Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Eylül 2004

CUMA

Sayı : 25572

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7802 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

2004/7806  Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin Alacaklarının Sulhen Tahsiline İlişkin Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

2004/7790 Vali Atamaları Hakkında Karar

— Devlet, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararlar

 

Yönetmelikler

— Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7802

17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ektir.

Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 12/8/2004 tarihli ve 37373 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

18/8/2004 Tarihli ve 2004/7802 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 —17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki I sayılı listeye 18 inci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 19 uncu ve 20 nci sıralar eklenmiştir.

"19- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

20- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları."

Madde 2 —17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin; Temel Gıda Maddeleri başlıklı (A) bölümünün 2 nci sırasına "peynir" ibaresinden sonra gelmek üzere "peynir altı suyu, hamur mayası" ibaresi eklenmiş ve aynı listenin Diğer Mal ve Hizmetler başlıklı (B) bölümünün 7 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7- Küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanlar dahil)."

Madde 3 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7806

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin alacaklarının sulhen tahsiline ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığı'nın 23/7/2004 tarihli ve 899 sayılı yazısı üzerine, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12041

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Gymnich Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı”na katılmak üzere; 3 Eylül 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-246-2004-949

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12041 sayılı yazınız.

“Gymnich Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı”na katılmak üzere, 3 Eylül 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2004/7790

Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 25/8/2004 tarihli ve 1988 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M.AYDIN

A. BABACAN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

25/8/2004 Tarihli ve 2004/7790 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

ADI VE SOYADI

ESKİ GÖREVİ

YENİ GÖREVİ

Halil IŞIK

Adıyaman Valisi

Merkez Valisi

Mehmet Ali TÜRKER

Bolu Valisi

Merkez Valisi

Yıldırım KARTAL

Muş Valisi

Merkez Valisi

Mustafa Cahit KIRAÇ

Sakarya Valisi

Adana Valisi

Hikmet TAN

Van Valisi

Adıyaman Valisi

Yusuf YAVAŞCAN

Mülkiye Başmüfettişi

Ağrı Valisi

İbrahim Kemal ÖNAL

Adana Valisi

Ankara Valisi

Mustafa MALAY

Erzurum Valisi

Aydın Valisi

Hasan Basri GÜZELOĞLU

Gümüşhane Valisi

Karaman Valisi

Erhan TANJU

Çorum Valisi

Amasya Valisi

Ali SERİNDAĞ

Kırklareli Valisi

Bolu Valisi

Can DİREKÇİ

Merkez Valisi

Burdur Valisi

Hüseyin POROY

Amasya Valisi

Çorum Valisi

Efkan ALA

Batman Valisi

Diyarbakır Valisi

İbrahim Halil NİMETOĞLU

Merkez Valisi

Düzce Valisi

Nusret MİROĞLU

Diyarbakır Valisi

Edirne Valisi

Celalettin GÜVENÇ

Denizcilik Müsteşarlığı

Erzurum Valisi

 

Müsteşar Yardımcısı

 

Şükrü KOCATEPE

Şanlıurfa Valisi

Giresun Valisi

Veysel DALMAZ

Mülkiye Başmüfettişi

Gümüşhane Valisi

İsmet METİN

Karaman Valisi

Kırklareli Valisi

İbrahim ÖZÇİMEN

Ankara Vali Yardımcısı

Muş Valisi

Nuri OKUTAN

Siirt Valisi

Sakarya Valisi

Murat YILDIRIM

İstanbul Vali Yardımcısı

Siirt Valisi

Hüseyin YAVUZDEMİR

Ağrı Valisi

Trabzon Valisi

Şemsettin UZUN

Merkez Valisi

Şanlıurfa Valisi

Mehmet Niyazi TANILIR

Çubuk Kaymakamı

Van Valisi

Haluk İMGA

İzmir Vali Yardımcısı

Batman Valisi

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6332

1—Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan, 

1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Mehmet Coşkun CANGÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

2 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. BABACAN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6228

1 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Zeki CAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6307

1 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Özcan BUDAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6308

1 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, M. Kamil KARA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6312

1 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Bursa Orman Bölge Müdürü Tevfik DEDEBAŞ’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

2 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6313

1 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Gürzap YILMAZ’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

2 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6314

1 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Lütfi ÇAKMAK’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

2 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6315

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Ekrem ALAÇAM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

2 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6316

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Adana Meteoroloji Bölge Müdürü İdris COŞKUN’un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Eşref AKYILDIZ’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

2 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6317

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir Meteoroloji Bölge Osman GÖKTÜRK’ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Ali ASLAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

2 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Ulaştırma Bakanlığından:

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam edilen/edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi olanları ve bunlara eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticileri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununu,

Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

Eğitim Merkezi: Mesleki yeterlilik eğitiminin verildiği yeri,

Yönetmelik: Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğini,

KTY: 25.02.2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğini,

Mesleki yeterlilik : Mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı,

Mesleki saygınlık: Ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı,

Mesleki yeterlilik eğitimi: KTY kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla verilecek eğitimi,

Mesleki yeterlilik belgesi: Bu Yönetmelikte öngörülen ve kişilerde mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgeyi,

Mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça verilecek yetki belgesini,

Mesleki yeterlilik sınavı: Kişilerde mesleki yeterliliğin bulunup bulunmadığının anlaşılması amacıyla yapılacak sınavı,

Mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama belgesi: Mesleki yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlara bu eğitimi veren kuruluşça verilen belgeyi,

Saymanlık: Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığını,

Üst düzey yönetici (ÜDY): KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinator, genel sekreter ve benzeri konumundaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri,

Orta düzey yönetici (ODY): KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri,

Sektör kuruluşu : Üyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az % 80’i yetki belgesi sahibi olarak KTY kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek,vakıf, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını,

Sürücü (SRC): Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

Şube: Bir yetki belgesi sahibinin merkezi işyeri adresi dışında aynı faaliyeti gösterdiği birimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mesleki Yeterlilik Belgesi Bulundurma Zorunluluğu, Türleri, Derecelendirilmesi ve Muafiyetler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Bulundurma Zorunluluğu

Madde 5- Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi personelin bu belgelerini, görevleri sırasında yanlarında bulundurmaları ve yapılacak denetimlerde ibraz etmeleri zorunludur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Türleri

Madde 6- Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere üç ana grupta değerlendirilir.

Bunlar faaliyet alanlarına göre;

a) ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

b) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) ODY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ODY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

c) SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

5) SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı

olarak düzenlenir ve verilir.

Mesleki Yeterlilik Belge Türlerinin Derecelendirilmesi

Madde 7- Mesleki Yeterlilik Belge türlerinin derece itibarıyla birbiri ile münasebetleri aşağıdaki gibidir;

ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2,ODY1 ve ODY2 belge türlerini,

ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,

ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,

ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,

SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,

SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü,

almış kabul edilir.

Herhangi bir tür Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin başka tür Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için;

a) Talep ettiği Mesleki Yeterlilik Belgesi türüne ait şartları haiz olması,

b) Eğitim müfredat programlarına göre gerekiyor ise fark derslerine devam ederek yapılacak sınavlarda başarılı olması,

gerekir.

Mesleki Yeterlilik Eğitiminden Muafiyet

Madde 8- Aşağıdaki vasıflara sahip olanlardan;

a) Yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları kaydıyla;

1) Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,

2) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle bölge müdürü, daire başkanı veya daha üst ünvanla görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az 3 (üç) yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,

3) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,

mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

b) Yüksek okul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Bakanlık gerektiğinde birinci fıkranın (a) bendinin (1) nolu alt bendi kapsamına giren eğitimleri veren üniversite/yüksek okulların ilgili bölümlerinin isim listesini bir tebliğ ile yayımlar.

Mesleki Yeterlilik Eğitiminden ve Sınavından Muafiyet

Madde 9- Aşağıdaki vasıflara sahip olanlar mesleki yeterlilik eğitiminden ve sınavından muaftırlar. Bunlara, talep etmeleri halinde doğrudan;

a) Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlara talep ettikleri ODY,

b) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle Bölge Müdürü, Daire Başkanı veya daha üst ünvanla görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az 3 (üç) yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde Daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlara talep ettikleri ODY,

c) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlara talep etmeleri halinde ilgili SRC,

türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Bakanlık gerektiğinde (c) bendi kapsamına giren eğitimleri veren üniversite/yüksek okulların ilgili bölümlerinin isim listesini bir tebliğ ile yayımlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile İlgili Esaslar

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

Madde 10- Mesleki yeterlilik eğitimi verecek gerçek ve/veya tüzel kişilerin Bakanlıktan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almaları zorunludur.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Suç Duyurusu

Madde 11- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıkça verilecek örneğe uygun ön değerlendirme formunu doldurarak bu Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.

Bakanlıkça başvurunun mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, gerçek veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenerek verilir. Adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez.

Bakanlık tarafından yetki belgesi verildikten sonra, yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiler ile bunların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ve verdikleri belgeler hakkında, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli inceleme ve araştırma yapılır.

Bakanlıkça yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanların bu yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin Kullanılışı ve Devredilemeyeceği

Madde 12- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi, adına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkası/başkaları tarafından kullanılamaz, hiçbir şekilde devredilemez.

Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kişiler ve tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde bu Yönetmelikte ön görülen şartları sağlamak zorundadır.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Bilgi ve Belge Verme Zorunluluğu

Madde 13- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahipleri, ilgili kanunlar ve bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlıkça yayımlanan genelge ve talimatlara uymak zorundadır.

Bakanlık ile denetim ve inceleme yapmakla görevli ve yetkili olanlar tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin Süresi ve Faaliyetin Durdurulması

Madde 14 - Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 5 yıl süreyle geçerlidir.Bu belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler belgenin geçerlilik süresi boyunca 15 inci maddedeki şartları haiz olmak zorundadırlar. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilir ve faaliyetleri durdurulur.

Bu şekilde faaliyeti durdurulan kurum ve kuruluşlar, eğitimini tamamlamamış katılımcıların eğitim ücretlerini iade etmek zorundadırlar.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Almanın ve Yenilemenin Şartları, Geçersiz Sayılma

Madde 15- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alabilmek için;

a) Gerçek ve/veya tüzel kişilerin durumları itibarıyla;

1) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,

2) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş olmaları,

3) Kanunla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler, sektör kuruluşları hariç tüzel kişilerin Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olmaları,

b) Yetki belgesi talep eden;

Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Taşıma kooperatiflerinde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Sektör kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerinin,

kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 30/7/1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmaları,

c) Özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler ile sektör kuruluşları dışındaki, gerçek veya tüzel kişilerin, ilgili ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmaları,

d) Bakanlıkça belirlenen belge ücretini ödemiş olmaları,

e) Bakanlığın belirleyeceği müfredat programına uygun eğitim verebilecek eğitici kadrosuna ve/veya bu eğitimleri verebilecek eğiticiler ile yapılmış sözleşmelere sahip olmaları,

f) 19 uncu maddede belirtilen şartları taşıyan bir eğitim merkezine veya bunun kullanım hakkına sahip olmaları,

şarttır.

Milli Eğitim Bakanlığından izin alarak faaliyet gösteren Özel Öğretim Kurumları; bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmak kaydı ile diğer faaliyetlerinin yanı sıra mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere, Bakanlıktan Yetki Belgesi alabilirler.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin yenilenmesi için:

a) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Müracaatları ve şartları bu Yönetmeliğe uygun olanların yetki belgesi, eski belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir ve onbeş gün öncesinden itibaren yetki belgesi sahibine veya yetkili vekiline elden verilir veya kanuni adresine taahhütlü posta ile gönderilir .

b) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi yenilenir.

c) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir.

Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler

Madde 16- Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa ibraz etmeleri zorunludur;

a) Başvuru dilekçesi,

b) İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan “Ön Değerlendirme Formu”,

c) Bu Yönetmeliğin 15 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri ile Cumhuriyet Savcılığından alınmış “Adli Sicil Kaydı Belgeleri”,

d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri,

e) Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikleri gösteren ticaret sicili gazeteleri,

f) Müfredat programına uygun eğitim verebilecek eğitici kadrosuna ve/veya bu eğitimleri verebilecek eğiticiler ile yapılmış sözleşmelere ait belgeler,

g) Eğitim merkezinin kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgeler,

h) Özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler ile sektör kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge,

i) Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden Bakanlıkça belirlenen ücretin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu.

Yetki Belgelerinin Geri Alınması ve Buna Bağlı İptal

Madde 17- a) Yetki belgesi sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.

b) Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu doksan gün içerisinde Bakanlığa bildirmek suretiyle, isterlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetini ölüm tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle devam ettirebilirler.

Yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçıları, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara bir yıllık süre içerisinde uygun hale getirmek zorundadırlar. Bir yıllık süre içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluklar kanuni mirasçılar tarafından üstlenilmiş sayılır.

c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde, Bakanlığın bilgisi olduğu tarihten itibaren yetki belgesi iptal edilir.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri

Madde 18- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahipleri;

a) Eğitim merkezinde; yüksek okul mezunu, mesleki saygınlığı olan ve en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde çalışmış bir sorumlu yöneticiyi istihdam etmekle,

b) Katılımcıların ve eğiticilerin derslere devamlarını sağlamak ve bu hususta günlük yazılı kayıt tutmak ve bu kayıtları istenildiğinde yetkililere ibraz etmekle,

c) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

d) Eğitim programlarını bitirenlere, alınan eğitimin niteliğini belirten mesleki yeterlilik tamamlama belgesi vermekle,

e) İlgili istatistikleri tutmak ve her eğitim dönemini takiben 1 ay içerisinde Bakanlığa bildirmekle,

f) Eğitim dönemlerine ait başvuru, başlayış ve bitiş tarihlerini, şartlarını ve her eğitim dönemi ve programı için kontenjanlarını ilan etmek ve bu bilgileri Bakanlığa bildirmekle,

g) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

h) Eğitime ilişkin kitap,CD ve benzeri yazılı ve görsel malzemeleri hazırlamakla,

i) Ünvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Bakanlığa bildirmekle,

yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Yeterlilik Eğitimi ile İlgili Esaslar

Eğitim Merkezinin Nitelikleri

Madde 19- Eğitim Merkezinde aşağıdaki kısımların bulunması şarttır.

a) Derslik (en az 3 adet),

b) Öğretmenler odası

c) Sorumlu yönetici odası,

d) Büro hizmetleri odası,

e) Tuvalet,

f) Kütüphane,

g) Kantin veya çay ocağı.

Yetki belgesi sahipleri Bakanlık’tan onay almak şartıyla, merkezi adresleri dışında şube açabilirler. Eğitim merkezine bağlı şubelerde ise aşağıdaki kısımların bulunması şarttır.

a) En az 1 adet derslik,

b) Sorumlu yönetici odası,

c) Tuvalet.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nin verileceği eğitim merkezi ve bağlı şubelerinin;

a) Açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri/araçları bulunan, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir altyapıya sahip,

b) Sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, katılımcılar için rahat, sağlıklı ve güvenli,

c) Katılımcıların kullanabileceği panolar ile Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarının asılabileceği/bulundurulabileceği/yerleştirilebileceği uygun yerlere sahip,

olması şarttır.

Eğitim merkezinde; sorumlu yönetici, öğretmen, katılımcılar için ayrılan odalar/derslikler, hizmetin gerektirdiği şekilde donatılır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yapı/araç/gereç özelliklerinin sürekli olarak faal/çalışır ve kullanılır durumda olması şarttır.

Eğiticilerin Nitelikleri

Madde 20- Mesleki Yeterlilik Eğitimlerinde;

a) Türk veya yabancı ülke üniversitelerinin akademik personeli,

b) KTY kapsamındaki faaliyetlerde en az 3 yıl ÜDY olarak çalışan kişiler,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında asgari 3 yıl süreyle daire başkanı ve daha üst görevlerde çalışanlar,

d) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)’nin sektörle ilgili birimlerinde ve sektör kuruluşlarında en az 5 yıl yönetici veya uzman olarak çalışanlar,

e) Lise ve dengi okullarda görevli öğretmenler,

ile bu görevlerden emekli olanlar ve

f) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar

ihtisas konuları ile ilgili dersleri verebilirler.

Bu kişilerin verecekleri dersler konusunda “ihtisas sahibi/uzman” olduğuna dair belgeler eğitim kuruluşu tarafından Bakanlığa verilir. Bakanlık yapacağı incelemede uygun görülmeyen eğiticileri yetki belgesi sahibi kuruluşa bildirir. Yetki belgesi sahibi kuruluş bu kişileri derhal eğitici kadrosundan çıkarır.

Eğiticilerin lise veya dengi okul mezunu olmaları şarttır.

Eğitim Programlarının Açılması

Madde 21- Mesleki Yeterlilik Eğitim Programları, eğitim kuruluşlarınca yılda asgari 2 dönem halinde düzenlenir.

Eğitime Başvuru Esasları

Madde 22- Başvurular, eğitimi veren ilgili eğitim kuruluşlarına aşağıdaki belgeler ile yapılır.

a) Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,

b) T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,

c) Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,

d) Tahsil durumunu gösteren belge.

Eğitim kuruluşu, bu genel esasların yanında özel şartlar da isteyebilir.

Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Madde 23- Eğitim kurumu başvuru kabul tarihlerini, her eğitim döneminden en az 1 ay önce kendi eğitim kurumlarında ilan eder.

Başvuruların kabul edilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

Uygulanacak Eğitim Müfredat Programı

Madde 24- Mesleki Yeterlilik Belgelerinin türlerine göre düzenlenecek eğitimlerin müfredat programları AB müktesebatına uygun olarak Bakanlık tarafından belirlenir. Müfredat programlarında; işlenecek dersler, süreleri, genel açıklamalar ile başka tür belge alacaklara uygulanacak fark derslerine ait esas ve usuller belirtilir.

Ders Programları ve Süreleri

Madde 25- Eğitimlerde bir dersin süresi 50 dakikadır. Her ders arasında 10 dakika dinlenme süresi verilir. Haftalık ders programı, eğitim kurumunun yönetimince tespit edilir. Günlük ders programı 3 saatten az 8 saatten fazla olamaz.

Dersliklerde Katılımcı Sayısı

Madde 26- Bir derslikte katılımcı sayısı 30 kişiden fazla olamaz.

Eğitime Devam Zorunluluğu

Madde 27- Eğitime devam zorunludur.

Bir eğitim döneminde, toplam ders saatinin 1/5'i kadar devamsızlık yapanların kayıtları o dönem için silinir.

Eğitim ücreti ödedikleri halde geçerli bir mazeret sebebiyle eğitime devam edemeyenler, bu durumlarını ilgili eğitim kurumuna bildirmeleri ve belgelemeleri halinde bir sonraki eğitime ücret ödemeden devam edebilirler.

Disiplin

Madde 28- Eğitimi aksatan, eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kurumu yönetimince yazılı olarak uyarılırlar. Yapılan uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavları ile İlgili Esaslar

Sınavların İlanı 

Madde 29- Sınavlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

Sınava Giriş Şartları

Madde 30- Sınavlara katılabilmek için;

a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi veya onaylı yüksek okul diploması örneği veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belge,

b) T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,

c) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz,

ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.

Sınav Dönemleri

Madde 31- Sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en az iki kez Mesleki Yeterlilik Belgesi türlerine göre yapılır veya yaptırılır. Ayrıca sürücüler için gerekirse uygulamalı sınav yapılır veya yaptırılır.

Sınav Komisyonu

Madde 32- Sınav Komisyonu, Bakanlığın yetkilendireceği en az daire başkanı seviyesinde bir yetkilinin başkanlığında;

Bakanlıktan 2, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 ,Milli Eğitim Bakanlığından 2 , sektör kuruluşlarına ait ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından akredite edilen eğitim merkezlerinden 2 olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur.

Sınav Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile belirlenir.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 33-Sınavlar 100 (yüz) tavan puanı esas alınarak değerlendirilir.

Değerlendirme sonunda başarılı olmak için 60 (altmış) ve daha yukarı puan almak şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 34- Sınav sonuçları, Bakanlıkça sınavı takip eden 30 gün içerisinde internet üzerinde ilan edilir.

Bu ilan ve ilan tarihi esas alınarak ilgili eğitim kuruluşları sınav sonuçlarını 2 gün içinde yazılı olarak kendi eğitim merkezlerinde en az 15 gün süreyle ilan etmek zorundadırlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 35- Sınav sonuçlarıyla ilgili itirazların, eğitim merkezlerindeki yazılı ilanın başlangıcını takip eden 15 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak yapılması gerekir.

İtirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren 5 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır ve durum bir tutanakla tespit edilip itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

Sınavlarda Başarısız Olanların Durumu

Madde 36- Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nden muaf olanlar hariç olmak üzere ; sınav sonucunda başarısız olanlara, takip eden sınav döneminden itibaren eğitim programına devam etmeksizin 3 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar, belge almak istemeleri halinde, Mesleki Yeterlilik Eğitim programlarına yeniden katılmak zorundadırlar.

Evrakların Saklanması

Madde 37- Eğitim alan katılımcılara ait kayıt ve mezuniyet bilgileri eğitim kurumu tarafından 5 (beş) yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanağa bağlı olarak imha edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanması, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi, Değiştirilmesi ve Ücretler

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanması

Madde 38- Eğitim merkezlerince, eğitimi tamamlayanlara Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi onaylanarak verilir. Bunlardan mesleki yeterlilik belgesi almayı hak edenlerin uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca onaylanan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgeleri, talep edilmesi halinde Bakanlıkça da onaylanır.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi

Madde 39- Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazananların belgesi, eğitimi veren kuruluş tarafından düzenlenir, Bakanlık tarafından onaylanarak verilir.

Bu Yönetmelik kapsamında mesleki yeterlilik eğitimi ve/veya sınavından muaf olanlara talep etmeleri halinde ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi doğrudan Bakanlık tarafından düzenlenerek verilir.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Şekli , Muhtevası ve Geçerlilik Süresi

Madde 40- Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin şekli ve muhtevası Bakanlık tarafından belirlenir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri süresiz olarak düzenlenir.

Bakanlık Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine, 5 yılda bir; ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin taşımacılık faaliyetlerine yansımaları ve değişen mevzuatı kapsayan bir periyodik eğitim alma zorunluluğu getirebilir.

Kaybedilen Belgelerin Değiştirilmesi

Madde 41- Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, ilgilinin talep etmesi halinde ücreti karşılığında yenilenir.

Ücretler

Madde 42- a) Bakanlıkça verilecek Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi, onaylanacak Mesleki Yeterlilik Belgesi ve talep edilmesi halinde onaylanacak olan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi ile yapılacak/yaptırılacak sınav karşılığı olarak ücret alınır. Buna göre:

1) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 10 (on) milyar Türk Lirası,

2) Mesleki Yeterlilik Belgesi 10 (on) Milyon Türk Lirası,

3) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi 20 (yirmi) milyon Türk Lirası,

4) Mesleki Yeterlilik Sınavları ise sınav başına 20 (yirmi) milyon Türk Lirası,

dır.

Mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesinin yenilenmesinde ve kaybedilmesinde belge ücretinin % 50’si alınır. Ünvan ve adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesinden ise ücret alınmaz.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi ücretleri, eğitim verecek kurum/kuruluş tarafından; sınav ücreti ise sınava girecek olanlar tarafından saymanlığa ödenir.

b) Bakanlık, gerektiğinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi ücretleri konusunda taban ve tavan ücreti belirler.

Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve İdari Müeyyideler

Denetim

Madde 43- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir.

Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, valilikler ile belirleyeceği diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeli aracılığıyla yapar.

Bakanlık, eğitim merkezlerinin her çeşit işlem, karar, faaliyet ve evrakını, ilgili diğer makamların görev alanları ile ilgili olan denetim hakları saklı kalmak kaydı ile denetlemeye yetkilidir.

Denetimler re’sen yapılabileceği gibi üçüncü kişilerin şikayeti üzerine de yapılabilir.

Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Denetimle Görevli ve Yetkili Kuruluşlar

Madde 44- Valilikler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanır. Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından Bakanlığın belirlediği kişiler, denetim yapmakla görevli, yetkili ve yükümlüdür. Bu görevlendirme yapılırken ilgili kişinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına Bakanlıkça bilgi verilir.

Denetimle görevlendirilenler, görev süreleri boyunca Bakanlıkla işbirliği içinde olmak ve Bakanlık talimatlarını yerine getirmek zorundadırlar.

Denetim yapmakla görevlendirilenler, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurlara ilişkin tutanakları 15 gün içerisinde Bakanlığa göndermek zorundadır.

Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları adli ve ilgili diğer mercilere bildirir ve mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasını ister ve takibini yapar.

Denetimle görevlendirileceklerde yüksek okul mezunu olma şartı aranır.

İdari Müeyyideler

Madde 45- Bu Yönetmeliğin;

12 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 15 (onbeş) ihtar,

13 üncü maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali halinde 15 (onbeş)’er ihtar,

18 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (i) bendlerine aykırı hareket edenlere her bir bendin ihlali halinde 5 (beş)’er ihtar,

19 uncu maddesinin son fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 (beş) ihtar,

20 inci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali için 20 (yirmi)’ şer ihtar,

21 inci maddesine aykırı hareket edenlere 5 (beş) ihtar,

23 üncü maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali halinde 5 (beş)’er ihtar,

25 inci maddesine aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,

26 ıncı maddesine aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,

34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,

37 inci maddesine aykırı hareket edenlere 40 (kırk) ihtar,

verilir.

İhtarların Kaldırılması

Madde 46- İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin 90 gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtara, 100 milyon Türk Lirası olmak üzere saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu 90 günlük süre içerisinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz.

Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İptaller

Madde 47- Bakanlıkça yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olan,

Sahibi oldukları Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin geçerlilik süresi boyunca, 15 inci maddedeki şartları haiz olmayan,

46 ıncı maddeye göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı 50 adete ulaşan,

Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavlarında, katılımcılarının üst üste üç kez % 30 (yüzde otuz)’undan fazlası başarısız olan,

eğitim kurum/kuruluşunun Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi iptal edilir.

Bakanlık; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yanıltıcı bilgi veren ve/veya belgelerde tahrifat yapanlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Düzenleme Yetkisi

Madde 48- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere tebliği, genelge ve yönerge çıkarmaya yetkilidir.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alınması halinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

Geçici Madde 2- 25 Şubat 2004 tarihi itibariyle KTY kapsamında yer alan faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda en az 10 yıl üst düzey yöneticilik yapanlara, durumlarını belgelemeleri ve 25 Şubat 2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Şubat 2004 tarihi itibariyle Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle Bölge Müdürü, Daire Başkanı veya daha üst ünvanla görev yapmış olanlara, durumlarını belgelemeleri ve 25 Şubat 2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Şubat 2004 tarihi itibariyle en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlara ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç olmak üzere durumlarını belgelemeleri ve 25 Şubat 2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ODY veya SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Şubat 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce çeşitli kurum/kuruluşlarca düzenlenen mesleki eğitim programlarını bitirdiklerini belgeleyenlere ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç, yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmaları kaydıyla girdikleri sınavın niteliklerine uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Şubat 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.

Geçici Madde 4- Bu Yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik belgesi şartı 31 Aralık 2005 tarihine kadar aranmaz. Bakanlık, gerektiğinde bu tarihi altışar aylık dönemler halinde ve en çok bir yıl süreyle uzatabilir.

Yürürlük

Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların CNG ye dönüşümünün standartlara uygun olarak projelendirilmeleri ve denetimlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallara uygun olarak çalışacak Makina Mühendisleri Odası üyesi makina ve uçak mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından araçların CNG ye dönüşümü için mühendis yetki belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik araçların CNG ye dönüşümü alanında çalışan TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesi makina ve uçak mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte;

ODA: TMMOB Makina Mühendisleri Odasını,

OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

ŞYK: Şube Yönetim Kurulunu,

CNG: Araçların CNG ye Dönüşümünü

ifade eder.

Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi

Madde 5 — Bu belge araçların CNG ye dönüşümü alanında verilir. Belge sahibi ODA üyesi araçların CNG ye dönüşümü alanında çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği Ek’te mevcuttur.

Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Koşulları

Madde 6 — Mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi CNG Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerli sayılmaz. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

CNG mühendis belgelendirme konusunda verilecek eğitim ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

Araçların CNG ye dönüşümü için, ODA tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılıp başarılı olma koşulu aranır.

Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Kurulu

Madde 7 — a) Araçların CNG ye Dönüşümü alanında OYK’nın karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul ODA’nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

OYK tarafından kurul oluşumunda şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması hususu gözetilir.

b) Belgelendirme Kurulunun Görevleri

1) Araçların CNG ye Dönüşümü alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek,

2) Yetki Belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK ya önerilerde bulunmak,

3) Mühendis Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK ya görüş bildirmek,

4) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmaktır.

Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Sınav Komisyonu

Madde 8 — Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK’nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis yetki belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir.

Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Sınavları

Madde 9 — a) Mühendis belgelendirme sınavları eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir.

b) Mühendis belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

Yetki Belgesi Eğitimleri İçin Başvuruda İstenecekler:

Madde 10 — Yetki belgesi eğitimi için başvuruda;

2 adet fotoğraf,

Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Şubelerden temin edilecek)

Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz,

istenir.

Eğitim

Madde 11 — Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi eğitim içeriği:

a) Teknik Eğitim;

MMO Ana Yönetmelik ve diğer yönetmeliklerin anlatılması,

Mühendislik etiği,

CNG'nin tanımı,

Yakıt olarak CNG ve kullanım alanları,

CNG, çevre ve ekonomiklik,

Araçlarda kullanılan CNG yakıt sistemini oluşturan ekipmanların tanımı ve işlevleri,

CNG kullanımında karşılaşılan sorunlar ve güvenli CNG dönüşümü montaj esnasında izlemek ve pratik eğitim,

b) Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Araçların CNG ye Dönüşümü için Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

Diğer Konular

Madde 12 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmelik ekini görmek için tıklayınız

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, aldığı meslek dersleri ve katıldığı meslek kursları, mezuniyet sonrası stajlar ve mesleki deneyimi göz önüne alınarak aşağıda belirtilen Müşavir Mühendislerce yerine getirilir. Müşavir Mühendislerin yetki ve sorumluluk kademe ve sınırları 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde tanımlanır.

a) Tesisat mühendisliği hizmetleri makina mühendisliği öğrenimi yapmış SMM lerin çalıştığı SMM Bürolarının"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7 — Otomobil : ................... TL

Kamyonet : ................... TL

Kamyon Genel: (Ahşap kasa, açık sac kasa, tente, korkuluk, kapalı sac kasa, kapak ilavesi, damper kasa, meşrubat kasa, tüp kasa, akaryakıt tanker, arazöz, vidanjör, kupa tadilatı, şasi tadilatı, aktarma organları tadilatı, frigofirik kasa, kullanma suyu tankeri, sıkıştırmasız çöp kasası, kurs otosu, çeki demiri ilavesi, vinç tadilatı) :.................. TL

Kamyon Özel: (Gıda tankeri, çekiciye tadilat, ilaçlama tankeri, çekiciden kamyona tadilat, itfaiye aracı, transmikser, beton pompası, kanal açıcı, kimyevi madde tankeri, silo aracı, içme suyu tankeri, sıkıştırmalı çöp kasası, jeneratör) :................... TL

Minibüs : ........................ TL

Otobüs : ........................ TL

Lastik Tekerlekli Traktör a) Kabin : ....................... TL

b) diğerleri : ................... TL

Yarı Römork : .......................... TL

Her Türlü Motor Mukayese Raporu (projesi) : .................. TL

Her türlü aracın uygunluk belgesi : ..................... TL

Yukarıdaki fiyatlar bir tadilat içindir. Aynı araç üzerindeki ikinci, üçüncü tadilatlar %50 arttırılarak uygulanır.

 

SERİ İMALAT ARAÇ PROJELENDİRME VE GERÇEKLEŞTİRME ÜCRETLERİ

 

1. Lastik Tekerlekli Tarım Römorku

Her Tip Araç İçin .................... TL

(Ahşap kasa, sac kasa, damperli kasa, kullanma suyu tankeri kasası vs.)

 

2. Mini Yük Römorku (Azami yüklü ağırlığı 750 kg.) .................... TL

Sandal taşıma aracı (5 metreye kadar römork boyu için)

 

3. Yarı Römork (Dorse) ................... TL

Her Tip Araç İçin

 

4. Römork (Azami yüklü ağırlığı 750 kg’dan fazla olan, tek aks veya çift akslı ................... TL

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5- SMM’nin aldığı meslek dersleri ve katıldığı meslek kursları, mezuniyet sonrası stajlar ve mesleki deneyimi gözönüne alınarak hangi MM ce yerine getirilmesi gerektiği, TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde tanımlanmakta ve yer almaktadır"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi ile (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (9) numaralı alt bent eklenmiştir.

"a) SMM bürosu adına tam gün çalışan (kendi hesabına, ortak, ücretli ve benzeri) en az bir SMM bulunması,

1) SMM bürosunda kendi adına tam gün çalışan SMM bulunması,

2) Ortaklık durumunda;

Mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş adi ortaklıklarda ortak olarak çalışan ve %51 (yüzde ellibir) hisseye sahip SMM bulunması (adi ortaklardan biri veya bir kaçı TMMOB üyesi ise SMM ortaklık payı en az TMMOB üyeleri kadar olmalıdır),

Ortakların tamamı TMMOB üyesi olan mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ortak olarak çalışan ve ortaklık payı en az %20 (yüzde yirmi) olan SMM bulunması (SMM’in hissesi %20’den az olmakla birlikte en yüksek hisse sahibi ile eşit olması halinde geçerlidir);

Ortaklık çoğunluk hissesinin TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ortak olarak çalışan ve ortaklık payı en az %25 (yüzde yirmibeş) olan SMM bulunması (ancak limited şirketlerde şirket müdürlerinden en az birinin, anonim şirketlerde ise yönetim kurulu üyelerinden en az birinin TMMOB üyesi olması koşulu aranacaktır)

3) Ücretli çalışma durumunda;

6 ncı maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan sermaye şirketlerinde veya adi ortaklıklarda tam gün esasına göre çalışan en az bir SMM bulunması.

Sadece kendi proje ve uygulamalarını yaptıkları işler için, üçüncü şahıslara ve kurum/kuruluşlara hizmet sunmamak koşuluyla mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş firmalarda tam gün esasına göre çalışan en az bir SMM bulunması."

"9) SMMH verecek büroda tam zamanlı olarak çalışacak MM ın, Oda’dan Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve eklerine göre almış olduğu (uzmanlık/yetki/sorumluluk ve benzeri) belgenin o yıl vizelenmiş fotokopisi,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) SMM bürosunun bağlı olduğu Şube bu belgeleri aldıktan sonra işyerini inceler ve 7 (Yedi) gün içinde Şube Yönetim Kurulu kararı alarak Oda Merkezine iletir. Oda Merkezi başvuruyu aldıktan en geç yirmibir gün içinde inceleyip sonuçlandırır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) ODA SMM leri 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğine uygun olarak "uzmanlık alanı", "iş hacmi" ve "yetki sınıfı"na göre önceden tasnif eder."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) SMM Büroları ODA’ya MESLEKİ DENETİM ve onay hizmeti için yapılan SMMH nin türüne göre yılda 2 kez Oda Yönetim Kurulunca belirlenen kayıt ve onay ücretini her hizmet için ödeyeceklerdir. Bu ücret SMM büroları tarafından ödenir, işverenden istenemez."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"k) ODA merkezinde SMM Bürosu kütüğünden ayrı olarak, SMM kütüğü de tutulur. Bu kütükte SMM olarak görev yapan üyenin belgelendirme sürecine ait bilgiler SMMH ile ilgili çalıştığı SMM bürolarının isimleri, tarihleri Şubelerce yapılacak denetim sonuçları ve varsa aldığı cezalar işlenir, cezalandırılmış SMM’nin SMM bürolarında görev almaması sağlanır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 — Yaptırımların uygulanması aşağıda belirtilmiştir:

a) SMM Bürolarına ve/veya SMM’ye 12 nci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki cezalar verilmeden önce; Şube Yönetim Kurulu tarafından SMM Bürosundan ve/veya SMM’den 7 gün süre tanıyarak bilgi ve savunma istenir. Gelen cevap doğrultusunda Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki cezalarından birisinin verilmesi gerekiyorsa bu ceza, SMMH’ni yürüttükleri ilin bağlı olduğu veya Büro Tescil Belgesini aldıkları Şube Yönetim Kurulu kararı ile verilir. Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerindeki cezalarından birisinin verilmesi gerekiyorsa SMM bürosunun dosyası Oda Yönetim Kuruluna sunulur. SMM Bürolarının Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki cezalara karşı bildirimden sonra 15 gün içinde ODA Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır.

b) 7 gün süre içerisinde bilgi ve savunma göndermeyen SMM Bürosu ve/veya SMM hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki cezalar Şube Yönetim Kurulu, (c) ve (d) bentlerindeki cezalar ise Oda Yönetim Kurulu tarafından resen verilir.

c) SMM Bürolarına ve/veya SMM’ye bu Yönetmeliğin, 12 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan cezalar Şube Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dosyanın incelenmesinden sonra Oda Yönetim Kurulu kararıyla verilir. ODA Yönetim Kurulu, iletilen öneri ve şikayetleri bir ay içinde karara bağlamak zorunda olup, bu süre içinde karar verilmemesi SMM Bürosu ve/veya SMM lehine yorumlanır ve cezalandırılmamış sayılır.

d) Oda Yönetim Kurulu kendisine gelen bir şikayet neticesinde soruşturma başlatıp, SMM Bürosuna ve/veya SMM’e Yönetmeliğin, 12 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan cezaları verebilir.

e) ODA, hakkında cezai yaptırım uygulanan SMM Bürosunu ve/veya SMM’yi ve cezai yaptırım türünü, ilgili Şubeye ve ilgili kurum ve kuruluşlara (Valilik, Belediye, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TSE, vb.) bildirir, ODA ve diğer yayın organlarında kamuoyuna duyurur.”

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi ve 9 uncu maddesinin (f) bendi 1/1/2005 tarihinde, diğer maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Belge iptalinde Oda Ana Yönetmeliğinin 46 ncı maddesindeki hususlar geçerlidir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütülür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c), (d), (e), (f), ve (ı) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri sanayie yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yapmak ve raporlandırmak, Oda’nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuarlar kurmak,

d) Meslek alanları ile ilgili teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri ve benzeri gibi teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, ülke ve toplum yararları doğrultusunda önerilerde bulunmak,

e) Meslek alanları ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak,

f) Sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda her türlü girişimlerde bulunmak, bu amaçla yapılacak çalışmaları yönlendirmek, kontrol etmek, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarda her türlü girişimlerde bulunmak,

ı) Meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek,"

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Sayfa Başı