yüksek yoğunluklu izleri okumak için lazer ışını kullanmak suretiyle çalışır. Lazer ışını tarafından okunan sinyaller, hata düzeltme, çözme, açma işlemlerinden geçtikten sonra dijital sinyal bir TV alıcısına bağlanabilecek analog sinyale çevrilir.

 

DVD çalıcı, otomatik bilgi işlem makinası olmadan tek başına çalışabilmektedir. Cihaz video dosyalarının yerini belirlemek için dosya sistemini okur, dosyaları diskten alır ve göstermek için bilgileri işler. TV/stereo için sinyal yaratmak ve kontrol (hızlı ileri, geri, durdurma veya küçültme/büyütme vb.) için yazılımlar içermektedir.

8521.90

 

GYK 1 ve 6

 

 

Üzerine entegre devre şeklinde bir flash hafıza (FLASH E2PROM), entegre devre şeklinde bir mikrokontrolör, çeşitli sayıda kapasitör ve direnç ile bir bağlantı soketinin monte edildiği bir elektronik devre kartından oluşan, “flash hafıza kartı” veya “flash elektronik yükleme kartı” olarak bilinen baskılı devrelerden oluşan (solid state), silinemez 192 MB yükleme kapasitesine sahip veri depolama cihazı. Cihazın boyutları yaklaşık 85 x 54 x 4 mm’dir.

Seyrüsefer ve global yer belirleme sitemi (GPS), veri toplama terminalleri, taşınabilir tarayıcılar, tıbbi izleme cihazları, ses kayıt cihazları, çağrı cihazları, mobil telefonlar ve dijital kameralar gibi harici bir kaynaktan gelen veriler, kart üzerine yüklenir ve belirli bir cihaza bağlandıktan sonra bu veriler karttan okunur. Ayrıca veriler özel bir adaptör kullanarak bir otomatik bilgi işlem makinasına da yüklenebilir. Kartların yükleme kapasiteleri 2 ila 500 MB arasında değişmektedir. Kart sadece bağlandığı cihazının gücünü kullanır ve bu nedenle pile gereksinim duymamaktadır.

8523.90

Üzerine entegre devre şeklinde bir flash hafıza (FLASH E2PROM) bir kontrolör ile kapasitör ve rezistanslar gibi pasif elemanların monte edildiği bir elektronik devre kartından oluşan, “flash hafıza kartı” veya “flash elektronik yükleme kartı” olarak bilinen baskılı devrelerden oluşan (solid state), 192 MB yükleme kapasitesine sahip silinemez veri depolama cihazı. Cihazın boyutları yaklaşık 43 x 36 x 4 mm’dir. Çeşitli komponentler baskılı devre kartına (PCB) yüzey monte teknolojisi ile monte edilmiş ve daha sonra bu baskılı devre kartı alt ve üst tarafından bir plastik karta bağlanmıştır. Baskılı devre kartı ince veya kalın film teknolojisi ile üretilmemiştir.

 

Seyrüsefer ve global yer belirleme sitemi (GPS), veri toplama terminalleri, taşınabilir tarayıcılar, tıbbi izleme cihazları, ses kayıt cihazları, çağrı cihazları, mobil telefonlar ve dijital kameralar gibi harici bir kaynaktan gelen veriler, kart üzerine yüklenir ve belirli bir cihaza bağlandıktan sonra bu veriler karttan okunur. Ayrıca veriler özel bir adaptör kullanarak bir otomatik bilgi işlem makinasına da yüklenebilir. Kartların yükleme kapasiteleri 2 ila 500 MB arasında değişmektedir. Kart sadece bağlandığı cihazının gücünü kullanır ve bu nedenle pile gereksinim duymamaktadır.

8523.90

Üzerine entegre devre şeklinde bir flash hafızaların FLASH E2PROM) monte edildiği, elektriksel düz yüzey kontak noktaları teçhiz edilmiş bir elektronik devre kartından oluşan, “flash hafıza kartı” veya “flash elektronik yükleme kartı” olarak bilinen baskılı devrelerden oluşan (solid state), 64 MB yükleme kapasitesine sahip silinemez veri depolama cihazı. Entegre devreler basklı devre kartına yapay reçine (epoxy) ile irtibatlandırılmakta ve daha sonra baskılı devre kartı bir plastik çerçeveye tutkalla yapıştırılmaktadır. Baskılı devre kartı ince veya kalın film teknolojisi ile üretilmemiştir. Cihazın boyutları yaklaşık 45 x 37 x 2 mm’dir.

 

Seyrüsefer ve global yer belirleme sitemi (GPS), veri toplama terminalleri, taşınabilir tarayıcılar, tıbbi izleme cihazları, ses kayıt cihazları, çağrı cihazları, mobil telefonlar ve dijital kameralar gibi harici bir kaynaktan gelen veriler, kart üzerine yüklenir ve belirli bir cihaza bağlandıktan sonra bu veriler karttan okunur. Ayrıca veriler özel bir adaptör kullanarak bir otomatik bilgi işlem makinasına da yüklenebilir. Kartların yükleme kapasiteleri 2 ila 500 MB arasında değişmektedir. Kart sadece bağlandığı cihazının gücünü kullanır ve bu nedenle pile gereksinim duymamaktadır.

8523.90

Flash hafıza (flash memory) ve entegre devreler (çipler) şeklindeki mikroişlemci içeren bir yuva, ses frekansı amplifikatörü içeren bir elektronik sistem, bir LCD ekran, bir mikrofon, bir radyo ayarlayıcısı (tuner) ve kontrol düğmelerinden oluşan, taşınabilen ve batarya ile çalışan cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar ve mikrofon için konnektörleri vardır. MP3 ve diğer dosyalar bu cihazın bağlandığı otomatik bilgi işlem makinasından yüklenebilmekte veya otomatik bilgi işlem makinasına geri yüklenebilmektedir (paralel veya USB portlarını kullanarak). Yükleme kapasitesi 32 ila 64 MB arasında değişmektedir.

8527.13

30. DÖNEM ( KASIM 2002) TOPLANTISI KARARLARI 

Eşyanın Tanımı

Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi

Su, buğday unu, yumurta, mayalama ajanları, şeker, peynir suyu tozu ve yağdan (genellikle soya fasulyesi yağı) mamul fırıncılık mamulü (waffle). Ürünün içeriği, hamur kıvamına gelinceye kadar çırpılır ve ardından hamur desenli waffle kalıbına dökülür. Ürün tamamıyla piştikten sonra dondurulur. Ağırlık itibariyle ortalama nem oranı, pişirme sonrasında %48, dondurma işlemi sonrasında ise %45’tir.

1905.32

 

GYK 1

Dayanıklı ve yüksek esnekliğe sahip suni deri üretiminde kullanılan, ağırlık itibariyle %15 poliol, %7 izosiyanat, %8 glikol ve %70 dimetilformamit içeren tek bileşenli yaş işleme poliüretan reçine.

3208.90

 

GYK 1 ve 6

 

32. Fasıl 4 nolu Notu 39. Fasıl 2 (d) nolu Notu

Perakende satılacak şekilde ölçülendirilmiş dozlar halinde enjekte edilebilir cilt jeli. Söz konusu ürün 1 ml.lik renksiz cam şırınga ve şırınga iğnesi ihtiva eden bir kutu içerisinde 0.4 ve 0.7 ml.lik farklı iki dozajda bulunmaktadır. Deriye ve dudaklara yapılan enjeksiyonla kırışıklıkların giderilmesi ve dudakların biçimlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Jel cam şırınganın içerisinde bulunmakta ve su (1 ml), sodyum klorür (9 mg), hyaluronik asit (20 mg), sodyum fosfat monobazik ve sodyum fosfat dibazik içermektedir. Hyaluronik asit, bakteriyel mayalanma yoluyla biyosentetik olarak üretilmekte ve sonra kararlı hale getirilmektedir.

3304.99

 

GYK 1, 3-b ve 6

Fischer-Tropsch sentezinin yan ürünü olarak elde edilen % 63-65 etil alkol, %35-37 izopropil alkol ve maksimum %1 C3/ C4 alkollerinden oluşan ürün.

3814.00

 

GYK 1

Perakende satılacak halde bir kutu içerisinde bölümlere ayrılmış dönen plastik bir tutaçtan oluşan bir makas, maket bıçağı, 1 rulo yapışkan bant, yapışkan bat dağıtıcı, 4 kurşun kalem, 2 tükenmez kalem, cm olarak işaretlenmiş bir cetvel, kalemtraş, tel zımba, bir kutu zımba teli , bir kutu kıskaç, bir silgi, 7 x 9cm boyutlarında bloknot kağıdı, bir kutu plastik başlı raptiye içeren ürün grubu.

3926.10

 

GYK 3-b ve 6

Yaklaşık 122 x 244 x 1.8 cm ebatlarında zımparalanmış ahşap dikdörtgen paneller. Ürün, her birinin genişliği yaklaşık 3.8 cm olan pek çok ahşap parçanın köşeden köşeye yapıştırılması yoluyla elde edilmiştir.

4421.90

 

GYK 1 ve 6

Pamuklu örme kumaştan kapitone yastık kılıfı (“Sham”): Ürün, şekil olarak dikdörtgendir (76 x 63 cm.) ve ön ve arka yüzler ile dekoratif kıvrımlardan oluşmaktadır. Ürünün ön yüzünün görünen kısmı iki kat pamuklu kumaş tabakası arasına yerleştirilen bir polyester dolgu tabakası vasıtasıyla kapitone edilmiş bir kapitone kumaştan kesilen parça işinden (patchwork) imal edilmiştir. Ön ve arka yüzler bir cep oluşturacak şekilde birleştirilmiştir ve arka yüzde bir fermuarla teçhiz edilen ve yastık ya da minderin sokulmasını sağlayan bir açma-kapama yeri bulunmaktadır.

6304.92

 

GYK 1 ve 6

Asansörlere monte edilmesi için bir mekanizmaya sahip olan otomatik açılıp kapanan sürgülü çelik kapı: Ürün, binanın her katındaki asansör boşluklarının girişinde duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Kapı ve mekanizma asansör kabini ile birlikte aşağı ya da yukarı doğru hareket etmemektedir.

7308.30

 

GYK 1 ve 6

Elektrolitik çökeltilmiş bakır kaplama ile birlikte çekilmiş karbonlu çelikten mamul, dayanıklı çubuk elektrotlar şeklindeki topraklama çubukları. Maksimum 254 mikron (m ) kalınlığındaki bakır tabaka, iki metal arasında mükemmel bir bağlantı sağlar. Bu çubukların uzunluğu 8 ila 10 feet (2.5 ila 3.1 metre) arasındadır ve ağırlıkları 5 kg.a kadar olabilmektedir. Ayrıca, çubukların vidalı bronz bağlantılarla birbirine bağlanabilen alt uçları sivriltilmiştir. Bu çubuklar, yüksek gerilim hatlarını, trafo merkezlerini, iletişim hatlarını, binaları, sokak lambalarını, paratonerleri, antenleri vs. korumak (topraklamak) amacıyla kullanılmaktadır.

7326.90

 

GYK 1 ve 6

 

XV. Bölüm 7 Nolu Notu

Aşağıda belirtilen prosesle kapsülleri/tabletleri paketleyen makine.

 

a) Makineye devamlı bir tabaka olarak giren plastik bir film içinde, bir kapsül/tableti tutacak uygun boyut ve şekillerde çentik şeklinde kabarcıklar (blister) oluşturulur.

b)Daha sonra her kabarcık içine bir kapsül/tablet yerleştirilir.

c)Üst kısım alüminyum folyo ile kapatılır.

d)Daha sonra levha halindeki plastikler paketler halinde kalıpla kesilir.

e)Makine ayrıca folyo üzerine baskıda yapmaktadır.

 

Bu proses süreklilik arz eden bir prosestir ve ilaçların perakende satışa sunulduğu tarzda kapsül/tabletler perakende satılacak şekilde blister (kabarcıklı) paketler üretilmektedir.

8422.40

 

GYK 1 ve 6

Polimid tabakalar arasında ince bakır tabakalı bir alüminyum kaideden oluşan elektrostatik torna aynası (Electrostatic Chuck-ESC). Polimid kaplama, bakırı plazma ve elektrik arkından korumaktadır. Kaide basitleştirilmiş katot yüzeyine cıvata ile tutturulur. Kullanılan ince yarı iletken levhanın (wafer) tipine bağlı olarak elektrostatik torna aynası (ESC) ya çentikli ya da düz olabilmektedir. ESC’nin üzerinde ve tabanında açılan helyum kanalları, helyumu ince yarı iletken tabakanın arkası boyunca dağıtır. Helyum akışı yarı iletken ince tabakadan ESC kaidesine doğru ısı transferini arttırır. Bu da yarı iletken ince tabaka üzerinde fotodirenç retikulasyonu oluşmasının önlenmesine yardım eder. Helyum, katottan yarı iletken ince tabakanın arkasına doğru yönlendirilir.

 

Plazma, bölmeyi ateşlediği zaman, bu yarı iletken tabakanın arka kısmında bir elektrik yükü oluşturur. Daha sonra bir pozitif DC voltajı ESC’nin bakır tabakasına uygulanır. Böylece yarı iletken tabakanın arka kısmındaki elektrik yüküne zıt bir elektrik yükü oluşturulur. Zıt elektrik yükleri, yarı iletken tabaka ve ESC arasında bir elektrostatik bağ oluşturarak birbirini çeker. Bu çekim, arka kısımdaki helyum basıncı sağlandığında yarı iletken tabakayı yerinde tutmak suretiyle bu tabakayı bağlar. Yarı iletken tabakanın işlenmesinden sonra, arka kısımdaki helyum basıncı ile voltaj düşürülür. Böylece plazmanın fazla olan statik yükü dağıtmasına imkan verilir. Bu işlem yarı iletken tabakayı serbest bırakır. Serbest bırakıldıktan sonra yarı iletken tabaka bölmeden çıkartılmak için hazır hale gelir.

8466.20

 

GYK 1 ve 6

 

XVI. Bölüm 2 (b) Nolu Notu

Bir taşıt üzerine monte edilmek üzere dizayn edilmiş aşağıdaki parçalardan oluşan karları temizlemeye mahsus tuz ve kum serpiciler.

1-Aynı zamanda sonsuz bir vida olarak dönen parça-kırmalı karıştırıcı ile donatılmış tuz ve kumun depolandığı bir tank, 2-Tuz parçalarını ezmeye/ufalamaya mahsus bir sistem,

3-Serpme diskli hidrolik projeksiyon sistemi.

Makinenin çeşitli fonksiyonları, uzaktan kumanda ile taşıtın şoför mahallinden işletilmektedir.

8479.10

 

GYK 1 ve 6

Belirli markada bir cep telefonuna mahsus aşağıdaki parçalardan oluşan şarj edilebilir nikel-kadmiyum akümülatör.

 

-3 nikel-kadmiyum akümülatör,

-Akümülatör arasında çalışan iletken şeritler,

-Batarya takımı ile cep telefonun devre sistemini birbirine bağlayan baskılı devre kartı,

-Rezistans ve kondansatör içeren ve akümülatörlerin yeniden şarj edilmesini kontrol eden devre kartı,

-İçerisinde batarya takımının elektrikli parçalarının muhafaza edildiği ve özellikle telefonun dış kapağının bir parçasını oluşturmak üzere dizayn edilen plastik dış mahfaza.

 

Batarya takımı cep telefonunun güç kaynağı olarak görev yapar, başka bir fonksiyonu yoktur. Dış kapak telefonun arka yüzünü oluşturacak şekilde ergonomik olarak dizayn edilmiştir.

8507.30

 

GYK 1 ve 6

Aşağıdaki parçalardan oluşan “batarya takımı”

 

-3 veya 6 nikel hidrid akümülatör,

-Elektrikli telefon konnektörleri,

-Batarya takımının ısısının, güvenli maksimum ısı seviyesini aşmasını engelleyen ısıl direnç,

-Anormal yüksek akımdan kaynaklanan kısa devrelerden korunmayı sağlamak üzere dayanıklılığı artıran pozitif ısı katsayı devresi (PTC- positive temperature coefficient),

-Plastik iç kapak,

-Telefonun dış kısmının bir parçasını oluşturmak üzere dizayn edilen arka dış mahfaza.

8507.80

 

GYK 1 ve 6

Bakır kaplanmış karbon çeliğinden mamul topraklama çubukları, terminaller, bronz kavramalar ve özel kaplanmamış bakır veya bakır kaplanmış çelik kablo veya tellerden oluşan, kablolara ve bağlantı tellerine kaynaklanmış topraklama aleti. Yüksek gerilim hatlarının, trafoların, haberleşme hatlarının, binaların, sokak lambalarının, paratonerlerin ve her türlü antenin korunması için tasarlanmıştır.

8535.90

 

ya da

 

8536.30

 

(voltaja göre)

Bebeklerin ya da çocukların motorlu taşıtlarda ya da diğer taşıma araçlarında taşınmasında kullanılmaya uygun otomobil emniyet koltukları. Bu ürünler taşınabilir özelliktedir ve bir emniyet kemeri ve kayış vasıtasıyla aracın koltuğuna bağlanmaktadır.

9401.80

 

GYK 1 ve 6

Sekiz küçük tekerlek üzerine monte edilen boru şeklindeki açılıp-kapanabilir çelik iskelete sahip plastik bebek yürütücüsü. Ürün, küçük tekerlekler üzerinde hareket etmektedir ve üzerinde oyuncaklar bulunan bir tabla ile birlikte, içerisinde bebeğin bacaklarının geçebilmesi için iki delik bulunan bir kumaş parçasından yapılmış bir oturak kısmına sahiptir. Bebeklerin emniyetli bir şekilde yürümeyi öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiştir.

9403.70

 

GYK 1 ve 6

Dış tabanının içerisindeki özel boşluğa daimi olarak yerleştirilmiş, çıkarılıp takılabilen iki tekerlekle birlikte, üst kısmı deri, dış tabanı kauçuktan mamül, ayak bileklerini saran ve tekerlekleri dışarı çıkarıldığı zaman tekerlekli paten (yol pateni) ayakkabısı olarak kullanılmaya elverişli ayakkabılardan oluşan “Tekerlekli Ayakkabılar”

9506.70

 

GYK 1 ve 6

31. DÖNEM ( MAYIS 2003) TOPLANTISI KARARLARI 

Eşyanın Tanımı

Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi

Raja cinsi tırpana balıklarının vücutlarının sağ ve sol kısımlarından elde edilen “kanat” şeklindeki tırpana yüzgeçleri (ya da tırpana kanatları). Derisi alınmış ve dondurulmuş olarak sunulan bu yüzgeçler (ya da kanatlar) ağırlık oranı olarak yaklaşık % 86 et ve % 14 kıkırdak olmak üzere çizgisel şekilde kıkırdak yapılar ihtiva etmektedir.

0303.79

 

GYK 1 ve 6

Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste E’ye bakınız)

29, 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar

Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste F’ye bakınız)

29 ve 30 uncu Fasıllar

Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste G’ye bakınız)

28, 29, 30 ve 35 inci fasıllar

Yaklaşık % 2 koku verici maddeler, % 46 narenciye konsantresi, % 19 sitrik asit (asitleştirici), % 1 askorbik asit (antioksidan), % 1’den az diğer gıda katkıları [yalancı akasya fasulyesi sakızı (stabilizatör), sodyum benzoat (koruyucu) ve beta karoten (renklendirici)] ve su içeren ve alkolsüz içeceklerin imalinde kullanılan müstahzar. Müstahzar, portakal aromalı hafif içecekler vs. gibi nihai ürünler için gerekli olan tüm koku verici maddeleri içermektedir.

3302.10

 

GYK 1 ve 6

 

33. Fasıl 2 Nolu Notu

 

33.02 pozisyon metninin ikinci kısmı

Belirli bir miktar fosfat eklenmiş olan, amin işlevli katyonik mısır nişastası bazlı amfoterik mısır nişastası. Ürün, ağırlık itibariyle % 0.3872 fosfor ve % 0.000392 silikon içermektedir. Eklenen fosfatın bir kısmı, katyonik modifiye nişastaya anyonik atomlar sağlamak üzere nişastayla reaksiyona girmektedir. Fosfatın bir kısmı ise, nihai üründe serbest olarak kalmaktadır. Hem anyonik gruplar, hem de serbest fosfat, nihai ürünün kağıt yapımında kullanılmasında özel bir işlev görmektedir. Ürün, kağıt yapım makinasının ıslak uç kısmına çok miktarda şapın eklendiği asitle kağıt yapım işlemlerinde kullanılan türdendir.

3505.10

 

GYK 1 ve 6

Ağırlık itibariyle % 0.185 oranında köpük kırıcı katılmış olan katyonik mısır nişastası. Ürün, kağıt yüzeylerini haşıllama ajanı olarak, haşıl presleri veya ahar yığınında uygulanacak şekilde kağıt yapım endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

3505.10

 

GYK

 

1 ve 6

Etilen oksit, tuz, soda külü, hidroklorik asit ve kostik ile kimyasal olarak modifiye edilmiş olan ve köpük kırıcı madde ihtiva eden mısır nişastası. Bu ürün kağıt endüstrisinde apreleme maddesi olarak kullanılmaktadır.

3505.10

 

GYK 1 ve 6

Dörtlü amin, hidroklorik asit, tuz, sodyum bisülfit ve kostik ile kimyasal olarak modifiye edilmiş olan ve adipik asit içeren patates nişastası. Adipik asit ürüne, kağıt imalinde apreleme maddesi olarak optimum performansı sağlamak için ilave edilmektedir.

3505.10

 

GYK 1 ve 6

Sülfürik asit ve etilen oksitle kimyasal olarak modifiye edilmiş olan mısır nişastası. Nötr tuzlar ve köpük kırıcı madde imalat prosesinde işleme bileşeni olarak kullanılmaktadır. Bu ürün kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır.

3505.10

 

GYK 1 ve 6

Kağıt endüstrisinde kullanılan katyonik modifiye patates nişastası.

3505.10

 

GYK 1 ve 6

Plastikten biberon emzikleri ve parmak kılıfları

3924.90

 

GYK 1 ve 6

Akrilik sentetik devamsız liflerden mamul, nihai “S” bükümlü, 736 desiteks, 99.8 g ağırlığındaki çileler halinde sunulan, 2-katlı çok tabakalı (katlanmış) kırmızı iplik.

5509.32

 

GYK 1 ve 6

 

XI. Bölüm 4 nolu notu

Sıcak içeceklerin seçimi ve dağıtımına mahsus yarı otomatik makina. Bu makine elektrikli bir cihazdır. Bir ısıtma sistemi, bir su kaynağı ve içecekler için çözülebilir karışımları tutan bir kap ihtiva etmektedir. Bu makine kullanıcı tarafından sunulan fincan veya diğer kaplara içecekleri dağıtmak için çeşitli çözülebilir müstahzarları su ile karıştırabilmektedir. Seçme, bileşenlerin karıştırılması, ısıtma ve verilen kaydedilmesi gibi makinanın tüm fonksiyonları işlemci bordu üzerine yerleştirilmiş bir EPROM’a yüklenmiş program vasıtasıyla elektronik olarak kontrol edilmektedir. Eprom üzerindeki program makinanın, içeceklerin ücretsiz olarak dağıtımı, dağıtılan içeceklerin sayısı ve ücretinin hesaplanması veya jeton kabul eden bir cihazla teçhiz edilmesi durumunda, içeceğin dağıtımından önce ödenmesi gereken ücretin hesaplanması için kullanılmasına imkan vermektedir. Mevcut durumda makine jetonla ödeme kabul eden bir cihazla donatılmamıştır. 500 x 379 x 450 mm ebatlarındadır.

8419.81

 

GYK 1 ve 6

Elektrikli ev tipi ekmek yapma makinesi ( boyutlar: yaklaşık 36 x 22 x 27 cm; ağırlık yaklaşık 5.9 kg), ekmek hamurunun malzemesinin karıştırıldığı ve pişirildiği, çıkarılabilir kaptan (“ekmek kabı”) oluşan bir gövdesi vardır. Ekmek kabının, çıkarılabilir yoğurma bıçağına mahsus, makinenin içine yerleştirildiğinde elektrik motoruna bağlanan döner bir mili vardır. Kap bölgesini çevreleyen elektrikli ısıtıcılar hamuru yapmak için malzemeyi uygun bir sıcaklıkta ısıtmak, kabarırken hamuru doğru sıcaklıkta tutmak ve ekmeği pişirmek için kullanılır. Makinenin, yoğurma ve pişirme için ve sadece yoğurmak için (makinenin üstündeki kontrol panelinden işletilen) otomatik programları vardır. Sonraki durumda, hazırlanan hamur başka bir cihazda pişirilmek için dışarı alınabilir.

8516.60

 

GYK 1, 3-c ve 6

32. DÖNEM ( KASIM 2003) TOPLANTISI KARARLARI

Eşyanın Tanımı

Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi

% 48.7 sükroz, % 29 su, % 15.1 yağsız katı süt, % 6.9 yağ ve % 0.2 den az stabilizer içeren gıda müstahzarı

0402.99

 

GYK 1ve 6

% 99.7 oranında kamış şekerinden elde edilen sükroz ve az miktarda karamel (kamış şekerinden) içeren şeker küpleri

1701.91

 

GYK 1ve 6

% 87 krema (%30’u yağ), % 7 invert şeker şurubu, % 2.3 yoğun süt, % 3.48 glikoz, % 0.01 vanilya tatlandırıcı, % 0.01 carrageen E407 (denizyosunu lifinden elde edilen bir gıda katkısı) içeren aerosol kap içerisinde krema

1901.90

 

GYK 1 ve 6

“Cachaça”, şekerkamışı suyunun damıtılmasıyla elde edilen alkol

2208.40

 

GYK 1 ve 6

Gıda üretiminde maya ve küf gelişimini engellemek amacıyla kullanılan, natamycin (bir antibiyotik) (yaklaşık % 50) ve laktoz (yaklaşık % 50) içeren toz halindeki ürün

3808.20

 

GYK 1ve 6

11.5 x 7.7 x 1 cm ölçülerinde 115 gr ağırlığında avuç içi büyüklüğünde elektronik ajanda (palm-elektronik organizer). Cihazın ön yüzü bir yazma alanının (bilgi girişi paketin içinde bulunan “stylus” olarak adlandırılan bir kalemle yapılmaktadır) da bulunduğu dokunmatik ekran ile çeşitli fonksiyon tuşlarından oluşmaktadır. Cihazı çalıştıran lityum-iyon piller seri bağlantılar sayesinde bir yuva üzerine (cradle) yerleştirildiğinde şarz edilebilmektedir. Piller cihazı çalıştıramayacak duruma gelirse kullanıcının cihazın içindeki bilgileri tamamen kaybetmeden önce cihazı yeniden şarz etmesi için 1 haftası bulunmaktadır. Cihaz bir bilgisayara bağlanabilir ve özel bir yazılım yüklenmesinden sonra (CD_ROM’da ayrıca satılmaktadır) veri değişimi yapabilir. Kızıl ötesi portu sayesinde kızıl ötesi ile çalışan başka cihazlara veri gönderebilir. Temel uygulamaları arasında, randevu defteri, adres defteri, yapılacaklar listesi, unutulmayacaklar bölümü, hesap makinası ve harcama kayıt defteri bulunmaktadır. Cihaz, veri transferi ve şarz amaçlı kullanılan bir yuva (cradle), şarz cihazı, veri girişi için metal bir kalem (stylus) (1 adet plastik yedeği ile birlikte), veri giriş yazılımı, kullanım kitapçığı, şarz edilebilir lityum-iyon pil, DB-25 adaptör ve koruyucu kılıfla satılmaktadır.

8471.30

 

GYK 3-b ve 6

Numaralanmış video görüntülerinin kaydı, video efektlerinin yaratılması, video programlarının yayınlanmalarından önce montajı ve düzenlenmesine yarayan yazılım ile çeşitli makina kombinasyonundan müteşekkil sistem. Sistem video sinyallerini almaya veya vermeye uygundur. Sistemin içinde, video sinyalleri, merkezi işlem birimi tarafından işlenebilmeleri amacıyla sayısal sinyaller haline dönüştürülmektedir. Sistem aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

 

1) Merkezi bir işlem birimi ;

 

2) Renkli iki gösterge birimi (monitörler)(verilerin gösterilmesi için birbirine geçmemiş taramalı ve video sunuşları için birbirine geçmiş taramalı) ; bu ünitelerden biri, merkezi işlem birimi tarafından gerçekleştirilen sayısal işlemleri, diğeri elde edilen sonucu göstermektedir ;

 

3) Klavye şeklinde bir giriş birimi ;

 

4) 4 ve 9 Gb’ lık (Gigabyte) iki hafıza birimi ;

 

5) Gerçek bağlantı programı(logging software) ;

 

6) Görüntü verme kartı (video coprocessor board) ;

 

7) Sıkıştırma kartı ( compression board) ;

 

8) Gerçek zaman DVE (Digital Video Effects) kartı;

 

9) Audiomedia II ses kartı ;

 

10) SCSI-II (Small Computer Systems Interface) hızlandırıcı kart;

 

11) Sesi yükselten bir çift kabin.

 

12)Sisteme dijital görüntüleri kaydetme, video efektleri yaratabilme ve radyo-TV yayınları için video programları hazırlanabilmesi imkanı sağlayan CD ortamındaki yazılım

8543.89

 

XVI. Bölüm 4 nolu Notu

 

84. Fasıl 5 (E) nolu Notu

Kontrol modülü ve bağlantı kablolarıyla (konsolu bir ses veya görüntü cihazına bağlayan kablo ile güç kaynağı kablosu) birlikte bir kutu içinde perakende halde satışa sunulan cihaz (konsol). Konsol aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

  • Merkezi işlem birimi (CPU)
  • 32 Mbits DRAM ana bellek modülü
  • DVD sürücü
  • Grafik mikroçipi
  • 2 adet USB bağlantı portu
  • 2 adet kontrol modülü portu
  • 2 adet bellek kart yuvası
  • ses/görüntü bağlantı portu (IEEE 134)
  • Optik dijital çıkış bağlantı portu

 

Kontrol modülünün dışında konsole standart bir klavye, fare, televizyon alıcısı, data monitörü ya da yazıcı da bağlanabilmektedir.

 

Konsolün içerisindeki sürücü bölümü, hard disk sürücü veya ethernet adaptör ile birlikte kullanılmaya imkan vermektedir.

 

Cihaz, video oyunlarına ait yazılımların işlenmesine ve bunlar üzerinde değişiklikler yapılmasına, DVD veya ses CD’lerinden alınan dijital bilgilerin ses/görüntü sinyallerine çevrilmesine imkan vermekte ve YABASIC dilinde programlanabilmektedir. Kontrol modülünün genellikle video oyunları oynamak amacıyla kullanılan çeşitli kontrol düğmeleri bulunmaktadır.

9504.10

 

GYK 1ve 6

 

XVIncı Bölüm 1-p nolu notu

 

 

 

33. DÖNEM ( MAYIS 2004) TOPLANTISI KARARLARI

 

Eşyanın Tanımı

Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi

Çeşitli bitkisel yağların esterleştirilmesi sonucu elde edilen yenilebilir karışım

15.17

 

GYK 1

Bazı INN ürünleri (85 ve 86 nolu INN listeleri)

(Ayrıntılar için Liste H’ye bakınız)

29 uncu Fasıl

Bazı INN ürünleri (87 nolu INN listesi)

(Ayrıntılar için Liste I’ye bakınız)

29 ve 39 uncu fasıllar

Bazı INN ürünleri (88 nolu INN listesi)

(Ayrıntılar için Liste J’ye bakınız)

29 ve 30 uncu fasıllar

Bazı INN ürünleri (89 nolu INN listesi)

(Ayrıntılar için Liste K’ya bakınız)

28, 29 ve 30 uncu fasıllar

İtriyum oksit ve küçük bir miktardaki başka bir inorganik oksitin (nadir bulunur element veya skandiyumdan başka) özel bir kullanım yeri için arzu edilen fiziksel özelliklere (yüzey alanı, yoğunluk, erime noktası ve tane büyüklüğü) sahip toz halindeki nihai ürünü elde etmek amacıyla önceden belirlenmiş oranlarda karıştırılmasını, briketlenmesini, pelletlenmesini, briketlerin sinterlenmesini, değirmenden ve daha sonra elekten geçirilmesini kapsayan patentli bir üretim tekniği ile elde edilen iki inorganik oksit karışımı.

3824.90

 

GYK 1 ve 6

 

28 nci Faslın 1-a nolu notu

Dış yüzü zımbayla işlenmiş deriden, iç yüzü tekstil malzemesinden mamul alt tarafı oval şeklinde 35 x 22.5 x 17 cm ebatlarında deriden mamul el çantası. Çantanın fermuarlı bir gözü, bozuk para bölümü, içeride bir cep telefonu gözü ve iki tarafını üstten birbirine bağlayan bir fermuarı bulunmaktadır. Deriden mamul dış yüzey çıplak gözle görülemeyecek bir şekilde plastikle kaplanmıştır.

4202.21

 

GYK 1 ve 6

Dış yüzü deriden, ön ve arka tarafların iç yüzeyleri tekstil malzemesinden yapılmış 26 x 13 x 8 cm ebatlarında bel çantası. Bir ana fermuarlı bölüm, bunun iki önünde ve bir arkasında fermuarlı cepler, tekstilden mamul ayarlanabilir çıtçıtlı kayıştan oluşmaktadır. Deriden mamul dış yüzey çıplak gözle görülemeyecek bir şekilde plastikle kaplanmıştır.

4202.91

 

GYK 1 ve 6

13.8 ila 21.8 mm kalınlıklarında, 129 mm genişliğinde, 900, 1830 ya da 3700 mm uzunluğunda, lamba ve yivleri vasıtasıyla uzunlamasına, tutkallanmış çift sıra dişler sayesinde yanlamasına birleştirilmiş 2 sıra çıta/şeritten mamul döşeme paneli. Panellerin üst yüzeyi nemin etkisini dengelemek amacıyla polipropilen bir filmle kaplanmış, kenarları ile uçları ise lambalanmış ve yiv açılmıştır. Her bir çıta/şeridin uzunluğu 308 mm, 408 mm, 467.5 mm, 474 mm ya da 623.5 mm.dir

4418.30

 

GYK 1 ve 6

Liste A

 

INN

Tarife Poziyonu

Alemcinal

2932.29

(List 82)

Evernimicin

2941.90

(List 82)

Metreleptin (List 82)

2937.19

Onercept

2934.99

(List 82)

Pegvisomant

2937.19

(List 82)

Doripenem (List 83)

2941.90

Fondaparinux sodium (List 83), replaces

2932.99

Fondaparin sodium (List 79)

Leridistim

2934.99

(List 80)

Liste B

I. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 82)

 

INN

Tarife Poziyonu

Adrogolide

2934.99

Altinicline

2933.99

Ataquimast

2933.99

Bilastine

2933.39

Bulaquine

2934.99

Cangrelor

2934.99

Conivaptan

2933.99

Darusentan

2933.59

Emfilermin

2933.29

Eptapirone

2933.69

Everolimus

2934.99

Ezlopitant

2933.39

Fiduxosin

2934.99

Figopitant

2933.59

Implitapide

2933.99

Irampanel

2934.99

Lanicemine

2933.39

Lusaperidone

2934.99

Motexafin

2933.99

Nebostinel

2924.29

Pinokalant

2933.49

Posaconazole

2934.99

Pumafentrine

2933.99

Radolmidine

2933.29

Relcovaptan

2935.00

Repifermin

2933.29

Resiquimod

2933.99

Rubitecan

2939.99

Sulamserod

2935.00

Valrocemide

2924.19

Vofopitant

2933.39

 

II. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 83)

 

INN

Tarife Pozisyonu

Atrasentan

2934.99

Capromorelin

2933.99

Cridanimod

2933.99

Ecraprost

2937.50

Ensulizole

2933.99

Fosfluconazole

2933.99

Isatoribine

2934.99

Lixivaptan

2933.99

Melevodopa

2922.50

Norelgestromin

2937.29

Opaviraline

2933.99

Opebacan

2934.99

Paliperidone

2934.99

Rostaporfin

2933.99

Rotigotine

2934.99

Sitaxentan

2935.00

Talaporfin

2933.99

Tolvaptan

2933.99

III. Önceki Dönemlere Ait INN ürünleri Sınıflandırma Kararları

 

INN

Tarife Pozisyon

Anecortave

2937.28

(WHO List 80)

 

Exatecan

2939.99

(WHO List 81)

 

 

IV. Tarife Pozisyonu Değişen bazı INN ürünleri

 

INN

Tarife Poziyonu

Midaxifylline

2939.59

(WHO List 79)

Corifollitropin alfa (WHO List 80)

2934.99

Liste C

I. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 84)

 

INN

Tarife Poziyonu

Carglumic acid

2924.19

Lidadronic acid

2931.00

Agalsidase alfa

3507.90

Agalsidase beta

3507.90

Aprepitant

2934.99

Balaglitazone

2934.10

Bimosiamose

2940.00

Brostallicin

2933.99

Edotreotide

2934.99

Edronocaine

2922.19

Eflucimibe

2930.90

Eganoprost

2937.50

Emodepside

2934.99

Erlizumab

3002.10

Ertapenem

2941.90

Etoricoxib

2933.39

Eufauserase

3507.90

Farglitazar

2934.99

Gavilimomab

3002.10

Gemopatrilat

2933.79

Imatinib

2933.59

Lemalesomab

3002.10

Litomeglovir

2935.00

Mozenavir

2933.99

Navuridine

2934.99

Neramexane

2921.30

Nolomirole

2922.29

Omaciclovir

2933.59

Omalizumab

3002.10

Pipendoxifene

2933.39

Pradofloxacin

2933.49

Reglitazar

2934.99

Rivoglitazone

2934.10

Sabiporide

2933.59

Safinamide

2924.29

Soneclosan

2909.50

Taplitumomab

3002.10

paptox

Tezacitabine

2934.99

Tidembersat

2932.99

Tilmacoxib

2935.00

Tomeglovir

2935.00

Tridolgosir

2933.99

Valomaciclovir

2933.59

Vatalanib

2933.39

Visilizumab

3002.10

Ximelagatran

2933.99

Zelandopam

2933.49

Ziralimumab

3002.10

 

II. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 85)

 

INN

Tarife Pozisyonu

Gadocoletic acid

2846.90

Afeletecan

2939.99

Alfimeprase

3507.90

Alilusem

2933.49

Ambrisentan

2933.59

Amdoxovir

2934.99

Amotosalen

2932.29

Caldaret

2933.59

Cipralisant

2933.29

Dalbavancin

2941.90

Ecalcidene

2933.39

Efalizumab

3002.10

Erlosamide

2924.29

Erlotinib

2933.59

Febuxostat

2934.10

Feloprentan

2933.59

Finafloxacin

2934.99

Gadomelitol

2846.90

Gefitinib

2934.99

Ingliforib

2933.99

Ipravacaine

2933.39

Iseganan

2934.99

Labetuzumab

3002.10

Laniquidar

2933.49

Laquinimod

2933.79

Laronidase

3507.90

Lirimilast

2932.99

Manifaxine

2934.99

Miglustat

2933.39

Miriplatin

2843.90

Nasaruplase beta

3507.90

Netoglitazone

2934.10

Ospemifene

2909.49

Pexelizumab

3002.10

Ragaglitazar

2934.99

Reslizumab

3002.10

Ruboxistaurin

2934.99

Semaxanib

2933.79

Senazodan

2933.39

Silodosin

2933.99

Solifenacin

2933.49

Tadalafil

2934.99

Tafluposide

2940.00

Tesaglitazar

2918.90

Tofimilast

2934.99

Xidecaflur

2922.19

Zanapezil

2933.39

Zoniporide

2933.49

 

Liste D

CAS Indeks Adı

CAS RN

Molekül Formulası

Tarife Pozisyonu

Tablo 1

A. Toksik kimyasallar:

(1) O-Alkyl (<C10, cycloalkyl dahil) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates :

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-ethylhexyl ester

458-71-9

C9H20FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, (1-methylethyl)-, methyl ester

648-59-9

C4H10FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, decyl ester

193090-25-4

C11H24FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,4-dimethylpentyl ester

199850-62-9

C8H18FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,3-dimethylbutyl ester

352-53-4

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2,3-dimethylbutyl ester

83563-66-0

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-methylcyclohexyl ester

85473-32-1

C8H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 4-methylcyclohexyl ester

113548-87-1

C8H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, cyclohexyl ester

7284-84-6

C8H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, (1-methylethyl)-, 1-methylethyl ester

665-33-8

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, methyl ester

665-03-2

C3H8FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,3,3-trimethylbutyl ester

30593-65-8

C8H18FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-ethylpropyl ester

66348-71-8

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-d3-, 1,2,2-trimethylpropyl ester

104801-09-4

C7H13D3FO2P

2845.90

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methyl-2-propynyl ester

30593-71-6

C5H8FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, propyl ester

2992-95-2

C5H12FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, propyl-, cyclohexyl ester

28364-21-8

C9H18FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylheptyl ester, [S-(R*,R*)]-

24753-12-6

C9H20FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylheptyl ester

22925-97-9

C9H20FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylheptyl ester, [R-(R*,R*)]-

22925-96-8

C9H20FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 2-methylpropyl ester

2261-83-8

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, propyl-, 1-methylethyl ester

18358-37-7

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, propyl-, propyl ester

18358-36-6

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, butyl ester

18358-34-4

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, ethyl ester

650-20-4

C4H10FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, pentyl ester

162085-84-9

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, (1S)-

89254-45-5

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, (1R)-

89254-46-6

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 3,3-dimethylbutyl ester

660-21-9

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 3-methylbutyl ester

22107-46-6

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, cyclohexyl ester

329-99-7

C7H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-d3, 1-methylethyl ester

104801-08-3

C4H7D3FO2P

2845.90

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, labelled with tritium

104801-10-7

C7H16FO2P

2844.40

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylethyl ester

107-44-8

C4H10FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester

96-64-0

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 1-methylethyl ester

1189-87-3

C5H12FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, nonyl ester

211192-74-4

C10H22FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, cyclopentyl ester

7284-82-4

C6H12FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylethyl ester, labelled with tritium

104801-07-2

C4H10FO2P

2844.40

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 1-methylpropyl ester

162085-83-8

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, heptyl ester

162085-82-7

C8H18FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, cyclooctyl ester

14719-38-1

C9H18FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, octyl ester

144313-52-0

C9H20FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, isopropyl-, ethyl ester

1426-08-0

C5H12FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, hexyl ester

135445-19-1

C8H18FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, pentyl ester

13454-59-6

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, phenyl ester

133826-40-1

C7H8FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylpentyl ester

13172-12-8

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, hexyl ester

113548-89-3

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-ethylbutyl ester

126204-48-6

C7H16FO2 P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-butenyl ester, (E)-

138780-00-4

C5H10FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, methyl ester

353-88-8

C2H6FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, propyl ester

763-14-4

C4H10FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1S)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(S)]-

24753-16-0

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1S)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(R)]-

24753-15-9

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1R)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(R)]-

22956-47-4

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylpropyl ester

352-52-3

C5H12FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-methylpropyl ester

2053-81-8

C5H12FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, butyl ester

352-63-6

C5H12FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, heptyl ester

162085-85-0

C9H20FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2,2-dimethylpropyl ester

372-62-3

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1R)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(S)]-

22956-48-5

C7H16FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2-dimethylpropyl ester

6154-51-4

C6H14FO2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, ethyl ester

673-97-2

C3H8FO2P

2931.00

(2) O-Alkyl (<C10, cycloalkyl dahil) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates :

Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, 1-methylethyl ester

63815-55-4

C6H13N2O2P

2931.00

Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, methyl ester

63815-56-5

C4H9N2O2P

2931.00

Phosphoramidocyanidic acid, diethyl-, ethyl ester

63815-60-1

C7H15N2O2P

2931.00

Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, propyl ester

162085-86-1

C6H13N2O2P

2931.00

Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, pentyl ester

148461-87-4

C8H17N2O2P

2931.00

Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, butyl ester

162085-87-2

C7H15N2O2P

2931.00

Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, 2-methylpropyl ester

162085-88-3

C7H15N2O2P

2931.00

Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, 1-methylpropyl ester

162085-89-4

C7H15N2O2P

2931.00

Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, hexyl ester

162085-90-7

C9H19N2O2P

2931.00

Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, heptyl ester

162085-91-8

C10H21N2O2P

2931.00

Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, ethyl ester

77-81-6

C5H11N2O2P

2931.00

(3) O-Alkyl (H ya da <C10, cycloalkyl dahil) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr) phosphonothiolates ve ilgili alkylated ya da protonated tuzlar :

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-methyl ester

108490-92-2

C6H16NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester, (R)-

65167-63-7

C11H26NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] ester

73207-98-4

C9H22NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dipropylamino)ethyl] O-ethyl ester

62512-68-9

C11H26NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-[2-(dimethylamino)ethyl] ester

22925-98-0

C10H22NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[(ethylthio)methyl] ester

33910-75-7

C6H15O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, isopropyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester

99991-06-7

C11H26NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester, (S)-

65167-64-8

C11H26NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester

20820-80-8

C7H18NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(diethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester

91134-95-1

C10H24NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[[2-(dimethylamino)ethyl]thio]ethyl] ester

170082-85-6

C7H18NO2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester, oxalate

108302-04-1

C10H24NO2PS.C2H2O4

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-(2-methylpropyl) ester

56217-65-3

C9H22NO2PS

2930.90

Benzenaminium, N-[2-[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate

41294-07-9

C13H23NO2PS.CH3O4S

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]ethyl] ester

41294-05-7

C13H22NO3PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-cyclopentyl ester, (S)-

102490-59-5

C14H30NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, propyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester

218964-59-1

C9H22NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[methyl(4-methylphenyl)amino]ethyl] ester

41294-04-6

C13H22NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester, p-toluenesulfonate

107059-49-4

C9H22NO2PS.C7H8O3S

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]ethyl] ester

41294-02-4

C13H22NO3PS

2930.90

Phosphonothioic acid, propyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester

99991-07-8

C11H26NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2[methyl(3-methylphenyl)amino]ethyl] ester

41294-01-3

C13H22NO2PS

2930.90

Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-4-methoxy-N,N-dimethyl-, methyl sulfate

41294-12-6

C14H25NO3PS.CH3O 4S

2930.90

Phosphonothioic acid, propyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester

218964-60-4

C13H30NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-cyclopentyl ester

85473-33-2

C14H30NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-(2-methylpropyl) ester

159939-87-4

C11H26NO2PS

2930.90

Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N,3-trimethyl-, methyl sulfate

41294-08-0

C14H25NO2PS.CH3O 4S

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester, ethanedioate (1:1)

2641-09-0

C7H18NO2PS.C2H2O4

2930.90

Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-3-methoxy-N,N-dimethyl-, methyl sulfate

41294-09-1

C14H25NO3PS.CH3O 4S

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-ethyl ester

21770-86-5

C9H22NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester, (.+-.)-

65167-64-8

C11H26NO2PS

2930.90

Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N,4-trimethyl-, methyl sulfate

41294-11-5

C14H25NO2PS.CH3O4S

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester

98543-25-0

C8H20NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester, oxalate

108776-13-2

C9H22NO2PS.C2H2O4

2930.90

Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2[[methyl(1-methylethoxy)phosphinyl]thio]-, iodide

1866-98-4

C9H23NO2PS.I

2930.90

Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2[[methyl(1,2,2-trimethylpropoxy)phosphinyl]thio]-

38770-03-5

C12H29NO2PS

2930.90*

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-butyl ester

52364-46-2

C13H30NO2PS

2930.90

Ethanaminium, 2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]-N,N,N-trimethyl-

56217-67-5

C8H21NO2PS

2930.90*

Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-methyl ester

170800-77-8

C9H22NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-(1-methylpropyl) ester, ethanedioate (1:1)

50929-97-0

C10H24NO2PS.C2H2 O4

2930.90

Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2[[methyl(1-methylethoxy)phosphinyl]thio]-

56217-69-7

C9H23NO2PS

2930.90*

Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclohexyl S[2-(diethylamino)ethyl] ester

71293-89-5

C13H28NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-(1-methylethyl) ester

162085-95-2

C13H30NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-ethyl ester

21738-25-0

C10H24NO2PS

2930.90

Ethanaminium, 2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]-N,N,N-trimethyl-, iodide

2478-92-4

C8H21NO2PS.I

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester

21068-52-0

C8H20NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] ester

21068-51-9

C7H18NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-butyl S[2-(ethylthio)ethyl] ester

21055-68-5

C9H21O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl]-O-(1-methylethyl) ester, ethanedioate (1:1)

2478-93-5

C8H20NO2PS.C2H2O4

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-propyl ester

52364-45-1

C12H28NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester

50782-69-9

C11H26NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-[2-(dimethylamino)ethyl] ester, (S)-

22925-95-7

C10H22NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] ester

34256-71-8

C5H14NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester

162085-92-9

C9H22NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-(diethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester

162085-93-0

C11H26NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-(1-methylethyl) ester

51446-23-2

C12H28NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-[2-(diethylamino)ethyl] ester

93240-66-5

C12H26NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-methyl ester

162085-94-1

C11H26NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-(ethylthio)ethyl] O-(1-methylpropyl) ester

50824-96-9

C10H23O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester

73835-17-3

C12H28NO2PS

2930.90

(4) Sulfur mustards :

Ethane 1,1’-(thio-35S)bis[2-chloro-

6755-76-6

C4H8Cl2S

2844.40

Ethane, 1,2-bis[(2-chloroethyl)thio]-

3563-36-8

C6H12Cl2S2

2930.90

Ethane, 1,1’-[methylenebis(thio)]bis[2-chloro-

63869-13-6

C5H10Cl2S2

2930.90

Ethane-1,1,2,2-d4, 1,1’-thiobis[2-chloro-

176327-97-2

C4Cl2D8S

2845.90

Pentane, 1,5-bis[(2-chloroethyl)thio]-

142868-94-8

C9H18Cl2S2

2930.90

Butane, 1,4-bis[(2-chloroethyl)thio]-

142868-93-7

C8H16Cl2S2

2930.90

Ethane, 1-chloro-2-[(chloromethyl)thio]-

2625-76-5

C3H6Cl2S

2930.90

Propane, 1,3-bis[(2-chloroethyl)thio]-

63905-10-2

C7H14Cl2S2

2930.90

Ethane, 1,1’-oxybis[2-[(2-chloroethyl)thio]-

63918-89-8

C8H16Cl2OS2

2930.90

Ethane, 1,1’-thiobis[2-chloro-

505-60-2

C4H8Cl2S

2930.90

Ethane, 1,1’-[oxybis(methylenethio)]bis[2-chloro-

63918-90-1

C6H12Cl2OS2

2930.90

(5) Lewisites :

Arsonous dichloride, [(1Z)-2-chloroethenyl]-

34461-56-8

C2H2AsCl3

2931.00

Arsine, tris(2-chloroethenyl)-

40334-70-1

C6H6AsCl3

2931.00

Arsinous chloride, bis(2-chloroethenyl)-

40334-69-8

C4H4AsCl3

2931.00

Arsonous dichloride, (2-chloroethenyl)-

541-25-3

C2H2AsCl3

2931.00

(6) Nitrogen mustards :

Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-, hydrochloride

55-86-7

C5H11Cl2N.ClH

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-

51-75-2

C5H11Cl2N

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)-

555-77-1

C6H12Cl3N

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, compd. with 2,4,6-trinitrophenol (1:1)

63915-56-0

C6H13Cl2N.C6H3N3O7

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, hydrochloride

3590-07-6

C6H13Cl2N.ClH

2921.19

1 Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-

538-07-8

C6H13Cl2N

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)-, hydrochloride

817-09-4

C6H12Cl3N.ClH

2921.19

Diethylamine, 2,2’-dichloro-N-methyl-, monopicrate

2475-58-3

C6H3N3O7.C5H11Cl2N

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)-, compd. with 2,4,6-trinitrophenol (1:1)

6138-32-5

C6H12Cl3N.C6H3N3 O7

2921.19

(7) Saxitoxins :

1H,10H-Pyrrolo[1,2-c]purine-10,10-diol, 2,6-diamino-4-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-3a,4,8,9-tetrahydro-,

35523-89-8

C10H17N7O4(3aS,4R,10aS)-

3002.90

1H,10H-Pyrrolo[1,2-c]purine-10,10-diol, 2,6-diamino-4-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-3a,4,8,9-tetrahydro-,

35554-08-6

C10H17N7O4.2ClH dihydrochloride, [3aS-(3a.alpha.,4.alpha.,10aR*)]-

3002.90

(8) Ricins :

Ricins

9009-86-3

3002.90

B. Precursors :

(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr) phosphonyldifluorides :

Phosphonic difluoride, methyl-, mixt. with methylphosphonic dichloride

97505-35-6

CH3Cl2OP.CH3F2OP

3824.90

Phosphonic difluoride, ethyl-753-98-0 C2H5F2OP 2931.00 1B09 Phosphonic difluoride, (1-methylethyl)-

677-42-9

C3H7F2OP

2931.00

Phosphonic difluoride, propyl-690-14-2 C3H7F2OP 2931.00 1B09 Phosphonic difluoride, methyl-

676-99-3

CH3F2OP

2931.00

(10) O-Alkyl (H ya da <C10, cycloalkyl dahil) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr) phosphonites ve ilgili alkylated ya da protonated tuzlar :

Phosphonic acid, methyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester

71840-26-1

C11H26NO3P

2931.00

Phosphonous acid, ethyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester

159574-69-3

C12H28NO2P

2931.00

Phosphonous acid, (1-methylethyl)-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester

169739-33-7

C13H30NO2 P

2931.00

Phosphonous acid, propyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester

169739-24-6

C13H30NO2 P

2931.00

Phosphonous acid, methyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester

57856-11-8

C11H26NO2P

2931.00

(11) Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate :

Phosphonochloridic acid, methyl-, 1-methylethyl ester

1445-76-7

C4H10ClO2P

2931.00

(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate :

Phosphonochloridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester

7040-57-5

C7H16ClO2P

2931.00

Tablo 2

A. Toksik kimyasallar

Ethanaminium, 2-[(diethoxyphosphinyl)thio]-N,N,N-triethyl-

20194-81-4

C12H29NO3PS

2930.90

Phosphorothioic acid, S-[2-(diethylamino)ethyl] O,O-diethyl ester, ethanedioate (1:1)

3734-97-2

C10H24NO3PS.C2H2O4

2930.90

Phosphorothioic acid, S-[2-(diethylamino)ethyl] O,O-diethyl ester

78-53-5

C10H24NO3PS

2930.90

1-Propene, 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-

382-21-8

C4F8

2903.30

Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, 1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester

6581-06-2

C21H23NO3

2933.39

Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, 1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester, hydrochloride

13004-56-3

C21H23NO3.ClH

2933.39

B. Precursors :

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-[(2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] ester

54253-87-1

C10H13N2O3PS2

2934.99

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-ethyl O-propyl ester

54565-49-0

C7H17OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, S-ethyl O-propyl ester

54565-46-7

C6H15OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-ethyl O-methyl ester

57093-53-5

C5H13OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester

57207-30-4

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester

58259-60-2

C3H9O2PS

2930.90

Phosphonamidothioic acid, N-acetyl-P-ethyl-, S-ethyl ester

67242-40-4

C6H14NO2PS

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester

54565-44-5

C3H9OPS2

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopropyl)-, S-methyl ester

67242-41-5

C6H14NO2PS

2930.90

Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, dimethyl ester

54552-77-1

C5H13O3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, S-ethyl O-methyl ester

54565-45-6

C4H11OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester, (R)-

65167-61-5

C9H19O2PS

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopropyl)-, S-ethyl ester

65331-56-8

C7H16NO2PS

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-propyl-, S-methyl ester

65331-54-6

C4H12NOPS

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-ethyl ester

35575-81-6

C10H12ClN2O3PS2

2934.99

1,3,5,2,4,6-Triphosphatriborin, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,2,3,4,5,6-hexamethyl-

63917-40-8

C6H18B3P3

2931.00

Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-(1-methylethyl) ester

64581-67-5

C5H12ClOPS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester

65143-04-6

C9H19O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester, (R)-

65167-51-3

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, (1-methylethyl)-, O-ethyl ester

66089-80-3

C5H12ClOPS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester, (S)-

65167-62-6

C9H19O2PS

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) S-propyl ester

63869-33-0

C10H13Cl2OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-methyl ester, (S)-

65167-60-4

C7H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester, (R)-

65167-53-5

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester, (S)-

65167-54-6

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester, (R)-

65167-55-7

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester, (S)-

65167-56-8

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-methyl ester, (R)-

65167-59-1

C7H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester, (R)-

65167-57-9

C8H19O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester, (S)-

65167-58-0

C8H19O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester, (S)-

65167-52-4

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-methyl-N-(1-naphthalenyloxy)-, O-ethyl ester

63815-53-2

C13H16NO2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, S-methyl O-propyl ester

58259-61-3

C5H13O2PS

2930.90

Phosphorane, methyltriphenoxy[[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]-

58373-29-8

C20H18F3O6PS

2931.00

Phosphonamidothioic acid, P-(1-methylethyl)-, S-methyl ester

67242-37-9

C4H12NOPS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-6-quinolinyl ester

58995-43-0

C12H14NO2PS

2933.49

Aziridine, 1,1’-(methylphosphinylidene)bis[2-methyl-

60671-03-6

C7H15N2OP

2933.99

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(diphenylmethyl) O-ethyl ester

62246-71-3

C16H19O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester

62421-46-9

C10H14ClO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (R)-

62697-92-1

C10H15O2PS

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-methyl ester

65397-31-1

C4H11OPS2

2930.90

Thioisohypophosphoric acid ((HO)2P(S)OP(S)H(OH)), ethyl-, triethyl ester

63815-52-1

C8H20O4P2S2

2931.00

Acetic acid, [[methyl(propylthio)phosphinothioyl]thio]-, ethyl ester

63906-39-8

C8H17O2PS3

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(ethylthio)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O-methyl ester

63815-54-3

C9H15N2O2PS2

2933.59

Phosphonamidothioic acid, trimethyl-, S-methyl ester

67242-36-8

C4H12NOPS

2930.90

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 4-(1-pyrenyl)butyl ester

67000-88-8

C21H20FO2P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-bis(1-methylethyl) ester

66295-45-2

C7H17O2PS

2931.00

Phosphonous acid, methyl-, bis(1-methylethyl) ester

66295-44-1

C7H17O2P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-propyl ester

66022-44-4

C6H15O2PS

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[[(4-chlorophenyl)thio]methyl] O-ethyl ester

63869-31-8

C11H16ClOPS3

2930.90

Phosphonamidothioic acid, N-acetyl-P-ethyl-, S-methyl ester

67242-39-1

C5H12NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (S)-

62742-85-2

C10H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic dibromide, (1-methylethyl)-

27509-13-3

C3H7Br2PS

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 2-(ethylthio)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester

25537-46-6

C11H19N2O3PS

2933.59

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester

25918-54-1

C9H10Cl3O2PS

2931.00

Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-, S-ethyl ester

26350-28-7

C4H12NOPS

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-, S-methyl ester

26350-29-8

C3H10NOPS

2930.90

Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-, methyl ester

26350-31-2

C3H10NPS2

2930.90

Phosphonamidic acid, P-ethyl-N[[(5-methoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-, ethyl ester

26594-06-9

C10H17N4O4P

2933.59

Phosphonobromidodithioic acid, ethyl-, ethyl ester

27127-16-8

C4H10BrPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S[(2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] ester

35614-25-6

C9H11N2O3PS2

2934.99

Phosphonothioic chloride fluoride, isopropyl-

27127-28-2

C3H7ClFPS

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-(2-methylpropyl) ester

24838-84-4

C12H18ClOPS2

2930.90

Phosphonochloridic acid, ethyl-, propyl ester

28829-94-9

C5H12ClO2P

2931.00

Phosphonochloridic acid, ethyl-, 1-methylethyl ester

28829-95-0

C5H12ClO2P

2931.00

Phosphonochloridic acid, propyl-, methyl ester

28829-99-4

C4H10ClO2P

2931.00

Phosphonochloridic acid, propyl-, ethyl ester

28830-00-4

C5H12ClO2P

2931.00

Phosphonochloridic acid, (1-methylethyl)-, methyl ester

28830-02-6

C4H10ClO2P

2931.00

Phosphonochloridic acid, (1-methylethyl)-, ethyl ester

28830-03-7

C5H12ClO2P

2931.00

2-Oxa-4-thia-7-aza-3-phosphaoctan-8-oic acid, 3,7-dimethyl-6-oxo-, methyl ester, 3-sulfide

29173-31-7

C7H14NO4PS2

2930.90

Phosphonothioic chloride fluoride, methyl-

27127-27-1

CH3ClFPS

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O-methyl ester

22243-91-0

C11H12NO3PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester

20978-45-4

C11H16NO4PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester

21070-22-4

C16H16NO7P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester

21070-23-5

C15H13ClNO6P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, 4-nitrophenyl 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl ester

21161-62-6

C15H13N2O8P

2931.00

Phosphonochloridic acid, ethyl-, methyl ester

21502-57-8

C3H8ClO2P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-aminoethyl) ester

21852-16-4

C3H10NO2PS

2930.90

Phosphonic acid, propyl-, monoethyl ester

21921-96-0

C5H13O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-dipropyl ester

25371-75-9

C7H17O2PS

2931.00

Phosphinothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] ester

22068-06-0

C7H18NOPS

2930.90

Phosphinic acid, methyl-, 2-methylpropyl ester

25296-66-6

C5H13O2P

2931.00

Phosphonothioic acid, isopropyl-, Oisopropyl O-(p-nitrophenyl) ester

22371-94-4

C12H18NO4PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, ethyl 1-methylethyl ester

22583-43-3

C6H15O3P

2931.00

Phosphonic bromide fluoride, methyl-

23721-97-3

CH3BrFOP

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-propyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide

24017-17-2

C14H18NO3PS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, Oisobutyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide

24017-18-3

C14H18NO3PS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide

24017-20-7

C12H14NO3PS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide

24017-24-1

C13H16NO3PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-ethyl O-(1-methylethyl) ester

32317-03-6

C6H15O2PS

2930.90

Phosphoramidic acid, [2[(methoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-, bis(1-methylethyl) ester

21988-53-4

C10H25NO5P2S

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O[2,4-dichloro-6-[(diethylamino)methyl]phenyl] ester

50335-09-6

C13H20Cl2NO2PS

2931.00

Phosphonotrithioic acid, methyl-, diethyl ester

31650-57-4

C5H13PS3

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl methyl ester

41203-81-0

C9H20O6P2

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[(3-chlorophenyl)methylamino]ethyl] O-ethyl ester

41294-03-5

C12H19ClNO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[(4-chlorophenyl)methylamino]ethyl] O-ethyl ester

41294-06-8

C12H19ClNO2PS

2930.90

Benzenaminium, 4-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate

41294-13-7

C13H22ClNO2PS.CH 3O4S

2930.90

Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl (methylthio)methyl ester

41391-36-0

C6H15PS4

2930.90

Phosphonotrithioic acid, ethyl-, (ethylthio)methyl methyl ester

41391-37-1

C6H15PS4

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-butyl O-methyl ester

40618-52-8

C7H17O2PS

2930.90

Ethanaminium, 2[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-

44991-89-1

C6H16FNO2P

2931.00*

Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-dimethyl ester

40145-83-3

C3H9OPS2

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, (1-methylethyl)-, O-methyl ester

50636-74-3

C4H10ClOPS

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) S-(2-ethoxyethyl) ester

50869-34-6

C11H15Cl2O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-methyl ester

51865-09-9

C4H11O2PS

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, bis(tetrabromopropyl) ester

51868-11-2

C7H9Br8O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O,O-diethyl ester

52038-87-6

C7H17O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-methyl ester

53156-14-2

C4H11O2PS

2931.00

Phosphonic acid, propyl-, monophenyl ester

53621-79-7

C9H13O3P

2931.00

Phosphonochloridothioic acid, propyl-, O-ethyl ester

53621-83-3

C5H12ClOPS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl] ester

42595-45-9

C15H31O9P3

2931.00]

Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester, (S)-

79236-72-9

C3H9O2PS

2930.90

Phosphonic acid, propyl-, monomethyl ester

53621-95-7

C4H11O3P

2931.00

1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine, 2,4,6-trichloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-2,4,6-trimethyl-

32997-23-2

C3H9Cl3N3P3

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, methyl p-tolyl ester

33232-85-8

C10H15O3P

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, p-chlorophenyl methyl ester

33232-87-0

C9H12ClO3P

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, methyl ester, ester with p-hydroxybenzonitrile

33232-88-1

C10H12NO3P

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, methyl p-(methylsulfonyl)phenyl ester

33267-37-7

C10H15O5PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(methylphenylamino)ethyl] ester

34256-72-9

C12H20NO2PS

2930.90

Phosphonothioic bromide chloride, methyl-

40931-89-3

CH3BrClPS

2931.00

Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, propyl ester

35506-30-0

C4H10ClPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-ethyl O-methyl ester

32317-02-5

C4H11O2PS

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-methyl ester

35575-92-9

C10H12ClN2O3PS2

2934.99

Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxobutyl)-, S-ethyl ester

67242-42-6

C8H18NO2PS

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-methyl ester

37419-16-2

C9H10ClN2O3PS2

2934.99

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-ethyl ester

37429-95-1

C11H14ClN2O3PS2

2934.99

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(1,6-dihydro-5-methoxy-1-methyl-6-oxo-4-pyridazinyl) O-ethyl ester

37840-66-7

C10H17N2O4PS

2933.99

Phosphonic bromide chloride, methyl-

38143-90-7

CH3BrClOP

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, ethyl 5,5,5-trichloropentyl ester

38672-36-5

C8H16Cl3O3P

2931.00

Benzenaminium, 3-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate

39928-05-7

C13H22ClNO2PS.CH 3O4S

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-, O[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester

35335-60-5

C10H16NOPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) ester, sodium salt

92475-33-7

C4H11O2PS.Na

2931.00

Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, 1,1-dimethylethyl ester

79220-12-5

C5H12ClPS2

2930.90

Phosphonothioic diiodide, methyl-

29725-95-9

CH3I2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) S-propyl ester

10552-86-0

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, bis(1,2,2-trimethylpropyl) ester

7040-58-6

C13H29O3P

2931.00

Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-cyclohexyl ester

4241-34-3

C7H14FOPS

2931.00

Phosphonous dichloride, (1-methylethyl)-

25235-15-8

C3H7Cl2P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl ester, sodium salt

22307-81-9

C3H9O2PS.Na

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, anhydride with ethyl phosphonic acid, dipentyl ester

109438-26-8

C14H32O4P2S

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester, (.+-.)-

65142-99-6

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-propyl ester, sodium salt

51825-84-4

C4H11O2PS.Na

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[[(1-methylethyl)thio]methyl] ester

104685-24-7

C7H17O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl ester, sodium salt

74789-31-4

C2H7O2PS.Na

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(1-methylethyl) ester

113411-07-7

C6H15O2PS

2931.00

Phosphoranetriamine, 1-ethyl-1iodo-N,N,N’,N’,N’’,N’’-hexamethyl-

113687-04-0

C8H23IN3P

2931.00

Phosphonobromidodithioic acid, ethyl-, propyl ester

114809-63-1

C5H12BrPS2

2930.90

Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester

97931-20-9

C8H18FO2P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, aluminum salt (3:1)

114109-72-7

CH5O3P.1/3Al

2931.00

Phosphonamidic acid, N,N’-1,2-ethanediylbis[P-(1-methylethyl)-, disodium salt

3520-76-1

C8H22N2O4P2.Na2

2931.00

Phosphonous acid, methyl-, monoethyl ester

89034-24-2

C3H9O2P

2931.00

Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O,S-diethyl ester

110543-75-4

C7H17O2PS

2930.90

2-Oxa-4,6-dithia-3-phosphaoctan-8-oic acid, 3-methyl-, butyl ester, 3-oxide

102585-58-0

C9H19O4PS2

2930.90

Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl methyl ester

93075-69-5

C5H13PS3

2930.90

Quinolinium, 7[(ethoxymethylphosphinyl)oxy]-1-methyl-, iodide

95230-44-7

C13H17NO3P.I

2933.49

Phosphonothioic acid, propyl-, O,O-diethyl ester

98425-05-9

C7H17O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-diisopropyl ester

98545-29-0

C8H19O2PS

2931.00

Phosphonic acid, isopropyl-, ethyl isopropyl ester

98545-34-7

C8H19O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, isopropyl-, O,O-diisopropyl ester

98958-62-4

C9H21O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(diethylamino)ethyl] O-(2-methylpropyl) ester

172825-49-9

C11H26NO2PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-d3-, mono(1,2,2-trimethylpropyl) ester

172023-63-1

C7H14D3O3P

2845.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (.+-.)-

62680-05-1

C10H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) S-propyl ester

102388-59-0

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonic acid, ethyl-, zinc salt (1:1), monohydrate

115320-63-3

C2H5O3P.H2O.Zn

2931.00

Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester, (.+-.)-

79494-63-6

C9H18NO5PS

2930.90

Phosphonochloridic acid, ethyl-, ethyl ester, (.+-.)-

7331-88-6

C4H10ClO2P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester, (.+-.)-

65143-02-4

C8H19O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester, (.+-.)-

65143-01-3

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl S[(methylthio)methyl] ester

104685-21-4

C4H11O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl S[[(1-methylethyl)thio]methyl] ester

104685-22-5

C6H15O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] O-methyl ester

104685-23-6

C7H17O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, propyl-, O,O-dipropyl ester

100860-56-8

C9H21O2PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, mono[3-(trihydroxysilyl)propyl] ester, monosodium salt

84962-98-1

C4H13O6PSi.Na

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, dipotassium salt

77354-28-0

CH5O3P.2K

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl ester, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1)

73790-51-9

C12H23N.C3H9O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(diethylamino)ethyl] ester

171841-16-0

C7H18NO2PS

2931.00

Ammonium, (2-hydroxypropyl)trimethyl-, iodide, methylphosphonofluoridate

3873-20-9

C7H18FNO2P.I

2931.00

Phosphonous acid, (1-methylethyl)-, diethyl ester

61820-31-3

C7H17O2P

2931.00

Phosphorus(1+), bis(N-methylmethanaminato)methyl(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecanato-N)-, iodide, (T-4)-

139194-04-0

C15H35N3O4P.I

2934.99

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S-dipropyl ester

150096-94-9

C8H19OPS2

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester, aluminum salt

35851-62-8

C2H7O3P.1/3Al

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, mono[3-(trihydroxysilyl)propyl] ester, monosodium salt, reaction products with sodium silicate

125229-70-1

C4H13O6PSi.Na

3824.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(dimethylamino)ethyl] ester

172201-98-8

C5H14NO2PS

2931.00

Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, disodium salt

77354-29-1

C3H9O3P.2Na

2931.00

Phosphonic acid, propyl-, disodium salt

53622-06-3

C3H9O3P.2Na

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, monosodium salt

52583-30-9

C2H7O3P.Na

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, iron(3+) salt (4:1)

132333-14-3

CH5O3P.1/4Fe

2931.00

Phosphonic dichloride, butyl-

2302-80-9

C4H9Cl2OP

2931.00

Phosphorus(1+), methyltriphenoxy-, iodide, (T-4)-

17579-99-6

C19H18O3P.I

2931.00

Phosphinic acid, methyl-, 2-methylbutyl ester

130713-83-6

C6H15O2P

2931.00

Phosphonobromidothioic acid, methyl-, Oisopropyl ester

90586-58-6

C4H10BrOPS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester, monosodium salt

73750-69-3

C2H7O3P.Na

2931.00

Uridine, 5-bromo-2’-deoxy-, 5’-(hydrogen methylphosphonate), monoammonium salt

37571-18-9

C10H14BrN2O7P.H3N

2934.99

Phosphorus(1+), tris(N-butyl-1-butanaminato)methyl-, bromide, (T-4)-

73790-46-2

C25H57N3P.Br

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, zinc salt (2:1)

4906-99-4

CH5O3P.1/2Zn

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, magnesium salt (2:1)

4906-98-3

CH5O3P.1/2Mg

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, calcium salt (2:1)

4906-78-9

CH5O3P.1/2Ca

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, compd. with (aminoiminomethyl)urea (1:1)

84402-58-4

C2H6N4O.CH5O3P

2931.00

Benzenaminium, 4-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate

41294-13-7

C13H22ClNO2PS.CH 3O4S

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester, sodium salt

6838-93-3

C4H11O3P.Na

2931.00

Benzenaminium, 3-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate

39928-05-7

C13H22ClNO2PS.CH 3O4S

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, monosodium salt

2914-38-7

CH5O3P.Na

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, monoammonium salt

34255-87-3

CH5O3P.H3N

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, S-ethyl S-propyl ester

131453-92-4

C6H15OPS2

2930.90

Phosphonothioic difluoride, (1-methylethyl)-

135445-16-8

C3H7F2PS

2931.00

Phosphorus(1+), .mu.-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diyltetrakis(N- methylmethanaminato)dimethyl-, diiodide

139194-01-7

C22H54N6O4P2.2I

2934.99

Phosphorus(1+), .mu.-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diyldifluorobis(N-

methylmethanaminato)dimethyl-, diiodide

139194-05-1

C18H42F2N4O4P2.2I

2934.99

Phosphonic acid, ethyl-, methyl 1-methylethyl ester

141968-53-8

C6H15O3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-methyl S-propyl ester

150096-92-7

C6H15OPS2

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, disodium salt

20677-21-8

CH5O3P.2Na

2931.00

Phosphinic acid, (ethylsulfinyl)methyl-, ethyl ester

128869-79-4

C5H13O3PS

2930.90

3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, 2-methylpropyl ester, 4-oxide

74789-26-7

C10H21O4PS2

2930.90

7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphatetradecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide

72720-11-7

C12H25O4PS2

2930.90

7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadodecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide

72720-12-8

C10H21O4PS2

2930.90

7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphatridecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide

72720-13-9

C11H23O4PS2

2930.90

7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphapentadecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide

72720-14-0

C13H27O4PS2

2930.90

Phosphonic acid, propyl-, di-2-propenyl ester

73790-31-5

C9H17O3P

2931.00

1H-1,3,2-Benzodiazaphosphole, 5-chloro-2-ethyl-2,3-dihydro-, 2-oxide

73790-34-8

C8H10ClN2OP

2934.99

Phosphonic acid, ethyl-, 4-(aminocarbonyl)phenyl ethyl ester

74038-41-8

C11H16NO4P

2931.00

2-Oxa-4,6-dithia-3-phosphaoctan-8-oic acid, 3-methyl-, methyl ester, 3-oxide

74789-22-3

C6H13O4PS2

2930.90

Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester

78570-13-5

C6H14ClPS2

2930.90

3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-oxide

74789-25-6

C8H17O4PS2

2930.90

Phosphinothioic acid, methyl-4-morpholinyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] ester

71293-92-0

C11H25N2O2PS

2934.99

7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide

74789-27-8

C8H17O4PS2

2930.90

7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphaundecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide

74789-28-9

C9H19O4PS2

2930.90

7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadecanoic acid, 6,9-dimethyl-, methyl ester, 6-oxide

74789-29-0

C9H19O4PS2

2930.90

7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadecanoic acid, 6,9-dimethyl-, 2-methylpropyl ester, 6-oxide

74789-30-3

C12H25O4PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(2,4,6-trichlorophenyl) ester

76203-96-8

C9H10Cl3O2PS

2931.00

Phosphonotrithioic acid, methyl-, di-2-propenyl ester

76538-18-6

C7H13PS3

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, propyl-, O-(1-methylethyl) ester

77529-46-5

C6H14ClOPS

2931.00

Phosphonothioic acid, [[(ethoxyethylphosphinothioyl)oxy]methyl]-, O,O-dimethyl ester

91772-41-7

C7H18O4P2S2

2931.00

3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-oxide

74789-24-5

C7H15O4PS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-octyl ester

68640-55-1

C22H31OPS2

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopentyl)-, S-methyl ester

67242-45-9

C8H18NO2PS

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)-, S-methyl ester

67242-47-1

C8H16NO2PS

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-methyl-N-(tetrahydro-2-furanyl)-, S-methyl ester

67242-48-2

C6H14NO2PS

2932.19

Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-N-methyl-, methyl ester

67242-50-6

C4H12NPS2

2930.90

Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-N,N-dimethyl-, methyl ester

67242-51-7

C5H14NPS2

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-methyl-, S-methyl ester

67242-52-8

C2H8NOPS

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-phenyl ester

67293-69-0

C8H11OPS2

2930.90

Phosphonous acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester

67538-57-2

C4H11O2P

2931.00

Diphosphonic acid, dipropyl-

71760-04-8

C6H16O5P2

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis[3-(trimethoxysilyl)propyl] ester

67812-18-4

C13H33O9PSi2

2931.00

Phosphinic acid, methyl-4-morpholinyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester

71410-68-9

C11H25N2O3P

2934.99

Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-ethyl ester

68640-57-3

C16H19OPS2

2930.90

1,3,5,2,4,6-Trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide

68957-94-8

C9H21O6P3

2931.00

1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]-, (Z)-, methyl methylphosphonate

70055-71-9

C24H49N2O.C2H6O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-dipropyl ester

70677-22-4

C8H19O2PS

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, butyl 4-nitrophenyl ester

71002-67-0

C12H18NO5P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, 1-methylethyl 2-(1-piperidinyl)ethyl ester

71293-83-9

C11H24NO3P

2933.39

Phosphonic acid, methyl-, cyclohexyl 2-(diethylamino)ethyl ester

71293-85-1

C13H28NO3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, cyclohexyl 2-(dipropylamino)ethyl ester

71293-86-2

C15H32NO3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-ethyl ester

78570-14-6

C8H19OPS2

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, methyl 3-(trimethoxysilyl)propyl ester

67812-17-3

C8H21O6PSi

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-diisopropyl ester

89980-23-4

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(3-methylphenyl) ester

82980-43-6

C9H13O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O-methyl O[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester

82980-44-7

C12H19O3PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester

84044-17-7

C4H11O2PS

2930.90

Phosphinic acid, methyl-, hexyl ester

85187-13-9

C7H17O2P

2931.00

Phosphinic acid, methyl-, pentyl ester

87025-52-3

C6H15O2P

2931.00

Phosphonobromidothioic acid, methyl-, O-ethyl ester

88892-99-3

C3H8BrOPS

2931.00

Phosphonous acid, methyl-, 2-aminoethyl ester

89166-63-2

C3H10NO2P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(dimethylamino)ethyl] S-methyl ester

89280-63-7

C6H16NO2PS

2930.90

Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester

77890-13-2

C9H18NO5PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(dimethylamino)ethyl] S-ethyl ester

89893-76-5

C7H18NO2PS

2930.90

1-Propanaminium, 2[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-

79351-08-9

C7H18FNO2P

2931.00*

Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dipropyl ester

90220-14-7

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dipropyl ester

90220-15-8

C8H19O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl S-propyl ester

90220-16-9

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-methyl O-propyl ester

90220-17-0

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-butyl S-methyl ester

90220-18-1

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, propyl-, O,S-dimethyl ester

90220-19-2

C5H13O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-ethyl O-methyl ester

90245-33-3

C5H13O2PS

2930.90

Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-, S-methyl ester

67242-43-7

C7H16NO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-methyl O-(1-methylethyl) ester

89282-92-8

C5H13O2PS

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1-methylpropyl) O-propyl ester

78570-26-0

C9H21OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-methyl ester

78570-15-7

C7H17OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-ethyl ester

78570-17-9

C7H17OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-propyl ester

78570-18-0

C8H19OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-propyl ester

78570-19-1

C9H21OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-(1-methylethyl) ester

78570-20-4

C8H19OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-(1-methylethyl) ester

78570-21-5

C9H21OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(1-methylpropyl) ester

78570-22-6

C7H17OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(2-methylpropyl) ester

78570-23-7

C7H17OPS2

2930.90

Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester, (R)-

79548-51-9

C9H18NO5PS

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(1-methylpropyl) ester

78570-25-9

C8H19OPS2

2930.90

Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester, (S)-

79548-50-8

C9H18NO5PS

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O,S-bis(1-methylpropyl) ester

78570-27-1

C10H23OPS2

2930.90

Phosphonotrithioic acid, ethyl-, 1-methylethyl propyl ester

79100-73-5

C8H19PS3

2930.90

Phosphonotrithioic acid, ethyl-, methyl propyl ester

79106-86-8

C6H15PS3

2930.90

Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl propyl ester

79106-87-9

C7H17PS3

2930.90

Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl 1-methylethyl ester

79106-88-0

C7H17PS3

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester, (R)-

79236-71-8

C3H9O2PS

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, ethyl methyl ester

18755-36-7

C4H11O3P

2931.00

1-Propanaminium, 3[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-

79351-07-8

C7H18FNO2P

2931.00*

Phosphonochloridothioic acid, isopropyl-, O-propyl ester

91725-42-7

C6H14ClOPS

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester

78570-24-8

C7H17OPS2

2930.90

Imidocarbonyl chloride, hydroxy-, propyl methylphosphonate

18796-79-7

C5H10Cl2NO3P

2931.00

Phosphonofluoridodithioic acid, methyl-, 1-methylethyl ester

659-94-9

C4H10FPS2

2930.90

Adenosine, cyclic 3’,5’-(methylphosphonate)

117571-83-2

C11H14N5O5P

2934.99

Guanosine, P,2’-dideoxy-P-methylcytidylyl-(3’.fwdarw.5’)-, (R)-

128312-31-2

C20H27N8O9P

2934.99

Adenosine, cyclic 3’,5’-(methylphosphonothioate)

130320-50-2

C11H14N5O4PS

2934.99

Thymidine, P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P- methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)- P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwd

131900-31-7

C87H119N16O47P7

2934.99

Thymidine, 5’-(hydrogen methylphosphonate), monoanhydride with diphosphoric acid

138989-23-8

C11H19N2O13P3

2934.99

Thymidine, 3’-deoxy-3’-fluoro-, 5’-(hydrogen methylphosphonate), monoanhydride with diphosphoric acid

139459-42-0

C11H18FN2O12P3

2934.99

Thymidine, P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-4-thio-, (S)-

151165-76-3

C21H29N4O10PS

2934.99

Phosphonic acid, methyl-, mono(1,2-dimethylpropyl) ester

151299-67-1

C6H15O3P

2931.00

Phosphinic acid, ethyl-, .alpha.-methylbenzyl ester

5074-90-8

C10H15O2P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 3-(1-pyrenyl)propyl ester

114942-11-9

C20H18FO2P

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-methyl ester

18596-64-0

C9H11Cl2O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,6-dichlorophenyl) O-methyl ester

112905-16-5

C8H9Cl2O2PS

2931.00

Imidocarbonyl chloride, hydroxy-, ethyl methylphosphonate

18796-80-0

C4H8Cl2NO3P

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester

327-98-0

C10H12Cl3O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-(1-methylethyl) ester

328-04-1

C11H15ClNO4PS

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl] O-ethyl ester

329-21-5

C14H23OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(4-methylphenyl) ester

333-43-7

C11H17OPS2

2930.90

Phosphonous difluoride, ethyl-

430-78-4

C2H5F2P

2931.00

Aziridine, 1,1’-(methylphosphinylidene)bis-

465-60-1

C5H11N2OP

2933.99

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-(trifluoromethyl)ethenyl] ester

84505-60-2

C9H12F3N2O3PS

2934.99

Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 4-nitrophenyl ester

546-71-4

C10H14NO5P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(2,4-dimethylphenyl) ester

88847-64-7

C17H21O3P

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, diethyl ester

78-38-6

C6H15O3P

2931.00

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 5-(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)pentyl ester

92457-51-7

C12H15FN3O5P

2934.99

Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-bis(2-fluoroethyl) ester

1598-82-9

C5H11F2O2PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(3,5-dimethylphenyl) ester

88847-66-9

C17H21O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(2,4,5-trichlorophenyl) ester

88847-67-0

C13H7Cl6O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(pentachlorophenyl) ester

88847-68-1

C13H3Cl10O3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester

91168-87-5

C6H12F3OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester

91168-88-6

C8H16F3OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester

91168-89-7

C7H14F3OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester

91168-91-1

C7H14F3OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester

91168-94-4

C6H12F3O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester

91168-95-5

C7H14F3O2PS

2930.90

Thymidine, 3’-(hydrogen methylphosphonothioate)

117020-20-9

C11H17N2O6PS

2934.99

Phosphonothioic acid, methyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester

91168-98-8

C7H14F3O2PS

2930.90

Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, S-ethyl ester

673-98-3

C3H8FOPS

2930.90

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]ethyl ester

96304-84-6

C9H10FN4O5P

2934.99

Phosphonofluoridic acid, methyl-, 5[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]pentyl ester

96304-85-7

C12H16FN4O5P

2934.99

Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-(1,2,2-trimethylpropyl) ester

97931-17-4

C7H16FOPS

2931.00

1H-Benzotriazole, 1,1’-[(methylphosphinylidene)bis(oxy)]bis-

103215-29-8

C13H11N6O3P

2933.99

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester, (R)-

108711-95-1

C4H11O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester, (S)-

108711-96-2

C4H11O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester, (S)-

108711-97-3

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl ester, (R)-

108813-12-3

C3H9O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester

112905-14-3

C8H9Cl2O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester

112905-15-4

C9H11Cl2O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester

91168-96-6

C8H16F3O2PS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester

1497-68-3

C4H10ClOPS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(ethylthio)ethyl] ester

556-75-2

C7H17O2PS2

2930.90

Phosphonochloridic acid, methyl-, methyl ester

1066-52-0

C2H6ClO2P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester

1066-53-1

C2H7O3P

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, bis(1-methylethyl) ester

1067-69-2

C8H19O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2,2-dimethylpropyl) O-ethyl ester

1068-26-4

C8H19O2PS

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-bis(1-methylethyl) ester

1071-07-4

C7H17OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(2-methylpropyl) ester

1071-14-3

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O-propyl ester

1085-34-3

C10H14NO4PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(1-methylethyl) ester

1445-75-6

C7H17O3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, (1-methylethyl)-, S,S-diethyl ester

1496-90-8

C7H17OPS2

2930.90

Phosphonodithious acid, methyl-, dipropyl ester

999-34-8

C7H17PS2

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-propyl ester

1497-67-2

C5H12ClOPS

2931.00

Phosphonic acid, propyl-, dimethyl ester

18755-43-6

C5H13O3P

2931.00

Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-methyl ester

1497-69-4

C3H8ClOPS

2931.00

Phosphonous dichloride, ethyl-

1498-40-4

C2H5Cl2P

2931.00

Phosphonic dichloride, (1-methylethyl)-

1498-46-0

C3H7Cl2OP

2931.00

Phosphonothioic dichloride, (1-methylethyl)-

1498-60-8

C3H7Cl2PS

2931.00

Phosphonofluoridodithioic acid, methyl-, butyl ester

1510-34-5

C5H12FPS2

2930.90

Phosphonofluoridic acid, methyl-

1511-67-7

CH4FO2P

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-2-fluoroethyl ester

1512-59-0

C5H12FOPS2

2930.90

Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, diethyl ester

1538-69-8

C7H17O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-fluoroethyl) O-methyl ester

1550-62-5

C4H10FO2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl ester

1593-27-7

C10H13Cl2O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester

1497-39-8

C10H14ClO2PS

2931.00

Phosphonic chloride fluoride, methyl-

753-71-9

CH3ClFOP

2931.00

Phosphonofluoridodithioic acid, methyl-, ethyl ester

673-99-4

C3H8FPS2

2930.90

Phosphonous dichloride, methyl-

676-83-5

CH3Cl2P

2931.00

Phosphonic dichloride, methyl-

676-97-1

CH3Cl2OP

2931.00

Phosphonothioic dichloride, methyl-

676-98-2

CH3Cl2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-dimethyl ester

681-06-1

C3H9O2PS

2931.00

Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester

682-89-3

C4H10FOPS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, diethyl ester

683-08-9

C5H13O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, methyl propyl ester

683-25-0

C5H13O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, methyl 1-methylethyl ester

690-64-2

C5H13O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(5,5,5-trichloropentyl) ester

690-88-0

C11H19Cl6O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, S-ethyl O-propyl ester

20687-07-4

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonous difluoride, methyl-

753-59-3

CH3F2P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(2,3-dimethylphenyl) ester

88847-63-6

C17H21O3P

2931.00

Phosphonothioic difluoride, methyl-

753-72-0

CH3F2PS

2931.00

Phosphonothioic difluoride, ethyl-

753-99-1

C2H5F2PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester

756-79-6

C3H9O3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, isopropyl-, O-ethyl ester, S-ester with .alpha.-mercapto-p-tolunitrile

786-15-2

C13H18NOPS2

2930.90

Phosphonic chloride fluoride, ethyl-

865-61-2

C2H5ClFOP

2931.00

1,3,2-Dioxaphosphorinane, 2,5,5-trimethyl-, 2-oxide

873-97-2

C6H13O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-

993-13-5

CH5O3P

2931.00

Phosphonothioic dichloride, ethyl-

993-43-1

C2H5Cl2PS

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-diethyl ester

995-88-0

C5H13OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-dipropyl ester

996-04-3

C7H17OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2-chloroallyl) O-(.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-4-nitro-m-tolyl) ester

740-20-5

C11H10ClF3NO4PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester

25918-55-2

C8H8Cl3O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(ethylsulfinyl)ethyl] ester

53151-68-1

C7H17O3PS2

2930.90

Aziridine, 1,1’-(methylphosphinothioylidene)bis-

19782-04-8

C5H11N2PS

2933.99

Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dihexyl ester

20626-89-5

C13H29O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-hexyl O-methyl ester

20626-93-1

C8H19O2PS

2930.90

Aziridine, 1,1’-(ethylphosphinothioylidene)bis-

20825-63-2

C6H13N2PS

2933.99

8-Oxa-6-thia-3-thionia-7-phosphaundecane, 3,7-dimethyl-, methyl sulfate, 7-oxide

21085-51-8

C9H22O2PS2.CH3O4S

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, bis(2-chlorophenyl) ester

21100-82-3

C13H11Cl2O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-(1-methylethyl) ester

22522-32-3

C8H19O2PS

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester

22739-60-2

C16H16NO6P

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-ethyl ester

25177-27-9

C10H12Cl2IO2PS

2931.00

Phosphinic acid, methyl-, ethyl ester

16391-07-4

C3H9O2P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-propyl ester

25918-48-3

C10H12Cl2IO2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dibutyl ester

15536-25-1

C9H21O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-ethyl ester

26084-76-4

C9H10Cl2IO2PS

2931.00

Phosphonamidic chloride, N,N-diethyl-P-methyl-

27930-69-4

C5H13ClNOP

2931.00

Phosphonic acid, (trichloropropyl)-

28351-15-7

C3H6Cl3O3P

2931.00

3-Oxa-5-thia-8-aza-4-phosphadecan-10-oic acid, 4-methyl-7-oxo-, 4-sulfide

33932-97-7

C7H14NO4PS2

2930.90

Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-, ethyl ester

34595-57-8

C9H18NO4PS2

2930.90

Phosphonic acid, ethyl-, monomethyl ester

34637-92-8

C3H9O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl ester, (S)-

38344-09-1

C3H9O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O[2-chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethenyl] O-methyl ester

41491-52-5

C11H12Cl3O2PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, 4-aminophenyl 1,2,2-trimethylpropyl ester

52134-57-3

C13H22NO3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(3,4-dimethylphenyl) ester

88847-65-8

C17H21O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-methyl ester

25918-47-2

C9H10Cl2IO2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, (R)-

4789-36-0

C4H11O2PS

2931.00

Phosphine, methyl-

593-54-4

CH5P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, mono(1,2,2-trimethylpropyl) ester

616-52-4

C7H17O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, S-(7,7-dimethyloctyl) O-ethyl ester

1068-39-9

C13H29O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-phenyl ester

1497-41-2

C10H15O2PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, monoethyl ester

1832-53-7

C3H9O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, monocyclohexyl ester

1932-60-1

C7H15O3P

2931.00

3-Oxa-5-thia-8-thionia-4-phosphadecane, 4,8-dimethyl-, methyl sulfate, 4-oxide

2562-54-1

C8H20O2PS2.CH3O4 S

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester

2720-20-9

C8H8BrCl2O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester

3070-10-8

C9H10Cl3O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-hexyl ester

3675-87-4

C9H21O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl ester

18005-40-8

C3H9O2PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, monopropyl ester

4546-11-6

C4H11O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(propylsulfinyl)ethyl] ester

53151-69-2

C8H19O3PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, (S)-

5152-74-9

C4H11O2PS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(4-nitrophenyl) ester

6395-57-9

C13H11N2O7P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(4-chlorophenyl) ester

6395-59-1

C13H11Cl2O3P

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 2,4,5-trichlorophenyl ester

6492-18-8

C10H12Cl3O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, ethyl 1,2,2-trimethylpropyl ester

7040-56-4

C9H21O3P

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, ethyl phenyl ester

7526-28-5

C10H15O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-methyl ester

7533-75-7

C8H8Cl2IO2PS

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, 2-chloroethyl 2,2-dichloroethenyl ester

10368-23-7

C6H10Cl3O3P

2931.00

Ethanone, 1-(2-pyridinyl)-, O[ethyl(1-methylethoxy)phosphinyl]oxime

15132-05-5

C12H19N2O3P

2933.39

Pyridinium, 2-(4-ethyl-1,6-dimethyl-4-oxido-3,5-dioxa-2-aza-4-phosphahept-1-en-1-yl)-1-methyl-, iodide

15191-33-0

C13H22N2O3P.I

2933.39

Phosphonic acid, methyl-, ethyl 4-nitrophenyl ester

3735-98-6

C9H12NO5P

2931.00

Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3[(mercaptomethylphosphinyl)oxy]-

71142-69-3

C19H25O3PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(methylsulfinyl)ethyl] ester

53151-67-0

C6H15O3PS2

2930.90

.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester

68030-50-2

C13H25N2O5PS2

2930.90

Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester

68030-51-3

C12H23N2O5PS2

2930.90

L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester

68030-52-4

C13H25N2O5PS2

2930.90

L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester

68030-53-5

C15H29N2O5PS2

2930.90

.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester

68030-54-6

C13H25N2O5PS2

2930.90

Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester

68030-55-7

C14H27N2O5PS2

2930.90

L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester

68030-56-8

C15H29N2O5PS2

2930.90

L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester

68030-57-9

C17H33N2O5PS2

2930.90

.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester

68030-58-0

C15H29N2O5PS2

2930.90

L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester

68030-48-8

C13H25N2O5PS2

2930.90

3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-sulfide

70519-66-3

C7H15O3PS3

2930.90

Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester

68030-47-7

C12H23N2O5PS2

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-phenylene) ester

71787-59-2

C18H24O9P2

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-ethyl ester

83318-76-7

C8H19O2PS

2930.90

Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-N-(1-methylethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester

87361-61-3

C9H22NPS2

2930.90

3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 7-oxide 4-sulfide

87579-55-3

C7H15O4PS3

2930.90

3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4,7-dioxide

87579-56-4

C7H15O5PS2

2930.90

3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, 4-sulfide

87579-57-5

C6H13O3PS3

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, bis(2-methoxyphenyl) ester

88847-59-0

C15H17O5P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis[4-(methylthio)phenyl] ester

88847-60-3

C15H17O3PS2

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, bis(2,4-dichlorophenyl) ester

88847-61-4

C13H9Cl4O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(4-chloro-3-methylphenyl) ester

88847-62-5

C15H15Cl2O3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (R)-

62705-71-9

C10H15OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(butylsulfinyl)ethyl] O-ethyl ester

53151-70-5

C9H21O3PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(pentylsulfinyl)ethyl] ester

53151-71-6

C10H23O3PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(hexylsulfinyl)ethyl] ester

53151-72-7

C11H25O3PS2

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, heptyl 2-nitrophenyl ester

56402-39-2

C14H22NO5P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, 1-cyano-1-methylethyl 1-methylethyl ester

58264-04-3

C8H16NO3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, 2-nitrophenyl pentyl ester

59223-32-4

C12H18NO5P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(2,6-dimethylphenyl) ester

60092-37-7

C17H21O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(2-methylphenyl) ester

60146-72-7

C15H17O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(3-methylphenyl) ester

60146-73-8

C15H17O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, bis(4-methylphenyl) ester

60146-74-9

C15H17O3P

2931.00

L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester

68030-49-9

C15H29N2O5PS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (S)-

62680-03-9

C10H15OPS2

2930.90

Phosphonic dichloride, ethyl-

1066-50-8

C2H5Cl2OP

2931.00

Aziridine, 1,1’-[(1-methylethyl)phosphinylidene]bis-

64283-09-6

C7H15N2OP

2933.99

Phosphonothioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-ethyl ester

65190-54-7

C16H19O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(acetyloxy)ethyl] S-butyl ester

66957-41-3

C9H19O4PS

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O[2-(1-oxopropoxy)ethyl] ester

66957-42-4

C10H21O4PS

2930.90

Butanoic acid, 2[[(butylthio)methylphosphinyl]oxy]ethyl ester

66957-43-5

C11H23O4PS

2930.90

Pentanoic acid, 2[[(butylthio)methylphosphinyl]oxy]ethyl ester

66957-44-6

C12H25O4PS

2930.90

Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester

68030-43-3

C11H21N2O5PS2

2930.90

L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester

68030-44-4

C12H23N2O5PS2

2930.90

L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester

68030-45-5

C14H27N2O5PS2

2930.90

.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester

68030-46-6

C12H23N2O5PS2

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, bis(4-methoxyphenyl) ester

60705-73-9

C15H17O5P

2931.00

Phosphonochloridothioic acid, methyl-, S-methyl ester

13113-89-8

C2H6ClOPS

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, diphenyl ester

7526-26-3

C13H13O3P

2931.00

Phosphonobromidothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester

7608-38-0

C4H10BrOPS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester

7776-66-1

C4H11O2PS

2931.00

Phosphonoselenoic acid, ethyl-, Se[2-(diethylamino)ethyl] O-ethyl ester

10161-84-9

C10H24NO2PSe

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl ester, S-ester with N-(2-mercaptopropyl)methanesulfonamide

10177-86-3

C7H18NO3PS3

2935.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl S-propyl ester

10552-88-2

C5H13O2PS

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester

10552-90-6

C6H15OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-(2-chloroethyl) S-propyl ester

10552-93-9

C6H14ClOPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(4-nitrophenyl) ester

13074-12-9

C8H10NO4PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester

13074-13-0

C9H12NO4PS

2931.00

Phosphonic dichloride, propyl-

4708-04-7

C3H7Cl2OP

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester

13088-84-1

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonic acid, ethyl-, monoethyl ester

7305-61-5

C4H11O3P

2931.00

Phosphonochloridothioic acid, methyl-, S-ethyl ester

13113-90-1

C3H8ClOPS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, methyl-, S-propyl ester

13113-91-2

C4H10ClOPS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-methyl ester

13113-92-3

C3H8ClOPS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-ethyl ester

13113-93-4

C4H10ClOPS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-propyl ester

13113-94-5

C5H12ClOPS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, methyl-, Sisopropyl ester

13113-98-9

C4H10ClOPS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-(1-methylethyl) ester

13113-99-0

C5H12ClOPS

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S-propyl ester

13126-64-2

C5H13OPS2

2930.90

Phosphonochloridic acid, (1-methylethyl)-, 1-methylethyl ester

13201-91-7

C6H14ClO2P

2931.00

Phosphonochloridic acid, propyl-, propyl ester

13213-44-0

C6H14ClO2P

2931.00

Phosphonochloridic acid, propyl-, 1-methylethyl ester

13213-45-1

C6H14ClO2P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester

13088-83-0

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonotrithioic acid, methyl-, dipropyl ester

996-05-4

C7H17PS3

2930.90

Phosphonic acid, (1-methylethyl)-

4721-37-3

C3H9O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-methyl ester, (S)-

5152-73-8

C5H13O2PS

2931.00

Phosphonochloridic acid, methyl-, ethyl ester

5284-09-3

C3H8ClO2P

2931.00

Phosphonochloridic acid, ethyl-, ethyl ester

5284-10-6

C4H10ClO2P

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, ethyl methyl ester

5301-65-5

C5H13O3P

2931.00

Phosphonamidic acid, P-ethyl-N,N-dimethyl-, ethyl ester, (+)-

5559-42-2

C6H16NO2P

2931.00

Phosphonothioic dibromide, methyl-

5827-24-7

CH3Br2PS

2931.00

4H-1,3,2-Benzodioxaphosphorin, 2-ethyl-, 2-oxide

5853-68-9

C9H11O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester

5902-78-3

C9H13O4PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-cyanophenyl) O-phenyl ester

5954-90-5

C14H12NO2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-

5994-73-0

CH5O2PS

2931.00

Phosphonamidic acid, trimethyl-, methyl ester

7351-34-0

C4H12NO2P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-propyl ester

6173-20-2

C10H12BrCl2O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester, (R)-

7348-85-8

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, dipropyl ester

6410-56-6

C7H17O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester

6552-19-8

C10H15O3PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O[4-(methylsulfinyl)phenyl] ester

6587-45-7

C11H17O3PS2

2930.90

Phosphonotrithioic acid, ethyl-, dipropyl ester

6587-94-6

C8H19PS3

2930.90

Phosphonotrithioic acid, ethyl-, diisopropyl ester

6588-40-5

C8H19PS3

2930.90

Phosphonic acid, ethyl-

6779-09-5

C2H7O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-diethyl ester

6996-81-2

C5H13O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester

7260-35-7

C10H13Cl2O2PS

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, isopropyl p-nitrophenyl ester

7284-58-4

C11H16NO5P

2931.00

Phosphonic acid, isopropyl-, isopropyl p-nitrophenyl ester

7284-60-8

C12H18NO5P

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, Oisopropyl O-(p-nitrophenyl) ester

13361-94-9

C11H16NO4PS

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, dimethyl ester

6163-75-3

C4H11O3P

2931.00

Phosphonic acid, propyl-, methyl propyl ester

18755-44-7

C7H17O3P

2931.00

Phosphonochloridic acid, isopropyl-, propyl ester

13242-70-1

C6H14ClO2P

2931.00

Phosphonofluoridothioic acid, propyl-, S-propyl ester

18350-61-3

C6H14FOPS

2930.90

Phosphonofluoridothioic acid, isopropyl-, S-ethyl ester

18350-62-4

C5H12FOPS

2930.90

Phosphonic chloride fluoride, isopropyl-

18350-81-7

C3H7ClFOP

2931.00

Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, Sisopropyl ester

18356-48-4

C5H12FOPS

2930.90

Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, S-methyl ester

18356-49-5

C3H8FOPS

2930.90

Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime, O-ethyl ethylphosphonothioate

18425-48-4

C12H15N2O2PS

2931.00

Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime, ethyl ethylphosphonate

18425-49-5

C12H15N2O3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, S[[(4-chlorophenyl)thio]methyl] O-methyl ester

18466-11-0

C9H12ClOPS3

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-ethyl ester

18596-51-5

C11H15Cl2O2PS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-propyl ester

18596-67-3

C12H17Cl2O2PS2

2930.90

Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, S-(2-chloroethyl) ester

18350-57-7

C3H7ClFOPS

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, ethyl propyl ester

18755-38-9

C6H15O3P

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester

18313-91-2

C11H16NO4PS

2931.00

Phosphonic acid, propyl-, diethyl ester

18812-51-6

C7H17O3P

2931.00

Phosphonic acid, propyl-, bis(1-methylethyl) ester

18812-55-0

C9H21O3P

2931.00

Phosphonochloridothioic acid, propyl-, S-methyl ester

19057-03-5

C4H10ClOPS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, propyl-, S-propyl ester

19057-04-6

C6H14ClOPS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, propyl-, Sisopropyl ester

19057-05-7

C6H14ClOPS

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, isopropyl-, S-ethyl ester

19057-06-8

C5H12ClOPS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloroethyl) O-(4-cyanophenyl) ester

19133-28-9

C11H13ClNO2PS

2931.00

Phosphonic dibromide, methyl-

19430-64-9

CH3Br2OP

2931.00

Ammonium, (2-hydroxyethyl)dimethylphenyl-, methyl sulfate, methylphosphonofluoridate

19447-71-3

C11H18FNO2P.CH3O4S

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, S,S’-[thiobis(methylene)] O,O’-diethyl ester

20395-17-9

C10H24O4P2S3

2930.90

Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-methyl ester

20518-03-0

C2H6FOPS

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-benzo[b]thiophene-4-yl S-propyl ester

18729-79-8

C12H15OPS3

2934.99

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O-(1-methylethyl) ester

16537-51-2

C14H18NO3PS2

2930.90

Phosphonic acid, ethyl-, dipropyl ester

6163-76-4

C8H19O3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, bimol. monoanhydride, S,S-dipropyl ester

13413-40-6

C8H20OP2S4

2930.90

Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 4-nitrophenyl ester

13538-10-8

C11H16NO5P

2931.00

Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, ethyl ester

14283-39-7

C3H8ClPS2

2930.90

Phosphonic diamide, P-ethyl-N,N,N’,N’-tetramethyl-

14655-69-7

C6H17N2OP

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2-chloro-2-propenyl) O-(4-nitrophenyl) ester

14667-53-9

C10H11ClNO4PS

2931.00

Phosphonotrithioic acid, methyl-, dimethyl ester

14806-66-7

C3H9PS3

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-dimethyl ester

14806-67-8

C4H11O2PS

2931.00

Phosphonochloridic acid, methyl-, propyl ester

15110-09-5

C4H10ClO2P

2931.00

Phosphonic acid, ethyl-, methyl 4-nitrophenyl ester

15536-01-3

C9H12NO5P

2931.00

Phosphonous acid, methyl-, diethyl ester

15715-41-0

C5H13O2P

2931.00

Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, S-propyl ester

18350-59-9

C5H12FOPS

2930.90

Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, methyl ester

16284-71-2

C2H6ClPS2

2930.90

Phosphonotrithioic acid, ethyl-, diethyl ester

13297-95-5

C6H15PS3

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O-(2-methylpropyl) ester

16537-52-3

C15H20NO3PS2

2930.90

Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, ethyl ester

17162-55-9

C4H10ClPS2

2930.90

Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, propyl ester

17162-56-0

C5H12ClPS2

2930.90

Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, 1-methylethyl ester

17162-57-1

C5H12ClPS2

2930.90

Butanedioic acid, [[methyl(propylthio)phosphinothioyl]thio]-, diethyl ester

17581-48-5

C12H23O4PS3

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-propyl ester

18005-37-3

C4H10ClOPS

2931.00

Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-butyl ester

18005-38-4

C5H12ClOPS

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S-diethyl ester

18032-95-6

C6H15OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S[2-(methylamino)-2-oxoethyl] ester

18278-44-9

C5H12NO2PS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S’-[thiobis(methylene)] O,O’-dimethyl ester

18300-07-7

C8H20O2P2S5

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S’-[thiobis(methylene)] O,O’-diethyl ester

18300-10-2

C10H24O2P2S5

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-methyl ester

15720-03-3

C5H13O2PS

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(p-tert-butylphenyl) O-methyl ester

2984-66-9

C13H21OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O-phenyl ester

2665-30-7

C13H12NO4PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) O-methyl ester

2667-49-4

C8H9Cl2O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[4-(methylthio)phenyl] ester

2703-13-1

C10H15O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester

2720-17-4

C10H12BrCl2O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-(1-methylethyl) ester

2720-18-5

C10H12BrCl2O2PS

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester

2720-19-6

C9H10BrCl2O2PS

2931.00

Phosphorane, tetrachloromethyl-

2725-68-0

CH3Cl4P

2931.00

Ethanaminium, 2[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, iodide

2797-10-6

C6H16FNO2P.I

2931.00

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-methyl ester

2917-21-7

C9H11ClNO4PS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[4-(ethylsulfonyl)phenyl] ester

3309-71-5

C11H17O4PS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(4-methylphenyl) ester

2984-65-8

C10H15OPS2

2930.90

Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-ethyl ester

2524-16-5

C3H8ClOPS

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, 4-nitrophenyl 2-oxo-2-phenylethyl ester

6203-26-5

C15H14NO6P

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S-phenyl ester

2984-68-1

C8H11OPS2

2930.90

Phosphonic acid, propyl-

4672-38-2

C3H9O3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, propyl-, O-ethyl S-phenyl ester

2984-71-6

C11H17OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, Oisopropyl S-p-tolyl ester

2984-73-8

C12H19OPS2

2930.90

2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-dimethyl-, 3,9-dioxide

3001-98-7

C7H14O6P2

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-o-tolyl ester

3099-88-5

C11H17OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[4-(ethylthio)phenyl] ester

3186-12-7

C11H17O2PS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O[4-(methylthio)phenyl] ester

3186-14-9

C9H13O2PS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, methyl-, O-phenyl S-propyl ester

3239-63-2

C10H15OPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester

2984-64-7

C10H14ClOPS2

2930.90

Phosphonamidic acid, trimethyl-, isopropyl ester

2511-07-1

C6H16NO2P

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-[(2-pyridylthio)methyl] ester

1748-47-6

C10H16NOPS3

2933.39

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(2-fluoroethyl) ester

1763-36-6

C5H12FO2PS

2931.00

Phosphonic acid, propyl-, dipropyl ester

1789-95-3

C9H21O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester

1832-54-8

C4H11O3P

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chloro-3-methylphenyl) O-ethyl ester

1942-78-5

C11H16ClOPS2

2930.90

Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chloro-m-tolyl) O-methyl ester

1942-80-9

C10H14ClOPS2

2930.90

Ammonium, (3-hydroxypropyl)trimethyl-, iodide, methylphosphonofluoridate

1978-17-2

C7H18FNO2P.I

2931.00

Aziridine, 1,1’-(ethylphosphinylidene)bis-

2275-83-4

C6H13N2OP

2933.99

Aziridine, 1,1’-(propylphosphinylidene)bis-

2275-86-7

C7H15N2OP

2933.99

Phosphonamidic acid, trimethyl-, ethyl ester

2404-80-0

C5H14NO2P

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-[4-(ethylsulfinyl)phenyl] ester

2636-23-9

C11H17O3PS2

2930.90

Phosphonic acid, methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl 1-methylethyl ester, ethanedioate (1:1)

2478-96-8

C8H20NO3P.C2H2O4

2931.00

Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) ester

2524-17-6

C4H10ClOPS

2931.00

Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-diethyl ester

2511-10-6

C5H13O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester

2511-11-7

C6H15O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-methyl ester

2511-12-8

C5H13O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, propyl-, O,S-diethyl ester

2511-13-9

C7H17O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dibutyl ester

2511-15-1

C10H23O2PS

2930.90

Phosphonic diamide, pentamethyl-

2511-17-3

C5H15N2OP

2931.00

Phosphonamidic acid, trimethyl-, propyl ester

2511-27-5

C6H16NO2P

2931.00

Phosphonothioic dichloride, propyl-

2524-01-8

C3H7Cl2PS

2931.00

Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-methyl ester

2524-15-4

C2H6ClOPS

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-phenyl ester

2984-70-5

C9H13OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-diethyl ester

2455-45-0

C6H15O2PS

2931.00

Phosphinic acid, methyl-

4206-94-4

CH5O2P

2931.00

Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) ester

4241-37-6

C4H10FOPS

2931.00

Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-propyl ester

4241-38-7

C4H10FOPS

2931.00

Phosphonodithioic acid, propyl-, O-ethyl S-p-tolyl ester

2984-67-0

C12H19OPS2

2930.90

Phosphonic acid, propyl-, dibutyl ester

4628-12-0

C11H25O3P

2931.00

Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-ethyl ester

4241-39-8

C3H8FOPS

2931.00

Phosphonodithioic acid, methyl-, O,S-diethyl ester

3347-31-7

C5H13OPS2

2930.90

Phosphonothioic dibromide, ethyl-

3931-88-2

C2H5Br2PS

2931.00

Phosphonodithioic acid, isopropyl-, O-ethyl ester, S-ester with dihydro-3-mercapto-5-methyl-2(3H)-furanone

4633-34-5

C10H19O3PS2

2932.29

Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-chlorobutyl) O[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] ester

3954-73-2

C12H14ClF3NO4PS

2931.00

Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, bis(1-methylethyl) ester

3759-39-5

C9H21O3P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, 1-methylethyl 4-nitrophenyl ester

3735-97-5

C10H14NO5P

2931.00

Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester, anhydride with dimethyl phosphate

3348-63-8

C4H12O6P2

2931.00

Phosphonodithioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester

3347-32-8

C6H15OPS2

2930.90

Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester

3675-88-5

C8H19O2PS

2930.90

Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-ethyl ester

3563-52-8

C10H13ClNO4PS

2931.00

Phosphoramidic chloride fluoride, dimethyl-

36598-84-2

C2H6ClFNOP

2929.90

Phosphoramidic difluoride, dimethyl-

354-43-8

C2H6F2NOP

2929.90

Phosphoramidic difluoride, dipropyl-

40882-01-7

C6H14F2NOP

2929.90

Phosphoramidic bromide fluoride, diethyl-

758-71-4

C4H10BrFNOP

2929.90

Phosphoramidic dichloride, dimethyl-

677-43-0

C2H6Cl2NOP

2929.90

Phosphoramidic dichloride, diethyl-

1498-54-0

C4H10Cl2NOP

2929.90

Phosphoramidic chloride fluoride, diethyl-

650-72-6

C4H10ClFNOP

2929.90

Phosphoramidic difluoride, diethyl-

359-94-4

C4H10F2NOP

2929.90

Phosphoramidic dichloride, dipropyl-

40881-98-9

C6H14Cl2NOP

2929.90

Phosphoramidic acid, dimethyl-, methyl propyl ester

170082-64-1

C6H16NO3P

2929.90

Phosphoramidic acid, ethylmethyl-, diethyl ester

53279-98-4

C7H18NO3P

2929.90

Phosphoramidic acid, diethyl-, dimethyl ester

65659-19-0

C6H16NO3P

2929.90

Phosphoramidic acid, dimethyl-, ethyl methyl ester, (S)-

71877-78-6

C5H14NO3P

2929.90

Phosphoramidic acid, dimethyl-, ethyl methyl ester, (R)-

71877-79-7

C5H14NO3P

2929.90

Phosphoramidic acid, diethyl-, ethyl methyl ester

89893-77-6

C7H18NO3P

2929.90

Phosphoramidic acid, dimethyl-, ethyl 1-methylethyl ester

99520-56-6

C7H18NO3P

2929.90

Phosphoramidic acid, dimethyl-, methyl 1-methylethyl ester

141968-54-9

C6H16NO3P

2929.90

Phosphoramidic acid, dimethyl-, dimethyl ester

597-07-9

C4H12NO3P

2929.90

Arsenic trichloride

7784-34-1

AsCl3

2812.10

Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-

76-93-7

C14H12O3

2918.19

1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol

1619-34-7

C7H13NO

2933.39

2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)-

96-79-7

C8H18ClN

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-

100-35-6

C6H14ClN

2921.19

2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)-, hydrochloride

4261-68-1

C8H18ClN.ClH

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, sulfate (1:1)

67845-39-0

C6H14ClN.H2O4S

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, hydrochloride

869-24-9

C6H14ClN.ClH

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, sulfate (2:1)

68391-41-3

C6H14ClN.1/2H2O4S

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-

107-99-3

C4H10ClN

2921.19

1-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-propyl-, hydrochloride

4535-86-8

C8H18ClN.ClH

2921.19

Propylamine, N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, hydrochloride

13105-93-6

C7H16ClN.ClH

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N-ethyl-N-methyl-, hydrochloride

4535-88-0

C5H12ClN.ClH

2921.19

Ethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, hydrochloride

4584-46-7

C4H10ClN.ClH

2921.19

Ethanamine, 1-chloro-N,N,-diethyl

77200-17-0

C6H14ClN

2921.19

1-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-propyl-

36716-60-6

C8H18ClN

2921.19

Ethanol, 2-(ethylisopropylamino)-, picrate

2893-62-1

C7H17NO.C6H3N3O7

2922.19

Ethanol, 2[bis(1-methylethyl)amino]-

96-80-0

C8H19NO

2922.19

Ethanol, 2-(dipropylamino)-, hydrochloride

4535-76-6

C8H19NO.ClH

2922.19

(2-Hydroxyethyl)tripropylammonium chloride

96311-53-4

C11H26NO.Cl

2923.90

Ethanol, 2-(ethylmethylamino)-

2893-43-8

C5H13NO

2922.19

Ethanol, 2[ethyl(1-methylethyl)amino]-

2893-61-0

C7H17NO

2922.19

Ethanol, 2-(ethylpropylamino)-, picrate

2893-64-3

C7H17NO.C6H3N3O7

2922.19

Ethanaminium, N-ethyl-2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-, chloride

63982-26-3

C7H18NO2.Cl

2922.19

Ethanol, 2-(dipropylamino)-

3238-75-3

C8H19NO

2922.19

Ethanol, 2-(ethylpropylamino)-

2893-56-3

C7H17NO

2922.19

Ethanethiol, 2[bis(1-methylethyl)amino]-

5842-07-9

C8H19NS

2930.90

Ethanethiol, 2-(dipropylamino)-

5842-06-8

C8H19NS

2930.90

Ethanethiol, 2-(diethylamino)-

100-38-9

C6H15NS

2930.90

Ethanethiol, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride

13242-44-9

C4H11NS.ClH

2930.90

Ethanethiol, 2-(dimethylamino)-

108-02-1

C4H11NS

2930.90

Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1)

79321-32-7

C7H7O3S.C5H14NS

2930.90

[1,1’-Biphenyl]-4,4’-diethanaminium, N,N’-bis(2-mercaptoethyl)-N,N,N’,N’-tetramethyl-.beta.,.beta.’-dioxo-, dibromide

60872-42-6

C24H34N2O2S2.2Br

2930.90

Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-, iodide

7161-73-1

C5H14NS.I

2930.90

Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride

1942-52-5

C6H15NS.ClH

2930.90

Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-, chloride

37880-96-9

C5H14NS.Cl

2930.90

Ethanethiol, 2[bis(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride

41480-75-5

C8H19NS.ClH

2930.90

Ethanethiol, 2-(dimethylamino)-, sodium salt

55931-94-7

C4H11NS.Na

2930.90

Ethanaminium, N,N-diethyl-2-mercapto-N-methyl-, iodide

66753-00-2

C7H18NS.I

2930.90

Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-

625-00-3

C5H14NS

2930.90

[1,1’:4’,1’’-Terphenyl]-4,4’’-diethanaminium, N,N’-bis(2-mercaptoethyl)-N,N,N’,N’-tetramethyl-.beta.,.beta.’-dioxo-, dibromide

73206-33-4

C30H38N2O2S2.2Br

2930.90

Ethanol, 2,2’-thiobis-

111-48-8

C4H10O2S

2930.90

2-Butanol, 3,3-dimethyl-

464-07-3

C6H14O

2905.19

Tablo 3

A. Toksik kimyasallar

Carbonic dichloride

75-44-5

CCl2O

2812.10

Cyanogen chloride ((CN)Cl)

506-77-4

CClN

2851.00

Hydrocyanic acid

74-90-8

CHN

2811.19

Methane, trichloronitro-

76-06-2

CCl3NO2

2904.90

B. Precursors :

Phosphoric trichloride

10025-87-3

Cl3OP

2812.10

Phosphorous trichloride

7719-12-2

Cl3P

2812.10

Phosphorane, pentachloro-

10026-13-8

Cl5P

2812.10

Phosphorous acid, trimethyl ester

121-45-9

C3H9O3P

2920.90

Phosphorous acid, triethyl ester

122-52-1

C6H15O3P

2920.90

Phosphonic acid, dimethyl ester

868-85-9

C2H7O3P

2920.90

Phosphonic acid, diethyl ester

762-04-9

C4H11O3P

2920.90

Sulfur chloride (S2Cl2)

10025-67-9

Cl2S2

2812.10

Sulfur chloride (SCl2)

10545-99-0

Cl2S

2812.10

Thionyl chloride

7719-09-7

Cl2OS

2812.10

Ethanol, 2,2’-(ethylimino)bis-

139-87-7

C6H15NO2

2922.19

Ethanol, 2,2’-(methylimino)bis-

105-59-9

C5H13NO2

2922.19

Ethanol, 2,2’,2’’-nitrilotris-

102-71-6

C6H15NO3

2922.13

 

* Bu sınıflandırmalar iyodür içeren anyon göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Diğer anyonlar farklı tarife pozisyonlarında sınıflandırılabilmektedir.

Liste E

 

INN

Tarife Pozisyon

Pegacaristim

(INN List 80)

3907.20

 

Pegnartograstim

(INN List 80)

3907.20

 

Labradimil

(INN List 83)

2937.19

 

INN LISTE 84

 

INN

Tarife Pozisyonu

Abrineurin

2937.19

Alfatradiol

2907.29

Aviscumine

3002.90

Diflomotecan

2939.99

Fesoterodine

2922.50

Insulin glulisine

2937.19

Micafungin

2941.90

Peginterferon

alfa-2a

3907.20

 

Peginterferon

alfa-2b

3907.20

 

Pitrakinra

2934.99

Sibenadet

2934.20

Soblidotin

2933.99

Sumanirole

2933.99

Tipifarnib

2933.79

Traxoprodil

2933.39

 

INN LISTE 85

 

INN

Tarife Pozisyonu

Alicaforsen

2934.99

Amelubant

2925.20

Bimatoprost

2937.50

Darbepoetin alfa

3002.10

Drotrecogin alfa

3002.10

Enfuvirtide

2933.29

Epafipase

3507.90

Epoetin delta

3002.10

Garnocestim

3002.10

Lapisteride

2933.79

Livaraparin calcium

3913.90

Mirostipen

3002.10

Pralnacasan

2934.99

Pratosartan

2933.99

Reminertant

2933.49

Tenivastatin

2918.19

Zonampanel

2933.59

Zoticasone

2937.22

 

Liste F

 

INN LISTE 86

 

INN

Tarife Pozisyonu

Acolbifene

2934.99

Bazedoxifene

2933.99

Bifarcept

2933.29

Coluracetam

2934.99

Dapivirine

2933.59

Deferasirox

2933.99

Degarelix

2937.19

Dersalazine

2933.39

Detiviciclovir

2933.59

Edonentan

2935.00

Efaproxiral

2924.29

Flindokalner

2933.79

Gimatecan

2939.99

Icaridin

2933.39

Iguratimod

2935.00

Ilaprazole

2933.39

Indiplon

2934.99

Indisulam

2935.00

Leconotide

2934.99

Licofelone

2933.99

Lonafarnib

2933.39

Lubazodone

2934.99

Luliconazole

2934.99

Meldonium

2928.00

Metelimumab

3002.10

Mitemcinal

2932.29

Naxifylline

2939.59

Oglufanide

2933.99

Oregovomab

3002.10

Otamixaban

2933.39

Palifermin

2933.29

Peramivir

2925.20

Talibegron

2922.19

Tariquidar

2933.49

Tebanicline

2933.39

Tecastemizole

2933.39

Technetium (99m Tc) fanolesomab

2844.40

Tigecycline

2941.30

Tiviciclovir

2933.59

Tosagestin

2937.23

Trabectedin

2934.99

Zosuquidar

2933.59

 

Liste G

INN LISTE 87

 

INN

Tarife Pozisyonu

Apaziquone

2933.99

Apolizumab

3002.10

Asenapine

2934.99

Axomadol

2922.50

Bifeprunox

2934.99

Canertinib

2934.99

Cefovecin

2941.90

Dabigatran etexilate

2933.39

Delucemine

2921.49

Ecromeximab

3002.10

Eculizumab

3002.10

Edotecarin

2934.99

Eglumegad

2922.49

Elzasonan

2934.99

Enecadin

2933.59

Ertiprotafib

2934.99

Fandosentan

2934.99

Fontolizumab

3002.10

Garenoxacin

2933.49

İdusulfase

3507.90

İndiplon

2934.99

İroxanadine

2934.99

Lidorestat

2934.20

Lubazodone

2934.99

Lubiprostone

2937.50

Lumiracoxib

2922.49

Merimepodib

2934.99

Naminidil

2926.90

Nemifitide

2933.99

nortopixantrone

2933.99

Osemozotan

2932.99

Palindore

2934.99

Pascolizumab

3002.10

Perflubrodec

2903.47

Picoplatin

2843.90

Pumosetrag

2934.99

Siplizumab

3002.10

Soraprazan

2933.99

Tacapenem

2941.90

Tapentadol

2922.29

Tecadenoson

2934.99

Tecalcet

2922.29

Teneliximab

3002.10

Topixantrone

2933.99

Toralizumab

3002.10

Torcitabine

2934.99

triplatin tetranitrate

2843.90

Tulathromycin

2941.90

Vapaliximab

3002.10

Varespladib

2933.99

Liste H

 

INN LISTE 85 and 86

 

INN

Tarife Pozisyonu

Telbermin

(INN List 85)

2934.99

 

Olcegepant (INN List 86)

2933.59

 

Liste I

INN LIST 87

 

INN

Tarife Pozisyonu

Albaconazole

2933.59

Alvimopan

2933.39

Cethromycin

2941.90

Eszopiclone

2933.79

Liraglutide

2937.19

Mozavaptan

2933.99

Nalfurafine

2939.19

Oblimersen

2934.99

Ortataxel

2932.99

Pegaptanib

3907.20

Pegsunercept

3907.20

Plevitrexed

2933.59

Torcetrapib

2933.49

Trabectedin

2934.99

 

Liste J

 

INN LISTE 88

 

INN

Tarife Pozisyonu

Arundic acid

2915.90

Salcaprozic acid

2924.29

Alvocidib

2934.99

Anatibant

2935.00

Ardenermin

2934.99

Arimoclomol

2933.39

Aselizumab

3002.10

Ataciguat

2935.00

Atazanavir

2933.39

Barixibat

2933.39

Barusiban

2934.99

Bertilimumab

3002.10

Bortezomib

2933.99

Cinacalcet

2921.49

Darunavir

2935.00

Dexmethylphenidate

2933.39

Disufenton sodium

2929.90

Dofequidar

2933.59

Doramapimod

2934.99

Etiprednol dicloacetate

2937.22

Etravirine

2933.59

Etriciguat

2933.59

Fipamezole

2933.29

Gemcabene

2918.90

Ibrolipim

2931.00

Iclaprim

2934.99

Iosimenol

2924.29

Latidectin

2941.90

Lurasidone

2934.20

Mantabegron

2922.19

Matuzumab

3002.10

Mitratapid

2934.99

Oxeglitazar

2932.99

Posizolid

2934.99

Rafabegron

2933.99

Rupintrivir

2934.99

Sorafenib

2933.39

Squalamine

2922.19

Tacedinaline

2924.29