Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Ekim 2004

CUMA

Sayı : 25607

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

819 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Manisa Milletvekili Bülent ARINǒın Seçildiğine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7896 “Doku tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması (ETS 84)" ve “Ek Protokol  ETS 89)”ün Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Türkiye Adalet Akademisinin Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Yönetmelik

— Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Bazı Şahsi Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 4)

— Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 24)


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Manisa Milletvekili Bülent ARINǒın Seçildiğine Dair Karar

Karar No. 819

Karar Tarihi: 7.10.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7.10.2004 tarihli 3 üncü Birleşiminde Manisa Milletvekili Bülent ARINÇ seçilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7896

7/4/2004 tarihli ve 5112 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması (ETS 84)” ve “Ek Protokol (ETS 89)”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/9/2004 tarihli ve AKGY/370683 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M.V. GÖNÜL

B. ATALAY

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. AKSU

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması (ETS 84)

 

Strazburg, 17.IX.1974

 

Metin 23 Nisan 1977 tarihinde yürürlüğe giren Ek Protokol (ETS No.89) hükümlerine göre değiştirilmiştir.

Bu Anlaşma'ya taraf olan Avrupa Konseyi üyesi devletler,

Doku tipi tayinine yarayan reaktiflerin sınırsız miktarlarda elde edilebilir olmadığını değerlendirerek;

Avrupa dayanışması zihniyeti içinde, üye Devletlerin, bu reaktiflerin sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde karşılıklı yardımlaşmalarının kuvvetle temenni edildiği düşüncesiyle;

Bu tür bir karşılıklı yardımlaşmanın, ancak doku tipi tayinine yarayan reaktiflerin niteliği ve kullanımının üye Devletler tarafından müştereken düzenlenen kurallara tâbi kılınması ve gerekli ithalat kolaylıkları ve muafiyetlerin garanti altına alınmasının sağlanması halinde gerçekleştirilebileceği göz önünde bulundurularak,

Aşağıda belirtilen hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde l

1. Bu Anlaşma'nın uygulanmasında, "Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktifler" terimi, doku tiplerinin tayini için kullanılan, insan, hayvan, bitki ve diğer kaynaklı reaktifleri belirtmektedir.

2. Bu Anlaşma'nın 2 ilâ 6. maddelerinin hükümleri, tayine yarayan reaktiflerin araştırılması için kullanılan, bilinen antijenik bileşimli hücreleri de kapsar.

Madde 2

Âkit Taraflar yalnızca kendi gereksinimleri için yeterli stoklara sahip olmaları koşuluyla, doku tipi tayinine yarayan reaktiflerin, toplanma, işlenme, nakil ve (eğer varsa) satın alınma maliyetleri üzerinden diğer Taraflara sağlanmasını taahhüt ederler.

Madde 3

Doku tipi tayinine yarayan reaktifler, bunlar üzerinden hiçbir şekilde kazanç sağlamamak kaydıyla ve sadece tıbbî ve bilimsel amaçlarla, -ticaret dışı kullanım amacıyla- diğer Âkit Tarafların kullanımına sunulacak ve sadece ilgili hükümetler tarafından bu Anlaşma'nın 6. maddesi uyarınca tayin edilen laboratuarlara teslim edilecektir.

Madde 4

1. Âkit Taraflar bu Anlaşma Protokolü'nde yer alan hükümlere uyulmasını taahhüt edeceklerdir.

2. Bu konuda uluslararası standardizasyon ile ilgili olarak kabul ettikleri bütün kurallara da uygun hareket edeceklerdir.

3. Doku tipi tayinine yarayan reaktiflerin tüm sevkiyatları Protokol'de belirtilen niteliklere uygun olarak hazırlanmış olduklarını gösteren bir sertifika taşımalıdır. Bu sertifika, Protokol Eki'nde gösterilen şekle uygun olarak hazırlanacaktır.

4. Protokol ve Eki idarî bir düzenlemeyi oluşturur ve bu Anlaşma'nın Âkit Tarafları hükümetlerince değiştirilebilir veya ilave yapılabilir.

Madde 5

1. Âkit Taraflar, diğer Taraflarca kendilerinin kullanımına sunulan doku tipi tayinine yarayan reaktiflerin tüm ithal vergilerinden muaf olması için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

2. Taraflar, bu Anlaşma'nın 3. maddesinde belirtilen alıcılara bu maddeleri en kısa yoldan hızlı bir biçimde sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri alacaktır.

Madde 6

Âkit Taraflar, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri aracılığıyla birbirlerine bu Anlaşma'nın 4. maddesinde belirtilen sertifikayı düzenleme ve ithal edilmiş doku tipi tayinine yarayan reaktiflerin dağıtımını yapma yetkisine sahip ulusal ve/veya bölgesel danışma laboratuarlarının bir listesini göndereceklerdir.

Madde 7

1. Bu Anlaşma aşağıda belirtilen usullerde taraf olunabilecek şekilde Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin imzasına açılacaktır:

a) onay ya da kabul açısından herhangi bir çekince koymadan imza, veya

b) onay ya da kabul sonrası, onay ya da kabul açısından herhangi bir çekince koyarak imza.

Avrupa Ekonomik Topluluğu bu Anlaşma'yı imzalayarak Anlaşma'ya tabi bir taraf olabilir. Bakınız Dip Not: l

2. Onay ya da kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne sunulacaktır.

Madde 8

1. Bu Anlaşma 7. madde hükümlerine uygun olarak, üç Konsey üyesi Devletin söz konusu Anlaşma'ya taraf olduğu tarihten itibaren bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

2. Anlaşma, onay ya da kabul açısından çekince koymadan, daha sonra imzalayacak ya da onaylayacak ya da kabul edecek herhangi bir üye Devlet için imzalama ya da onay veya kabul belgelerinin teslim tarihinden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 9

1. Bu Anlaşma'nın yürürlüğe girmesini müteakiben Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konsey'e üye olmayan herhangi bir devleti Anlaşma'ya katılmaya davet edebilir.

2. Bu tür bir katılım, bir katılım belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne sunulmasından itibaren bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 10

1. Herhangi bir Âkit Taraf, imza ya da onay, kabul ya da üyeliğe alınma esnasında bu Anlaşma'nın uygulanacağı toprakları belirtebilir.

2. Herhangi bir Âkit Taraf, onay, kabul veya katılım belgesini tevdii ettiği sırada veya daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bir bildirimle, bu Anlaşma'nın uygulanma alanını, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu veya adına yükümlülükler almaya yetkili bulunduğu bildirimde belirtilen herhangi bir diğer toprağı veya toprakları da kapsayacak şekilde genişleteceğini belirtebilir.

3. Bir önceki paragraf uyarınca yapılan herhangi bir bildirim, bu tür bir bildirim belirtilen herhangi bir toprak ile ilgili olarak bu Anlaşma'nın 11. maddesinde belirtilen usule uygun olarak geri alınabilir.

Madde 11

1. Herhangi bir Âkit Taraf ilgili olduğu ölçüde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne muhatap bir bildirim ile Anlaşma'nın feshini ihbar edebilir.

Dip Not: 1

                    23 Nisan 1997 tarihinde yürürlüğe giren Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması’na Ek Protokol (ETS No: 89) ile eklenen hüküm.

 

2. Böyle bir Fesih, ihbarın Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne ulaştığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 12

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konsey üyesi Devletlere ve bu Anlaşma'ya katılan her bir Devlete:

a) Onay ya da kabul ile ilgili bir çekince olmaksızın konan her bir imzayı;

b) Onay ya da kabul ile ilgili bir çekince ile konan her bir imzayı;

c) Onay, kabul ya da üyeliğe alınma ile ilgili herhangi bir belge teslimini;

d) Bu Anlaşma'nın 8. maddesi uyarınca bu Anlaşma'nın her bir taraf için yürürlüğe giriş tarihini;

e) 10. maddenin 2. ve 3. bentlerinin hükümleri uyarınca alınan her bir bildirimi;

f) 11. madde hükümleri uyarınca alınan her bir fesih ihbarı ve feshin geçerlilik kazandığı tarihi;

g) Bu Anlaşma'nın 4. maddesinin 4. bendi kapsamında Protokol ve Eki ile ilgili olarak yapılan her bir değişikliği veya ilaveleri

bildirecektir.

Bu konuda gereğince yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar bu Anlaşma'yı imzalamışlardır.

Bu Anlaşma, Fransızca ve İngilizce dillerinde ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek nüsha halinde Strazburg'da 17 Eylül 1974 tarihinde yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu nüshanın onaylı bir örneğini bu Anlaşma'yı imzalayan ve üyeliğe kabul edilen her bir Devlete gönderecektir.

 

ANLAŞMA PROTOKOLÜ

GENEL HÜKÜMLER

1. Spesifite

A. Lenfositler üzerinde sitotoksik tekniklerde kullanılacak olan doku tipi ayıraçlar (reaktifler)

Bu ayıraçlar (reaktifler), üretici tarafından tavsiye edilen tekniklere uygun olarak kullanıldığında, etiket üzerinde belirtilen antijeni/antijenleri içerdiği bilinen tüm lenfositlerle reaksiyona girmelidir. Bu antijeni/antijenleri içerdiği bilinen hiçbir hücre ile reaksiyona girmemelidir. Eğer yalnızca bir bileşen madde bu koşulları sağlamıyorsa, aynı özellikte dört örnekli bir kombinasyon ile birlikte kullanılmalıdır. Bu durumda, karşılık gelen antijeni içeren her bir lenfosit örneği ile reaksiyona girmeli ve/veya aksi olarak bu antijeni içermeyen hücrelerle reaksiyona girmemelidir.

Bu ayıraçlar (reaktifler), üretici tarafından tavsiye edilen tekniklere göre kullanılması halinde aşağıda örnek olarak belirtilen hiçbir serolojik interferansı olmamalıdır.

a. Prozon etkisi,

b. Anti komplemanter etki

B. Trombositler ile komplemanter fiksasyon teknikleri kullanılmasıyla ilgili olan doku tipi ayıraçlar (reaktifler)

Bu ayıraçlar (reaktifler), üretici tarafından tavsiye edilen tekniklere uygun olarak kullanıldığında, etiket üzerinde belirtilen antijeni/antijenleri içerdiği bilinen tüm trombositlere komplemanter fiksasyon meydana getirmelidir. Bu antijeni/antijenleri içerdiği bilinen herhangi bir trombosite komplemanter fiksasyon oluşturmamalıdır. Eğer yalnızca bir bileşen madde bu koşulları sağlamıyorsa, aynı özellikte dört örnekli bir kombinasyon birlikte kullanılmalıdır. Bu durumda en az üç örnek, karşılık gelen antijeni içeren her bir trombosit örneği ile reaksiyona girmeli ve/veya aksi olarak bu antijeni içermeyen hücrelerle reaksiyona girmemelidir.

Bu ayıraçlar (reaktifler), üretici tarafından tavsiye edilen tekniklere göre kullanılması halinde aşağıda örnek olarak belirtilen hiçbir serolojik interferansı olmamalıdır.

a. Prozon etkisi,

b. Anti komplemanter etki

2. Etkinliği (Potens)

A. Lenfositler üzerinde sitotoksik tekniklerde kullanılacak olan doku tipi ayıraçlar (reaktifler)

Ayıraç (reaktif)'ın titrasyonu inaktif AB serumu transfüzyon, gebelik ya da diğer sebeplerle doku antijeni ile immunize olmamış ve ayıraç (reaktif) içindeki antijenlere karşı cevap oluşmamış uygun donörlerden elde edilen serumların iki kat seyreltilerek yapılan çalışmada başarılı olmalıdır. Her bir seyrelti, üreticinin önerdiği teknikler kullanılarak, reaktijen içinde bulunan antijenlere karşı bilinen lenfositler test edilir. Korpusküler süspansiyon veya herhangi bir katkı maddesi hacime katılmaksızın hesaplanmış olan, anlamlı pozitif reaksiyon oluşturan yüksek serum seyreltilerini temsil eden rakam (figur), ayıraçların (reaktif) titrasyonunun karşılığını oluşturur.

B. Trombositlere komplament fiksasyon teknikleri uygulayan doku tipi ayıraçları (reaktifler)

Ayıracın (reaktif'in) titrasyonu, 0,01 oranındaki veronal (R) tampon içindeki inaitjil AB serumu bulunduran solüsyonda, iki kat seyreltilerek yapılan çalışmalarda başarılı olmalıdır. Her bir örnek üreticinin önerdiği teknikler kullanılarak ayıraç (reaktif) içinde bulunan antikorlara, homolog antijen içerdiği bilinen trombositler ile test edilir. Korpusküler süspansiyon veya herhangi bir katkı maddesi hacime katılmaksızın hesaplanmış olan, anlamlı pozitif reaksiyon oluşturan yüksek serum seyreltilerini temsil eden rakam (figur), ayıraçların (reaktif) titrasyonunun karşılığını oluşturur.

Ayrıca, lenfositlerin sitotoksik teknikler ile, trombositlerin komplement fiksasyon teknikleri kullanılarak doku tipi belirlenmesinde uygulanan diğer işlemler:

3. Saklama

Doku tipi ayıraçlar (reaktifler) sıvı ya da kurutulmuş halde korunabilir. Sıvı bileşen maddeler -40°C' nin üzerinde bir derecede saklanabilir ve +4°C' nin üzerinde bir sıcaklıktan daha aşağıda bir sıcaklıkta korunacaktır.

Depolama esnasında bileşen maddelerin erimesi ve tekrar soğutulmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Kurutulmuş ayıraçları (reaktifler) inert gaz veya vakumlu ortamda korunacak ve kurutulduktan sonra neme karşı korunacak şekilde kapatılmış olmalıdır. 24 saatlik bir süre için 0,02 mm'lik basıncı geçmeyen bir basınçta fosforlu peroksit ile kuruluğu test edilirken ağırlığını % 0,5' den fazla kayba uğramamalıdır.

Ayıraçlar (reaktifler), aseptik tedbirlerle hazırlanacak ve bakteriyel kontaminasyondan  korunacaktır. Bakteriyel çoğalmayı önlemek için üretici bir aseptik ve/veya antibiyotiğin ayıraca (reaktif) ilave edilmesini isteyebilir. Bu durumlarda ilave edilen madde etkinlik (spesifite) için ayıraçlar (reaktifler) ile ilgili gereklilik yeterliliklerini yerine getirmelidir.

Yukarıdakilere aynı zamanda antikoagulant gibi diğer katkı maddeleri de eklenebilir. Erime ve tekrar yapılanma sonrası ayıraçlar (reaktifler) şeffaf olmalı, bulanıklık, çökelti veya görünür partiküller olmamalıdır.

4. Stabilite ve Son Kullanma Tarihi

Uygun koşullarda saklandığında her bir ayıraç (reaktifin) en az bir yıl gerekli özelliklerini korumalıdır.

Etikette belirtildiği üzere, sıvı konumdaki ayıracın (reaktifin) son kullanma tarihi kabul edilen etkinlik tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamalıdır. Son kullanma tarihi etkinlik testlerinin tekrarlanması şartı ile bir yıldan fazla dönemlere uzatılabilir.

5. Uygulama ve Hacim

Doku tipi ayıraçları (reaktifleri) öyle bir şekilde ve hacimde uygulanmalıdır ki bir kap içindeki ayıraçlar (reaktifler) bilinmeyen kaplar (korpüskül) ile testlerin performansına ilave olarak, pozitif ve negatif kontrol kabı (korpüskül) ile bilinmeyen kabın (korpüskül) testlerinin performansı için yeterli olmalıdır.

Bir kap içinde bulunan hacim öyle bir oranda olmalıdır ki gerektiğinde, bu protokolde belirtilen uygun etkinlik testleri için muhteviyatları kullanılabilir olmalıdır.

6. Kayıtlar ve Numuneler

Doku tipi ayıraçları (reaktifleri) üretimi ve kontrolünde tüm laboratuvar kayıtları yazılı olarak saklanmalıdır. Üretilen tüm ayıraçların (reaktiflerin) yedek örnekleri laboratuvar tarafından ilgili batch kullanılması tamamlanana kadar saklanmalıdır.

7. Sevkiyat

Dondurulmuş ayıraçlar (reaktifler) varış yerine kadar soğukluğu muhafaza edilecek şekilde sevk edilmelidir. CO2 sızması ile aktivitesizliğe karşı ayıraçların (reaktiflerin) korumasına özen göstermelidir. Kurutulmuş ayıraçlar (reaktifler) ortam sıcaklığında sevk edilmelidir.

8. Etiketler, Broşürler ve Sertifikalar

Biri İngilizce, diğeri Fransızca olmak üzere beyaz kâğıt üzerine siyah renkli iki etiketin her biri nihai kabın üzerine yapıştırılacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir:

a. Üreticinin adı ve adresi,

b. Ayıracın (reaktifin) spesifitesi,

c. Antiseptik ve/veya antibiyotik ismi ve miktarı ya da yokluğu,

d. Hacmi ya da ayıraç (reaktif) kuru ise kullanma için gerekli olan hacim ve bileşen maddeler,

e. Son kullanma tarihi,

f. Tanımlama,

g. Depolama/ saklama koşulları,

h. HBs-Ag için test sonuçları,

Kaplar ile birlikte bulunacak broşürde ayrıca aşağıdaki bilgiler bulunacaktır:

a. Üreticinin tam adı ve adresi,

b. Ayıracın (reaktifin) tanımlı spesifitesi,

c. Hacmi ya da ayıraç (reaktif) kuru ise kullanma için gerekli olan hacim ve bileşen maddeler,

d. En son etkinlik test tarihi,

e. Son kullanma tarihi,

f. Ayıracın (reaktifin) tanımı ve eğer varsa adı,

g. Kullanılacak teknik, hacim ve seyreltik dahil üretici tarafından önerilen kullanım metodunun yeterli açıklaması,

h. Açılmamış ampullerin depolama koşulları ve açılma sonrası alınacak tedbirler,

i. Eğer varsa antiseptik ve/ve ya antibiyotik dahil tam bileşen,

j. Ürünün insan orijinli malzeme içerip içermediği ile ilgili açıklama,

k. Reaksiyon puanı ++, -+, +-, - - ve r çarpanı değerleri ( serum/antijen)

Her bir sevkiyat Anlaşma'nın 4 üncü Maddesinde ve bu Protokol'ün Ek'inde belirtildiği gibi bir sertifika taşıyacaktır. Etiket ve broşür örnekleri bu Protokol'e ilişik olarak yer almaktadır.

ÖZEL HÜKÜMLER2

2  Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması'nın 4 üncü Maddesinin 4 üncü Bendi kapsamında tamamlanacaktır.

 

ETİKET ÖRNEĞİ

 

AVRUPA KONSEYİ

 

Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması

a.    Laboratoire national de référence pour le groupage tissulaire:

       l Main Street, Metropolis, Westland

b.   Réactif pour groupage tissulaire:

       anti-HLA-Al

c.    Une solution de N3Na á l g/1 a été ajoutée

d.   Volume: l ml

ou: Reconstituer avec l ml d'eau distillée

 

e.    Date de péremption: 5 décembre 1985

f.    Identification

g.   A conserver á: - 40°C

h.   Résultat de l'épreuve AgHBs:...

a. Ulusal Doku Tiplendirici Referans Laboratuarı:

     l Main Street, Metropolis, Westland

b. Doku Tiplendirici Ayıraç:

     anti-HLA-Al

c. l g/l'lık N3Na solüsyonu ilave edilmiştir.

d. Hacmi: l ml

     ya da : l ml'lik distile su ile tekrar yapılandırılacak
 

     (kullanıma hazır hale getirilecek)

e. Son Kullanım Tarihi: 5 Aralık 1985

f.   Tanımı (adı)    

g. Depolama ısısı: - 40°C

 h.   HbsAg için test sonucu : ...

 

 

--------------------------------

 Bu etiket her bir nihai kaba yapıştırılmalıdır.

 

 

 

BROŞÜR ÖRNEĞİ

AVRUPA KONSEYİ

Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması

a. Nom et adresse complets du producteur

b. Réactif de groupage tissulaire:

anti-HLA-Al

c. Volume: l ml

(ou: reconstituer avec l ml d'eau distillée)

d. Date du dernier contrôle d'activite:

e. Date de péremption:

f. Identification et (si possible) nom du réactif:

g. Mode d'emploi; technique á utiliser:

Lymphocytotoxicité NIH, etc.

h. A conserver á: (température,...)

i. Composition

j. Le réactif contient du sérum humain

k. Résultats de réactions:

++

-+

+-

--

30

0

1

300

 

Sérum/antigéne = 0,90                                                                             

a. Üreticinin ismi ve açık adresi

b. Doku Tiplendirici Ayıraç:

anti-HLA-Al

c. Hacim: l ml

(ya da : l ml'lik distile su ile tekrar yapılandırılacak)

d. Son yapılan etki testi tarihi:

e. Son Kullanım tarihi:

f. Tanım ve (eğer mümkünse) ayıracın ismi:

Kullanım Yöntemi; kullanılacak teknik:

NIHLenfotoksisite, vb.

h. Depolama ısısı: (derece,...)

i. Bileşimi

j. Ayıraç, insan serumu içermektedir

k. Reaksiyon skoru:

++

-+

+-

--

30

0

1

300

 

Serum/antijen r = 0.90

 

----------------------------                              

Bu broşür birkaç nihai kabı içermekte olan koli ile birlikte verilmelidir.

 

 

 

PROTOKOL EKİ

AVRUPA KONSEYİ

Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması

Sertifika (Anlaşma'nın 4 üncü Maddesi)

SEVKİYATTAN MÜNFERİT OLMAYACAK

  ...................................................

19 .....................

(yer)

(tarih)

Nombre de colıs

Le soussigné déclare que l'envoi cité en marge ........................................

Koli Sayısı

Aşağıda imzası olan şahıs, ..................................................marjında

....................................................

belirtilen sevkiyatın

Marqué(s)

préparé sous la responsabilité de

İşaretli

Bu Anlaşmanın 6 ncı Maddesinde atıf yapılan kuruluşlardan biri olan

......................................................

...............................................................

 

...............................................................'nin sorumluluğunda hazırlanarak

Identification

I’un des organismes visés á l'article 6 de l'Accord, est conforme aux

Tanım

spécifications de l'article 5 du Protocole á cet Accord et doit étre délivré

.....................................................

immédiatement au destinataire (nom et lieu)

 

bu Anlaşmanın 5 inci Maddesinin şartları ile uyumlu olduğunu ve alıcı

 

olan (isim ve yer) ..............................'e derhal teslim edilmesi gerektiğini tasdik eder.

 

(nom et lieu)

 

(isim ve yer) .........................................................................

(cachet)                     (signature)

(kaşe)                      (imza)                      (unvan)

                                                                   

                                                                   

Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin  Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşmasına Ek Protokol (ETS 89)

 

Strazburg, 24.VI.1976

 

Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması'nı (bundan böyle "Anlaşma" diye anılacaktır) ve bu Ek Protokol'ü imzalayan Avrupa Konseyi'ne üye Devletler,

"Âkit Taraflar diğer Taraflarca kendilerinin kullanımına sunulan doku tipi tayinine yarayan reaktiflerin tüm ithal vergilerinden muaf olması için gerekli bütün önlemleri alacaktır." ibaresi kapsamında bu Anlaşma'nın 5. maddesinin l. bendinde yer alan hüküm esas alınarak;

Avrupa Ekonomik Topluluğu üye Devletleri ile ilgili olarak bu muafiyetin verilmesi yükümlülüğünün Topluluğun yönetiminde esas olan Anlaşma uyarınca Topluluğun yetkisi dahilinde olduğunu değerlendirerek;

Bu nedenle, Anlaşma'nın 5. maddesinin 1. bendinin yerine getirilmesine yönelik olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu için bu Anlaşma'ya taraf olabilmenin gerekliliğini değerlendirerek,

Aşağıda belirtilen hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde l

Avrupa Ekonomik Topluluğu imzalayarak Anlaşma'ya taraf olabilir.

Madde 2

Bu Ek Protokol Anlaşma'nın 7. maddesindeki düzenlemeye uygun olarak Ek Protokol'e taraf olabilen Anlaşma'ya taraf Devletlerin imzasına açık olacaktır.

Madde 3

Hiçbir Devlet Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçası olan bu Ek Protokol'e taraf olmadan Anlaşma'ya taraf olamaz.

Madde 4

Bu Ek Protokol Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 5

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konsey'e üye Devletlere ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'na aşağıdaki hususları bildirecektir:

a. Bu Ek Protokol'ü imzalayacak her bir devleti;

b. Her bir onay ya da kabul evrakının ibrazını;

c. Bu Ek Protokol'ün yürürlüğe giriş tarihini.

Bu konuda gereğince yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar bu Protokol'ü imzalamışlardır.

Bu Anlaşma, Fransızca ve İngilizce dillerinde ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek nüsha halinde Strazburg'da 24 Haziran 1976 tarihinde yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu nüshanın onaylı bir örneğini bu Anlaşma'yı imzalayan ve üyeliğe kabul edilen her bir Devlete gönderecektir.

 

Yabancı Dil metni Resmî Gazete'nin mevcut baskısında bulunmaktadır.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Adalet Bakanlığından:

Türkiye Adalet Akademisinin Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisinin hizmetlerinden yararlanmayı ve hizmet nedeniyle alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Akademi hizmetlerinden yararlanma esasları ile ücret tarifesinin hazırlanmasına, tahsiline ilişkin konuları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisinin Genel Kurulunu,

Kanun: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmetlerden Yararlanma

Meslek İçi Eğitim

Madde 5 — Akademice verilen meslek içi eğitim programlarından; adli, idarî ve askerî yargı hakim ve savcıları, noterler ve kamuda çalışan avukatlar ve hukuk müşavirleri, ilgili kurum, kuruluş veya kurulları aracılığıyla; serbest avukatlar ise, bizzat başvurmak suretiyle yararlanabilirler.

Uzmanlık Eğitim ve Öğretimi

Madde 6 — Akademice düzenlenen uzmanlık programlarından ilgili yönetmelik hükümleri gereğince başvurma koşullarını taşıyan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları ile noterler ve kamuda çalışan avukatlar ve hukuk müşavirleri, ilgili kurum, kuruluş veya kurulları aracılığıyla; serbest avukatlar ise, bizzat başvurmak suretiyle yararlanabilirler.

Adalet Hizmetlerine Yardımcı Personelin Hizmet İçi Eğitimleri

Madde 7 — İcra müdürleri, icra müdür yardımcıları, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri Akademice düzenlenen hizmet içi eğitimlere Bakanlık tarafından Akademide görevlendirilmek suretiyle katılabilirler.

Meslek İçi Eğitim ve Uzmanlık Programına Katılmada İzin

Madde 8 — Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, kamu kurum, kuruluş veya kurullarda çalışan avukat ya da hukuk müşavirleri ve noterler; Akademi tarafından düzenlenen kurs, seminer, sertifika ve uzmanlık programlarına, Genel Kurulca kabul edilen kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planlarıyla, Akademi tarafından bu programlara kabul için ön görülen koşullar göz önüne alınmak suretiyle, ilgili kurum, kuruluş veya kurullarınca kendilerine izin verilmesi halinde katılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret Tarifesinin Hazırlanması

Ücrete Tabi Hizmetler

Madde 9 — Akademinin;

a) Meslek öncesi eğitim dışındaki her türlü eğitim programları,

b) Danışma, hukuki yardım, inceleme, araştırma ve yayın faaliyetleri,

c) Yatılı tesislerden yararlanma gibi hizmetleri,

ücrete tabidir.

Ücret ve Tarifenin Hazırlanması

Madde 10 — Akademi tarafından verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin tarife Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

Ücret Tarifelerinin Kapsamı

Madde 11 — Ücret tarifesinde, yıllık çalışma programında yer alan faaliyetler çerçevesinde Akademi tarafından verilecek muhtemel hizmet kalemleri ayrıntılı olarak yer alır.

Ücret Miktarının Belirlenmesi

Madde 12 — Tarifede yer alan ücretin miktarı, verilen hizmetin kapsamı, süresi, faydalananların sayısı ve Akademi giderleri gibi maliyeti etkileyen hususlar gözetilerek belirlenir.

Ücreti Ödeyecekler

Madde 13 — Akademi hizmetlerinden faydalananlardan kamuda çalışanların ücreti ilgili kurum, kuruluş veya kurullar tarafından, diğerlerinin ücreti ise bizzat yararlananlar tarafından ödenir.

Ücretin Ödenme Şekli ve Niteliği

Madde 14 — Ücretin peşin ödenmesi esastır. Ücret tarifesinde, ödemelerin usulü gösterilir.

Ücret Tarifesinin Yürürlüğe Girmesi

Madde 15 — Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ücret tarifesi Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

Ücret Tarifesinin Yenilenmesi

Madde 16 — Ücret tarifesinin her yıl Nisan ayında yenilenmesi esastır.

Ücret tarifesi, yürürlük süresi ayrıca gösterilmediği takdirde, yeni ücret tarifesi yürürlüğe girinceye kadar önceki ücret tarifesi geçerliliğini sürdürür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

Madde 17 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, adlî, idarî ve askerî yargıya mensup hâkim ve savcıların, avukat ve noterlerin; Türkiye Adalet Akademisinde kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle meslekî bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlarını en üst seviyeye ulaştırmak suretiyle meslekî gelişmelerinin sağlanmasını temin edip kazandıkları bilgi, tecrübe ve yeteneklerden görevlerinde en uygun şekilde istifade etmelerini sağlamak amacıyla, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatına uygun olarak yaptırılacak meslek içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, uygulama şekil ve usullerini tespit edip bu esaslara göre yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarından, askerî hâkimlerden, noterlerden, kamuda çalışan avukatlardan ilgili kamu kurum, kuruluş veya kurullarınca Akademiye gönderilenler ile serbest avukatlardan, bizzat veya Türkiye Barolar Birliği ya da ilgili barolar aracılığıyla başvuranlardan Akademice kabul edilenleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

e) Eğitim: Meslek içi eğitimi,

f) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,

g) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimin Hedefleri, İlkeler, Sorumluluk ve Eğitime Katılım

Eğitimin Hedefleri

Madde 5 — Eğitimin hedefleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Hâkim ve savcılar ile avukat ve noterlerin mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlarını en üst seviyeye ulaştırmak suretiyle meslekî gelişmelerini sağlamak,

b) Zamanı verimli şekilde kullanabilme ve karşılaşacakları hukukî problemleri en kısa zamanda kavrayıp, doğru çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek,

c) İnsan haklarına ve hukuka uygun, adil ve hızlı bir yargılama yapabilme becerisini geliştirmek,

d) Mevzuatta meydana gelen değişim ve gelişmelerin iletilmesi, uygulamaya yansıtılması ve uygulamada birliği sağlamak,

e) Hâkim ve savcılar ile avukat ve noterlerin, dünyada ve ülkemizde meydana gelen ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişmelere uyumlarını sağlamak,

f) Hukuk ve adalet alanındaki sorunların giderilmesi ve meslekî gelişimin sağlanmasında en üst seviyede yarar sağlamak.

İlkeler

Madde 6 — Eğitimin gerçekleştirilmesinde;

a) Akademide verilecek hizmetin aksatılmaması,

b) Eğitimde plana uygunluk,

c) Eğitimde süreklilik,

d) Uygulamaya yönelik olma,

e) Eğitim konularının belirlenmesinde gereklilik ve öncelik sıralaması,

f) Katılımcıların belirlenmesinde talebe öncelik,

g) Katılımcılar arasında eşitlik,

h) Katılımcıların başarılarının değerlendirilmesi,

ilkeleri göz önünde tutulur.

Sorumluluk

Madde 7 — Eğitime katılanlar, eğitim süresi içerisinde, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve uygulama şeklindeki çalışmalara düzenli olarak devam etmek ve Akademi tarafından belirlenen iç kurallara uymak zorundadırlar.

Eğitime, ilgili mevzuat hükümlerine göre haklı bir özrü bulunmaksızın katılmayanların durumu ilgilinin kurumuna bildirilir ve bunlar ile yukarıdaki fıkrada belirtilen kurallara aykırı davrananlar hakkında Akademi tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanır.

Eğitime Katılım

Madde 8 — Katılımcılar, eğitime o yılki eğitim planında belirlenen sayıda, yerde ve sürede aşağıdaki belirtilen şekilde katılabilirler.

Eğitime katılanlardan;

a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının listesi Bakanlıkça,

b) Askerî yargı hâkimlerinin listesi Milli Savunma Bakanlığınca,

c) Kamuda çalışan avukatların listesi ilgili kurum, kuruluş veya kurullarınca,

d) Serbest avukatların listesi doğrudan başvuru dışında, Türkiye Barolar Birliği veya ilgili barolarca,

e) Noterlerin listesi Türkiye Noterler Birliğince,

belirlenir.

Bu listeler eğitimin başlamasından onbeş gün önce Başkanlığa gönderilir.

Serbest avukatlar Başkanlıkça belirlenen usulle yapılacak duyuruda belirtilen belgeleri ekleyecekleri dilekçeyle doğrudan Başkanlığa başvurabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimin Uygulanması

Öğretim Elemanları

Madde 9 — Akademide;

a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak görevlendirilen öğretim elemanları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 34 üncü ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 16 ncı maddeleri hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim elemanları,

c) Yetkili kurum, kuruluş veya kurullarınca uygun görülen Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve Üyeleri,

d) Meslekte fiilen on yılını tamamlamış; adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler,

ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kurs, seminer, sempozyum ve konferans vermekle görevlendirilebilirler.

Konu ve Öğretim Elemanlarının Bildirimi

Madde 10 — Eğitimde verilecek kurs, seminer, sempozyum ve konferansların konuları ile bu konuları verecek öğretim elamanlarının isimleri eğitimin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

Eğitim Konuları

Madde 11 — Eğitim konuları, uzun vadeli eğitim planına göre hazırlanan o yılki eğitim planında belirlenir.

Eğitim konularının belirlenmesi sırasında;

a) Mevzuatta meydana gelen değişikliklere,

b) Uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve duraksamalara neden olan hukuk ve ceza yargılaması usul hükümlerine,

c) Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka yansıtılmasında karşılaşılan sorunlara,

d) İnsan haklarına,

e) Katılımcıların meslekleriyle ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerle idari hizmetlerin görülmesinde karşılaşılan sorunlara,

f) Katılımcıların disiplin ve ceza soruşturma ve kovuşturmalarına,

g) İnfaz hukuku ve cezaevi idaresine,

ilişkin konulara öncelik verilir.

Eğitim Plan ve Proğramlarında Değişiklik

Madde 12 — Durum ve koşulların zorunlu kılması halinde eğitim planlarında Yönetim Kurulunun onayı ile değişiklik yapılabilir.

Eğitim Planının Bildirimi

Madde 13 — Genel Kurulca kabul edilen o yılki eğitim planı, ilgili kamu kurum, kuruluş veya kurullarına eğitimin başlama tarihinden en az bir ay önce bildirilir.

İşbirliği İle Eğitim

Madde 14 — Eğitim, durum ve koşulların gerektirdiği hallerde, konularına göre ilgili kamu kurum, kuruluş veya kurulları ya da özel kuruluşlarla yapılacak işbirliği sonucu düzenlenecek etkinlikler anılan kuruluşların tesislerinden de yararlanmak suretiyle yaptırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Eğitim Konularında ve Öğretim Elemanlarında Değişiklik

Madde 15 — Eğitim konuları, uzun ve o yılki eğitim planı çerçevesinde durum ve koşulların ortaya çıkardığı gereksinimlere göre Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya bu konulara ekleme yapılabilir.

Eğitim için önceden belirlenen öğretim elemanları durum ve koşulların gerektirdiği gereksinimlere göre Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

Eğitim Sonunda Belge Verilmesi

Madde 16 — Katılımcılardan;

a) En az altmış saatlik bir eğitime tabi tutularak eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarılı kabul edilenlere Ek-1’deki sertifika,

b) Diğer eğitim faaliyetlerine katılanlara Ek-2’deki katılım belgesi,

Başkanlıkça verilir.

Yukarıdaki fıkraya göre verilen belgelerden bir örneği ilgilisine, bir örneği de varsa ilgilinin mensubu bulunduğu kurum, kuruluş veya kurullara gönderilir.

Eğitim Ücreti

Madde 17 — Eğitime katılanlardan;

a) Kamuda çalışanların eğitim ücreti, mensubu olduğu kamu kurum, kuruluş veya kurullarca,

b) Diğer katılımcıların ücreti kendileri tarafından,

eğitime başlamadan önce Akademice bildirilen banka hesabına yatırılır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

EK 1

MESLEK İÇİ EĞİTİM SERTİFİKASI

 

Sayın .............................

 

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../200.. — ..../..../200.. tarihleri arasında ..............

için düzenlenen .................................... meslek içi eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

 

 

BAŞKAN

 

EK 2

MESLEK İÇİ EĞİTİME KATILIM BELGESİ

 

Sayın .............................

 

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../200... — ..../..../200.. tarihleri arasında ..............

için düzenlenen .................................... konulu meslek içi eğitime katılması nedeniyle işbu belge tanzim edilerek kendisine verilmiştir.

 

BAŞKAN

Sayfa Başı


Tebliğler

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığından:

Bazı Şahsi Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Bedelsiz İthalat Seri No: 4)

MADDE 1 — 20/02/2000 tarih ve 23970 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Şahsi Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ’in (Bedelsiz İthalat Seri No: l) 15 inci maddesinin (g) bendi (h) bendi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Tebliğ'in 15 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“g) İkametin nakledildiğine ilişkin mahalli konsolosluklarımızdan alınacak ikametgah nakil belgesi."

MADDE 3 — Aynı Tebliğ'in 20 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) İkamet ettikleri ülkede, işverenden ilişkilerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri, ayrıca ihtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belgeyi, eğer okuyorlarsa okulla ilişiklerinin kesildiğini gösterir belgeyi Konsolosluklarımıza ibraz etmeleri üzerine ikametgahın nakledildiğine dair Konsolosluklarımızca düzenlenecek belge."

MADDE 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri : VII, No: 24)

Madde 1 — 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"v) Nakit değerlendirmek üzere yapılan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemleri."

Madde 2 — Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İçtüzüklerinde hüküm bulunmak ve kuralları belirlenmiş olmak koşuluyla, likit fonlar dışında kalan fonlarda, katılma belgelerinin tasarruf sahipleri tarafından fona geri satımında elde tutma süresine göre komisyon uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutarı fona veya kurucuya gelir olarak kaydedilir."

Madde 3 — Aynı Tebliğin, 42 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

"n) Fon portföy değerinin en fazla %20’si nakit değerlendirmek üzere yapılan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemlerinden oluşur."

Geçici Madde 1 — Bu Tebliğin yayım tarihinden önce kurulan yatırım fonları, portföy yapılarını 1 ay içinde bu Tebliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

Geçici Madde 2 — Bu Tebliğin yayım tarihinden önce kurulan yatırım fonları, Tebliğin yayımlanmasından itibaren 1 yıl içinde içtüzüklerini bu Tebliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

Madde 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Sayfa Başı